Dostawa ambulansu typu A2

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa ambulansu typu A2
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGdańsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2020-05-20
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
 • Data publikacji ogłoszenia2020-04-30
 • Numer ogłoszenia536123-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 536123-N-2020 z dnia 2020-04-30 r.

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku: Dostawa ambulansu typu A2
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, krajowy numer identyfikacyjny 29346200000000, ul. ul. Srebrniki  17 , 80-282  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 52 47 500, e-mail dzpublicznych@wsp-bilikiewicz.pl, faks 585 247 520.
Adres strony internetowej (URL): www.wsp-bilikiewicz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://platformazakupowa.pl/pn/wsp_bilikiewicz/proceedings

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://platformazakupowa.pl/pn/wsp_bilikiewicz/proceedings

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://platformazakupowa.pl/pn/wsp_bilikiewicz/proceedings

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Przesłanie ofert w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Siedziba Zamawiającego przy ul. Srebrniki 17 w Gdańsku – pok. 4

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ambulansu typu A2
Numer referencyjny: Adm 4/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku fabrycznie nowego ambulansu transportowego typu A2 z wyposażeniem medycznym zgodnie ze Specyfikacją parametrów techniczno-użytkowych - załącznik nr 2 do SIWZ.Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):34114000-9 – pojazdy specjalne34114121-3 – karetki34114122-0 – pojazdy do transportu chorych.Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania określone:– w ustawie z dnia 29 października 2010 prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2010 nr 225 poz. 1466 z późn. zm.)– w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. 2016 poz. 2022)Wykonawca na własne ryzyko i koszt własny musi dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego. Zgodnie z art. 30 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do norm, na które Zamawiający powołuje się w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.Ambulans transportowy A2 ma być fabrycznie nowy (wyprodukowany w 2019 lub 2020r.), gotowy do użytkowania bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych. Ambulans musi zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty dopuszczające do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wymagane dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdów na terenie RP jako samochód „specjalny sanitarny”. Po dostarczeniu ambulansu Wykonawca z wszelkimi wymaganymi dokumentami zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w trakcie procesu rejestracji w/w pojazdu. W szczególności zobowiązany jest do uzupełnienia wszelkich dokumentów wymaganych przez instytucje państwowe, np. Wydział Komunikacji.Minimalny okres gwarancji: • min. 2 lata na pojazd• min. 3 lata na lakier• min. 5 lat na perforację blach nadwozia• min. 2 lata na wyposażenie • min. 2 lata na zabudowęWskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu uszczegółowienia przedmiotu zamówienia. Zamawiający dołożył wszelkich starań w celu zachowania warunków konkurencyjności. Jeżeli mimo to w tekście jakiegokolwiek rodzaju dokumentacji pojawiają się nazwy własne, oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to jako rozwiązania przykładowe i można zastosować rozwiązania równoważne na przyjętych wyżej warunkach.Wykonawcy są zobowiązani dokonać wnikliwej analizy otrzymanych, specyfikacji technicznych, a zauważone rozbieżności, które ich zdaniem powinny być ujęte w ofercie lub są błędnie wyszczególnione lub są zbędne, zgłosić pisemnie w przewidzianym trybie Zamawiającemu.

II.5) Główny kod CPV: 34114000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
34114121-3
34114122-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 90
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
90

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, w oparciu o wzór – Załącznik nr 4 do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, w oparciu o wzór – Załącznik nr 4 do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: o uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające doświadczenie polegające na tym, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania polegające na dostarczeniu 1 sztuki ambulansu wraz z wyposażeniem medycznym każde, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane. Wykonawca składa wykaz dostaw na wzorze załącznika nr 7 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ. o uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające doświadczenie polegające na tym, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania polegające na dostarczeniu 1 sztuki ambulansu wraz z wyposażeniem medycznym każde, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane. Wykonawca składa wykaz dostaw na wzorze załącznika nr 7 do SIWZ.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, Wykonawca może złożyć oświadczenie własne. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt 2 ppkt c powyżej, mogą być spełnione łącznie lub przez jednego z wykonawców.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Specyfikacja parametrów techniczno-użytkowych stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ – wypełniony i podpisany dokument będzie stanowił podstawę do oceny oferty pod kątem wymagań Zamawiającego. Katalog pojazdu ze zdjęciami i schemat zabudowy wnętrza.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz oferty
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Informacje dodatkowe:
Oferta (wraz z załącznikami) powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy papierowej – tradycyjnej - (napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty) lub elektronicznej pod rygorem nieważności i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w takiej sytuacji Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wsp_bilikiewicz wybierając przedmiotowe postępowanie).

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 30,00
czas dostawy 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany zawartej Umowy możliwe są wyłącznie w granicach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności podczas przygotowywania zamówienia. Jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty i oświadczenia, które jednoznacznie i bezspornie potwierdzają wpływ wspomnianych okoliczności na brak możliwości należytego wykonania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny i zatwierdzenia wniosku.3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian do Umowy:1) zmiany modelu dostarczanego wyposażenia medycznego/elementu wyposażenia/urządzenia w stosunku do podanego w ofercie, z zastrzeżeniem, że zmiana ta nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy model wyposażenia medycznego/elementu wyposażenia/urządzenia został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony modelem należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych co najmniej takich jak model oferowany, lub który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, za cenę nie wyższą od ustalonej niniejszą Umową;2) zmiany modelu dostarczanego wyposażenia medycznego/elementu wyposażenia/urządzenia w stosunku do podanego w ofercie, na sprzęt/element sprzętu/urządzenie posiadające co najmniej parametry takie jak model oferowany i z punktu widzenia technicznego lub technologicznego zapewniające uzyskanie korzystnej dla Zamawiającego funkcjonalności lub lepszych parametrów pracy, za cenę me wyższą od ustalonej niniejszą Umową;3) w przypadku konieczności wymiany wyposażenia medycznego/elementu wyposażenia/urządzenia przez Wykonawcę w czasie gwarancji, a dotychczas użytkowane wyposażenie medyczne/element wyposażenia/urządzenia został wycofany z dystrybucji i nie został zastąpiony przez producenta modelem należącym do tej samej linii produktowej bez konieczności poniesienia jakichkolwiek dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.4. Zmieniony model wyposażenia medycznego/elementu wyposażenia/urządzenia w stosunku do podanego w ofercie musi być w pełni kompatybilny z pozostałymi urządzeniami zaoferowanymi przez Wykonawcę oraz powinno być zgodnie z wymaganiami określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i SIWZ.5. Zmiany przewidziane w Umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.6. Zmiany danych teleadresowych Stron oraz danych osób uprawnionych do ich reprezentacji lub upoważnionych w Umowie do dokonywania czynności nie stanowią zmiany Umowy, o ile informacja o dokonaniu zmiany została skutecznie doręczona drugiej Stronie na piśmie.7. Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty Umowy.8. Strona wnosząca o zmiany inicjuje zmianę pisemnie poprzez przedstawienie propozycji aneksu do Umowy wraz z uzasadnieniem, z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej.9. Zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, gdy obie Strony umowy zgodnie uznają, że wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji Umowy.10. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dostawa ambulansu typu A2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku fabrycznie nowego ambulansu transportowego typu A2 z wyposażeniem medycznym zgodnie ze Specyfikacją parametrów techniczno-użytkowych - załącznik nr 2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34114000-9, 34114121-3, 34114122-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 90
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 30,00
czas dostawy 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam przewoźników - Gdynia
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania25-05-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukiwani przewoźnicy z ciągnikami siodłowymi. Atrakcyjne warunki, możliwość korzystania ze stacji paliwowej. Możliwość podjęcia pracy od zaraz na terenie całej Polski.