Dostawa samochodu osobowego 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa samochodu osobowego 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOlsztynek
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - inny zamawiający
 • Termin składania wniosków2022-10-10
 • ZamawiającySTOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN W OLSZTYNKU
 • Data publikacji ogłoszenia2022-09-30
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00371652
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa samochodu osobowego 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN W OLSZTYNKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510700174

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ostródzka 4 C

1.5.2.) Miejscowość: Olsztynek

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-015

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: radoslawjuszczyk@olsztynek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wtzolsztynek.idsl.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Stowarzyszenie

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działalnośc na rzecz osób z niepełnosprawnościami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa samochodu osobowego 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-264806d1-4096-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00371652

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/670125

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/670125

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pomocą środka komunikacji elektronicznej, tj. platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych Zamawiającego dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/670125
2. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie(Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
5) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
6) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp..4. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
5. Korzystanie z Platformy przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne
6. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp. - Nie dotycz

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku z siedzibą ul. Ostródzka 4c 11-015 Olsztynek
2) inspektorem ochrony danych osobowych w jest Pani/Pani Radosław Juszczyk, radosławjuszczyk@olsztynek.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Dostawa samochodu osobowego 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim” prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Art. 74 ust 1 .ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy, a następnie będą przechowywane począwszy od dnia zakończenia okresu obowiązywania umowy (wliczając okres rękojmi lub gwarancji) przez okres co najmniej 5 lat (nie krócej jednak, niż okres przedawnienia roszczeń),
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja jak wyżej

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1a do SWZ.
3. Miejsce dostawy i odbioru faktycznego: siedziba Zamawiającego tj., Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku, ul. Ostródzka 4c, 11-015 Olsztynek
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot Zamówienia na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego.
5. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji dla pojazdu:
1) gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne – nie mniej niż 2 lata,
2) gwarancja na perforację nadwozia – nie mniej niż 5 lat,
3) gwarancja na powłokę lakierniczą – nie mniej niż 2 lata.
6. Zamawiający wymaga, aby minimum jedna autoryzowana stacja serwisowa znajdowała się w odległości 150 km w linii prostej od siedziby Zamawiającego, posiadająca techniczną możliwość przystąpienia do usuwania zgłaszanych awarii w czasie do 72 godzin od momentu zgłoszenia w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku.
7. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:
1) odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji warunków zamówienia i załącznikach
i być zgodny z obowiązującymi normami i przepisami prawa krajowego,
2) być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do użytkowania,
3) posiadać komplet dokumentacji technicznej – eksploatacyjnej oraz umożliwiającej jego rejestrację na terytorium RP.
8. Dostarczony przedmiot zamówienia oraz wszystkie jego składniki winny być fabrycznie nowe, nieużywane, bez wad i uszkodzeń i nie mogą być obciążone prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa z tytułu ich sprowadzenia na polski obszar celny.
9. Pojazd przekazany do odbioru Zamawiającemu powinien:
1) być dopuszczony do ruchu przez właściwy organ administracji,
2) mieć wykonany przegląd zerowy i posiadać gwarancję określoną w książce gwarancyjnej,
3) musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia,
4) dowód rejestracyjny,
5) dwa komplety kluczyków,
6) instrukcję obsługi w języku polskim.
7) dokument gwarancji wystawiony przez producenta pojazdu,
8) wyciąg ze świadectwa homologacji na samochód bazowy oraz samochód osobowy przystosowany do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim,
9) dokument homologacyjny rampy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34100000-8 - Pojazdy silnikowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34114400-3 - Minibusy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: moc silnika

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym jest mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp złożonym wraz z ofertą w zakresie podstaw wykluczenia wraz z oświadczeniem własnym wykonawcy dot. aktualności oświadczenia w zakresie braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu w związku z powyższym nie żąda dokumentów w tym zakresie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę rozumianą jako jeden „Formularz Ofertowy” .
2. Ofertę należy złożyć na „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ dołączajądo niego wypełniony załącznik nr 1a do SWZ. Załącznik nr 1a do SWZ stanowi integralną część Formularza Ofertowego i nie będzie podlegał uzupełnieniu. W załączniku 1a wykonawca wypełnia kolumnę określając parametry właściwe dla przedmiotu zamówienia który, proponuje Zamawiającemu.
3. Wraz z Formularzem Ofertowym i załącznikiem 1a Wykonawca przedkłada następujące dokumenty:
1) oświadczenie wstępne (składana na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego) - załącznik nr 3 do SWZ,
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,
3) pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
2) W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę dołącza oddzielnie oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia wraz z oświadczeniem dot. braku przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835)
3) Wykonawcy występujący wspólnie winni ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z dołączonej do oferty umowy współpracy lub odrębnego dokumentu (oświadczenia lub pełnomocnictwa). Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
6) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w niniejszym rozdziale. Spółka cywilna ubiegająca się o zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania. Ustawowe zasady reprezentacji spółki cywilnej zezwalające każdemu wspólnikowi na jej reprezentowanie w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw, nie spełniają bowiem wymogu z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp.
W przypadku spółki cywilnej art. 58 ust. 2 ustawy Pzp nie będzie miał zastosowania, jeżeli oferta zostanie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wszystkich wspólników spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego stanowią Załącznik nr 2 do SWZ.
2. Dopuszczalne zmiany umowy zgodne z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp zawiera Załącznik nr 2 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy” – dalej: „PPU”.
3. Sposób i termin płatności zostały określone w Załączniku nr 2 do SWZ - PPU.
4. Zawarta umowa będzie jawna i może zostać udostępniona na wniosek osoby lub podmiotu żądającego takiego udostępnienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/670125

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 12:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-08

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę świadczenie kompleksowej usługi transportu osobowego - Elbląg
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania31-01-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę świadczenie kompleksowej usługi transportu osobowego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: serwisowanie oraz naprawa sprzętu medycznego.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Olsztynek: Modernizacja drogi w miejscowości Wigwałd
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Olsztynek: Dostawa aparatu ultrasonograficznego z zestawem sond
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI