Najem długoterminowy

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Najem długoterminowy
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOlsztyn
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2024-02-26
 • ZamawiającyInstytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza - Państwowy Instytut Badawczy
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-14
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00105700
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Najem długoterminowy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza - Państwowy Instytut Badawczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000080192

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Oczapowskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-719

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: irs@infish.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.infish.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność naukowo-badawcza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Najem długoterminowy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-21038cc3-cb35-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00105700

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-21038cc3-cb35-11ee-a84d-d63fc4d19e65

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w
szczególności składanie zapytań do treści SWZ, oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się
elektronicznie:
1) za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl lub
2) za pomocą poczty elektronicznej lukasz.dmowski@irs-mwp.pl.
Składanie ofert odbywa się tylko za pośrednictwem platformy zakupowej https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę należy złożyć w następujący
sposób:
1.1. Wykonawca składa ofertę poprzez:
a) wypełnienie Formularza oferty (informacje zawarte w SWZ),
b) dodanie w zakładce „OFERTY" dokumentów (załączników) określonych w niniejszej SWZ - podpisanych podpisem elektronicznym
przez osoby umocowane.
Czynności określone w pkt 1.1 niniejszego rozdziału realizowane są poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument" i wybranie
docelowego pliku, który ma zostać wczytany.
1.2. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.
1.3. Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: „Tajny” – dokument stanowi „tajemnicę przedsiębiorstwa” lub opcję
„Jawny” – niestanowiący tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913).
1.4. Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę".
1.5. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty jest komunikat systemowy „Oferta została złożona” oraz wygenerowany raport ofert
z zakładki „Oferty”.
1.6. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
1.7. Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik
i klikając polecenie „usuń".
2. Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w zakładce „OFERTY" należy zaznaczyć ofertę,
a następnie wybrać polecenie „Wycofaj ofertę”.
3. Po upływie terminu składania ofert, złożenie oferty (załączników) nie będzie możliwe.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO, Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz późniejszej realizacji umowy jest Instytut Rybactwa Śródlądowego im.
Stanisława Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy, 10-719 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 10.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres
email: kontakt@idpo.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przeprowadzeniem przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz późniejszą realizacją umowy.
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 74 Pzp, lub którym udostępniona zostanie umowa. Zgromadzone dane osobowe udostępniane będą pracownikom
zamawiającego oceniającym złożone oferty. Dane mogą być także udostępniane podmiotom zapewniającym zamawiającemu
komunikację elektroniczną oraz bankom podczas wykonywania transakcji rozliczeniowych. W celu zapewnienia stałego dostępu do
danych osobowych, ich skutecznego, bezbłędnego i bezpiecznego przetwarzania, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych,
dane będą udostępniane dostawcom wykorzystywanych przez zamawiającego systemów informatycznych z zachowaniem poufności
i bezpieczeństwa przetwarzania.
5. Obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów Pzp, związanym z udziałem
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie przez wykonawcę danych osobowych uniemożliwi
zamawiającemu wykonanie czynności związanych z badaniem i oceną oferty oraz ewentualne zawarcie umowy.
6. Każdy wykonawca udostępniający dane osobowe posiada prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) do sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO,
4) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych
osobowych dotyczących wykonawcy narusza przepisy RODO.
7. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego
wysiłku, zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
2. W przypadku, gdy wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje
ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
3. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym
mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.
4. Skorzystanie przez wykonawcę z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może
naruszać integralności dokumentacji postępowania tworzonej przez zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPiZP.252.3.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest najem długoterminowy, na okres 36 miesięcy, 10 pojazdów na potrzeby realizacji projektu
pt. „Stały monitoring zagrożeń śródlądowych wód powierzchniowych wraz z systemem wczesnego ostrzegania”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do specyfikacji
warunków zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

50111110-0 - Usługi dodatkowe w zakresie obsługi floty pojazdów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Opłata za 1 km przekroczenia limitu przebiegu kilometrów

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zwrot za 1 km niewykorzystanego limitu przebiegu kilometrów

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie o którym mowa w art. 117 ustawy PZP.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone w treści projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-26 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przedmiot zamówienia będzie finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na podstawie umowy o dofinansowanie nr 1036/2023/Wn-50/MN-PO/D zawartej w dniu 05 czerwca 2023 r. w ramach
dotacji pt. „Stały monitoring zagrożeń śródlądowych wód powierzchniowych wraz z systemem wczesnego ostrzegania”
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wyjazd po samochód do Belgii lub Holandii- Lubawa
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania07-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wyjazd po samochód do Belgii lub Holandii. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Najem długoterminowy
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Olsztyn: Najem długoterminowy
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Motoryzacja i transport: Najem długoterminowy
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Motoryzacja i transport: Wykonanie usługi w zakresie przeglądu, naprawy i atestacji tratw ratunkowych na jednostkach pływających
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI