Dowóz dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej w Dubinach w roku szkolnym 2022/2023...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dowóz dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej w Dubinach w roku szkolnym 2022/2023 na podstawie zakupu biletów miesięcznych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoHajnówka
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-08-12
 • ZamawiającyGmina Hajnówka
 • Data publikacji ogłoszenia2022-08-04
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00291972
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej w Dubinach w roku szkolnym 2022/2023 na podstawie zakupu biletów miesięcznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Hajnówka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659065

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleksego Zina 1

1.5.2.) Miejscowość: Hajnówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-200

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 853067820

1.5.8.) Numer faksu: 853067809

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gmina-hajnowka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gmina-hajnowka.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej w Dubinach w roku szkolnym 2022/2023 na podstawie zakupu biletów miesięcznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a49fc0cc-13d8-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00291972

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl/tab_oglosze/przetargi/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.gmina-hajnowka.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu: - miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, - ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.2.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza
do komunikacji. 3. Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w
Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod
adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP. 4. Wykonawca
przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie
miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu
przestrzegać postanowień tego regulaminu. Pozostałe wymagania określone są w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych:
a) administratorem danych osoby fizycznej składającej ofertę* jest Gmina Hajnówka, ul. Aleksego Zina
1, 17-200 Hajnówka;
b) inspektorem ochrony danych osobowych jest Iwona Malczyk, adres e-mail: <mailto:iod@gminahajnowka.
pl> iod@gmina-hajnowka.pl ;
c) dane osobowe osoby fizycznej składającej ofertę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w niniejszym postępowaniu w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji;
d) odbiorcami danych osobowych osoby fizycznej składającej ofertę będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu
ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn.
zm.), dalej „ustawa Pzp”;
e) dane osobowe osoby fizycznej składającej ofertę będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
f) obowiązek podania przez osobę fizyczną składającą ofertę danych osobowych bezpośrednio
dotyczących osoby fizycznej składającej ofertę jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do danych osobowych osoby fizycznej składającej ofertę decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada osoba fizyczna składająca ofertę:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych osoby fizycznej składającej ofertę
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych osoby fizycznej składającej
ofertę**;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna osoba
fizyczna składająca ofertę, że przetwarzanie danych osobowych
osoby fizycznej składającej ofertę dotyczących ją narusza przepisy RODO;
a) nie przysługuje osobie fizycznej składającej ofertę:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej
składającej ofertę jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych:
a) administratorem danych osoby fizycznej składającej ofertę* jest Gmina Hajnówka, ul. Aleksego Zina
1, 17-200 Hajnówka;
b) inspektorem ochrony danych osobowych jest Iwona Malczyk, adres e-mail: <mailto:iod@gminahajnowka.
pl> iod@gmina-hajnowka.pl ;
c) dane osobowe osoby fizycznej składającej ofertę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w niniejszym postępowaniu w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji;
d) odbiorcami danych osobowych osoby fizycznej składającej ofertę będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu
ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn.
zm.), dalej „ustawa Pzp”;
e) dane osobowe osoby fizycznej składającej ofertę będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
f) obowiązek podania przez osobę fizyczną składającą ofertę danych osobowych bezpośrednio
dotyczących osoby fizycznej składającej ofertę jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do danych osobowych osoby fizycznej składającej ofertę decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada osoba fizyczna składająca ofertę:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych osoby fizycznej składającej ofertę
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych osoby fizycznej składającej
ofertę**;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna osoba
fizyczna składająca ofertę, że przetwarzanie danych osobowych
osoby fizycznej składającej ofertę dotyczących ją narusza przepisy RODO;
a) nie przysługuje osobie fizycznej składającej ofertę:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej
składającej ofertę jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IP.271.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dowóz dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej w Dubinach w roku szkolnym 2022/2023 na podstawie zakupu biletów miesięcznych”.
2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
1) Główny kod:
 60000000-8 – Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów),
2) Dodatkowe kody:
 60100000-9 – Usługi w zakresie transportu drogowego,
 60112000-6 – Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego.
3. Przedmiot zamówienia polega na zapewnieniu transportu związanego z realizacją usługi dowozu dzieci i uczniów do Szkoły Podstawowej w Dubinach. Zamawiający może zgłosić potrzebę dowozu uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hajnówce, ul. 3 Maja 27, bez zmiany warunków umowy. Przewóz obejmuje trasę: dom – szkoła – dom, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.).
4. Przedmiot zamówienia będzie realizowany poprzez zakup imiennych biletów miesięcznych szkolnych.
5. Przewozy będą realizowane w dni robocze w ciągu roku szkolnego 2022/2023 tj. w okresie od 1 września 2022r. do 30 czerwca 2023r., z wyłączeniem wakacji, ferii, przerw świątecznych, dni wolnych od zajęć oraz dni, w których zajęcia nie będą odbywały się z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii, w tym m.in. wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) oraz w przypadku wprowadzenia zdalnego nauczania. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu, wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić przewóz uczniom i dzieciom zgodnie z ustaleniami z dyrektorem szkoły.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 302 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium:
1) Cena - 60%
2) Rok produkcji autobusów - 30%
3) Czas podstawienia autobusu zastępczego w przypadku awarii - 10%.
Sposób obliczania najkorzystniejszej oferty zgodnie z zapisami SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rok produkcji autobusów

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego w przypadku awarii

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 p.z.p., zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ważną licencję (zezwolenie) do wykonywania na terenie Polski transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450).
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości jeżeli:
1) Warunek w zakresie doświadczenia:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w sposób należyty wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę polegającą na transporcie uczniów do szkół podstawowych i/lub przedszkoli. Wykonana usługa powinna dotyczyć transportu przynajmniej 100 uczniów lub dzieci do szkół lub przedszkoli;
2) Warunek w zakresie potencjału technicznego:
Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednimi środkami transportu, 3 autobusami przystosowanymi do bezpiecznego przewozu dzieci i młodzieży, wyposażonymi każdy w minimum 50 miejsc siedzących. Warunki przewozu uczniów powinny być zorganizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym. Każdy środek transportu musi posiadać aktualne badania techniczne, ubezpieczenie OC.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie dwóch lub więcej wykonawców, warunek ten można spełniać łącznie.
3) Warunek dotyczący osób skierowanych do realizacji zamówienia:
Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe skierowanymi do realizacji zamówienia tj.:
a) kierowcy posiadający odpowiednie kwalifikacje do kierowania autobusami, dodatkowo posiadający co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w kierowaniu autobusami – minimum 3 osoby.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie dwóch lub więcej wykonawców, warunek ten można spełniać łącznie.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączenia do oferty oświadczenia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
10. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 9, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
11. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy
12. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy
13. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
14. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ) podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej.
5. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) licencję (zezwolenia) do wykonywania na terenie Polski transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988),
2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do SWZ;
3) wykaz narzędzi (środków transportu – autobusów) dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, wzór wykazu narzędzi (środków transportu – autobusów) stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
4) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
5) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
6) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia - oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferty złożone wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców będą musiały spełnić następujące wymagania:
1) oferta będzie podpisana w taki sposób, aby wiązała prawnie wszystkich Wykonawców składających wspólnie ofertę;
2) wszyscy Wykonawcy składający wspólnie ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;
3) jeden z Wykonawców składających wspólnie ofertę zostanie ustanowiony jako pełnomocnik, upoważniony do reprezentowania wszystkich Wykonawców składających wspólnie ofertę w postępowaniu albo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie składających ofertę w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo);
4) dokumenty i oświadczenia Wykonawców składających wspólnie ofertę winny być złożone zgodnie z cz. XXII ust. 2 SWZ
Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe środki dowodowe, wymienione w ust. 5 pkt 6 (tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia), składa każdy z wykonawców występujących wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.
2. Zamawiający dopuści zmianę zaoferowanego środka transportu w trakcie realizacji umowy na pisemny umotywowany wniosek Wykonawcy. Zmiana autobusu na autobus o mniejszej ilości miejsc siedzących może mieć miejsce w przypadku mniejszej ilości uczniów na trasach dowożenia dzieci. Autobus zaoferowany jako zamienny nie może być starszy od autobusu zamienianego oraz musi posiadać ważną polisę OC, a także ważne badania techniczne. Zmiana środka transportu nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana środka transportu będzie każdorazowo zależna od decyzji Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-12 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-12 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przewiezienie drzewa sosna w metrach - Łomża
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania03-12-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Zlecę przewiezienie drzewa sosna w metrach. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI