Obsługa dwóch mostów zwodzonych na Wiśle Królewieckiej i Szkarpawie w ciągu drogi...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Obsługa dwóch mostów zwodzonych na Wiśle Królewieckiej i Szkarpawie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 w miejscowości Rybina w podziale na części – Część I, Część II
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdańsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-10-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
 • Data publikacji ogłoszenia2020-10-09
 • Numer ogłoszenia594564-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 594564-N-2020 z dnia 2020-10-09 r.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku: Obsługa dwóch mostów zwodzonych na Wiśle Królewieckiej i Szkarpawie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 w miejscowości Rybina w podziale na części – Część I, Część II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, krajowy numer identyfikacyjny 19168727600000, ul. Mostowa  11A , 80-778  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. (058) 3202025, e-mail agaicki@zdwgdansk.pl, faks 583 202 025.
Adres strony internetowej (URL): www.zdw-gdansk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zdw-gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zdw-gdansk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej (papierowej).
Adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11 A, 80-778 Gdańsk.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa dwóch mostów zwodzonych na Wiśle Królewieckiej i Szkarpawie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 w miejscowości Rybina w podziale na części – Część I, Część II
Numer referencyjny: 19/DZP/2020/PN/WUDiM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę dwóch mostów zwodzonych na Wiśle Królewieckiej i Szkarpawie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 w miejscowości Rybina w podziale na następujące części:- Część I: przedmiot zamówienia obejmuje obsługę i utrzymanie dwóch mostów:1) mostu zwodzonego na rzece Wiśle Królewieckiej (odnodze rzeki Szkarpawy), pięcioprzęsłowego o długości całkowitej 43,30 m i powierzchni 324,75 m2, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 Stegna – Nowy Dwór Gdański w km 4+731 w miejscowości Rybina,2) mostu zwodzonego na rzece Szkarpawie, pięcioprzęsłowego o długości całkowitej 50,08 m i powierzchni 378,10 m2, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 Stegna – Nowy Dwór Gdański w km 4+903 w miejscowości Rybina.- Część II: przedmiot zamówienia obejmuje przeglądy i konserwację instalacji i urządzeń elektrycznych na mostach zwodzonych na rzece Wiśle Królewieckiej w km 4+731 i na rzece Szkarpawie w km 4+903 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 Stegna – Nowy Dwór Gdański w km 4+903 w miejscowości Rybina w zakresie:1) okresowe badania i pomiary kontrolne,2) cykliczne zabiegi konserwacyjne zgodnie z instrukcją bezpiecznej eksploatacji mostu,3) utrzymanie w sprawności urządzeń elektromechanicznych.Wykonawca może złożyć jedną ofertę na wykonanie każdej z ww. części przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 63712310-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71314100-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-12-01   lub zakończenia: 2022-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zdolność zawodowa Wykonawcy:Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zamówienia odpowiadające swoim przedmiotem usługom będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, tzn.: - Dot. Części I – wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na stałej obsłudze i utrzymaniu* mostu/mostów zwodzonych przez okres co najmniej 24 miesięcy lub stałym utrzymaniu* co najmniej 2 obiektów mostowych przez okres co najmniej 24 miesięcy każdy.* Przez „utrzymanie” należy rozumieć wykonanie robót porządkowych i robót konserwacyjnych:Przez „roboty porządkowe” należy rozumieć w szczególności: utrzymanie czystości elementów konstrukcyjnych i elementów wyposażenia obiektów mostowych, utrzymanie zimowe, koszenie traw i utrzymanie czystości w otoczeniu obiektu;Przez „roboty konserwacyjne” należy rozumieć w szczególności: lokalne wyrównanie ubytków nawierzchni, uzupełnienia ubytków w elementach betonowych obiektów mostowych, renowacja powłoki antykorozyjnej elementów stalowych, likwidacja uszkodzeń w zakresie umocnień skarp w otoczeniu obiektu;W ramach robót utrzymaniowych porządkowych i konserwacyjnych Wykonawca nie musi wykazywać wszystkich robót/czynności (pełnego zakresu), pod warunkiem, że wykaże więcej niż jedną robotę/czynność.Dot. Części II – wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu badań okresowych i pomiarów kontrolnych oraz przeglądów i konserwacji instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych.Wykazane w ofercie doświadczenie powinno obejmować tylko te zadania, które spełniają wymagania Zamawiającego.2. Zdolność zawodowa personelu Wykonawcy:Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami określonymi w poniższej:- Część IPracownicy obsługi:Minimum 3 osoby. Posiadanie przez każdą osobę co najmniej 24-miesięcznego stażu przy obsłudze i utrzymaniu* mostu/mostów zwodzonych lub utrzymaniu* obiektu/obiektów mostowych.Część IIElektryk:Minimum 1 osoba posiadająca:- świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i na stanowisku dozoruoraz- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.Posiadanie doświadczenia w wykonaniu co najmniej 1 zadania polegającego na przeprowadzeniu badań okresowych i pomiarów kontrolnych oraz przeglądów i konserwacji instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych.* Przez „utrzymanie” należy rozumieć wykonanie robót porządkowych i robót konserwacyjnych:Przez „roboty porządkowe” należy rozumieć w szczególności: utrzymanie czystości elementów konstrukcyjnych i elementów wyposażenia obiektów mostowych, utrzymanie zimowe, koszenie traw i utrzymanie czystości w otoczeniu obiektu;Przez „roboty konserwacyjne” należy rozumieć w szczególności: lokalne wyrównanie ubytków nawierzchni, uzupełnienia ubytków w elementach betonowych obiektów mostowych, renowacja powłoki antykorozyjnej elementów stalowych, likwidacja uszkodzeń w zakresie umocnień skarp w otoczeniu obiektu;W ramach robót utrzymaniowych porządkowych i konserwacyjnych Wykonawca nie musi wykazywać wszystkich robót/czynności (pełnego zakresu), pod warunkiem, że wykaże więcej niż jedną robotę/czynność.Osoba wskazana do pełnienia ww. funkcji powinna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) w specjalności właściwej do powierzonej funkcji lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów oraz przynależność do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.Zgodnie z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa krajowego, osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego, na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117):- mogą ubiegać się i uzyskać decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpis do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, po przeprowadzeniu postępowania przez właściwy organ samorządu zawodowego w Rzeczpospolitej Polskiej,- jeżeli posiadają kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa i prowadzą zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE, mają prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu inżyniera budownictwa, tj. do świadczenia usług transgranicznych, bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych, po złożeniu pisemnego oświadczenia o zamiarze świadczenia danej usługi wraz z niezbędnymi dokumentami i uzyskaniu tymczasowego wpisu do właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; świadczenie usług trans granicznych podlega każdorazowo indywidualnej ocenie dokonywanej przez właściwy organ samorządu zawodowego w Rzeczpospolitej Polskiej.Nie dopuszcza się przedstawienia tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji (więcej niż jednej) z wymienionych powyżej.Wykazane w ofercie doświadczenie powinno obejmować tylko te zadania, które określają wymagania Zamawiającego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt. 1, 4, 5, 6, 7, 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowodyna to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, wszczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwemskarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęciekonkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dlazapobiegania dalszym przestępstwom ub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemupostępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy,będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się oudzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tegozakazu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (zgodnego w treści z załącznikiem nr 4 do Rozdziału II SIWZ).b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnego z treścią załącznika nr 5 do Rozdziału II SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się oudzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikaćprzedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowaniaWykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 2)Pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmujące także czynność potwierdzania za zgodność zoryginałem dokumentów składających się na ofertę i składanych wraz z ofertą, o ile prawo dopodpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treśćpełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania którychpełnomocnik jest upoważniony; 3) Dowód wniesienia wadium. W przypadku gdy wadiumwnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lubporęczenia; 4) Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dniazamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekażeZamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupykapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, sporządzone zgodnie z treścią formularzazamieszczonego w załączniku nr 2 Rozdziału II SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: a) część I – 7 600,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy sześćset 00/100),b) część II – 300,00 zł (słownie złotych: trzysta 00/100).2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminuskładania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu,przelewem na rachunek bankowy w: Bank PKO BP Nr 94 1020 1811 0000 0902 0312 5234; b)poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kasoszczędnościowokredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r.poz. 310 z późn. zm.). 3. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w innej formie niżpieniądz beneficjentem gwarancji/poręczenia jest Województwo Pomorskie – Zarząd DrógWojewódzkich w Gdańsku. 4. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Część I Cena 80,00
Część I Doświadczenie personelu Wykonawcy 20,00
Część II Cena 60,00
Część II Czas reakcji 20,00
Część II Doświadczenie personelu Wykonawcy 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana umowy jest możliwa jedynie w szczególnie uzasadnionych okolicznościach i na warunkach określonych w SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-19, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta, oświadczenia i dokumenty powinny być sporządzone w formie pisemnej (papierowej), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność treści.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: 19/DZP/2020/PN/WUDiM. Wykonawcyzobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich kontaktach zZamawiającym. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniemdanych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej„RODO", Zamawiający informuje, że: 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jestZarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk, email:sekretariat@zdwgdansk.pl. 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@zdwgdansk.pl. 3.Pani/Panadane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym zpostępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Obsługę dwóch mostów zwodzonych na Wiśle Królewieckiej i Szkarpawie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 w miejscowości Rybina w podziale na części – Część I, Część II (znak sprawy:19/DZP/2020/PN /WUDiM), prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; odbiorcamiPani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacjapostępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 4. Obowiązek podania przezPanią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzieleniezamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 5. Wodniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposóbzautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywaneprzez 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub 25 lat w przypadkurealizacji programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz z innych źródełzagranicznych. 7.Ma Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowychPani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danychosobowych*; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczeniaprzetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2RODO**; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaPani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 8. Nieprzysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danychosobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - napodstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawąprawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie:skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzieleniezamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraznie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo doograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celuzapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznejlub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwaczłonkowskiego
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Obsługa i utrzymanie dwóch mostów.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje obsługę i utrzymanie dwóch mostów:1) mostu zwodzonego na rzece Wiśle Królewieckiej (odnodze rzeki Szkarpawy), pięcioprzęsłowego o długości całkowitej 43,30 m i powierzchni 324,75 m2, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 Stegna – Nowy Dwór Gdański w km 4+731 w miejscowości Rybina,2) mostu zwodzonego na rzece Szkarpawie, pięcioprzęsłowego o długości całkowitej 50,08 m i powierzchni 378,10 m2, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 Stegna – Nowy Dwór Gdański w km 4+903 w miejscowości Rybina.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 63712310-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-12-01
data zakończenia: 2022-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 80,00
Doświadczenie personelu Wykonawcy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Przeglądy i konserwację instalacji i urządzeń elektrycznych na mostach zwodzonych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje przeglądy i konserwację instalacji i urządzeń elektrycznych na mostach zwodzonych na rzece Wiśle Królewieckiej w km 4+731 i na rzece Szkarpawie w km 4+903 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 502 Stegna – Nowy Dwór Gdański w km 4+903 w miejscowości Rybina w zakresie:1) okresowe badania i pomiary kontrolne,2) cykliczne zabiegi konserwacyjne zgodnie z instrukcją bezpiecznej eksploatacji mostu,3) utrzymanie w sprawności urządzeń elektromechanicznych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71314100-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-12-01
data zakończenia: 2022-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas reakcji 20,00
Doświadczenie personelu Wykonawcy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport lodówki z Londynu do Tarnowa
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania26-11-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, mam lodówkę 170 wysoka 7090 ile by kosztowało przewóz Londyn do Tarnowa. Proszę o przesłanie oferty cenowej.