Zorganizowanie i przeprowadzenie 61 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych zwanych dalej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie 61 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych zwanych dalej kursami dla osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych podległych OISW w Szczecinie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzczecin
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-02-12
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyOkręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie
 • Data publikacji ogłoszenia2019-01-10
 • Numer ogłoszenia502390-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 502390-N-2019 z dnia 2019-01-10 r.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie: Zorganizowanie i przeprowadzenie 61 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych zwanych dalej kursami dla osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych podległych OISW w Szczecinie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji Działania 2.7 Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Tak

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
30%
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny 81095000000000, ul. ul. Kaszubska  28 , 70952   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 809 101, e-mail oisw_szczecin@sw.gov.pl, faks 914 337 075.
Adres strony internetowej (URL): https://sw.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka administracyjna Skarbu Państwa nieposiadająca osobowości prawnej - więziennictwo
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.zp.sw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.zp.sw.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie 61 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych zwanych dalej kursami dla osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych podległych OISW w Szczecinie
Numer referencyjny: OI/KI.2230.POWER.1.2019.TK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szkoleniowej w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia 61 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych zwanych dalej kursami dla osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych podległych OISW w Szczecinie. Każdy cykl szkoleniowo-aktywizacyjny składać się będzie z dwóch modułów: kursu przyuczającego do zawodu i kursu aktywizacji zawodowej. Kurs przyuczający do zawodu i kurs aktywizacji zawodowej powinny być realizowane w oparciu o wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1632). Cykle szkoleniowo - aktywizacyjne realizowane będą dla grup 12 osadzonych przebywających w jednostkach penitencjarnych. Szkolenia przewidziane są dla 732 osób: 61 grup – każda po 12 osób. Czas trwania jednego szkolenia – od 74 do 171 h dydaktycznych (czas trwania 1 h dydaktycznej: 45 min, za wyjątkiem cyklu szkoleniowego „Spawacz MAG 135” – 1 h dydaktyczna: 60 min. dla zajęć praktycznych kursu przyuczającego do zawodu). Miejsce prowadzenia zajęć – pomieszczenia/teren wyznaczony przez kierownika jednostki penitencjarnej w niżej wymienionych jednostkach penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Szczecinie: 1) Areszt Śledczy w Szczecinie, ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin 2) Areszt Śledczy w Międzyrzeczu, ul. Młyńska 31, 66-300 Międzyrzecz 3) Zakład Karny w Goleniowie, ul. Grenadierów 66, 72-100 Goleniów 4) Zakład Karny w Nowogardzie ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard 5) Oddział Zewnętnrzy w Płotach, ul. Koszalińska 2, 72-310 Płoty 6) Zakład Karny w Stargardzie, Aleja Żołnierza 42, 73-110 Stargard 7) Zakład Karny w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Podmiejska 17, 66-400 Gorzów Wlkp. 8) Oddział Zewnętnrzy w Słońsku, ul. Winna 2, 66-436 Słońsk

II.5) Główny kod CPV: 80500000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 470945,44
Waluta:
EUR
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-06
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-06

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, na podstawie odpowiedniego dokumentu, że jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia kształcenia kursowego, zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku „ w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych” ( Dz. U. z 2017 r. ,poz. 1632). O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie, zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp - zakłady pracy chronionej oraz inni Wykonawcy, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 2017 r., poz. 665 z późn. zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem. Niniejszy warunek zostanie spełniony jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych jest nie mniejszy niż 30% (w okresie czwartego kwartału 2018 r. tj. od dnia 01.10.2018r. do dnia 31.12.2018r.) osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub Wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) warunek zostanie spełniony, jeżeli każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełni ww. warunek.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)






Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ) albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 2.Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3.Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 5.Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 6.Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ). 7.Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1.Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w rozdziale 5 pkt 3 SIWZ, w tym wymagany przez Zamawiającego procentowy wskaźnik zatrudnienia osób, należących do kategorii, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp zawiera załącznik nr 2 (Formularz ofertowy) do SIWZ oraz formularz JEDZ (w części II A– zamówienie zastrzeżone). 2.Dokument, w którym Wykonawca wykaże, że jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia kształcenia kursowego, zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku „w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych” (Dz. U. z 2017 r. ,poz. 1632).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wysokości wadium dla całego zadania wynosi 53 809 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięć złotych 00/100 gr). Wysokość wadium dla poszczególnych części wynosi: Część 1 – 32 664,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery złote 00/100 gr); Część 2 – 21 145,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto czterdzieści pięć złotych 00/100 gr); W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia wadium musi stanowić sumę wartości wadiów dla składanych części zamówienia. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 10 SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60,00
Średni procentowy wskaźnik zatrudnienia osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.6) w okresie czwartego kwartału 2018 r. tj. od dnia 01.10.2018r. do dnia 31.12.2018r. 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w następujących okolicznościach: a. gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; b. zmiany zakresu przedmiotu umowy wraz z proporcjonalnym do tego zmniejszeniem wynagrodzenia w umowie w sytuacji wystąpienia siły wyższej (tj. wojny – działań wojennych, - działań wrogów zewnętrznych, - terroryzmu, - rewolucji, - przewrotu wojskowego lub cywilnego, - wojny domowej, - skutków zastosowania amunicji wojskowej, - materiałów wybuchowych, - skażenia radioaktywnego, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę, - klęski żywiołowej, - buntów, niepokojów, strajków) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami; c. konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zmawiającym a innymi niż Wykonawca stronami, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie; d. konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych lub zaleceń dotyczących projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ; e. zmian osób reprezentujących strony w przypadku zmian organizacyjnych; f. wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych; g. zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług ( VAT ) w okresie obowiązywania umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-12, godzina: 08:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: 35 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych z kursami typu ogólnobudowlanego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• kurs brukarz oraz kurs aktywizacji zawodowej - 8 cykli szkoleniowych; Miejsce realizacji: Oddział Zewnętrzny w Słońsku – 2 cykle, Zakład Karny w Goleniowie – 1 cykl, Areszt Śledczy w Szczecinie – 1 cykl, Zakład Karny w Nowogardzie – 4 cykle; • kurs dekarz oraz kurs aktywizacji zawodowej – 1 cykl szkoleniowy; Miejsce realizacji: Zakład Karny w Stargardzie – 1 cykl; • kurs konserwator terenów zielonych oraz kurs aktywizacji zawodowej – 2 cykle szkoleniowe Miejsce realizacji: Oddział Zewnętrzny w Płotach – 1 cykl, Zakład Karny w Gorzowie Wielkopolskim - 1 cykl; • kurs malarz-szpachlarz oraz kurs aktywizacji zawodowej - 4 cykle szkoleniowe; Miejsce realizacji: Areszt Śledczy w Międzyrzeczu – 2 cykle, Zakład Karny w Gorzowie Wielkopolskim – 1 cykl, Oddział Zewnętrzny w Słońsku – 1 cykl • kurs monter sieci elektrycznych do 1 kV oraz kurs aktywizacji zawodowej - 4 cykle szkoleniowe; Miejsce realizacji: Zakład Karny w Gorzowie Wielkopolskim – 1 cykl, Zakład Karny w Goleniowie – 2 cykle, Zakład Karny w Nowogardzie -1 cykl; • kurs monter stolarki okiennej i drzwiowej oraz kurs aktywizacji zawodowej – 1 cykl szkoleniowy; Miejsce realizacji: Zakład Karny w Gorzowie Wielkopolskim – 1 cykl; • kurs operator koparko-ładowarki kl. III oraz kurs aktywizacji zawodowej – 1 cykl szkoleniowy Miejsce realizacji: Zakład Karny w Nowogardzie – 1 cykl; • kurs operator wózka jezdniowego kat. II wraz z wymianą butli gazowej oraz kurs aktywizacji zawodowej – 1 cykl szkoleniowy; Miejsce realizacji: Areszt Śledczy w Szczecinie – 1 cykl; • kurs spawacz metodą MAG 135 oraz kurs aktywizacji zawodowej – 2 cykle szkoleniowe; Miejsce realizacji: Zakład Karny w Stargardzie – 2 cykle; • kurs technolog robót wykończeniowych w budownictwie oraz kurs aktywizacji zawodowej – 10 cykli szkoleniowych; Miejsce realizacji: Zakład Karny w Stargardzie - 2 cykle, Zakład Karny w Goleniowie – 2 cykl, Zakład Karny w Gorzowie Wielkopolskim – 2 cykle, Oddział Zewnętrzy w Słońsku – 1 cykl, Zakład Karny w Nowogardzie -1 cykl, Oddział Zewnętrzy w Płotach – 1 cykl, Areszt Śledczy w Międzyrzeczu – 1 cykl; • kurs technolog robót wykończeniowych w budownictwie – glazurnik oraz kurs aktywizacji zawodowej – 1 cykl szkoleniowy; Miejsce realizacji: Areszt Śledczy w Szczecinie – 1 cykl;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 285878,01
Waluta:
EUR
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-06
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Średni procentowy wskaźnik zatrudnienia osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.6) w okresie czwartego kwartału 2018 r. tj. od dnia 01.10.2018r. do dnia 31.12.2018r. 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: 26 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych z kursami typu różnego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• kurs fryzjer oraz kurs aktywizacji zawodowej - 5 cykli szkoleniowych; Miejsce realizacji: Areszt Śledczy w Międzyrzeczu – 1 cykl, Zakład Karny w Goleniowie – 2 cykle, Zakład Karny w Nowogardzie – 1 cykl, Oddział Zewnętrzy w Płotach – 1 cykl; • kurs kelner oraz kurs aktywizacji zawodowej - 3 cykle szkoleniowe; Miejsce realizacji: Zakład Karny w Goleniowie – 2 cykle, Oddział Zewnętrzy w Płotach – 1 cykl; • kurs konserwator powierzchni płaskich oraz kurs aktywizacji zawodowej – 4 cykle szkoleniowe; Miejsce realizacji: Zakład Karny w Goleniowie – 1 cykl, Zakład Karny w Gorzowie Wielkopolskim – 1 cykl, Oddział Zewnętrzy w Słońsku – 1 cykl, Oddział Zewnętrzy w Płotach – 1 cykl; • kurs opiekun osób starszych i przewlekle chorych oraz kurs aktywizacji zawodowej - 2 cykle szkoleniowe; Miejsce realizacji: Areszt Śledczy w Międzyrzeczu – 1 cykl, Areszt Śledczy w Szczecinie – 1 cykl; • kurs pomocnik kucharza oraz kurs aktywizacji zawodowej - 10 cykli szkoleniowych; Miejsce realizacji: Zakład Karny w Goleniowie - 2 cykle, Zakład karny w Gorzowie Wielkopolskim – 2 cykle, Oddział Zewnętrzy w Słońsku – 1 cykl, Areszt Śledczy w Międzyrzeczu – 1 cykl, Areszt Śledczy w Szczecinie – 2 cykle, Zakład Karny w Nowogardzie – 1 cykl, Oddział Zewnętrzy w Płotach – 1 cykl; • kurs tapicer meblowy oraz kurs aktywizacji zawodowej – 2 cykle Miejsce realizacji: Zakład Karny w Nowogardzie – 2 cykle;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 185067,43
Waluta:
EUR
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-06
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Średni procentowy wskaźnik zatrudnienia osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.6) w okresie czwartego kwartału 2018 r. tj. od dnia 01.10.2018r. do dnia 31.12.2018r. 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:






NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie kursu - Łobez
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania18-09-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie kursu SEP do 1kV. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI