Dostawa nowego samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa nowego samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoTolkmicko
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2022-10-25
 • ZamawiającyDOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-14
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00393814
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa nowego samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU

1.3.) Oddział zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000297974

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna 2

1.5.2.) Miejscowość: Tolkmicko

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-340

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 552316178

1.5.8.) Numer faksu: 552316163

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dpstol@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: dpstolkmicko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna z zakwaterowaniem osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa nowego samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2001cb9f-4bac-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00393814

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00325027/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniPortal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https:// miniportal.uzp.gov.pl; ePuap /tolkmickoDPS/Skrytka ESP;

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania miniPortalu dostępnym pod adresem: https://niniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUsługi oraz Regulaminie ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): SWZ rozdz. XXIII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
a) W związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) Prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
c) Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawa prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPS.ZP.3.2022.L.R

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa nowego samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku

4.2.6.) Główny kod CPV: 34100000-8 - Pojazdy silnikowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: CENA – 100% tj. oferta zawierająca najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. Zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający zastosował kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert, ponieważ w opisie przedmiotu zamówienia dokładanie określił wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, istotnych dla Zamawiającego.
2. Obliczenia dokonane zostaną z dokładnością do 0,01 (dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematyki).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu w postępowaniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SWZ – w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Załącznik nr 2

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( konsorcja, s.c.). W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo do złożenia oferty powinno być złożone w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem Mocodawcy, lub w postaci elektronicznej opatrzonym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r.- Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani będą, na wezwanie Zamawiającego do złożenia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych ( jeżeli dotyczy w niniejszym postępowaniu).
4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulujących współpracę tych wykonawców.
5. Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia dokonywane będą z jednym Wykonawcą wskazanym i upoważnionym w pełnomocnictwie przez pozostałych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

określony w projekcie umowy- załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć zaożenia lub wycofania oferty na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-25 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę świadczenie kompleksowej usługi transportu osobowego - Elbląg
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania31-01-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę świadczenie kompleksowej usługi transportu osobowego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI