Dostawa samochodów osobowo-ciężarowych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa samochodów osobowo-ciężarowych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOstrów Wielkopolski
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-10-11
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
 • Data publikacji ogłoszenia2019-10-03
 • Numer ogłoszenia604640-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 604640-N-2019 z dnia 2019-10-03 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim: dostawa samochodów osobowo-ciężarowych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, krajowy numer identyfikacyjny 17756005530000, ul. Wysocka  1 b , 63-400  Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 357 100, , e-mail wojciech.kozminski@zus.pl, , faks 62 735 74 46.
Adres strony internetowej (URL): www.zus.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zus.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych ul. Wysocka 1b (pok. 443) 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa samochodów osobowo-ciężarowych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim.
Numer referencyjny: 260000/271/24/2019-ZAP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: zgodnie z treścią zapisów, zawartych w § 4 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w brzmieniu (znaczenie użytych poniżej pojęć: „ustawa PZP” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych {tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.}, „SIWZ” - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część): „§ 4. Opis przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania zamówienia. 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa samochodów osobowo-ciężarowych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim. 2. Rodzaj zamówienia: dostawy. 3. Przedmiot zamówienia: dostawa samochodów osobowo-ciężarowych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim. 4. Wspólny słownik zamówień (CPV): 1) główny kod CPV: 34000000-7 - sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu; 2) dodatkowe kody CPV: 34115200-8 - pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób, 34136000-9 - samochody półciężarowe. 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, wyłącznie w zakresie części zamówienia, wyodrębnionych jako: 1) „Część 1” zamówienia - dostawa samochodu osobowo-ciężarowego 4+1: a) przedmiot części zamówienia: dostawa nowego (nieużywanego) samochodu osobowo -ciężarowego 4+1, spełniającego warunki dopuszczenia do ruchu drogowego oraz następujące wymagania: - rok produkcji - 2019, - wersja nadwozia - zamknięte typu kombivan, - liczba miejsc siedzących - 5 w 2 rzędach (2 miejsca w pierwszym oraz 3 miejsca w drugim rzędzie), - lakier nadwozia - srebrny metalizowany lub grafitowy metalizowany, - wnętrze - tapicerka materiałowa w ciemnym odcieniu, - rozstaw osi - co najmniej 2650 mm, - rozstaw kół (przód, tył) - co najmniej 1500 mm, - długość pojazdu - co najmniej 4200 mm, - ładowność - co najmniej 550 kg, - przystosowanie do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie, - silnik z układem przeniesienia mocy: * paliwo - olej napędowy, * minimalna pojemność silnika - 1301 cm3, * maksymalna pojemność silnika - 1600 cm 3, * moc silnika - co najmniej 100 KM (koni mechanicznych), * skrzynia biegów manualna - co najmniej 5 biegów do przodu i bieg wsteczny, * napęd na przednią oś, * pojemność zbiornika paliwa - co najmniej 55 litrów, * emisja zanieczyszczeń - nie wyższa niż wskazana normą Euro 6, określoną rozporządzeniem Komisji (UE) nr 459/2012 z dnia 29 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6), * emisja CO2 - maksymalnie 150 g/km w cyklu mieszanym, - wyposażenie: * dwa komplety kluczyków do samochodu, * centralny zamek sterowany pilotem (minimum 2 piloty), * pełne przeszklenie przedziału pasażersko-ładunkowego, * drzwi boczne przesuwane, przeszklone po obu stronach nadwozia, * drzwi tylne dwuskrzydłowe, z podgrzewanymi szybami i wycieraczką, otwierane pod katem 180 stopni z ogranicznikiem przy 90 stopniach, * dywaniki podłogowe - gumowe z przodu i tyłu, * elektrycznie sterowane, podgrzewane lusterka zewnętrzne, * elektrycznie sterowane szyby co najmniej z przodu, * fotele tapicerowane z zagłówkami, * co najmniej jedno gniazdo 12 V, * immobilizer, * klimatyzacja manualna lub automatyczna, * kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach, * komputer pokładowy z funkcją rejestracji ilości spalonego paliwa, średniego zużycia paliwa, zasięgu, * lusterka zewnętrzne oraz klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia, * lusterko wsteczne, * obręcze kół stalowe z kołpakami co najmniej w rozmiarze 16’’ (4 szt.), * ochronne listwy boczne, * oświetlenie części bagażowej, * oświetlenie wnętrza - co najmniej 1 lampka z przodu, * poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, * przegroda lub roleta oddzielająca część pasażerską od bagażowej, * schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, * system kontroli ciśnienia w oponach, * system nagłośnienia z co najmniej 2 głośnikami, * system przeciwdziałania poślizgowi kół napędowych podczas gwałtownego przyśpieszenia lub ruszania, * system stabilizacji toru jazdy, * system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, * czujniki parkowania - przód oraz tył, * trzecie światło stop, * trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu i tyłu, * radioodbiornik (tuner cyfrowy), systemem nawigacji, bluetooth, * układ kierowniczy ze wspomaganiem, * pełnowymiarowe koło zapasowe, * zderzaki w kolorze nadwozia, * fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparcia odcinka lędźwiowego oraz podłokietnikiem, * podnośnik oraz klucz do kół, * trójkąt ostrzegawczy, * atestowana gaśnica o wadze środka gaśniczego minimum 1 kg, * apteczka pierwszej pomocy, * kamizelka odblaskowa, * książka gwarancyjna samochodu wraz z listą punktów serwisowych na terenie całego kraju, * instrukcja obsługi samochodu, sporządzona w języku polskim, b) wspólny słownik zamówień (CPV): - główny kod CPV: 34000000-7 - sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu, - dodatkowe kody CPV: 34115200-8 - pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób, 34136000-9 - samochody półciężarowe, c) wymagane warunki wykonania części zamówienia: - wymagany termin wykonania części zamówienia, określony przez zamawiającego w załączniku nr 5 do SIWZ - data zakończenia: 16 grudnia 2019 r., - wymagany okres gwarancji jakości na powłokę lakierniczą - nie krótszy niż 36 miesięcy bez limitu kilometrów (w przypadku, gdy wykonawca nie wskaże okresu na jaki udzieli gwarancji jakości, zamawiający przyjmie, że przedstawił on ofertę, w której zobowiązał się do udzielenia gwarancji jakości na okres 36 miesięcy; każdy z wykonawców może wskazać tylko jeden okres na jaki udzieli gwarancji jakości; w przypadku, gdy wykonawca wskaże okres na jaki udzieli gwarancji jakości w latach lub w dniach, zamiast w miesiącach, jak jest to wymagane - zamawiający dokona jego przeliczenia na miesiące, przyjmując w pierwszej kolejności (odpowiednio), że jeden rok to 12 miesięcy lub 365 dni, zaś w odniesieniu do pozostałego okresu, że jeden miesiąc to 30 dni), - wymagany okres gwarancji jakości na perforację nadwozia - nie krótszy niż 60 miesięcy bez limitu kilometrów (w przypadku, gdy wykonawca nie wskaże okresu na jaki udzieli gwarancji jakości, zamawiający przyjmie, że przedstawił on ofertę, w której zobowiązał się do udzielenia gwarancji jakości na okres 60 miesięcy; każdy z wykonawców może wskazać tylko jeden okres na jaki udzieli gwarancji jakości; w przypadku, gdy wykonawca wskaże okres na jaki udzieli gwarancji jakości w latach lub w dniach, zamiast w miesiącach, jak jest to wymagane - zamawiający dokona jego przeliczenia na miesiące, przyjmując w pierwszej kolejności (odpowiednio), że jeden rok to 12 miesięcy lub 365 dni, zaś w odniesieniu do pozostałego okresu, że jeden miesiąc to 30 dni), - wymagany okres gwarancji jakości na elementy mechaniczne (silnik, zawieszenie, układ napędowy, kierowniczy, hamulcowy oraz elektryczny) - nie krótszy niż 24 miesiące bez limitu kilometrów (gwarancji jakości, o której mowa, nie podlegają części i płyny eksploatacyjne, wymienione w książce gwarancyjnej samochodu; w przypadku, gdy wykonawca nie wskaże okresu na jaki udzieli gwarancji jakości, zamawiający przyjmie, że przedstawił on ofertę, w której zobowiązał się do udzielenia gwarancji jakości na okres 24 miesięcy; każdy z wykonawców może wskazać tylko jeden okres na jaki udzieli gwarancji jakości; w przypadku, gdy wykonawca wskaże okres na jaki udzieli gwarancji jakości w latach lub w dniach, zamiast w miesiącach, jak jest to wymagane - zamawiający dokona jego przeliczenia na miesiące, przyjmując w pierwszej kolejności (odpowiednio), że jeden rok to 12 miesięcy lub 365 dni, zaś w odniesieniu do pozostałego okresu, że jeden miesiąc to 30 dni), - wymagane okresy rękojmi - równe okresom gwarancji jakości, - pozostałe (inne niż okresy) wymagane warunki gwarancji jakości i rękojmi, określone przez zamawiającego w załączniku nr 5 do SIWZ, - wymagane warunki płatności, określone przez zamawiającego w załączniku nr 5 do SIWZ, - zamawiający wymaga, aby wykonawca w przypadku wyboru jego oferty, zawarł z zamawiającym umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach, określonych w załączniku nr 5 do SIWZ, - za wystarczające dla wykazania, że przedstawiona oferta odpowiada treści SIWZ, w zakresie określonych powyżej wymaganych warunków wykonania części zamówienia, zamawiający uznaje złożenie przez wykonawcę, w odpowiedniej części szczegółowej formularza ofertowego, sporządzonego, co do treści merytorycznej oraz zakresu informacji w nim zawartych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ - stosownych oświadczeń, o określonej tamże treści, d) zamawiający informuje, że w zakresie części zamówienia: - wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp), - żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (informacje, o których mowa, należy wpisać do stosownych rubryk, zawartych w odpowiedniej części szczegółowej formularza ofertowego, sporządzonego, co do treści merytorycznej oraz zakresu informacji w nim zawartych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ), - nie wymaga oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych, - nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, - nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, - nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, - nie określa standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, - przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego; 2) „Część 2” zamówienia - dostawa samochodu osobowo-ciężarowego 4+1: a) przedmiot części zamówienia: dostawa nowego (nieużywanego) samochodu osobowo -ciężarowego 4+1, spełniającego warunki dopuszczenia do ruchu drogowego oraz następujące wymagania: - rok produkcji - 2019, - wersja nadwozia - zamknięte typu kombivan, - liczba miejsc siedzących - 5 w 2 rzędach (2 miejsca w pierwszym oraz 3 miejsca w drugim rzędzie), - lakier nadwozia - srebrny metalizowany lub grafitowy metalizowany, - wnętrze - tapicerka materiałowa w ciemnym odcieniu, - rozstaw osi - co najmniej 2650 mm, - rozstaw kół (przód, tył) - co najmniej 1500 mm, - długość pojazdu - co najmniej 4200 mm, - ładowność - co najmniej 550 kg, - przystosowanie do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie, - silnik z układem przeniesienia mocy: * paliwo - olej napędowy, * minimalna pojemność silnika - 1301 cm3, * maksymalna pojemność silnika - 1600 cm 3, * moc silnika - co najmniej 100 KM (koni mechanicznych), * skrzynia biegów manualna - co najmniej 5 biegów do przodu i bieg wsteczny, * napęd na przednią oś, * pojemność zbiornika paliwa - co najmniej 55 litrów, * emisja zanieczyszczeń - nie wyższa niż wskazana normą Euro 6, określoną rozporządzeniem Komisji (UE) nr 459/2012 z dnia 29 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6), * emisja CO2 - maksymalnie 150 g/km w cyklu mieszanym, - wyposażenie: * dwa komplety kluczyków do samochodu, * centralny zamek sterowany pilotem (minimum 2 piloty), * pełne przeszklenie przedziału pasażersko-ładunkowego, * drzwi boczne przesuwane, przeszklone po obu stronach nadwozia, * drzwi tylne dwuskrzydłowe, z podgrzewanymi szybami i wycieraczką, otwierane pod katem 180 stopni z ogranicznikiem przy 90 stopniach, * dywaniki podłogowe - gumowe z przodu i tyłu, * elektrycznie sterowane, podgrzewane lusterka zewnętrzne, * elektrycznie sterowane szyby co najmniej z przodu, * fotele tapicerowane z zagłówkami, * co najmniej jedno gniazdo 12 V, * immobilizer, * klimatyzacja manualna lub automatyczna, * kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach, * komputer pokładowy z funkcją rejestracji ilości spalonego paliwa, średniego zużycia paliwa, zasięgu, * lusterka zewnętrzne oraz klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia, * lusterko wsteczne, * obręcze kół stalowe z kołpakami co najmniej w rozmiarze 16’’ (4 szt.), * ochronne listwy boczne, * oświetlenie części bagażowej, * oświetlenie wnętrza - co najmniej 1 lampka z przodu, * poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, * przegroda lub roleta oddzielająca część pasażerską od bagażowej, * schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, * system kontroli ciśnienia w oponach, * system nagłośnienia z co najmniej 2 głośnikami, * system przeciwdziałania poślizgowi kół napędowych podczas gwałtownego przyśpieszenia lub ruszania, * system stabilizacji toru jazdy, * system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, * czujniki parkowania - przód oraz tył, * trzecie światło stop, * trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu i tyłu, * radioodbiornik (tuner cyfrowy), systemem nawigacji, bluetooth, * układ kierowniczy ze wspomaganiem, * pełnowymiarowe koło zapasowe, * zderzaki w kolorze nadwozia, * fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparcia odcinka lędźwiowego oraz podłokietnikiem, * podnośnik oraz klucz do kół, * trójkąt ostrzegawczy, * atestowana gaśnica o wadze środka gaśniczego minimum 1 kg, * apteczka pierwszej pomocy, * kamizelka odblaskowa, * książka gwarancyjna samochodu wraz z listą punktów serwisowych na terenie całego kraju, * instrukcja obsługi samochodu, sporządzona w języku polskim, b) wspólny słownik zamówień (CPV): - główny kod CPV: 34000000-7 - sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu, - dodatkowe kody CPV: 34115200-8 - pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób, 34136000-9 - samochody półciężarowe, c) wymagane warunki wykonania części zamówienia: - wymagany termin wykonania części zamówienia, określony przez zamawiającego w załączniku nr 5 do SIWZ - data zakończenia: 16 grudnia 2019 r., - wymagany okres gwarancji jakości na powłokę lakierniczą - nie krótszy niż 36 miesięcy bez limitu kilometrów (w przypadku, gdy wykonawca nie wskaże okresu na jaki udzieli gwarancji jakości, zamawiający przyjmie, że przedstawił on ofertę, w której zobowiązał się do udzielenia gwarancji jakości na okres 36 miesięcy; każdy z wykonawców może wskazać tylko jeden okres na jaki udzieli gwarancji jakości; w przypadku, gdy wykonawca wskaże okres na jaki udzieli gwarancji jakości w latach lub w dniach, zamiast w miesiącach, jak jest to wymagane - zamawiający dokona jego przeliczenia na miesiące, przyjmując w pierwszej kolejności (odpowiednio), że jeden rok to 12 miesięcy lub 365 dni, zaś w odniesieniu do pozostałego okresu, że jeden miesiąc to 30 dni), - wymagany okres gwarancji jakości na perforację nadwozia - nie krótszy niż 60 miesięcy bez limitu kilometrów (w przypadku, gdy wykonawca nie wskaże okresu na jaki udzieli gwarancji jakości, zamawiający przyjmie, że przedstawił on ofertę, w której zobowiązał się do udzielenia gwarancji jakości na okres 60 miesięcy; każdy z wykonawców może wskazać tylko jeden okres na jaki udzieli gwarancji jakości; w przypadku, gdy wykonawca wskaże okres na jaki udzieli gwarancji jakości w latach lub w dniach, zamiast w miesiącach, jak jest to wymagane - zamawiający dokona jego przeliczenia na miesiące, przyjmując w pierwszej kolejności (odpowiednio), że jeden rok to 12 miesięcy lub 365 dni, zaś w odniesieniu do pozostałego okresu, że jeden miesiąc to 30 dni), - wymagany okres gwarancji jakości na elementy mechaniczne (silnik, zawieszenie, układ napędowy, kierowniczy, hamulcowy oraz elektryczny) - nie krótszy niż 24 miesiące bez limitu kilometrów (gwarancji jakości, o której mowa, nie podlegają części i płyny eksploatacyjne, wymienione w książce gwarancyjnej samochodu; w przypadku, gdy wykonawca nie wskaże okresu na jaki udzieli gwarancji jakości, zamawiający przyjmie, że przedstawił on ofertę, w której zobowiązał się do udzielenia gwarancji jakości na okres 24 miesięcy; każdy z wykonawców może wskazać tylko jeden okres na jaki udzieli gwarancji jakości; w przypadku, gdy wykonawca wskaże okres na jaki udzieli gwarancji jakości w latach lub w dniach, zamiast w miesiącach, jak jest to wymagane - zamawiający dokona jego przeliczenia na miesiące, przyjmując w pierwszej kolejności (odpowiednio), że jeden rok to 12 miesięcy lub 365 dni, zaś w odniesieniu do pozostałego okresu, że jeden miesiąc to 30 dni), - wymagane okresy rękojmi - równe okresom gwarancji jakości, - pozostałe (inne niż okresy) wymagane warunki gwarancji jakości i rękojmi, określone przez zamawiającego w załączniku nr 5 do SIWZ, - wymagane warunki płatności, określone przez zamawiającego w załączniku nr 5 do SIWZ, - zamawiający wymaga, aby wykonawca w przypadku wyboru jego oferty, zawarł z zamawiającym umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach, określonych w załączniku nr 5 do SIWZ, - za wystarczające dla wykazania, że przedstawiona oferta odpowiada treści SIWZ, w zakresie określonych powyżej wymaganych warunków wykonania części zamówienia, zamawiający uznaje złożenie przez wykonawcę, w odpowiedniej części szczegółowej formularza ofertowego, sporządzonego, co do treści merytorycznej oraz zakresu informacji w nim zawartych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ - stosownych oświadczeń, o określonej tamże treści, d) zamawiający informuje, że w zakresie części zamówienia: - wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp), - żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (informacje, o których mowa, należy wpisać do stosownych rubryk, zawartych w odpowiedniej części szczegółowej formularza ofertowego, sporządzonego, co do treści merytorycznej oraz zakresu informacji w nim zawartych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ), - nie wymaga oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych, - nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, - nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, - nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, - nie określa standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, - przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego; 3) „Część 3” zamówienia - dostawa samochodu osobowo-ciężarowego 5+1: a) zakres i przedmiot części zamówienia: dostawa nowego (nieużywanego) samochodu osobowo -ciężarowego 5+1, spełniającego warunki dopuszczenia do ruchu drogowego oraz następujące wymagania: - rok produkcji - 2019, - wersja nadwozia - osobowo ciężarowy typu furgon/van, - liczba miejsc siedzących - 6 w 2 rzędach (3 miejsca w pierwszym oraz 3 miejsca w drugim rzędzie), - lakier nadwozia - srebrny metalizowany lub grafitowy metalizowany, - wnętrze - tapicerka materiałowa w ciemnym odcieniu, - rozstaw osi - co najmniej 2900 mm, - rozstaw kół (przód, tył) - co najmniej 1600 mm, - długość pojazdu - co najmniej 4800 mm, - maksymalna wysokość - 2100 mm, - ładowność - co najmniej 900 kg, - dopuszczalna masa całkowita - do 3500 kg, - przystosowanie do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie, - silnik z układem przeniesienia mocy: * paliwo - olej napędowy, * minimalna pojemność silnika - 1901 cm3, * maksymalna pojemność silnika - 2200 cm3, * moc silnika - co najmniej 120 KM (koni mechanicznych), * skrzynia biegów manualna - co najmniej 5 biegów do przodu i bieg wsteczny, * napęd na przednią lub tylną oś, * pojemność zbiornika paliwa - co najmniej 70 litrów, * emisja zanieczyszczeń - nie wyższa niż wskazana normą Euro 6, określoną rozporządzeniem Komisji (UE) nr 459/2012 z dnia 29 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6), * emisja CO2 - maksymalnie 199 g/km w cyklu mieszanym, - wyposażenie: * dwa komplety kluczyków do samochodu, * centralny zamek sterowany pilotem (minimum 2 piloty), * dywaniki podłogowe - gumowe z przodu i tyłu, * drzwi boczne przesuwane i przeszklone po prawej stronie lub po obu stronach nadwozia, * drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone z podgrzewanymi szybami i wycieraczkami, otwierane pod kątem 180 stopni z ogranicznikiem przy 90 stopniach, * elektrycznie sterowane szyby z przodu, * elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne, * fotele tapicerowane z zagłówkami, * co najmniej jedno gniazdo 12 V, * immobilizer, * klimatyzacja manualna lub automatyczna, * kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach, * komputer pokładowy z funkcją rejestracji ilości spalonego paliwa, średniego zużycia paliwa, zasięgu, * lusterka zewnętrzne oraz klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia, * obręcze kół stalowe z kołpakami co najmniej w rozmiarze 16’’ (4 szt.), * ochronne listwy boczne, * oświetlenie wnętrza - co najmniej 1 lampka, * przegroda lub roleta oddzielająca część pasażerską od bagażowej, * poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, * schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, * system kontroli ciśnienia w oponach, * system przeciwdziałania poślizgowi kół napędowych podczas gwałtownego przyśpieszenia lub ruszania, * system nagłośnienia z co najmniej 2 głośnikami, * system stabilizacji toru jazdy, * system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, * czujniki parkowania - przód oraz tył, * ściany boczne przestrzeni ładunkowej bez szyb, * trzecie światło stop, * trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu i tyłu, * radioodbiornik (tuner cyfrowy), systemem nawigacji, bluetooth, * tylne siedzenia składane z możliwością wymontowania (2 rząd siedzeń), * układ kierowniczy ze wspomaganiem, * pełnowymiarowe koło zapasowe, * fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparcia odcinka lędźwiowego oraz z podłokietnikiem, * podnośnik oraz klucz do kół, * trójkąt ostrzegawczy, * atestowana gaśnica o wadze środka gaśniczego minimum 1 kg, * apteczka pierwszej pomocy, * kamizelka odblaskowa, * książka gwarancyjna samochodu wraz z listą punktów serwisowych na terenie całego kraju, * instrukcja obsługi samochodu, sporządzona w języku polskim, b) wspólny słownik zamówień (CPV): - główny kod CPV: 34000000-7 - sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu, - dodatkowe kody CPV: 34115200-8 - pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób, 34136000-9 - samochody półciężarowe, c) wymagane warunki wykonania części zamówienia: - wymagany okres gwarancji jakości na powłokę lakierniczą - nie krótszy niż 36 miesięcy bez limitu kilometrów (w przypadku, gdy wykonawca nie wskaże okresu na jaki udzieli gwarancji jakości, zamawiający przyjmie, że przedstawił on ofertę, w której zobowiązał się do udzielenia gwarancji jakości na okres 36 miesięcy; każdy z wykonawców może wskazać tylko jeden okres na jaki udzieli gwarancji jakości; w przypadku, gdy wykonawca wskaże okres na jaki udzieli gwarancji jakości w latach lub w dniach, zamiast w miesiącach, jak jest to wymagane - zamawiający dokona jego przeliczenia na miesiące, przyjmując w pierwszej kolejności (odpowiednio), że jeden rok to 12 miesięcy lub 365 dni, zaś w odniesieniu do pozostałego okresu, że jeden miesiąc to 30 dni), - wymagany okres gwarancji jakości na perforację nadwozia - nie krótszy niż 60 miesięcy bez limitu kilometrów (w przypadku, gdy wykonawca nie wskaże okresu na jaki udzieli gwarancji jakości, zamawiający przyjmie, że przedstawił on ofertę, w której zobowiązał się do udzielenia gwarancji jakości na okres 60 miesięcy; każdy z wykonawców może wskazać tylko jeden okres na jaki udzieli gwarancji jakości; w przypadku, gdy wykonawca wskaże okres na jaki udzieli gwarancji jakości w latach lub w dniach, zamiast w miesiącach, jak jest to wymagane - zamawiający dokona jego przeliczenia na miesiące, przyjmując w pierwszej kolejności (odpowiednio), że jeden rok to 12 miesięcy lub 365 dni, zaś w odniesieniu do pozostałego okresu, że jeden miesiąc to 30 dni), - wymagany okres gwarancji jakości na elementy mechaniczne (silnik, zawieszenie, układ napędowy, kierowniczy, hamulcowy oraz elektryczny) - nie krótszy niż 24 miesiące bez limitu kilometrów (gwarancji jakości, o której mowa, nie podlegają części i płyny eksploatacyjne, wymienione w książce gwarancyjnej samochodu; w przypadku, gdy wykonawca nie wskaże okresu na jaki udzieli gwarancji jakości, zamawiający przyjmie, że przedstawił on ofertę, w której zobowiązał się do udzielenia gwarancji jakości na okres 24 miesięcy; każdy z wykonawców może wskazać tylko jeden okres na jaki udzieli gwarancji jakości; w przypadku, gdy wykonawca wskaże okres na jaki udzieli gwarancji jakości w latach lub w dniach, zamiast w miesiącach, jak jest to wymagane - zamawiający dokona jego przeliczenia na miesiące, przyjmując w pierwszej kolejności (odpowiednio), że jeden rok to 12 miesięcy lub 365 dni, zaś w odniesieniu do pozostałego okresu, że jeden miesiąc to 30 dni), - wymagane okresy rękojmi - równe okresom gwarancji jakości, - pozostałe (inne niż okresy) wymagane warunki gwarancji jakości i rękojmi, określone przez zamawiającego w załączniku nr 5 do SIWZ, - wymagane warunki płatności, określone przez zamawiającego w załączniku nr 5 do SIWZ, - zamawiający wymaga, aby wykonawca w przypadku wyboru jego oferty, zawarł z zamawiającym umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach, określonych w załączniku nr 5 do SIWZ, - za wystarczające dla wykazania, że przedstawiona oferta odpowiada treści SIWZ, w zakresie określonych powyżej wymaganych warunków wykonania części zamówienia, zamawiający uznaje złożenie przez wykonawcę, w odpowiedniej części szczegółowej formularza ofertowego, sporządzonego, co do treści merytorycznej oraz zakresu informacji w nim zawartych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ - stosownych oświadczeń, o określonej tamże treści, d) zamawiający informuje, że w zakresie części zamówienia: - wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp), - żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (informacje, o których mowa, należy wpisać do stosownych rubryk, zawartych w odpowiedniej części szczegółowej formularza ofertowego, sporządzonego, co do treści merytorycznej oraz zakresu informacji w nim zawartych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ), - nie wymaga oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych, - nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, - nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, - nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, - nie określa standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, - przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego.”.

II.5) Główny kod CPV: 34000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
34115200-8
34136000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: 1) „Część 1” zamówienia - dostawa samochodu osobowo-ciężarowego 4+1 - data zakończenia: 16 grudnia 2019 r., 2) „Część 2” zamówienia - dostawa samochodu osobowo-ciężarowego 4+1 - data zakończenia: 16 grudnia 2019 r., 3) „Część 3” zamówienia - dostawa samochodu osobowo-ciężarowego 5+1 - data zakończenia: 16 grudnia 2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)






Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
zgodnie z treścią zapisów, zawartych w § 6 ust. 2 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w brzmieniu (znaczenie użytych poniżej pojęć: „ustawa PZP” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych { tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.}, „SIWZ” - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część): § 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. (...) 2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. 1) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ), f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ), g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1170) (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). 2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: a) w § 6 ust. 2 pkt 1 lit. a niniejszej SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) w § 6 ust. 2 pkt 1 lit. b-d niniejszej SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 niniejszej SIWZ - zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim - terminy określone w § 6 ust. 2 pkt 2 niniejszej SIWZ stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 6 ust. 2 pkt 1 lit. a niniejszej SIWZ, składa dokument, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 lit. a niniejszej SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim - termin określony w § 6 ust. 2 pkt 2 lit. a niniejszej SIWZ stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5) Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w § 6 ust. 2 pkt 1 niniejszej SIWZ. 6) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 6 ust. 2 pkt 1 niniejszej SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia (złożenia) dokumentów, o których mowa, w terminie określonym w § 6 ust. 2 pkt 1 niniejszej SIWZ.”.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
zgodnie z treścią zapisów, zawartych w § 6 ust. 3 i 4 oraz § 5 ust. 3 pkt 1 i 2 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w brzmieniu (znaczenie użytych poniżej pojęć: „ustawa PZP” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych {tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.}, „SIWZ” - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część): „§ 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. (...) 3. Inne dokumenty niewymienione w § 6 ust. 1 i 2 niniejszej SIWZ. 1) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej: www.zus.pl - informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacje dotyczące: kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach) - zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody (złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje) potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty, wskazane w § 5 ust. 3 pkt 1 i 2 niniejszej SIWZ. 3) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 700 z późn. zm.). 4) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1-3 niniejszej SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 5) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1-3 niniejszej SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 6) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Postanowień zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 7) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 8) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 4. Forma dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 2 oraz § 6 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 6 i 7 niniejszej SIWZ. 1) Oświadczenia, o których mowa w § 6 ust. 1 niniejszej SIWZ, składane są w formie pisemnej, podpisanej (opatrzonej) własnoręcznym podpisem (zamawiający nie wyraża zgody na składanie oświadczeń, o których mowa, w postaci elektronicznej, podpisanych {opatrzonych} kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 2) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 2, § 6 ust. 2, ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 6 i 7 niniejszej SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (zamawiający, nie dopuszcza możliwości składania dokumentów lub oświadczeń, o których mowa, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej). 3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem, kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w § 6 ust. 4 pkt 2 niniejszej SIWZ, dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem, kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w § 6 ust. 4 pkt 2 niniejszej SIWZ, następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w § 6 ust. 4 pkt 2 niniejszej SIWZ, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w § 6 ust. 4 pkt 2 niniejszej SIWZ, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7) W przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 4 niniejszej SIWZ, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.” oraz „§ 5. Warunki udziału w postępowaniu. (...) 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz c niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, przy czym w przypadku takim: 1) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, którego treść spełnia wymogi określone w § 5 ust. 3 pkt 2 niniejszej SIWZ; 2) w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda przedstawienia przez wykonawcę dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą;”.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Moc silnika 13,00
Pojemność silnika 13,00
Rodzaj klimatyzacji 6,00
Zużycie energii 4,00
Termin gwarancji jakości na elementy mechaniczne 4,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
zgodnie z treścią zapisów, zawartych w § 16 ust. 1 pkt 3, ust. 2 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 3 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w brzmieniu (znaczenie użytych poniżej pojęć: „ustawa PZP” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych {tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.}): „§ 16. Wzór umowy. 1. W zakresie „Części 1” zamówienia - dostawa samochodu osobowo-ciężarowego 4+1: (...) 3) zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy jest możliwa: a) w zakresie, przewidzianym uregulowaniem, zawartym w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, b) zgodnie uregulowaniem, zawartym w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - w zakresie, dotyczącym zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia zdarzenia lub zdarzeń, stanowiących „siłę wyższą”, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy w terminie określonym Umową. 2. W zakresie „Części 2” zamówienia - dostawa samochodu osobowo-ciężarowego 4+1: (...) 3) zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy jest możliwa: a) w zakresie, przewidzianym uregulowaniem, zawartym w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, b) zgodnie uregulowaniem, zawartym w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - w zakresie, dotyczącym zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia zdarzenia lub zdarzeń, stanowiących „siłę wyższą”, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy w terminie określonym Umową. 3. W zakresie „Części 3” zamówienia - dostawa samochodu osobowo-ciężarowego 5+1: (...) 3) zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy jest możliwa: a) w zakresie, przewidzianym uregulowaniem, zawartym w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, b) zgodnie uregulowaniem, zawartym w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp - w zakresie, dotyczącym zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia zdarzenia lub zdarzeń, stanowiących „siłę wyższą”, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy w terminie określonym Umową.”.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-11, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. zgodnie z treścią zapisów, zawartych w § 17 ust. 1-4 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w brzmieniu: „§ 17. Informacje dodatkowe. 1. Zamawiający informuje, że w zakresie części zamówienia: 1) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej; 2) nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów; 3) nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych (wszelkie rozliczenia, prowadzone będą wyłącznie, w walucie polskiej o nazwie „złoty”); 4) nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia; 5) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Zamawiający informuje, że prowadząc przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, przetwarzał będzie dane osobowe osób fizycznych, od których te dane osobowe bezpośrednio pozyskał (dotyczy to w szczególności: wykonawcy będącego osobą fizyczną, wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie) oraz członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta - będących osobami fizycznymi, osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 3 RODO, zamawiający informuje, że: 1) administratorem danych osobowych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa; 2) inspektorem ochrony danych osobowych jest: Pan Eryk Cegiełka Inspektor Ochrony Danych Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa, kontakt (e-mail): ODO@zus.pl; 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 5) dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, przy uwzględnieniu przepisu wewnętrznego zamawiającego, obejmującego Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 246), zgodnie z którym, dokumentacja zamówień przechowywana jest przez okres co najmniej 5 lat (liczonych w pełnych latach kalendarzowych), począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia postępowania, zaś umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych przechowywane są przez okres co najmniej 10 lat (liczonych w pełnych latach kalendarzowych), począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia realizacji umowy; 6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) osoby, których dane będą przetwarzane posiadają: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących, przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 - 3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, zgodnie z uregulowaniem zawartym: - w art. 8a ust. 2 ustawy Pzp, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, - w art. 97 ust. 1a ustawy Pzp, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia, b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych, przy czym zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 8a ust 3 ustawy Pzp, skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 8a ust 4 ustawy Pzp, wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO; 9) osobom, których dane będą przetwarzane nie przysługuje: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 4. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zawiera formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.”, 2. osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 1) Artur Jaźwiec, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1b, pok. 008, tel. +48 627357130, 2) Wojciech Koźmiński, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 1b, pok. 443, tel. +48 627357286.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: „Część 1” zamówienia - dostawa samochodu osobowo-ciężarowego 4+1.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:zgodnie z treścią zapisów, zawartych w § 4 ust. 5 pkt 1 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w brzmieniu (znaczenie użytych poniżej pojęć: „ustawa PZP” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych {tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.}, „SIWZ” - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część): „§ 4. Opis przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania zamówienia. (...) 1) „Część 1” zamówienia - dostawa samochodu osobowo-ciężarowego 4+1: a) przedmiot części zamówienia: dostawa nowego (nieużywanego) samochodu osobowo -ciężarowego 4+1, spełniającego warunki dopuszczenia do ruchu drogowego oraz następujące wymagania: - rok produkcji - 2019, - wersja nadwozia - zamknięte typu kombivan, - liczba miejsc siedzących - 5 w 2 rzędach (2 miejsca w pierwszym oraz 3 miejsca w drugim rzędzie), - lakier nadwozia - srebrny metalizowany lub grafitowy metalizowany, - wnętrze - tapicerka materiałowa w ciemnym odcieniu, - rozstaw osi - co najmniej 2650 mm, - rozstaw kół (przód, tył) - co najmniej 1500 mm, - długość pojazdu - co najmniej 4200 mm, - ładowność - co najmniej 550 kg, - przystosowanie do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie, - silnik z układem przeniesienia mocy: * paliwo - olej napędowy, * minimalna pojemność silnika - 1301 cm3, * maksymalna pojemność silnika - 1600 cm 3, * moc silnika - co najmniej 100 KM (koni mechanicznych), * skrzynia biegów manualna - co najmniej 5 biegów do przodu i bieg wsteczny, * napęd na przednią oś, * pojemność zbiornika paliwa - co najmniej 55 litrów, * emisja zanieczyszczeń - nie wyższa niż wskazana normą Euro 6, określoną rozporządzeniem Komisji (UE) nr 459/2012 z dnia 29 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6), * emisja CO2 - maksymalnie 150 g/km w cyklu mieszanym, - wyposażenie: * dwa komplety kluczyków do samochodu, * centralny zamek sterowany pilotem (minimum 2 piloty), * pełne przeszklenie przedziału pasażersko-ładunkowego, * drzwi boczne przesuwane, przeszklone po obu stronach nadwozia, * drzwi tylne dwuskrzydłowe, z podgrzewanymi szybami i wycieraczką, otwierane pod katem 180 stopni z ogranicznikiem przy 90 stopniach, * dywaniki podłogowe - gumowe z przodu i tyłu, * elektrycznie sterowane, podgrzewane lusterka zewnętrzne, * elektrycznie sterowane szyby co najmniej z przodu, * fotele tapicerowane z zagłówkami, * co najmniej jedno gniazdo 12 V, * immobilizer, * klimatyzacja manualna lub automatyczna, * kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach, * komputer pokładowy z funkcją rejestracji ilości spalonego paliwa, średniego zużycia paliwa, zasięgu, * lusterka zewnętrzne oraz klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia, * lusterko wsteczne, * obręcze kół stalowe z kołpakami co najmniej w rozmiarze 16’’ (4 szt.), * ochronne listwy boczne, * oświetlenie części bagażowej, * oświetlenie wnętrza - co najmniej 1 lampka z przodu, * poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, * przegroda lub roleta oddzielająca część pasażerską od bagażowej, * schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, * system kontroli ciśnienia w oponach, * system nagłośnienia z co najmniej 2 głośnikami, * system przeciwdziałania poślizgowi kół napędowych podczas gwałtownego przyśpieszenia lub ruszania, * system stabilizacji toru jazdy, * system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, * czujniki parkowania - przód oraz tył, * trzecie światło stop, * trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu i tyłu, * radioodbiornik (tuner cyfrowy), systemem nawigacji, bluetooth, * układ kierowniczy ze wspomaganiem, * pełnowymiarowe koło zapasowe, * zderzaki w kolorze nadwozia, * fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparcia odcinka lędźwiowego oraz podłokietnikiem, * podnośnik oraz klucz do kół, * trójkąt ostrzegawczy, * atestowana gaśnica o wadze środka gaśniczego minimum 1 kg, * apteczka pierwszej pomocy, * kamizelka odblaskowa, * książka gwarancyjna samochodu wraz z listą punktów serwisowych na terenie całego kraju, * instrukcja obsługi samochodu, sporządzona w języku polskim, b) wspólny słownik zamówień (CPV): - główny kod CPV: 34000000-7 - sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu, - dodatkowe kody CPV: 34115200-8 - pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób, 34136000-9 - samochody półciężarowe, c) wymagane warunki wykonania części zamówienia: - wymagany termin wykonania części zamówienia, określony przez zamawiającego w załączniku nr 5 do SIWZ - data zakończenia: 16 grudnia 2019 r., - wymagany okres gwarancji jakości na powłokę lakierniczą - nie krótszy niż 36 miesięcy bez limitu kilometrów (w przypadku, gdy wykonawca nie wskaże okresu na jaki udzieli gwarancji jakości, zamawiający przyjmie, że przedstawił on ofertę, w której zobowiązał się do udzielenia gwarancji jakości na okres 36 miesięcy; każdy z wykonawców może wskazać tylko jeden okres na jaki udzieli gwarancji jakości; w przypadku, gdy wykonawca wskaże okres na jaki udzieli gwarancji jakości w latach lub w dniach, zamiast w miesiącach, jak jest to wymagane - zamawiający dokona jego przeliczenia na miesiące, przyjmując w pierwszej kolejności (odpowiednio), że jeden rok to 12 miesięcy lub 365 dni, zaś w odniesieniu do pozostałego okresu, że jeden miesiąc to 30 dni), - wymagany okres gwarancji jakości na perforację nadwozia - nie krótszy niż 60 miesięcy bez limitu kilometrów (w przypadku, gdy wykonawca nie wskaże okresu na jaki udzieli gwarancji jakości, zamawiający przyjmie, że przedstawił on ofertę, w której zobowiązał się do udzielenia gwarancji jakości na okres 60 miesięcy; każdy z wykonawców może wskazać tylko jeden okres na jaki udzieli gwarancji jakości; w przypadku, gdy wykonawca wskaże okres na jaki udzieli gwarancji jakości w latach lub w dniach, zamiast w miesiącach, jak jest to wymagane - zamawiający dokona jego przeliczenia na miesiące, przyjmując w pierwszej kolejności (odpowiednio), że jeden rok to 12 miesięcy lub 365 dni, zaś w odniesieniu do pozostałego okresu, że jeden miesiąc to 30 dni), - wymagany okres gwarancji jakości na elementy mechaniczne (silnik, zawieszenie, układ napędowy, kierowniczy, hamulcowy oraz elektryczny) - nie krótszy niż 24 miesiące bez limitu kilometrów (gwarancji jakości, o której mowa, nie podlegają części i płyny eksploatacyjne, wymienione w książce gwarancyjnej samochodu; w przypadku, gdy wykonawca nie wskaże okresu na jaki udzieli gwarancji jakości, zamawiający przyjmie, że przedstawił on ofertę, w której zobowiązał się do udzielenia gwarancji jakości na okres 24 miesięcy; każdy z wykonawców może wskazać tylko jeden okres na jaki udzieli gwarancji jakości; w przypadku, gdy wykonawca wskaże okres na jaki udzieli gwarancji jakości w latach lub w dniach, zamiast w miesiącach, jak jest to wymagane - zamawiający dokona jego przeliczenia na miesiące, przyjmując w pierwszej kolejności (odpowiednio), że jeden rok to 12 miesięcy lub 365 dni, zaś w odniesieniu do pozostałego okresu, że jeden miesiąc to 30 dni), - wymagane okresy rękojmi - równe okresom gwarancji jakości, - pozostałe (inne niż okresy) wymagane warunki gwarancji jakości i rękojmi, określone przez zamawiającego w załączniku nr 5 do SIWZ, - wymagane warunki płatności, określone przez zamawiającego w załączniku nr 5 do SIWZ, - zamawiający wymaga, aby wykonawca w przypadku wyboru jego oferty, zawarł z zamawiającym umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach, określonych w załączniku nr 5 do SIWZ, - za wystarczające dla wykazania, że przedstawiona oferta odpowiada treści SIWZ, w zakresie określonych powyżej wymaganych warunków wykonania części zamówienia, zamawiający uznaje złożenie przez wykonawcę, w odpowiedniej części szczegółowej formularza ofertowego, sporządzonego, co do treści merytorycznej oraz zakresu informacji w nim zawartych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ - stosownych oświadczeń, o określonej tamże treści, d) zamawiający informuje, że w zakresie części zamówienia: - wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp), - żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (informacje, o których mowa, należy wpisać do stosownych rubryk, zawartych w odpowiedniej części szczegółowej formularza ofertowego, sporządzonego, co do treści merytorycznej oraz zakresu informacji w nim zawartych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ), - nie wymaga oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych, - nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, - nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, - nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, - nie określa standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, - przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego;”.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34000000-7, 34115200-8, 34136000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Moc silnika 13,00
Pojemność silnika 13,00
Rodzaj klimatyzacji 6,00
Zużycie energii 4,00
Termin gwarancji jakości na elementy mechaniczne 4,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: „Część 2” zamówienia - dostawa samochodu osobowo-ciężarowego 4+1.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:zgodnie z treścią zapisów, zawartych w § 4 ust. 5 pkt 2 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w brzmieniu (znaczenie użytych poniżej pojęć: „ustawa PZP” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych { tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.}, „SIWZ” - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część): „§ 4. Opis przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania zamówienia. (...) 2) „Część 2” zamówienia - dostawa samochodu osobowo-ciężarowego 4+1: a) przedmiot części zamówienia: dostawa nowego (nieużywanego) samochodu osobowo -ciężarowego 4+1, spełniającego warunki dopuszczenia do ruchu drogowego oraz następujące wymagania: - rok produkcji - 2019, - wersja nadwozia - zamknięte typu kombivan, - liczba miejsc siedzących - 5 w 2 rzędach (2 miejsca w pierwszym oraz 3 miejsca w drugim rzędzie), - lakier nadwozia - srebrny metalizowany lub grafitowy metalizowany, - wnętrze - tapicerka materiałowa w ciemnym odcieniu, - rozstaw osi - co najmniej 2650 mm, - rozstaw kół (przód, tył) - co najmniej 1500 mm, - długość pojazdu - co najmniej 4200 mm, - ładowność - co najmniej 550 kg, - przystosowanie do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie, - silnik z układem przeniesienia mocy: * paliwo - olej napędowy, * minimalna pojemność silnika - 1301 cm3, * maksymalna pojemność silnika - 1600 cm 3, * moc silnika - co najmniej 100 KM (koni mechanicznych), * skrzynia biegów manualna - co najmniej 5 biegów do przodu i bieg wsteczny, * napęd na przednią oś, * pojemność zbiornika paliwa - co najmniej 55 litrów, * emisja zanieczyszczeń - nie wyższa niż wskazana normą Euro 6, określoną rozporządzeniem Komisji (UE) nr 459/2012 z dnia 29 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6), * emisja CO2 - maksymalnie 150 g/km w cyklu mieszanym, - wyposażenie: * dwa komplety kluczyków do samochodu, * centralny zamek sterowany pilotem (minimum 2 piloty), * pełne przeszklenie przedziału pasażersko-ładunkowego, * drzwi boczne przesuwane, przeszklone po obu stronach nadwozia, * drzwi tylne dwuskrzydłowe, z podgrzewanymi szybami i wycieraczką, otwierane pod katem 180 stopni z ogranicznikiem przy 90 stopniach, * dywaniki podłogowe - gumowe z przodu i tyłu, * elektrycznie sterowane, podgrzewane lusterka zewnętrzne, * elektrycznie sterowane szyby co najmniej z przodu, * fotele tapicerowane z zagłówkami, * co najmniej jedno gniazdo 12 V, * immobilizer, * klimatyzacja manualna lub automatyczna, * kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach, * komputer pokładowy z funkcją rejestracji ilości spalonego paliwa, średniego zużycia paliwa, zasięgu, * lusterka zewnętrzne oraz klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia, * lusterko wsteczne, * obręcze kół stalowe z kołpakami co najmniej w rozmiarze 16’’ (4 szt.), * ochronne listwy boczne, * oświetlenie części bagażowej, * oświetlenie wnętrza - co najmniej 1 lampka z przodu, * poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, * przegroda lub roleta oddzielająca część pasażerską od bagażowej, * schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, * system kontroli ciśnienia w oponach, * system nagłośnienia z co najmniej 2 głośnikami, * system przeciwdziałania poślizgowi kół napędowych podczas gwałtownego przyśpieszenia lub ruszania, * system stabilizacji toru jazdy, * system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, * czujniki parkowania - przód oraz tył, * trzecie światło stop, * trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu i tyłu, * radioodbiornik (tuner cyfrowy), systemem nawigacji, bluetooth, * układ kierowniczy ze wspomaganiem, * pełnowymiarowe koło zapasowe, * zderzaki w kolorze nadwozia, * fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparcia odcinka lędźwiowego oraz podłokietnikiem, * podnośnik oraz klucz do kół, * trójkąt ostrzegawczy, * atestowana gaśnica o wadze środka gaśniczego minimum 1 kg, * apteczka pierwszej pomocy, * kamizelka odblaskowa, * książka gwarancyjna samochodu wraz z listą punktów serwisowych na terenie całego kraju, * instrukcja obsługi samochodu, sporządzona w języku polskim, b) wspólny słownik zamówień (CPV): - główny kod CPV: 34000000-7 - sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu, - dodatkowe kody CPV: 34115200-8 - pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób, 34136000-9 - samochody półciężarowe, c) wymagane warunki wykonania części zamówienia: - wymagany termin wykonania części zamówienia, określony przez zamawiającego w załączniku nr 5 do SIWZ - data zakończenia: 16 grudnia 2019 r., - wymagany okres gwarancji jakości na powłokę lakierniczą - nie krótszy niż 36 miesięcy bez limitu kilometrów (w przypadku, gdy wykonawca nie wskaże okresu na jaki udzieli gwarancji jakości, zamawiający przyjmie, że przedstawił on ofertę, w której zobowiązał się do udzielenia gwarancji jakości na okres 36 miesięcy; każdy z wykonawców może wskazać tylko jeden okres na jaki udzieli gwarancji jakości; w przypadku, gdy wykonawca wskaże okres na jaki udzieli gwarancji jakości w latach lub w dniach, zamiast w miesiącach, jak jest to wymagane - zamawiający dokona jego przeliczenia na miesiące, przyjmując w pierwszej kolejności (odpowiednio), że jeden rok to 12 miesięcy lub 365 dni, zaś w odniesieniu do pozostałego okresu, że jeden miesiąc to 30 dni), - wymagany okres gwarancji jakości na perforację nadwozia - nie krótszy niż 60 miesięcy bez limitu kilometrów (w przypadku, gdy wykonawca nie wskaże okresu na jaki udzieli gwarancji jakości, zamawiający przyjmie, że przedstawił on ofertę, w której zobowiązał się do udzielenia gwarancji jakości na okres 60 miesięcy; każdy z wykonawców może wskazać tylko jeden okres na jaki udzieli gwarancji jakości; w przypadku, gdy wykonawca wskaże okres na jaki udzieli gwarancji jakości w latach lub w dniach, zamiast w miesiącach, jak jest to wymagane - zamawiający dokona jego przeliczenia na miesiące, przyjmując w pierwszej kolejności (odpowiednio), że jeden rok to 12 miesięcy lub 365 dni, zaś w odniesieniu do pozostałego okresu, że jeden miesiąc to 30 dni), - wymagany okres gwarancji jakości na elementy mechaniczne (silnik, zawieszenie, układ napędowy, kierowniczy, hamulcowy oraz elektryczny) - nie krótszy niż 24 miesiące bez limitu kilometrów (gwarancji jakości, o której mowa, nie podlegają części i płyny eksploatacyjne, wymienione w książce gwarancyjnej samochodu; w przypadku, gdy wykonawca nie wskaże okresu na jaki udzieli gwarancji jakości, zamawiający przyjmie, że przedstawił on ofertę, w której zobowiązał się do udzielenia gwarancji jakości na okres 24 miesięcy; każdy z wykonawców może wskazać tylko jeden okres na jaki udzieli gwarancji jakości; w przypadku, gdy wykonawca wskaże okres na jaki udzieli gwarancji jakości w latach lub w dniach, zamiast w miesiącach, jak jest to wymagane - zamawiający dokona jego przeliczenia na miesiące, przyjmując w pierwszej kolejności (odpowiednio), że jeden rok to 12 miesięcy lub 365 dni, zaś w odniesieniu do pozostałego okresu, że jeden miesiąc to 30 dni), - wymagane okresy rękojmi - równe okresom gwarancji jakości, - pozostałe (inne niż okresy) wymagane warunki gwarancji jakości i rękojmi, określone przez zamawiającego w załączniku nr 5 do SIWZ, - wymagane warunki płatności, określone przez zamawiającego w załączniku nr 5 do SIWZ, - zamawiający wymaga, aby wykonawca w przypadku wyboru jego oferty, zawarł z zamawiającym umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach, określonych w załączniku nr 5 do SIWZ, - za wystarczające dla wykazania, że przedstawiona oferta odpowiada treści SIWZ, w zakresie określonych powyżej wymaganych warunków wykonania części zamówienia, zamawiający uznaje złożenie przez wykonawcę, w odpowiedniej części szczegółowej formularza ofertowego, sporządzonego, co do treści merytorycznej oraz zakresu informacji w nim zawartych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ - stosownych oświadczeń, o określonej tamże treści, d) zamawiający informuje, że w zakresie części zamówienia: - wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp), - żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (informacje, o których mowa, należy wpisać do stosownych rubryk, zawartych w odpowiedniej części szczegółowej formularza ofertowego, sporządzonego, co do treści merytorycznej oraz zakresu informacji w nim zawartych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ), - nie wymaga oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych, - nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, - nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, - nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, - nie określa standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, - przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego;”.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34000000-7, 34115200-8, 34136000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Moc silnika 13,00
Pojemność silnika 13,00
Rodzaj klimatyzacji 6,00
Zużycie energii 4,00
Termin gwarancji jakości na elementy mechaniczne 4,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: „Część 3” zamówienia - dostawa samochodu osobowo-ciężarowego 5+1.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:zgodnie z treścią zapisów, zawartych w § 4 ust. 5 pkt 3 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w brzmieniu (znaczenie użytych poniżej pojęć: „ustawa PZP” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych {tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.}, „SIWZ” - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część): „§ 4. Opis przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania zamówienia. (...) 3) „Część 3” zamówienia - dostawa samochodu osobowo-ciężarowego 5+1: a) zakres i przedmiot części zamówienia: dostawa nowego (nieużywanego) samochodu osobowo -ciężarowego 5+1, spełniającego warunki dopuszczenia do ruchu drogowego oraz następujące wymagania: - rok produkcji - 2019, - wersja nadwozia - osobowo ciężarowy typu furgon/van, - liczba miejsc siedzących - 6 w 2 rzędach (3 miejsca w pierwszym oraz 3 miejsca w drugim rzędzie), - lakier nadwozia - srebrny metalizowany lub grafitowy metalizowany, - wnętrze - tapicerka materiałowa w ciemnym odcieniu, - rozstaw osi - co najmniej 2900 mm, - rozstaw kół (przód, tył) - co najmniej 1600 mm, - długość pojazdu - co najmniej 4800 mm, - maksymalna wysokość - 2100 mm, - ładowność - co najmniej 900 kg, - dopuszczalna masa całkowita - do 3500 kg, - przystosowanie do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie, - silnik z układem przeniesienia mocy: * paliwo - olej napędowy, * minimalna pojemność silnika - 1901 cm3, * maksymalna pojemność silnika - 2200 cm3, * moc silnika - co najmniej 120 KM (koni mechanicznych), * skrzynia biegów manualna - co najmniej 5 biegów do przodu i bieg wsteczny, * napęd na przednią lub tylną oś, * pojemność zbiornika paliwa - co najmniej 70 litrów, * emisja zanieczyszczeń - nie wyższa niż wskazana normą Euro 6, określoną rozporządzeniem Komisji (UE) nr 459/2012 z dnia 29 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 6), * emisja CO2 - maksymalnie 199 g/km w cyklu mieszanym, - wyposażenie: * dwa komplety kluczyków do samochodu, * centralny zamek sterowany pilotem (minimum 2 piloty), * dywaniki podłogowe - gumowe z przodu i tyłu, * drzwi boczne przesuwane i przeszklone po prawej stronie lub po obu stronach nadwozia, * drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone z podgrzewanymi szybami i wycieraczkami, otwierane pod kątem 180 stopni z ogranicznikiem przy 90 stopniach, * elektrycznie sterowane szyby z przodu, * elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne, * fotele tapicerowane z zagłówkami, * co najmniej jedno gniazdo 12 V, * immobilizer, * klimatyzacja manualna lub automatyczna, * kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach, * komputer pokładowy z funkcją rejestracji ilości spalonego paliwa, średniego zużycia paliwa, zasięgu, * lusterka zewnętrzne oraz klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia, * obręcze kół stalowe z kołpakami co najmniej w rozmiarze 16’’ (4 szt.), * ochronne listwy boczne, * oświetlenie wnętrza - co najmniej 1 lampka, * przegroda lub roleta oddzielająca część pasażerską od bagażowej, * poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, * schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, * system kontroli ciśnienia w oponach, * system przeciwdziałania poślizgowi kół napędowych podczas gwałtownego przyśpieszenia lub ruszania, * system nagłośnienia z co najmniej 2 głośnikami, * system stabilizacji toru jazdy, * system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, * czujniki parkowania - przód oraz tył, * ściany boczne przestrzeni ładunkowej bez szyb, * trzecie światło stop, * trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu i tyłu, * radioodbiornik (tuner cyfrowy), systemem nawigacji, bluetooth, * tylne siedzenia składane z możliwością wymontowania (2 rząd siedzeń), * układ kierowniczy ze wspomaganiem, * pełnowymiarowe koło zapasowe, * fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparcia odcinka lędźwiowego oraz z podłokietnikiem, * podnośnik oraz klucz do kół, * trójkąt ostrzegawczy, * atestowana gaśnica o wadze środka gaśniczego minimum 1 kg, * apteczka pierwszej pomocy, * kamizelka odblaskowa, * książka gwarancyjna samochodu wraz z listą punktów serwisowych na terenie całego kraju, * instrukcja obsługi samochodu, sporządzona w języku polskim, b) wspólny słownik zamówień (CPV): - główny kod CPV: 34000000-7 - sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu, - dodatkowe kody CPV: 34115200-8 - pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób, 34136000-9 - samochody półciężarowe, c) wymagane warunki wykonania części zamówienia: - wymagany okres gwarancji jakości na powłokę lakierniczą - nie krótszy niż 36 miesięcy bez limitu kilometrów (w przypadku, gdy wykonawca nie wskaże okresu na jaki udzieli gwarancji jakości, zamawiający przyjmie, że przedstawił on ofertę, w której zobowiązał się do udzielenia gwarancji jakości na okres 36 miesięcy; każdy z wykonawców może wskazać tylko jeden okres na jaki udzieli gwarancji jakości; w przypadku, gdy wykonawca wskaże okres na jaki udzieli gwarancji jakości w latach lub w dniach, zamiast w miesiącach, jak jest to wymagane - zamawiający dokona jego przeliczenia na miesiące, przyjmując w pierwszej kolejności (odpowiednio), że jeden rok to 12 miesięcy lub 365 dni, zaś w odniesieniu do pozostałego okresu, że jeden miesiąc to 30 dni), - wymagany okres gwarancji jakości na perforację nadwozia - nie krótszy niż 60 miesięcy bez limitu kilometrów (w przypadku, gdy wykonawca nie wskaże okresu na jaki udzieli gwarancji jakości, zamawiający przyjmie, że przedstawił on ofertę, w której zobowiązał się do udzielenia gwarancji jakości na okres 60 miesięcy; każdy z wykonawców może wskazać tylko jeden okres na jaki udzieli gwarancji jakości; w przypadku, gdy wykonawca wskaże okres na jaki udzieli gwarancji jakości w latach lub w dniach, zamiast w miesiącach, jak jest to wymagane - zamawiający dokona jego przeliczenia na miesiące, przyjmując w pierwszej kolejności (odpowiednio), że jeden rok to 12 miesięcy lub 365 dni, zaś w odniesieniu do pozostałego okresu, że jeden miesiąc to 30 dni), - wymagany okres gwarancji jakości na elementy mechaniczne (silnik, zawieszenie, układ napędowy, kierowniczy, hamulcowy oraz elektryczny) - nie krótszy niż 24 miesiące bez limitu kilometrów (gwarancji jakości, o której mowa, nie podlegają części i płyny eksploatacyjne, wymienione w książce gwarancyjnej samochodu; w przypadku, gdy wykonawca nie wskaże okresu na jaki udzieli gwarancji jakości, zamawiający przyjmie, że przedstawił on ofertę, w której zobowiązał się do udzielenia gwarancji jakości na okres 24 miesięcy; każdy z wykonawców może wskazać tylko jeden okres na jaki udzieli gwarancji jakości; w przypadku, gdy wykonawca wskaże okres na jaki udzieli gwarancji jakości w latach lub w dniach, zamiast w miesiącach, jak jest to wymagane - zamawiający dokona jego przeliczenia na miesiące, przyjmując w pierwszej kolejności (odpowiednio), że jeden rok to 12 miesięcy lub 365 dni, zaś w odniesieniu do pozostałego okresu, że jeden miesiąc to 30 dni), - wymagane okresy rękojmi - równe okresom gwarancji jakości, - pozostałe (inne niż okresy) wymagane warunki gwarancji jakości i rękojmi, określone przez zamawiającego w załączniku nr 5 do SIWZ, - wymagane warunki płatności, określone przez zamawiającego w załączniku nr 5 do SIWZ, - zamawiający wymaga, aby wykonawca w przypadku wyboru jego oferty, zawarł z zamawiającym umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach, określonych w załączniku nr 5 do SIWZ, - za wystarczające dla wykazania, że przedstawiona oferta odpowiada treści SIWZ, w zakresie określonych powyżej wymaganych warunków wykonania części zamówienia, zamawiający uznaje złożenie przez wykonawcę, w odpowiedniej części szczegółowej formularza ofertowego, sporządzonego, co do treści merytorycznej oraz zakresu informacji w nim zawartych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ - stosownych oświadczeń, o określonej tamże treści, d) zamawiający informuje, że w zakresie części zamówienia: - wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp), - żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (informacje, o których mowa, należy wpisać do stosownych rubryk, zawartych w odpowiedniej części szczegółowej formularza ofertowego, sporządzonego, co do treści merytorycznej oraz zakresu informacji w nim zawartych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ), - nie wymaga oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych, - nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, - nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, - nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, - nie określa standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, - przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego.”.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34000000-7, 34115200-8, 34136000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Moc silnika 13,00
Pojemność silnika 13,00
Rodzaj klimatyzacji 6,00
Zużycie energii 4,00
Termin gwarancji jakości na elementy mechaniczne 4,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:






NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę transport - Haga - Gdańsk/Poznań/Toruń
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania13-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę transport. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa mebli laboratoryjnych
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Motoryzacja i transport: Dostawa ambulansu transportowego typu A2
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Motoryzacja i transport: dostawa samochodu
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI