Rozwój bazy usług turystycznych i poprawa bezpieczeństwa na Jeziorze Bukowo w Gminie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Rozwój bazy usług turystycznych i poprawa bezpieczeństwa na Jeziorze Bukowo w Gminie Darłowo
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoDąbki
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2023-12-22
 • ZamawiającyStowarzyszenie Żeglarsko-Turystyczne "Szkwał" w Dąbkach
 • Data publikacji ogłoszenia2023-12-14
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00553776
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Rozwój bazy usług turystycznych i poprawa bezpieczeństwa na Jeziorze Bukowo w Gminie Darłowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stowarzyszenie Żeglarsko-Turystyczne "Szkwał" w Dąbkach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 526843330

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dąbkowicka 7

1.5.2.) Miejscowość: Dąbki

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-156

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 721 632 777

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: stowarzyszenieszkwal@gmail.com,

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://csw.gminadarlowo.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

stowarzyszenie Żeglarsko-Turystyczne SZKWAŁ w Dąbkach

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozwój bazy usług turystycznych i poprawa bezpieczeństwa na Jeziorze Bukowo w Gminie Darłowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0e0bbc3-9a89-11ee-953e-c2ea26915e21

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00553776

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

9. Zamówienie realizowane jest przy dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” PO RYBY 2014-2020 w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Priorytet nr 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d0e0bbc3-9a89-11ee-953e-c2ea26915e21

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym o wyjaśnienie treści SWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2) Korespondencja przekazana Zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, mailem) nie będzie brana pod uwagę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: stowarzyszenieszkwal@gmail.com, (nie dotyczy składania ofert).
3) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Ofertę i oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacja zamieszczona w zakładce „Centrum Pomocy”.
3) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4) Sposób sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych”).
5) Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności”), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
6) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści „Formularza do komunikacji”).
7) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku
„Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
8) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. „Formularze do komunikacji” umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
Z uwagi na limit znaków szczegółowe informacje zawarte są w Rozdziale II SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE (jeżeli dotyczy) również podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest Stowarzyszenie Żeglarsko-Turystyczne SZKWAŁ w Dąbkach, ul. Dąbkowicka 7, 76-156 Dąbki,
2) kontakt: Stowarzyszenie Żeglarsko-Turystyczne SZKWAŁ w Dąbkach, tel. + 48 721 632 777, adres e-mail: stowarzyszenieszkwal@gmail.com,
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia,
4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy oraz umowy dofinansowania (jeżeli dotyczy),
5) ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:
- przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego - jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata;
- do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji - w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji,
6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
9) osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: StSz/1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Rozwój bazy usług turystycznych i poprawa bezpieczeństwa na Jeziorze Bukowo w Gminie Darłowo”.
2. Wspólny słownik zamówień publicznych (Kody CPV):
34520000-8 Łodzie;
34522100-3 Łodzie żaglowe;
34711200-6 Bezzałogowe statki powietrzne;
32342400-6 Sprzęt nagłaśniający.
3. Przedmiotowe zamówienie zostało podzielone na cztery części:
1) Część 1 – Dostawa łodzi hybrydowej w ramach zadania „Rozwój bazy usług turystycznych i poprawa bezpieczeństwa na Jeziorze Bukowo w Gminie Darłowo”;
2) Część 2 – Dostawa 2 szt. łodzi żaglowej klasy 420 w ramach zadania „Rozwój bazy usług turystycznych i poprawa bezpieczeństwa na Jeziorze Bukowo w Gminie Darłowo”;
3) Część 3 – Dostawa łodzi żaglowej Omega w ramach zadania „Rozwój bazy usług turystycznych i poprawa bezpieczeństwa na Jeziorze Bukowo w Gminie Darłowo”;
4) Część 4 – Dostawa drona i zestawu nagłośnieniowego w ramach zadania „Rozwój bazy usług turystycznych i poprawa bezpieczeństwa na Jeziorze Bukowo w Gminie Darłowo”.
4. Przedmiotem części nr 1 zamówienia jest dostawa łodzi RIB hybrydowej z silnikiem 40 KM.
4.1 Specyfikacja przedmiotu zamówienia:łódź hybrydowa, min. długość 430 cm, min. szerokość 195 cm, min. średnica tub 48 cm, waga do 180 kg, ładowność co najmniej 600 kg, 6 osób, ilość warstw podłogi min. 2, materiał burt PVC min. 1.2 mm (Heytex lub Hypalon), stan: nowy, ilość komór powietrza min. 4, moc silnika od 40 KM do 50 KM, montaż gwarancyjny silnika, obrotomierz + prędkościomierz oraz manetka boczna, sterociągi i cięgna, akumulator 12V od 60Ah do 74 Ah z obudową, włącznik masowy, separator wody, czujnik prędkości, montaż gwarancyjny akcesoriów.
5. Przedmiotem części 2 zamówienia jest dostawa 2 szt. łodzi żaglowej klasy 420.
5.1 Specyfikacja przedmiotu zamówienia: łódź żaglowa klasy 420 kompletna, długość 420 cm, szerokość: 163 cm, wysokość masztu: 626 cm, waga kadłuba minimum: 80 kg, kadłub z certyfikatem pomiarowym, zestaw masztowy z bomem i bomem spinakera, wózek slipowy, pokrowce góra, dół, olinowanie miękkie, okucia: trapezy i wantowniki, jarzmo steru z przedłużaczem, żagiel: grot-7,4m2, fok-2,8m2 oraz spinaker-9m2.
6. Przedmiotem części 3 zamówienia jest dostawa łodzi żaglowej Omega.
6.1 Specyfikacja przedmiotu zamówienia: Jacht klasy Omega w wersji regatowej, kadłub: laminat z przekładką na piance poliuretanowej, okucia: sztagownik, wantowniki, ucha achtersztagu, kokpit odpływowy, ożaglowanie regatowe: grot-fok-spinaker (dakron regatowy krój Biradialny), maszt toperowany z trapezami, bom – aluminium, ster:- płetwa sterowa laminat, rumpel mahoń, jarzmo aluminium, przedłużka na przegubie miękkim, miecz profilowany: laminat, takielunek: bloczki, szoty, knagi, pasy balastowe, wózki, szyny, bloczki kabestanowe, spinaker bom.
7. Przedmiotem części 4 zamówienia jest dostawa drona, zestawu nagłośnienia oraz mikrofonu bezprzewodowego.
7.1 Specyfikacja przedmiotu zamówienia (dron): rozdzielczość filmów: 5K (5120 x 2700) lub więcej, satbilizator 3 osiowy, rodzaj przetwornika 4/3 CMOS, wbudowany odbiornik GPS, czujnik wykrywania przeszkód, przewidywany czas lotu co najmniej 35 minut, zasięg lotu co najmniej 6000m, aparatura sterująca z wbudowanym wyświetlaczem, w zestawie min. 3 zestawy śmigieł lub więcej, akumulator 1 szt. lub więcej, aparatura sterująca , kabel USB , ładowarka, osłona transportowa, zapasowe drążki aparatury.
7.2 Specyfikacja przedmiotu zamówienia (zestaw nagłośnieniowy): Zestaw nagłośnieniowy typu all in one, moc min. 920 W RMS lub więcej, min. 2 subwoofery, min. osiem głośników satelitarnych, Subwoofer 10” w obudowie bass reflex powinien posiadać wzmacniacz klasy D aktywny z limiterem, ochrona przed zwarciem, przegrzaniem i przepieciem oraz mikser min. 4-kanałowy z cyfrowymi ustawieniami wstepnymi efektów. Zestaw musi być wyposażony w zlacze Bluetooth. Gniazda kompatybilne ze standardem combo i Speakon. Ponadto subwoofer wyposażony jest w 4 cyfrowe ustawienia systemowe, kołnierz gwintowany oraz uchwyty do przenoszenia. Do zestawu należą min. dwa subwoofery 10" klasy D z jednym modulem miksujacym i min. osiem glosników satelitarnych, min. dwa adaptery, min. drazek dystansowy i odpowiedni kabel glośnikowy. Waga zestawu nie więcej niż 65kg.
7.3 Specyfikacja przedmiotu zamówienia (mikrofon bezprzewodowy): Bezprzewodowy system mikrofonowy, typ analogowy, odbiornik różnicowy z metalową obudową, zewnętrzne anteny, automatyczne zarządzanie częstotliwościami transmisji i ich synchronizacja za pośrednictwem zdalnego kanału, pełne strojenie w szerokim zakresie pasma częstotliwości UHF, 823 MHz – 832 MHz, 8- 12 kompatybilnych kanałów, odbiornik różnicowy w obudowie rack , mikrofon min. 1 szt. dynamiczny z nadajnikiem ręcznym, zasilacz sieciowy, uchwyt mikrofonu, dwie anteny, baterie AA, zestaw montażowy rack, pokrowiec.

3. Dopuszcza się odchyłkę od podanych wymiarów +/- 10%.
4. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy (nie eksploatowany), wolny od wad fizycznych.
5. Przedmiot zamówienia ma być dostarczony na adres Centrum Sportów Wodnych, ul. Dąbkowicka 7, 76-156 Dąbki w dniach roboczych w godzinach 7:30-14:30.
6. Koszty transportu, ubezpieczenia w trakcie transportu i rozładunku ponosi Wykonawca.
7. Wykonawca zobowiązany będzie poinformować Zamawiającego o dostawie z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem..
8. Ilekroć w dokumentach zamówienia znajduje się wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dodaje się po ich brzmieniu zwrot „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i produkty będą spełniały kryteria zastosowane przez zamawiającego w celu oceny równoważności. W przypadku zaoferowania materiałów lub produktów równoważnych, wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą opis materiałów i produktów równoważnych oraz wykazać, że spełniają one kryteria zastosowane przez zamawiającego w celu oceny równoważności.
9. Zamówienie realizowane jest przy dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” PO RYBY 2014-2020 w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Priorytet nr 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34520000-8 - Łodzie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34522100-3 - Łodzie żaglowe

34711200-6 - Bezzałogowe statki powietrzne

32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

1) cena – 60 % i 2) wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy (zamówienia) – 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy (zamówienia)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Rozwój bazy usług turystycznych i poprawa bezpieczeństwa na Jeziorze Bukowo w Gminie Darłowo”.
2. Wspólny słownik zamówień publicznych (Kody CPV):
34520000-8 Łodzie;
34522100-3 Łodzie żaglowe;
34711200-6 Bezzałogowe statki powietrzne;
32342400-6 Sprzęt nagłaśniający.
3. Przedmiotowe zamówienie zostało podzielone na cztery części:
1) Część 1 – Dostawa łodzi hybrydowej w ramach zadania „Rozwój bazy usług turystycznych i poprawa bezpieczeństwa na Jeziorze Bukowo w Gminie Darłowo”;
2) Część 2 – Dostawa 2 szt. łodzi żaglowej klasy 420 w ramach zadania „Rozwój bazy usług turystycznych i poprawa bezpieczeństwa na Jeziorze Bukowo w Gminie Darłowo”;
3) Część 3 – Dostawa łodzi żaglowej Omega w ramach zadania „Rozwój bazy usług turystycznych i poprawa bezpieczeństwa na Jeziorze Bukowo w Gminie Darłowo”;
4) Część 4 – Dostawa drona i zestawu nagłośnieniowego w ramach zadania „Rozwój bazy usług turystycznych i poprawa bezpieczeństwa na Jeziorze Bukowo w Gminie Darłowo”.
4. Przedmiotem części nr 1 zamówienia jest dostawa łodzi RIB hybrydowej z silnikiem 40 KM.
4.1 Specyfikacja przedmiotu zamówienia:łódź hybrydowa, min. długość 430 cm, min. szerokość 195 cm, min. średnica tub 48 cm, waga do 180 kg, ładowność co najmniej 600 kg, 6 osób, ilość warstw podłogi min. 2, materiał burt PVC min. 1.2 mm (Heytex lub Hypalon), stan: nowy, ilość komór powietrza min. 4, moc silnika od 40 KM do 50 KM, montaż gwarancyjny silnika, obrotomierz + prędkościomierz oraz manetka boczna, sterociągi i cięgna, akumulator 12V od 60Ah do 74 Ah z obudową, włącznik masowy, separator wody, czujnik prędkości, montaż gwarancyjny akcesoriów.
5. Przedmiotem części 2 zamówienia jest dostawa 2 szt. łodzi żaglowej klasy 420.
5.1 Specyfikacja przedmiotu zamówienia: łódź żaglowa klasy 420 kompletna, długość 420 cm, szerokość: 163 cm, wysokość masztu: 626 cm, waga kadłuba minimum: 80 kg, kadłub z certyfikatem pomiarowym, zestaw masztowy z bomem i bomem spinakera, wózek slipowy, pokrowce góra, dół, olinowanie miękkie, okucia: trapezy i wantowniki, jarzmo steru z przedłużaczem, żagiel: grot-7,4m2, fok-2,8m2 oraz spinaker-9m2.
6. Przedmiotem części 3 zamówienia jest dostawa łodzi żaglowej Omega.
6.1 Specyfikacja przedmiotu zamówienia: Jacht klasy Omega w wersji regatowej, kadłub: laminat z przekładką na piance poliuretanowej, okucia: sztagownik, wantowniki, ucha achtersztagu, kokpit odpływowy, ożaglowanie regatowe: grot-fok-spinaker (dakron regatowy krój Biradialny), maszt toperowany z trapezami, bom – aluminium, ster:- płetwa sterowa laminat, rumpel mahoń, jarzmo aluminium, przedłużka na przegubie miękkim, miecz profilowany: laminat, takielunek: bloczki, szoty, knagi, pasy balastowe, wózki, szyny, bloczki kabestanowe, spinaker bom.
7. Przedmiotem części 4 zamówienia jest dostawa drona, zestawu nagłośnienia oraz mikrofonu bezprzewodowego.
7.1 Specyfikacja przedmiotu zamówienia (dron): rozdzielczość filmów: 5K (5120 x 2700) lub więcej, satbilizator 3 osiowy, rodzaj przetwornika 4/3 CMOS, wbudowany odbiornik GPS, czujnik wykrywania przeszkód, przewidywany czas lotu co najmniej 35 minut, zasięg lotu co najmniej 6000m, aparatura sterująca z wbudowanym wyświetlaczem, w zestawie min. 3 zestawy śmigieł lub więcej, akumulator 1 szt. lub więcej, aparatura sterująca , kabel USB , ładowarka, osłona transportowa, zapasowe drążki aparatury.
7.2 Specyfikacja przedmiotu zamówienia (zestaw nagłośnieniowy): Zestaw nagłośnieniowy typu all in one, moc min. 920 W RMS lub więcej, min. 2 subwoofery, min. osiem głośników satelitarnych, Subwoofer 10” w obudowie bass reflex powinien posiadać wzmacniacz klasy D aktywny z limiterem, ochrona przed zwarciem, przegrzaniem i przepieciem oraz mikser min. 4-kanałowy z cyfrowymi ustawieniami wstepnymi efektów. Zestaw musi być wyposażony w zlacze Bluetooth. Gniazda kompatybilne ze standardem combo i Speakon. Ponadto subwoofer wyposażony jest w 4 cyfrowe ustawienia systemowe, kołnierz gwintowany oraz uchwyty do przenoszenia. Do zestawu należą min. dwa subwoofery 10" klasy D z jednym modulem miksujacym i min. osiem glosników satelitarnych, min. dwa adaptery, min. drazek dystansowy i odpowiedni kabel glośnikowy. Waga zestawu nie więcej niż 65kg.
7.3 Specyfikacja przedmiotu zamówienia (mikrofon bezprzewodowy): Bezprzewodowy system mikrofonowy, typ analogowy, odbiornik różnicowy z metalową obudową, zewnętrzne anteny, automatyczne zarządzanie częstotliwościami transmisji i ich synchronizacja za pośrednictwem zdalnego kanału, pełne strojenie w szerokim zakresie pasma częstotliwości UHF, 823 MHz – 832 MHz, 8- 12 kompatybilnych kanałów, odbiornik różnicowy w obudowie rack , mikrofon min. 1 szt. dynamiczny z nadajnikiem ręcznym, zasilacz sieciowy, uchwyt mikrofonu, dwie anteny, baterie AA, zestaw montażowy rack, pokrowiec.

3. Dopuszcza się odchyłkę od podanych wymiarów +/- 10%.
4. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy (nie eksploatowany), wolny od wad fizycznych.
5. Przedmiot zamówienia ma być dostarczony na adres Centrum Sportów Wodnych, ul. Dąbkowicka 7, 76-156 Dąbki w dniach roboczych w godzinach 7:30-14:30.
6. Koszty transportu, ubezpieczenia w trakcie transportu i rozładunku ponosi Wykonawca.
7. Wykonawca zobowiązany będzie poinformować Zamawiającego o dostawie z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem..
8. Ilekroć w dokumentach zamówienia znajduje się wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dodaje się po ich brzmieniu zwrot „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i produkty będą spełniały kryteria zastosowane przez zamawiającego w celu oceny równoważności. W przypadku zaoferowania materiałów lub produktów równoważnych, wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą opis materiałów i produktów równoważnych oraz wykazać, że spełniają one kryteria zastosowane przez zamawiającego w celu oceny równoważności.
9. Zamówienie realizowane jest przy dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” PO RYBY 2014-2020 w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Priorytet nr 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34520000-8 - Łodzie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34522100-3 - Łodzie żaglowe

34711200-6 - Bezzałogowe statki powietrzne

32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

1) cena – 60 % i 2) wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy (zamówienia) – 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy (zamówienia)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Rozwój bazy usług turystycznych i poprawa bezpieczeństwa na Jeziorze Bukowo w Gminie Darłowo”.
2. Wspólny słownik zamówień publicznych (Kody CPV):
34520000-8 Łodzie;
34522100-3 Łodzie żaglowe;
34711200-6 Bezzałogowe statki powietrzne;
32342400-6 Sprzęt nagłaśniający.
3. Przedmiotowe zamówienie zostało podzielone na cztery części:
1) Część 1 – Dostawa łodzi hybrydowej w ramach zadania „Rozwój bazy usług turystycznych i poprawa bezpieczeństwa na Jeziorze Bukowo w Gminie Darłowo”;
2) Część 2 – Dostawa 2 szt. łodzi żaglowej klasy 420 w ramach zadania „Rozwój bazy usług turystycznych i poprawa bezpieczeństwa na Jeziorze Bukowo w Gminie Darłowo”;
3) Część 3 – Dostawa łodzi żaglowej Omega w ramach zadania „Rozwój bazy usług turystycznych i poprawa bezpieczeństwa na Jeziorze Bukowo w Gminie Darłowo”;
4) Część 4 – Dostawa drona i zestawu nagłośnieniowego w ramach zadania „Rozwój bazy usług turystycznych i poprawa bezpieczeństwa na Jeziorze Bukowo w Gminie Darłowo”.
4. Przedmiotem części nr 1 zamówienia jest dostawa łodzi RIB hybrydowej z silnikiem 40 KM.
4.1 Specyfikacja przedmiotu zamówienia:łódź hybrydowa, min. długość 430 cm, min. szerokość 195 cm, min. średnica tub 48 cm, waga do 180 kg, ładowność co najmniej 600 kg, 6 osób, ilość warstw podłogi min. 2, materiał burt PVC min. 1.2 mm (Heytex lub Hypalon), stan: nowy, ilość komór powietrza min. 4, moc silnika od 40 KM do 50 KM, montaż gwarancyjny silnika, obrotomierz + prędkościomierz oraz manetka boczna, sterociągi i cięgna, akumulator 12V od 60Ah do 74 Ah z obudową, włącznik masowy, separator wody, czujnik prędkości, montaż gwarancyjny akcesoriów.
5. Przedmiotem części 2 zamówienia jest dostawa 2 szt. łodzi żaglowej klasy 420.
5.1 Specyfikacja przedmiotu zamówienia: łódź żaglowa klasy 420 kompletna, długość 420 cm, szerokość: 163 cm, wysokość masztu: 626 cm, waga kadłuba minimum: 80 kg, kadłub z certyfikatem pomiarowym, zestaw masztowy z bomem i bomem spinakera, wózek slipowy, pokrowce góra, dół, olinowanie miękkie, okucia: trapezy i wantowniki, jarzmo steru z przedłużaczem, żagiel: grot-7,4m2, fok-2,8m2 oraz spinaker-9m2.
6. Przedmiotem części 3 zamówienia jest dostawa łodzi żaglowej Omega.
6.1 Specyfikacja przedmiotu zamówienia: Jacht klasy Omega w wersji regatowej, kadłub: laminat z przekładką na piance poliuretanowej, okucia: sztagownik, wantowniki, ucha achtersztagu, kokpit odpływowy, ożaglowanie regatowe: grot-fok-spinaker (dakron regatowy krój Biradialny), maszt toperowany z trapezami, bom – aluminium, ster:- płetwa sterowa laminat, rumpel mahoń, jarzmo aluminium, przedłużka na przegubie miękkim, miecz profilowany: laminat, takielunek: bloczki, szoty, knagi, pasy balastowe, wózki, szyny, bloczki kabestanowe, spinaker bom.
7. Przedmiotem części 4 zamówienia jest dostawa drona, zestawu nagłośnienia oraz mikrofonu bezprzewodowego.
7.1 Specyfikacja przedmiotu zamówienia (dron): rozdzielczość filmów: 5K (5120 x 2700) lub więcej, satbilizator 3 osiowy, rodzaj przetwornika 4/3 CMOS, wbudowany odbiornik GPS, czujnik wykrywania przeszkód, przewidywany czas lotu co najmniej 35 minut, zasięg lotu co najmniej 6000m, aparatura sterująca z wbudowanym wyświetlaczem, w zestawie min. 3 zestawy śmigieł lub więcej, akumulator 1 szt. lub więcej, aparatura sterująca , kabel USB , ładowarka, osłona transportowa, zapasowe drążki aparatury.
7.2 Specyfikacja przedmiotu zamówienia (zestaw nagłośnieniowy): Zestaw nagłośnieniowy typu all in one, moc min. 920 W RMS lub więcej, min. 2 subwoofery, min. osiem głośników satelitarnych, Subwoofer 10” w obudowie bass reflex powinien posiadać wzmacniacz klasy D aktywny z limiterem, ochrona przed zwarciem, przegrzaniem i przepieciem oraz mikser min. 4-kanałowy z cyfrowymi ustawieniami wstepnymi efektów. Zestaw musi być wyposażony w zlacze Bluetooth. Gniazda kompatybilne ze standardem combo i Speakon. Ponadto subwoofer wyposażony jest w 4 cyfrowe ustawienia systemowe, kołnierz gwintowany oraz uchwyty do przenoszenia. Do zestawu należą min. dwa subwoofery 10" klasy D z jednym modulem miksujacym i min. osiem glosników satelitarnych, min. dwa adaptery, min. drazek dystansowy i odpowiedni kabel glośnikowy. Waga zestawu nie więcej niż 65kg.
7.3 Specyfikacja przedmiotu zamówienia (mikrofon bezprzewodowy): Bezprzewodowy system mikrofonowy, typ analogowy, odbiornik różnicowy z metalową obudową, zewnętrzne anteny, automatyczne zarządzanie częstotliwościami transmisji i ich synchronizacja za pośrednictwem zdalnego kanału, pełne strojenie w szerokim zakresie pasma częstotliwości UHF, 823 MHz – 832 MHz, 8- 12 kompatybilnych kanałów, odbiornik różnicowy w obudowie rack , mikrofon min. 1 szt. dynamiczny z nadajnikiem ręcznym, zasilacz sieciowy, uchwyt mikrofonu, dwie anteny, baterie AA, zestaw montażowy rack, pokrowiec.

3. Dopuszcza się odchyłkę od podanych wymiarów +/- 10%.
4. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy (nie eksploatowany), wolny od wad fizycznych.
5. Przedmiot zamówienia ma być dostarczony na adres Centrum Sportów Wodnych, ul. Dąbkowicka 7, 76-156 Dąbki w dniach roboczych w godzinach 7:30-14:30.
6. Koszty transportu, ubezpieczenia w trakcie transportu i rozładunku ponosi Wykonawca.
7. Wykonawca zobowiązany będzie poinformować Zamawiającego o dostawie z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem..
8. Ilekroć w dokumentach zamówienia znajduje się wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dodaje się po ich brzmieniu zwrot „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i produkty będą spełniały kryteria zastosowane przez zamawiającego w celu oceny równoważności. W przypadku zaoferowania materiałów lub produktów równoważnych, wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą opis materiałów i produktów równoważnych oraz wykazać, że spełniają one kryteria zastosowane przez zamawiającego w celu oceny równoważności.
9. Zamówienie realizowane jest przy dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” PO RYBY 2014-2020 w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Priorytet nr 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34520000-8 - Łodzie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34522100-3 - Łodzie żaglowe

34711200-6 - Bezzałogowe statki powietrzne

32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

1) cena – 60 % i 2) wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy (zamówienia) – 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy (zamówienia)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Rozwój bazy usług turystycznych i poprawa bezpieczeństwa na Jeziorze Bukowo w Gminie Darłowo”.
2. Wspólny słownik zamówień publicznych (Kody CPV):
34520000-8 Łodzie;
34522100-3 Łodzie żaglowe;
34711200-6 Bezzałogowe statki powietrzne;
32342400-6 Sprzęt nagłaśniający.
3. Przedmiotowe zamówienie zostało podzielone na cztery części:
1) Część 1 – Dostawa łodzi hybrydowej w ramach zadania „Rozwój bazy usług turystycznych i poprawa bezpieczeństwa na Jeziorze Bukowo w Gminie Darłowo”;
2) Część 2 – Dostawa 2 szt. łodzi żaglowej klasy 420 w ramach zadania „Rozwój bazy usług turystycznych i poprawa bezpieczeństwa na Jeziorze Bukowo w Gminie Darłowo”;
3) Część 3 – Dostawa łodzi żaglowej Omega w ramach zadania „Rozwój bazy usług turystycznych i poprawa bezpieczeństwa na Jeziorze Bukowo w Gminie Darłowo”;
4) Część 4 – Dostawa drona i zestawu nagłośnieniowego w ramach zadania „Rozwój bazy usług turystycznych i poprawa bezpieczeństwa na Jeziorze Bukowo w Gminie Darłowo”.
4. Przedmiotem części nr 1 zamówienia jest dostawa łodzi RIB hybrydowej z silnikiem 40 KM.
4.1 Specyfikacja przedmiotu zamówienia:łódź hybrydowa, min. długość 430 cm, min. szerokość 195 cm, min. średnica tub 48 cm, waga do 180 kg, ładowność co najmniej 600 kg, 6 osób, ilość warstw podłogi min. 2, materiał burt PVC min. 1.2 mm (Heytex lub Hypalon), stan: nowy, ilość komór powietrza min. 4, moc silnika od 40 KM do 50 KM, montaż gwarancyjny silnika, obrotomierz + prędkościomierz oraz manetka boczna, sterociągi i cięgna, akumulator 12V od 60Ah do 74 Ah z obudową, włącznik masowy, separator wody, czujnik prędkości, montaż gwarancyjny akcesoriów.
5. Przedmiotem części 2 zamówienia jest dostawa 2 szt. łodzi żaglowej klasy 420.
5.1 Specyfikacja przedmiotu zamówienia: łódź żaglowa klasy 420 kompletna, długość 420 cm, szerokość: 163 cm, wysokość masztu: 626 cm, waga kadłuba minimum: 80 kg, kadłub z certyfikatem pomiarowym, zestaw masztowy z bomem i bomem spinakera, wózek slipowy, pokrowce góra, dół, olinowanie miękkie, okucia: trapezy i wantowniki, jarzmo steru z przedłużaczem, żagiel: grot-7,4m2, fok-2,8m2 oraz spinaker-9m2.
6. Przedmiotem części 3 zamówienia jest dostawa łodzi żaglowej Omega.
6.1 Specyfikacja przedmiotu zamówienia: Jacht klasy Omega w wersji regatowej, kadłub: laminat z przekładką na piance poliuretanowej, okucia: sztagownik, wantowniki, ucha achtersztagu, kokpit odpływowy, ożaglowanie regatowe: grot-fok-spinaker (dakron regatowy krój Biradialny), maszt toperowany z trapezami, bom – aluminium, ster:- płetwa sterowa laminat, rumpel mahoń, jarzmo aluminium, przedłużka na przegubie miękkim, miecz profilowany: laminat, takielunek: bloczki, szoty, knagi, pasy balastowe, wózki, szyny, bloczki kabestanowe, spinaker bom.
7. Przedmiotem części 4 zamówienia jest dostawa drona, zestawu nagłośnienia oraz mikrofonu bezprzewodowego.
7.1 Specyfikacja przedmiotu zamówienia (dron): rozdzielczość filmów: 5K (5120 x 2700) lub więcej, satbilizator 3 osiowy, rodzaj przetwornika 4/3 CMOS, wbudowany odbiornik GPS, czujnik wykrywania przeszkód, przewidywany czas lotu co najmniej 35 minut, zasięg lotu co najmniej 6000m, aparatura sterująca z wbudowanym wyświetlaczem, w zestawie min. 3 zestawy śmigieł lub więcej, akumulator 1 szt. lub więcej, aparatura sterująca , kabel USB , ładowarka, osłona transportowa, zapasowe drążki aparatury.
7.2 Specyfikacja przedmiotu zamówienia (zestaw nagłośnieniowy): Zestaw nagłośnieniowy typu all in one, moc min. 920 W RMS lub więcej, min. 2 subwoofery, min. osiem głośników satelitarnych, Subwoofer 10” w obudowie bass reflex powinien posiadać wzmacniacz klasy D aktywny z limiterem, ochrona przed zwarciem, przegrzaniem i przepieciem oraz mikser min. 4-kanałowy z cyfrowymi ustawieniami wstepnymi efektów. Zestaw musi być wyposażony w zlacze Bluetooth. Gniazda kompatybilne ze standardem combo i Speakon. Ponadto subwoofer wyposażony jest w 4 cyfrowe ustawienia systemowe, kołnierz gwintowany oraz uchwyty do przenoszenia. Do zestawu należą min. dwa subwoofery 10" klasy D z jednym modulem miksujacym i min. osiem glosników satelitarnych, min. dwa adaptery, min. drazek dystansowy i odpowiedni kabel glośnikowy. Waga zestawu nie więcej niż 65kg.
7.3 Specyfikacja przedmiotu zamówienia (mikrofon bezprzewodowy): Bezprzewodowy system mikrofonowy, typ analogowy, odbiornik różnicowy z metalową obudową, zewnętrzne anteny, automatyczne zarządzanie częstotliwościami transmisji i ich synchronizacja za pośrednictwem zdalnego kanału, pełne strojenie w szerokim zakresie pasma częstotliwości UHF, 823 MHz – 832 MHz, 8- 12 kompatybilnych kanałów, odbiornik różnicowy w obudowie rack , mikrofon min. 1 szt. dynamiczny z nadajnikiem ręcznym, zasilacz sieciowy, uchwyt mikrofonu, dwie anteny, baterie AA, zestaw montażowy rack, pokrowiec.

3. Dopuszcza się odchyłkę od podanych wymiarów +/- 10%.
4. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy (nie eksploatowany), wolny od wad fizycznych.
5. Przedmiot zamówienia ma być dostarczony na adres Centrum Sportów Wodnych, ul. Dąbkowicka 7, 76-156 Dąbki w dniach roboczych w godzinach 7:30-14:30.
6. Koszty transportu, ubezpieczenia w trakcie transportu i rozładunku ponosi Wykonawca.
7. Wykonawca zobowiązany będzie poinformować Zamawiającego o dostawie z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem..
8. Ilekroć w dokumentach zamówienia znajduje się wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dodaje się po ich brzmieniu zwrot „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i produkty będą spełniały kryteria zastosowane przez zamawiającego w celu oceny równoważności. W przypadku zaoferowania materiałów lub produktów równoważnych, wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą opis materiałów i produktów równoważnych oraz wykazać, że spełniają one kryteria zastosowane przez zamawiającego w celu oceny równoważności.
9. Zamówienie realizowane jest przy dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” PO RYBY 2014-2020 w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Priorytet nr 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34520000-8 - Łodzie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34522100-3 - Łodzie żaglowe

34711200-6 - Bezzałogowe statki powietrzne

32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:

1) cena – 60 % i 2) wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy (zamówienia) – 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy (zamówienia)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe, które należy złożyć wraz z ofertą: a) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia wskazujące, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy, według zapisów ujętych w załączniku nr 1 do
SWZ.
Uwaga! Oświadczenie w wyżej wymienionym zakresie należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o
udzielenie zamówienia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

opis materiałów i rozwiązań równoważnych – jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XVI pkt 8 SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych materiałów i rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności).
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Wykonawcy ci składają wspólnie ww. dokumenty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

opis materiałów i rozwiązań równoważnych – jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XVI pkt 8 SWZ) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych materiałów i rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności).
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Wykonawcy ci składają wspólnie ww. dokumenty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w załączniku nr 1 do SWZ (formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z tych wykonawców.
3) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 2);
4) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z tych wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kieruje do pełnomocnika.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 3.
5. Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy zgodnie z paragrafem 11 wzorów umów stanowiących zał. nr 3-3c do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-22 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin wykonania zamówienia: do 29.12.2023 r. (dotyczy wszystkich części przedmiotowego postępowania).
2. Termin wskazany w ust. 1 niniejszego rozdziału określony konkretną datą jest uzasadniony obiektywną przyczyną, niezależną od Zamawiającego w zgodzie z art. 436 ust. 1 ustawy Pzp. Przedmiotowe zamówienie jest realizowane z dofinansowaniem ze środków UE, w związku z powyższym Zamawiający zobligowany jest do końcowego rozliczenia w terminie określonym w umowie o dofinansowanie, uchybienie temu terminowi skutkowałoby utratą dofinansowania.
3. Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
4. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) zw. dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) zw. dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę świadczenie usług transportowych - Choszczno
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania23-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę świadczenie usług transportowych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług kurierskich
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Motoryzacja i transport: „Zakup samochodu ciężarowego skrzyniowego”
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Motoryzacja i transport: Przeglądy okresowe, konserwacja i naprawa jednostek pływających i silników zaburtowych
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI