Usługi szkoleniowe z zakresu wsparcia pieczy zastępczej terenu Powiatu Wrocławskiego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługi szkoleniowe z zakresu wsparcia pieczy zastępczej terenu Powiatu Wrocławskiego w latach 2018-2020
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2018-10-31
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
 • Data publikacji ogłoszenia2018-10-23
 • Numer ogłoszenia639493-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 639493-N-2018 z dnia 2018-10-23 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu: Usługi szkoleniowe z zakresu wsparcia pieczy zastępczej terenu Powiatu Wrocławskiego w latach 2018-2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczestników projektu pn. „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego”.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, krajowy numer identyfikacyjny 93280728000000, ul. ul. Kościuszki  131 , 50440   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 72 21 860, e-mail pcpr@pcpr.wroclaw.pl, faks 71 72 21 869.
Adres strony internetowej (URL): www.pcpr.wroclaw.pl
Adres profilu nabywcy: http://pcpr.wroclaw.bip-e.pl/pcp/przetargi
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://pcpr.wroclaw.bip-e.pl/pcp/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi szkoleniowe z zakresu wsparcia pieczy zastępczej terenu Powiatu Wrocławskiego w latach 2018-2020
Numer referencyjny: PCPR.PS.PZsPW-83-5/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu usług wsparcia pieczy zastępczej terenu Powiatu Wrocławskiego w latach 2018-2020. Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczestników projektu pn. „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego”. Projekt realizowany jest w imieniu Powiatu Wrocławskiego. 2. Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia: Część I - Szkolenia do sprawowania pieczy zastępczej dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe oraz prowadzących Rodzinny Dom Dziecka, Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia do sprawowania pieczy zastępczej dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe oraz prowadzących Rodzinny Dom Dziecka według programów „PRIDE” lub „RODZINA”. 1) Przedmiot niniejszej części zamówienia obejmuje szkolenie podstawowe do sprawowania pieczy zastępczej dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe oraz szkolenie rozszerzone dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i prowadzących Rodzinne Domy Dziecka. 2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił kadrę, która potrafi skutecznie nawiązać kontakt i efektywnie przeprowadzić szkolenie z uczestnikami projektu o których mowa powyżej. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kadry prowadzącej szkolenia zgodnie z wymaganiami opisanym w pkt. 6.2.2.3. SIWZ. 3) Zakres programowy szkolenia musi być zgodny z treścią § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r., w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej. 4) Wykonawca zobowiązany jest posiadać Program szkolenia z numerem jego zatwierdzenia przez Ministra właściwego do spraw rodziny. 5) Szkolenie podstawowe obejmuje zakres programowy, o którym mowa w § 2 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkolen dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej. 6) Szkolenie rozszerzone obejmuje zakres programowy, o którym mowa w § 2, § 3 i § 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r., w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej. 7) Zajęcia winny być realizowane zgodnie z poszanowaniem norm kulturowych czy religijnych warunkujących m. in. sposób ubierania się czy zachowania uczestników. 8) Planowana ilość uczestników objętych szkoleniem podstawowym wynosi: łącznie 24 osoby w trakcie realizacji zamówienia (2018r. – 8 osób; 2019r. – 8 osób; 2020r. – 8 osób). 9) Planowana ilość uczestników objętych szkoleniem rozszerzonym wynosi: łącznie 6 osób w trakcie realizacji zamówienia (2018r. – 2 osoby; 2019r. – 2 osoby; 2020r. – 2 osoby). 10) Planowana ilość godzin dla szkolenia podstawowego: łącznie 150 godzin w latach 2018-2020 (2018r. – 50 godzin dydaktycznych; październik - grudzień 2019r. – 50 godzin dydaktycznych; październik – grudzień 2020r. – 50 godzin dydaktycznych). 11) Planowana ilość godzin dla szkolenia rozszerzonego: łącznie 75 godzin w latach 2018-2020 (2018r. – 25 godzin dydaktycznych; październik - grudzień 2019r. – 25 godzin dydaktycznych; październik – grudzień 2020r. – 25 godzin dydaktycznych). 12) Jedno spotkanie szkoleniowe winno trwać 6 godzin dydaktycznych, gdzie przez godzinę rozumie się jednostkę czasu - godzinę zegarową liczącą 60 minut. 13) Jedno szkolenie podstawowe i rozszerzone winno obejmować nie więcej 10 zjazdów, min. 1 zjazd w tygodniu w weekendy (sobota-niedziela) lub piątek-sobota-niedziela, w przedziale godzinowym od 8:00 do 18:00. 14) W trakcie każdego spotkania szkoleniowego grupa powinna mieć zapewnione minimum 2 przerwy, w tym jedną obiadową i jedną kawową, które nie będą wliczane w czas przeznaczony na realizację szkolenia. 15) Zamawiający zapewnia w trakcie szkolenia organizację i skierowanie uczestników szkolenia do zapoznania się z doświadczeniami wychowawczymi rodzin, które sprawują pieczę zastępczą, w formie praktyk w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo - wychowawczej, w wymiarze 10 godzin dydaktycznych. Potwierdzenie wykonania przez uczestnika szkolenia ww. praktyki, w formie kserokopii dokumentu, zostanie przekazana Wykonawcy – nie później niż 7 dni przed upływem terminu szkolenia 16) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia każdemu uczestnikowi: - miejsca realizacji zajęć: a) sali położonej na terenie Powiatu Wrocławskiego lub Wrocławia, która zapewnia odpowiednie warunki socjalne i spełnia wymogi określone przepisami BHP i p.poż., w tym uwzględnia dostosowanie do osób niepełnosprawnych; b) sali zapewniającej minimum 10 miejsc siedzących i wyposażonej w narzędzia, sprzęt i produkty umożliwiające należyte wykonanie szkolenia, - obiadu: (minimum: zupa i drugie danie, napój) oraz przerwy kawowej (minimum kawa, herbata, woda, ciastka, soki) w każdym dniu szkolenia. Część II - Superwizja grupowa dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu Superwizji grupowej w formie warsztatowej dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych z terenu Powiatu Wrocławskiego. Superwizja grupowa dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych z terenu Powiatu Wrocławskiego przeprowadzana jest celem zapewnienia wsparcia w wypełnianiu funkcji. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił kadrę, która potrafi skutecznie nawiązać kontakt i efektywnie przeprowadzić warsztaty z ww. uczestnikami. Charakterystyka wsparcia dla uczestników: zapewnienie wsparcia i pomocy poprzez pracę warsztatową w zakresie superwizji przypadków, przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu, wsparcia w sytuacjach przeciążenia i nadmiernego stresu, wymiany doświadczeń, dbania o podnoszenie standardów pracy w opiece i wychowaniu dzieci. 1) Zajęcia winny być realizowane zgodnie z poszanowaniem norm kulturowych czy religijnych, warunkujących m. in. sposób ubierania się czy zachowania uczestników. 2) Planowana ilość uczestników objętych superwizją grupową to 12 osób w okresie 2018-2020, czyli po 4 osoby w każdej z Edycji. 3) Planowana ilość godzin: 150 godzin w latach 2018-2020, gdzie: - I Edycja Superwizji w 2018r. w wymiarze 50 h dla 4 osób. - II Edycja Superwizji w 2019r. w wymiarze 50 h w przedziale czasowym styczeń – czerwiec i wrzesień – grudzień (z wyłączeniem wakacji) dla 4 osób. - III Edycja Superwizji w 2020 r. w wymiarze 50 h w okresie styczeń – czerwiec i wrzesień – grudzień (z wyłączeniem wakacji) dla 4 osób. 4) Spotkania w ramach superwizji grupowej w I Edycji powinny odbywać się minimum pięć razy w miesiącu po 5 godzin w dni powszednie lub w weekendy, w godzinach od 8:00 do 18:00, gdzie przez godzinę rozumie się jednostkę czasu - godzinę zegarową liczącą 60 minut. 5) Spotkania w ramach superwizji grupowej w II Edycji i w III Edycji powinny odbywać się raz w miesiącu po 5 godzin w dni powszednie lub w weekendy, w godzinach od 8:00 do 18:00, gdzie przez godzinę rozumie się jednostkę czasu - godzinę zegarową liczącą 60 minut. 6) W trakcie każdego dnia zajęć grupa powinna mieć zapewnione min. 2 przerwy, w tym jedną obiadową i jedną kawową, które nie będą wliczane w czas przeznaczony na realizację warsztatu. 7) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kadry prowadzącej zajęcia zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt. 6.2.2.3. SIWZ. 8) Tematyka zajęć: Superwizja grupowa ma uwzględniać następujący zakres tematyczny: superwizja przypadków, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, wsparcie w sytuacjach przeciążenia i nadmiernego stresu, wymiana doświadczeń, dbanie o podnoszenie standardów pracy w opiece i wychowaniu dzieci. 9) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia każdemu uczestnikowi: - miejsca realizacji zajęć: a) sali położonej na terenie Powiatu Wrocławskiego lub Wrocławia, która zapewnia odpowiednie warunki socjalne i spełnia wymogi określone przepisami BHP i p.poż., w tym uwzględnia dostosowanie do osób niepełnosprawnych; b) sali zapewniającej minimum 4 miejsca siedzące i wyposażonej w narzędzia, sprzęt i produkty umożliwiające należyte wykonanie szkolenia, - obiadu (minimum: zupa i drugie danie, napój) oraz przerwy kawowej (minimum: kawa, herbata, woda, ciastka, soki) w każdym dniu warsztatu. Część III - Szkolenia i warsztaty dla opiekunów w ramach efektywnego przebiegu procesu usamodzielnienia wychowanków Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla opiekunów, którzy będą mogli poznać metody budowania pozytywnych relacji z wychowankami oraz uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędnych do efektywnego przebiegu procesu usamodzielnienia wychowanków. Szkolenia i warsztaty dla opiekunów, będą realizowane dla uczestników projektu „Piecza Zastępcza Siłą Powiatu Wrocławskiego – osób korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił kadrę, która potrafi skutecznie nawiązać kontakt i efektywnie przeprowadzić warsztaty z ww. uczestnikami. Warsztaty i szkolenia są dedykowane dla opiekunów z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, którzy potrzebują wsparcia i umiejętności do efektywnego procesu usamodzielnienia wychowanków. 1) Zajęcia winny być realizowane zgodnie z poszanowaniem norm kulturowych czy religijnych, warunkujących m. in. sposób ubierania się czy zachowania uczestników. 2) Planowana ilość uczestników objętych warsztatami wynosi: 30 osób – 3 edycje po 10 osób w danym roku kalendarzowym; w każdej Edycji po 4 moduły tematyczne (2018r. - 1 grupa licząca 10 osób; 2019r. – 1 grupa licząca 10 osób; 2020r. - 1 grupy licząca 10 osób). 3) Planowana ilość godzin: 3 edycje po 20 h szkoleniowych, łącznie 60 h w latach 2018-2020: - I Edycja szkoleń i warsztatów w roku 2018 dla 1 grupy liczącej 10 osób, - II Edycja szkoleń i warsztatów w roku 2019, w okresie sierpień – październik, dla 1 grupy liczącej 10 osób, - III Edycja szkoleń i warsztatów w roku 2020, w okresie sierpień – październik, dla 1 grupy liczącej 10 osób, gdzie w każdej z Edycji Wykonawca winien przeprowadzić moduły tematyczne tj: a) aspekt psychologiczny relacji pomiędzy opiekunem a wychowankiem w momencie wychodzenia w dojrzałość - 6 h (warsztaty – psycholog), b) prawne uwarunkowania usamodzielnienia - 4h (wykład -prawnik), c) rola i obowiązki wynikające z pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia - 4h (wykład – pracownik socjalny), d) warsztaty pracy nad sporządzeniem indywidualnego planu usamodzielnienia - 6h (warsztaty – pracownik socjalny), a przez godzinę rozumie się jednostkę czasu - godzinę zegarową liczącą 60 minut. 4) Spotkania w ramach I Edycji powinny odbywać się dwa razy w miesiącu po 5 godzin w dni powszednie lub w weekendy, w godzinach od 8:00 do 18:00, gdzie przez godzinę rozumie się jednostkę czasu - godzinę zegarową liczącą 60 minut. 5) Spotkania w ramach II Edycji i III Edycji powinny odbywać się minimum raz w miesiącu po 5 godzin w dni powszednie lub w weekendy, w godzinach od 8:00 do 18:00, gdzie przez godzinę rozumie się jednostkę czasu - godzinę zegarową liczącą 60 minut. 6) W trakcie każdego dnia zajęć grupa powinna mieć zapewnione min. 2 przerwy, w tym jedną obiadową i jedną kawową, które nie będą wliczane w czas przeznaczony na realizację warsztatu. 7) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kadry prowadzącej zajęcia zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt. 6.2.2.3. SIWZ. 8) Proponowany zakres tematyki zajęć: - zdobywanie umiejętności relacja pomiędzy opiekunem a wychowankiem w momencie wchodzenia w dojrzałość, - role i obowiązki wynikające z pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia, - warsztaty pracy nad sporządzeniem indywidualnego plan usamodzielnienia, - uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego procesu usamodzielnienia wychowanków, - warsztaty dotyczące pomocy w udzieleniu wsparcia emocjonalnego i społecznego. 9) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia każdemu uczestnikowi: - miejsca realizacji zajęć: a) sali położonej na terenie Powiatu Wrocławskiego lub Wrocławia, która zapewnia odpowiednie warunki socjalne i spełnia wymogi określone przepisami BHP i p.poż., w tym uwzględnia dostosowanie do osób niepełnosprawnych; b) sali zapewniającej minimum 10 miejsc siedzących i wyposażonej w narzędzia, sprzęt i produkty umożliwiające należyte wykonanie szkolenia, - obiadu (minimum: zupa i drugie danie, napój) oraz przerwy kawowej (minimum: : kawa, herbata, woda, ciastka, soki) w każdym dniu warsztatu. Część IV - Szkolenia wyjazdowe z zakresu podniesienia jakości pełnionej funkcji przez zawodowe rodziny zastępcze Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie „Szkoleń wyjazdowych z zakresu podniesienia jakości pełnionej funkcji przez zawodowe rodziny zastępcze” dla rodzin zastępczych w formie wyjazdu. Szkolenia będą realizowane dla uczestników projektu „Piecza Zastępcza Siłą Powiatu Wrocławskiego – rodzin zastępczych korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił kadrę, która potrafi skutecznie nawiązać kontakt i efektywnie przeprowadzić warsztaty z ww. uczestnikami. Szkolenia są dedykowane dla rodzin zastępczych zawodowych korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, które potrzebują pomocy w zakresie sprawowania opieki i wychowania, celem podniesienia jakości pełnionej funkcji rodziny zastępczej zawodowej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 1) Zajęcia winny być realizowane zgodnie z poszanowaniem norm kulturowych czy religijnych, warunkujących m. in. sposób ubierania się czy zachowania uczestników. 2) Planowana ilość uczestników objętych warsztatami wynosi: maksymalnie 60 uczestników rodzin zastępczych w terminach: - 28-30.11.2018r. - 1 grupa licząca 20 uczestników; - maj - lipiec 2019 r. – 1 grupa licząca 20 uczestników; - maj - lipiec 2020 r. - 1 grupa licząca 20 uczestników; 3) Planowana ilość godzin: łącznie 72 godzin (3 edycje, każda po 24 godziny, 8 godzin dziennie), gdzie przez godzinę rozumie się jednostkę czasu - godzinę zegarową liczącą 60 minut. 4) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kadry prowadzącej zajęcia zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 6.2.2.3. SIWZ. Wskazane osoby winny posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, być osobami niekaranymi za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, za przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu. 5) Proponowana przez Zamawiającego tematyka zajęć to: - Potrzeby rozwojowe dzieci w różnym wieku i sposoby ich zaspokajania, - Problemy dorastania i adolescencji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - Podstawy psychologiczne i pedagogiczne rozwoju i wychowania dzieci - Wypalenie zawodowe rodzin zastępczych – rozpoznanie i przeciwdziałanie - Efektywne wsparcie dziecka w procesie usamodzielnienia - Regulacje prawne dotyczące sytuacji dziecka w pieczy zastępczej 6) Wykonawca zobowiązany jest do: - zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń z zakresu podniesienia jakości pełnionej funkcji przez zawodowe rodziny zastępcze w formie 3 - dniowego wyjazdu na terenie województwa dolnośląskiego poza terenem powiatu wrocławskiego; - zapewnienia każdemu uczestnikowi wyjazdu: a) miejsca realizacji zajęć w postaci sali położonej na terenie ośrodka/hotelu w województwie dolnośląskim, która zapewnia odpowiednie warunki socjalne i spełnia wymogi określone przepisami BHP i p.poż., tym uwzględnia dostosowanie do osób niepełnosprawnych; b) sali zapewniającej minimum 23 miejsc siedzących i wyposażonej w narzędzia, sprzęt i produkty umożliwiające należyte wykonanie szkolenia, c) transportu na miejsce szkolenia i z powrotem (proponowany środek transportu – minibus, który winien być sprawny technicznie), d) zakwaterowania dla wszystkich uczestników w jednym budynku ośrodka/hotelu (nocleg w pokojach maksymalnie 2 - osobowych, z pełnym dostępem do węzła sanitarnego, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych), e) pełnego wyżywienia wraz z napojami w stołówce na terenie ośrodka/hotelu, tj.: śniadanie, obiad (zupa, drugie danie), podwieczorek, kolacja z zachowaniem potrzeb dietetycznych, f) bezpłatną całodobową opiekę medyczną (stała opieka pielęgniarska), g) opłatę klimatyczną, h) bezpłatną bazę rekreacyjno – wypoczynkową; Część V - Warsztaty przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży powyżej 15 roku życia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie „Warsztatów przedsiębiorczości”. Warsztaty przedsiębiorczości będą realizowane dla uczestników projektu „Piecza Zastępcza Siłą Powiatu Wrocławskiego – dzieci i młodzieży powyżej 15 roku życia z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił kadrę, która potrafi skutecznie nawiązać kontakt i efektywnie przeprowadzić warsztaty z ww. uczestnikami. Warsztaty są dedykowane dla dzieci i młodzieży powyżej 15 roku życia z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, którzy potrzebują wsparcia w zakresie umiejętności społecznych, aby poprawić relacje i komunikację z opiekunami i środowiskiem rówieśniczym, celem podniesienia jakości funkcjonowania w środowisku lokalnym i zapobiec wykluczeniu społecznemu. 1) Zajęcia winny być realizowane zgodnie z poszanowaniem norm kulturowych czy religijnych, warunkujących m. in. sposób ubierania się czy zachowania uczestników. 2) Planowana ilość uczestników objętych warsztatami wynosi: 45 dzieci powyżej 15 roku życia, będących wychowankami rodzinnej i/lub instytucjonalnej pieczy zastępczej: w przedziałach czasowych: - 2018 r. - 1 grupa licząca 15 osób, - kwiecień - wrzesień 2019 r. – 1 grupa licząca 15 osób, - kwiecień - grudzień 2020 r. - 1 grupa licząca 15 osób; 3) Planowana ilość godzin: łącznie 27 godzin w latach 2018-2020: a) 2018r. – 9 godzin (3 spotkania po 3 godziny), b) 2019r. (kwiecień – wrzesień) – 9 godzin (3 spotkania po 3 godziny), c) 2020r. (kwiecień – wrzesień) – 9 godzin (3 spotkania po 3 godziny), gdzie przez godzinę rozumie się jednostkę czasu - godzinę zegarową liczącą 60 minut. 4) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kadry prowadzącej zajęcia zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt. 6.2.2.3. SIWZ. Wskazane osoby winny posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, być osobami niekaranymi za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, za przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu. 5) Proponowana przez Zamawiającego tematyka zajęć: - Kompetencje pro-przedsiębiorcze w życiu codziennym i w biznesie. - Inspiracje. Kim mogę zostać? - Od pomysłu do sukcesu – własny biznes. 6) Wykonawca zobowiązany jest do: - zorganizowania i przeprowadzenia w latach 2018-2020 warsztatów przedsiębiorczości dla 3 grup szkoleniowych, łącznie dla 45 dzieci powyżej 15 roku życia, w formie 3 spotkań w wymiarze trzech godzin każde spotkanie, w dni powszednie w godzinach od 16:00 do 19:00 lub weekendy od 9:00 do 15:00. - zapewnienia każdemu uczestnikowi ww grupy: a) miejsca realizacji zajęć w postaci Sali na terenie Powiatu Wrocławskiego lub Wrocławia, która zapewnia odpowiednie warunki socjalne i spełnia wymogi określone przepisami BHP i p.poż., w tym uwzględnia dostosowanie do osób niepełnosprawnych; zapewniającej minimum 15 miejsc siedzących i wyposażonej w narzędzia, sprzęt i produkty umożliwiające należyte wykonanie szkolenia (w tym dostęp do Internetu) b) przerwy kawowej dla uczestników warsztatów (herbata, woda, ciastka, soki). Część VI - Trening dla dzieci i młodzieży z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej pn. „Trening umiejętności społecznych” Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie treningu dla dzieci i młodzieży z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu Powiatu Wrocławskiego pod nazwą „Trening umiejętności społecznych”. Realizacja 3 edycji treningu umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu Powiatu Wrocławskiego, celem nabycia, przywrócenia lub wzmocnienia kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej dla dzieci poniżej 15 roku życia będących w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Grupa szkoleniowa będzie liczyć do 10 osób. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił kadrę, która potrafi skutecznie nawiązać kontakt i efektywnie przeprowadzić warsztaty z ww. uczestnikami. 1) Zajęcia winny być realizowane zgodnie z poszanowaniem norm kulturowych czy religijnych, warunkujących m. in. sposób ubierania się czy zachowania uczestników. 2) Planowana ilość uczestników objętych warsztatami wynosi: 30 osób w okresie 2018-2020 (2018r. – 10 osób; 2019r. –10 osób; 2020r. – 10 osób). 3) Planowana ilość godzin: 15 godzin/edycja. Zaplanowanych jest 3 edycji w latach 2018-2020, co łącznie daje 45 godzin. Spotkania nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu po minimum 3 godziny, przez maksymalnie 5 miesięcy, w dni powszednie w godzinach od 16:00 do 19:00 lub weekendy od 9:00 do 15:00 - I Edycja Treningu 15 h w 2018r., - II Edycja Treningu 15 h w 2019r. (w przedziale czasowym od lutego do czerwca), - III Edycja Treningu 15 h w 2020r. (w przedziale czasowym od lutego do czerwca), gdzie przez godzinę rozumie się jednostkę czasu – godzinę zegarową liczącą 60 minut. 4) Spotkania w ramach I edycji powinny odbywać się dwa razy w miesiącu nie dłużej niż 4 godziny/spotkanie w piątek-sobota-niedziela od 9:00 do 16:00. 5) Spotkania w II edycji i w III edycji nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu po 3 godziny, przez maksymalnie 5 miesięcy, piątek-sobota-niedziela od 9:00 do 16:00. 6) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kadry prowadzącej zajęcia zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 6.2.2.3. SIWZ. 7) Preferowana przez Zamawiającego tematyka zajęć: - Spotkania integracyjne. - Gry miejskie, gry edukacyjne. - Nauka komunikacji personalnej. - Nauka samodzielności. - Nauka sprawnego funkcjonowania w środowisku lokalnym. 8) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia każdemu uczestnikowi: - miejsca realizacji zajęć: a) sali położonej na terenie Powiatu Wrocławskiego lub Wrocławia, która zapewnia odpowiednie warunki socjalne i spełnia wymogi określone przepisami BHP i p.poż., tym uwzględnia dostosowanie do osób niepełnosprawnych; b) sali zapewniającej minimum 10 miejsc siedzących i wyposażonej w narzędzia, sprzęt i produkty umożliwiające należyte wykonanie szkolenia, - przerwy kawowej (minimum: kawa, herbata, woda, ciastka, soki) w każdym dniu warsztatu. Część VII - Warsztaty kompetencji społecznych dla dzieci powyżej 15 roku życia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie „Warsztatów kompetencji społecznych” dla dzieci powyżej 15 roku życia w formie 3-dniowego wyjazdu. Warsztaty kompetencji społecznych będą realizowane dla uczestników projektu „Piecza Zastępcza Siłą Powiatu Wrocławskiego – dzieci i młodzieży powyżej 15 roku życia z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił kadrę, która potrafi skutecznie nawiązać kontakt i efektywnie przeprowadzić warsztaty z ww. uczestnikami. Warsztaty są dedykowane dla dzieci i młodzieży powyżej 15 roku życia z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, którzy potrzebują wsparcia w zakresie umiejętności społecznych, aby poprawić relacje i komunikację z opiekunami i środowiskiem rówieśniczym, celem podniesienia jakości funkcjonowania w środowisku lokalnym i zapobiec wykluczeniu społecznemu. 1) Zajęcia winny być realizowane zgodnie z poszanowaniem norm kulturowych czy religijnych, warunkujących m. in. sposób ubierania się czy zachowania uczestników. 2) Planowana ilość uczestników objętych warsztatami wynosi: 45 uczestników, będących wychowankami rodzinnej i/lub instytucjonalnej pieczy zastępczej w terminach: a) 2018r. - 1 grupa po 15 uczestników (w wieku 15-25 lat); b) czerwiec - lipiec 2019r. – 1 grupa po 15 uczestników (w wieku 15-25 lat); c) czerwiec - lipiec 2020r. - 1 grupa po 15 uczestników (w wieku 15-25 lat); 3) Planowana ilość godzin: łącznie 72 godzin (3 grupy, każda po 24 godziny, 8 godzin dziennie), gdzie przez godzinę rozumie się jednostkę czasu - godzinę zegarową liczącą 60 minut. 4) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kadry prowadzącej zajęcia zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt. 6.2.2.3. SIWZ. Wskazane osoby winny posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, być osobami niekaranymi za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, za przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu. 5) Proponowana przez Zamawiającego tematyka zajęć: - rozwijanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów rówieśniczych, - zdobycie umiejętności adekwatnego reagowania w sytuacjach społecznych, - współdziałania w grupie podczas zabawy i pracy, - wyposażenie uczestnika w różne sposoby radzenia sobie w sytuacjach dla niego trudnych. - zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego porozumiewania się w różnych sytuacjach społecznych. - zdobywanie umiejętności dostrzegania i wyrażania emocji swoich i rówieśników, - wzbogacanie zasobu posiadanych przez dzieci środków ekspresji uczuć, - uczenie się sposobów odreagowywania napięć emocjonalnych, - budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, kształtowanie poczucia własnej wartości. 6) Wykonawca zobowiązany jest do: - zorganizowania i przeprowadzenia warsztatu kompetencji społecznych dla 15 dzieci powyżej 15 roku życia w formie 3-dniowego wyjazdu na terenie województwa dolnośląskiego i dla 2 opiekunów z ramienia Zamawiającego, - zapewnienia każdemu uczestnikowi: a) miejsca realizacji zajęć w postaci sali położonej na terenie ośrodka/hotelu w województwie dolnośląskim z wyłączeniem Powiatu Wrocławskiego, która zapewnia odpowiednie warunki socjalne i spełnia wymogi określone przepisami BHP i p.poż., tym uwzględnia dostosowanie do osób niepełnosprawnych; b) sali zapewniającej minimum 17 miejsc siedzących i wyposażonej w narzędzia, sprzęt i produkty umożliwiające należyte wykonanie szkolenia, c) transportu na miejsce szkolenia i z powrotem dla 17 uczestników (15 dzieci i 2 opiekunów (proponowany środek transportu – minibus, który winien być sprawny technicznie), gdzie miejscem wyjazdowym i powrotnym jest Miasto Wrocław, d) zakwaterowania dla wszystkich 17 uczestników (15 dzieci i 2 opiekunów) w jednym budynku ośrodka/hotelu (nocleg w pokojach maksymalnie 2 - osobowych, z pełnym dostępem do węzła sanitarnego, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych), e) pełnego wyżywienia wraz z napojami dla wszystkich 17 uczestników w stołówce na terenie ośrodka/hotelu, tj.: śniadanie, obiad (zupa, drugie danie), podwieczorek, kolacja z zachowaniem potrzeb dietetycznych dzieci do lat 15. f) bezpłatną całodobową opiekę medyczną (stała opieka pielęgniarska), g) opłatę klimatyczną, h) bezpłatną bazę rekreacyjno – wypoczynkową. Część VIII - Warsztaty kompetencji społecznych dla dzieci poniżej 15 roku życia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie „Warsztatów kompetencji społecznych” dla dzieci poniżej 15 roku życia w formie 3-dniowego wyjazdu. Warsztaty kompetencji społecznych będą realizowane dla uczestników projektu „Piecza Zastępcza Siłą Powiatu Wrocławskiego – dzieci i młodzieży do 15 roku życia z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił kadrę, która potrafi skutecznie nawiązać kontakt i efektywnie przeprowadzić warsztaty z ww. uczestnikami. Warsztaty są dedykowane dla dzieci i młodzieży poniżej 15 roku życia z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, którzy potrzebują wsparcia w zakresie umiejętności społecznych, aby poprawić relacje i komunikację z opiekunami i środowiskiem rówieśniczym, celem podniesienia jakości funkcjonowania w środowisku lokalnym i zapobiec wykluczeniu społecznemu. 1) Zajęcia winny być realizowane zgodnie z poszanowaniem norm kulturowych czy religijnych, warunkujących m. in. sposób ubierania się czy zachowania uczestników. 2) Planowana ilość uczestników objętych warsztatami wynosi: 30 dzieci poniżej 15 roku życia, będące wychowankami rodzinnej i/lub instytucjonalnej pieczy zastępczej w terminach: - 2018r. - 1 grupa licząca 10 dzieci; - maj - lipiec 2019r. – 1 grupa licząca 10 dzieci; - maj - lipiec 2020r. - 1 grupa licząca 10 dzieci. 3) Planowana ilość godzin: łącznie 72 godzin (3 grupy - każda po 24 godziny, 8 godzin dziennie), gdzie przez godzinę rozumie się jednostkę czasu - godzinę zegarową liczącą 60 minut. 4) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kadry prowadzącej zajęcia zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 6.2.2.3. SIWZ. Wskazane osoby winny posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, być osobami niekaranymi za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, za przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu. 5) Proponowana przez Zamawiającego tematyka zajęć: - rozwijanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów rówieśniczych, - zdobycie umiejętności adekwatnego reagowania w sytuacjach społecznych, - współdziałania w grupie podczas zabawy i pracy, - wyposażenie dziecka w różne sposoby radzenia sobie w sytuacjach dla niego trudnych. - zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego porozumiewania się w różnych sytuacjach społecznych. - zdobywanie umiejętności dostrzegania i wyrażania emocji swoich i rówieśników, - wzbogacanie zasobu posiadanych przez dzieci środków ekspresji uczuć, - uczenie się sposobów odreagowywania napięć emocjonalnych, - budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, kształtowanie poczucia własnej wartości. 6) Wykonawca zobowiązany jest do: - zorganizowania i przeprowadzenia warsztatu kompetencji społecznych dla 10 dzieci poniżej 15 roku życia w formie 3-dniowego wyjazdu na terenie województwa dolnośląskiego i dla 3 opiekunów z ramienia Zamawiającego, - zapewnienia każdemu uczestnikowi ww grupy: a) miejsca realizacji zajęć w postaci sali położonej na terenie ośrodka/hotelu w województwie dolnośląskim z wyłączeniem Powiatu Wrocławskiego, która zapewnia odpowiednie warunki socjalne i spełnia wymogi określone przepisami BHP i p.poż., w tym uwzględnia dostosowanie do osób niepełnosprawnych; b) sali zapewniającej minimum 13 miejsc siedzących i wyposażonej w narzędzia, sprzęt i produkty umożliwiające należyte wykonanie szkolenia, c) transportu na miejsce szkolenia i z powrotem (proponowany środek transportu – minibus, który winien być sprawny technicznie), gdzie miejscem wyjazdowym i powrotnym jest Miasto Wrocław, d) zakwaterowania dla wszystkich 13 uczestników (10 dzieci i 3 opiekunów) w jednym budynku ośrodka/hotelu (nocleg w pokojach maksymalnie 2 – osobowych z pełnym dostępem do węzła sanitarnego, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych), e) pełnego wyżywienia wraz z napojami dla wszystkich 13 uczestników w stołówce na terenie ośrodka/hotelu, tj.: śniadanie, obiad (zupa, drugie danie), podwieczorek, kolacja z zachowaniem potrzeb dietetycznych dzieci do lat 15. f) bezpłatną całodobową opiekę medyczną (stała opieka pielęgniarska), g) opłatę klimatyczną, h) bezpłatną bazę rekreacyjno – wypoczynkową. Część IX - Szkolenia i seminaria dla instytucji zajmujących się wsparciem rodziny Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie „Szkolenia i seminarium podsumowującego szkolenia związanych z organizowaniem i finansowaniem kosztów działań związanych ze współpracą instytucji sprawujących opiekę nad dzieckiem z rodzinami naturalnymi poprzez inicjowanie i wspieranie form pracy z biologiczną rodziną dziecka oraz zintensyfikowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym (w tym asystentami rodziny)”. Szkolenia oraz seminarium podsumowujące szkolenia będą realizowane dla uczestników projektu „Piecza Zastępcza Siłą Powiatu Wrocławskiego – korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił kadrę, która potrafi skutecznie nawiązać kontakt i efektywnie przeprowadzić warsztaty z ww. uczestnikami. Szkolenia oraz seminarium szkoleniowe przewiduje się współpracę z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej z terenu Powiatu Wrocławskiego, właściwymi dla Powiatu Sądami Rodzinnymi, placówkami oświatowymi, zespołami kuratorskiej służby sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz ośrodkami adopcyjnymi. Inicjowanie i wspieranie form pracy z rodziną biologiczną dziecka oraz zintensyfikowanej współpracy ze środowiskiem lokalnym. 1) Zajęcia winny być realizowane zgodnie z poszanowaniem norm kulturowych czy religijnych, warunkujących m. in. sposób ubierania się czy zachowania uczestników. 2) Planowana ilość uczestników objętych szkoleniem wynosi do 30 osób w cyklu 12 szkoleń w latach 2018-2020 tj. - 2018r. – 4 szkolenia, - 2019r. – 4 szkolenia, - 2020r. – 4 szkolenia, 3) Planowana ilość uczestników objętych seminarium wynosi do 100 osób w latach 2018-2020 tj. - 2018r. – 1 seminarium, - 2019r. – 1 seminarium, - 2020r. – 1 seminarium, 4) Planowana ilość godzin szkolenia: łącznie 96 godzin (12 szkoleń x 8 godzin), gdzie przez godzinę rozumie się jednostkę czasu - godzinę zegarową liczącą 60 minut. 5) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kadry prowadzącej zajęcia zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 6.2.2.3. SIWZ. 6) Proponowana przez Zamawiającego tematyka zajęć: W ramach zadania przewiduje się współpracę z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej z terenu Powiatu Wrocławskiego, właściwymi dla Powiatu Sądami Rodzinnymi, placówkami oświatowymi, zespołami kuratorskiej służby sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz ośrodkami adopcyjnymi. Inicjowanie i wspieranie form pracy z rodziną biologiczną dziecka oraz zintensyfikowanej współpracy ze środowiskiem lokalnym. 7) Wykonawca zobowiązany jest do: - zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń – 12 szkoleń w okresie 2018 – 2020r. i seminariów szkoleniowych – 3 seminariów w okresie 2018 – 2020r. - zapewnienia każdemu uczestnikowi ww grupy: a) miejsca realizacji zajęć w postaci Sali na terenie Powiatu Wrocławskiego lub Wrocławia, która zapewnia odpowiednie warunki socjalne i spełnia wymogi określone przepisami BHP i p.poż., tym uwzględnia dostosowanie do osób niepełnosprawnych; zapewniającej minimum 30 miejsc siedzących – szkolenia oraz około 96 miejsc – seminarium szkoleniowe i wyposażonej w narzędzia, sprzęt i produkty umożliwiające należyte wykonanie szkolenia (w tym dostęp do Internetu) b) obiadu (minimum: zupa i drugie danie oraz napój) oraz przerwy kawowej dla uczestników warsztatów (minimum kawa, herbata, woda, ciastka, soki).

II.5) Główny kod CPV: 80500000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55120000-7
60172000-4
55300000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-21

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu w żadnej z Części zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w żadnej z Części zamówienia w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności ekonomicznej oraz sytuacji finansowej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu w żadnej z Części zamówienia. - W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie zdolności technicznej w żadnej z Części zamówienia. - Warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: I) Dla Części I co najmniej 2 osobami, które pełnić będą funkcję trenerów posiadających licencję programu PRIDE lub RODZINA. II) Dla Części II co najmniej 1 osobą z wykształceniem wyższym z kierunku psychologia i posiadająca certyfikat superwizora pracy socjalnej bądź zaświadczenie superwizora z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej lub certyfikat Polskiej Federacji Psychoterapii. Wskazana osoba winna posiadać minimum 3 – letnie doświadczenie w zawodzie psychologa oraz roczne doświadczenie pracy superwizora. III) Dla Części III co najmniej 1 osobą z wykształceniem wyższym z kierunku psychologia posiadającą prawo do wykonywania zawodu oraz co najmniej 1 osobą z wykształceniem wyższym prawniczym i co najmniej rocznym doświadczeniem zawodowym w doradztwie prawnym. IV) Dla Części IV co najmniej 3 osobami z wykształceniem średnim lub wyższym z kierunku psychologia/pedagogika/socjologia/nauka o rodzinie/praca socjalna, bądź posiadającymi wykształcenie wyższe dowolnego kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu psychologii/pedagogiki/socjologii /pracy socjalnej/nauki o rodzinie, które pełnić będą funkcję trenerów. Wskazane osoby winny posiadać co najmniej roczne doświadczenie trenerskie. V) Dla Części V co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie średnie bądź wyższe ekonomiczne lub co najmniej roczne doświadczenie trenerskie w obszarze przedsiębiorczości, która pełnić będzie funkcję trenera. VI) Dla Części VI co najmniej 2 osobami z wykształceniem średnim lub wyższym z kierunku pedagogika, a każda ze wskazanych osób winna posiadać co najmniej roczne doświadczenie trenerskie. Osoby te pełnić będą funkcję trenerów. VII) Dla Części VII co najmniej 2 osobami z wykształceniem średnim bądź wyższym z kierunku psychologia/pedagogika/socjologia/nauka o rodzinie/praca socjalna, bądź posiadającymi wykształcenie wyższe dowolnego kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu psychologii /pedagogiki /socjologii/pracy socjalnej/nauki o rodzinie, a każda ze wskazanych osób winna posiadać co najmniej roczne doświadczenie trenerskie. Osoby te pełnić będą funkcję trenerów. VIII) Dla Części VIII co najmniej 2 osobami z wykształceniem średnim bądź wyższym z kierunku psychologia/pedagogika/socjologia/nauka o rodzinie/praca socjalna bądź posiadającymi wykształcenie wyższe dowolnego kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu psychologii/pedagogiki /socjologii/pracy socjalnej /nauki o rodzinie, a każda ze wskazanych osób winna posiadać co najmniej roczne doświadczenie trenerskie. Osoby te pełnić będą funkcję trenerów. IX) Dla Części IX co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji prelegenta prowadzącego szkolenie oraz co najmniej 2 osobami do pełnienia funkcji prelengentów prowadzących seminarium.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
7.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Wykonawca wskaże poniższe dokumenty: b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. 7.5.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 7.1 lit. b) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert), 7.5.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 7.5.1. - zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia dotyczące terminów ważności dokumentów określonych w pkt. 7.5.1. stosuje się odpowiednio. 7.5.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 7.5.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski i podpisanym (każdy dokument) przez Wykonawcę.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – z wykorzystaniem wzoru nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta musi zawierać (oprócz dokumentów wskazanych w pkt III.3 niniejszego ogłoszenia): - Formularz oferty, - Formularz cenowy, - W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika oraz w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo. - Dokumenty potwierdzające dysponowanie zasobami podmiotu trzeciego, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. - W przypadku spełnienia kryterium 2 – „Doświadczenie kadry szkoleniowej” – referencje, poświadczenia bądź inne dokumenty potwierdzające wykonanie wskazanych usług. 2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: - kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, - firm i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach; Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej w/w informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie kadry szkoleniowej 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres odpowiadający okresowi trwania przeszkody uniemożliwiającej realizację Przedmiotu Umowy, jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające jej realizację zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca ani Zamawiający. 2) Zamawiający dopuszcza zmianę osób prowadzących szkolenia pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ i posiadały nie mniejsze doświadczenie niż osoby zastępowane. 3) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian części Przedmiotu Umowy, które Wykonawca przewidział do realizacji za pomocą podwykonawców na inne części Przedmiotu Umowy, w tym również na części, których Wykonawca nie wskazał w złożonej przez siebie ofercie. Zmiana nie może pociągnąć za sobą zmiany terminu realizacji ani zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 4) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie. 5) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących RPO WD 2014-2020 lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej. 6) Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy. W takim przypadku może zostać zmniejszony zakres Przedmiotu Umowy, a wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone w oparciu ceny jednostkowe wskazane w Ofercie, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia. 7) Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 Umowy zostanie zmienione w trakcie obowiązywania Umowy, w przypadku wystąpienia: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 8) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wymienione w pkt 7 lit. a) – c) będą dokonywane według zasad opisanych w pkt 9 - 15. 9) W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7 lit. a) część wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o nową stawkę podatku od towarów i usług), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług). W takiej sytuacji Wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 10) W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7 lit. b) część wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa § 7 ust. 1 Umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt 12, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia tych osób. 11) W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7 lit. c) część wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 12, ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 12) Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w pkt 7 lit. b) i c) jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz ze wykazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę tych osób i związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z w/w zmianami mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona wysokość wynagrodzenia. 13) Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w pkt 7 lit. b) i c) mają wpływ na koszty wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 14) Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu zmian o których mowa w pkt 7. 15) Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w pkt 7 lit. b) i c) zostaną potwierdzone poprzez zawarcie aneksu. 16) Zmiana nazw, siedziby stron umowy, innych danych identyfikacyjnych oraz zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy wymagają odwrotnego powiadomienia na piśmie drugiej strony umowy, co nie oznacza zmiany umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-31, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
19.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 19.2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jej wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 19.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 19.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 19.2. i 19.3. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 19.5. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności tj.: a) określenia warunków udziału w postępowaniu, b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, c) odrzucenia ofert odwołującego, d) opisu przedmiotu zamówienia, e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 19.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 19.7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 19.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 19.9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI Pzp. 19.10.Na orzeczenie KIO, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje kara do sądu. 19.11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. ----------------------------------------------------------------- Zamawiający dopuszcza powierzenie Podwykonawcom wykonania części zamówienia i żąda wskazania w formularzu oferty, która część zadania zostanie wykonana przez Podwykonawców oraz podania przez Wykonawcę nazw firm Podwykonawców. Zasady rozliczania Zamawiającego z Wykonawcą w przypadku realizacji części zakresu prac przez Podwykonawcę zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany nowy Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7.1. lit. a) SIWZ, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Szkolenia do sprawowania pieczy zastępczej dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe oraz prowadzących Rodzinny Dom Dziecka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia do sprawowania pieczy zastępczej dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe oraz prowadzących Rodzinny Dom Dziecka według programów „PRIDE” lub „RODZINA”. 1) Przedmiot niniejszej części zamówienia obejmuje szkolenie podstawowe do sprawowania pieczy zastępczej dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe oraz szkolenie rozszerzone dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i prowadzących Rodzinne Domy Dziecka. 2) Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił kadrę, która potrafi skutecznie nawiązać kontakt i efektywnie przeprowadzić szkolenie z uczestnikami projektu o których mowa powyżej. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kadry prowadzącej szkolenia zgodnie z wymaganiami opisanym w pkt. 6.2.2.3. SIWZ. 3) Zakres programowy szkolenia musi być zgodny z treścią § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r., w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej. 4) Wykonawca zobowiązany jest posiadać Program szkolenia z numerem jego zatwierdzenia przez Ministra właściwego do spraw rodziny. 5) Szkolenie podstawowe obejmuje zakres programowy, o którym mowa w § 2 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkolen dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej. 6) Szkolenie rozszerzone obejmuje zakres programowy, o którym mowa w § 2, § 3 i § 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r., w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej. 7) Zajęcia winny być realizowane zgodnie z poszanowaniem norm kulturowych czy religijnych warunkujących m. in. sposób ubierania się czy zachowania uczestników. 8) Planowana ilość uczestników objętych szkoleniem podstawowym wynosi: łącznie 24 osoby w trakcie realizacji zamówienia (2018r. – 8 osób; 2019r. – 8 osób; 2020r. – 8 osób). 9) Planowana ilość uczestników objętych szkoleniem rozszerzonym wynosi: łącznie 6 osób w trakcie realizacji zamówienia (2018r. – 2 osoby; 2019r. – 2 osoby; 2020r. – 2 osoby). 10) Planowana ilość godzin dla szkolenia podstawowego: łącznie 150 godzin w latach 2018-2020 (2018r. – 50 godzin dydaktycznych; październik - grudzień 2019r. – 50 godzin dydaktycznych; październik – grudzień 2020r. – 50 godzin dydaktycznych). 11) Planowana ilość godzin dla szkolenia rozszerzonego: łącznie 75 godzin w latach 2018-2020 (2018r. – 25 godzin dydaktycznych; październik - grudzień 2019r. – 25 godzin dydaktycznych; październik – grudzień 2020r. – 25 godzin dydaktycznych). 12) Jedno spotkanie szkoleniowe winno trwać 6 godzin dydaktycznych, gdzie przez godzinę rozumie się jednostkę czasu - godzinę zegarową liczącą 60 minut. 13) Jedno szkolenie podstawowe i rozszerzone winno obejmować nie więcej 10 zjazdów, min. 1 zjazd w tygodniu w weekendy (sobota-niedziela) lub piątek-sobota-niedziela, w przedziale godzinowym od 8:00 do 18:00. 14) W trakcie każdego spotkania szkoleniowego grupa powinna mieć zapewnione minimum 2 przerwy, w tym jedną obiadową i jedną kawową, które nie będą wliczane w czas przeznaczony na realizację szkolenia. 15) Zamawiający zapewnia w trakcie szkolenia organizację i skierowanie uczestników szkolenia do zapoznania się z doświadczeniami wychowawczymi rodzin, które sprawują pieczę zastępczą, w formie praktyk w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo - wychowawczej, w wymiarze 10 godzin dydaktycznych. Potwierdzenie wykonania przez uczestnika szkolenia ww. praktyki, w formie kserokopii dokumentu, zostanie przekazana Wykonawcy – nie później niż 7 dni przed upływem terminu szkolenia 16) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia każdemu uczestnikowi: - miejsca realizacji zajęć: a) sali położonej na terenie Powiatu Wrocławskiego lub Wrocławia, która zapewnia odpowiednie warunki socjalne i spełnia wymogi określone przepisami BHP i p.poż., w tym uwzględnia dostosowanie do osób niepełnosprawnych; b) sali zapewniającej minimum 10 miejsc siedzących i wyposażonej w narzędzia, sprzęt i produkty umożliwiające należyte wykonanie szkolenia, - obiadu: (minimum: zupa i drugie danie, napój) oraz przerwy kawowej (minimum kawa, herbata, woda, ciastka, soki) w każdym dniu szkolenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 55300000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie kadry szkoleniowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Szkolenia będące przedmiotem niniejszego zamówienia przeprowadzane będą przez Wykonawcę w 3-letnich cyklach. Termin zakończenia każdej z Edycji szkolenia określono szczegółowo w pkt 5 SIWZ. Wykonawca winien przedłożyć harmonogramy zajęć do akceptacji przez Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 4.4 SIWZ.


Część nr: 2 Nazwa: Superwizja grupowa dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu Superwizji grupowej w formie warsztatowej dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych z terenu Powiatu Wrocławskiego. Superwizja grupowa dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych z terenu Powiatu Wrocławskiego przeprowadzana jest celem zapewnienia wsparcia w wypełnianiu funkcji. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił kadrę, która potrafi skutecznie nawiązać kontakt i efektywnie przeprowadzić warsztaty z ww. uczestnikami. Charakterystyka wsparcia dla uczestników: zapewnienie wsparcia i pomocy poprzez pracę warsztatową w zakresie superwizji przypadków, przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu, wsparcia w sytuacjach przeciążenia i nadmiernego stresu, wymiany doświadczeń, dbania o podnoszenie standardów pracy w opiece i wychowaniu dzieci. 1) Zajęcia winny być realizowane zgodnie z poszanowaniem norm kulturowych czy religijnych, warunkujących m. in. sposób ubierania się czy zachowania uczestników. 2) Planowana ilość uczestników objętych superwizją grupową to 12 osób w okresie 2018-2020, czyli po 4 osoby w każdej z Edycji. 3) Planowana ilość godzin: 150 godzin w latach 2018-2020, gdzie: - I Edycja Superwizji w 2018r. w wymiarze 50 h dla 4 osób. - II Edycja Superwizji w 2019r. w wymiarze 50 h w przedziale czasowym styczeń – czerwiec i wrzesień – grudzień (z wyłączeniem wakacji) dla 4 osób. - III Edycja Superwizji w 2020 r. w wymiarze 50 h w okresie styczeń – czerwiec i wrzesień – grudzień (z wyłączeniem wakacji) dla 4 osób. 4) Spotkania w ramach superwizji grupowej w I Edycji powinny odbywać się minimum pięć razy w miesiącu po 5 godzin w dni powszednie lub w weekendy, w godzinach od 8:00 do 18:00, gdzie przez godzinę rozumie się jednostkę czasu - godzinę zegarową liczącą 60 minut. 5) Spotkania w ramach superwizji grupowej w II Edycji i w III Edycji powinny odbywać się raz w miesiącu po 5 godzin w dni powszednie lub w weekendy, w godzinach od 8:00 do 18:00, gdzie przez godzinę rozumie się jednostkę czasu - godzinę zegarową liczącą 60 minut. 6) W trakcie każdego dnia zajęć grupa powinna mieć zapewnione min. 2 przerwy, w tym jedną obiadową i jedną kawową, które nie będą wliczane w czas przeznaczony na realizację warsztatu. 7) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kadry prowadzącej zajęcia zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt. 6.2.2.3. SIWZ. 8) Tematyka zajęć: Superwizja grupowa ma uwzględniać następujący zakres tematyczny: superwizja przypadków, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, wsparcie w sytuacjach przeciążenia i nadmiernego stresu, wymiana doświadczeń, dbanie o podnoszenie standardów pracy w opiece i wychowaniu dzieci. 9) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia każdemu uczestnikowi: - miejsca realizacji zajęć: a) sali położonej na terenie Powiatu Wrocławskiego lub Wrocławia, która zapewnia odpowiednie warunki socjalne i spełnia wymogi określone przepisami BHP i p.poż., w tym uwzględnia dostosowanie do osób niepełnosprawnych; b) sali zapewniającej minimum 4 miejsca siedzące i wyposażonej w narzędzia, sprzęt i produkty umożliwiające należyte wykonanie szkolenia, - obiadu (minimum: zupa i drugie danie, napój) oraz przerwy kawowej (minimum: kawa, herbata, woda, ciastka, soki) w każdym dniu warsztatu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 55300000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie kadry szkoleniowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Superwizje grupowe będące przedmiotem niniejszego zamówienia przeprowadzane będą przez Wykonawcę w 3-letnich cyklach. Termin zakończenia każdej z Edycji superwizji grupowych określono szczegółowo w pkt 5 SIWZ. Wykonawca winien przedłożyć harmonogramy zajęć do akceptacji przez Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 4.4 SIWZ.


Część nr: 3 Nazwa: Szkolenia i warsztaty dla opiekunów w ramach efektywnego przebiegu procesu usamodzielnienia wychowanków
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla opiekunów, którzy będą mogli poznać metody budowania pozytywnych relacji z wychowankami oraz uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędnych do efektywnego przebiegu procesu usamodzielnienia wychowanków. Szkolenia i warsztaty dla opiekunów, będą realizowane dla uczestników projektu „Piecza Zastępcza Siłą Powiatu Wrocławskiego – osób korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił kadrę, która potrafi skutecznie nawiązać kontakt i efektywnie przeprowadzić warsztaty z ww. uczestnikami. Warsztaty i szkolenia są dedykowane dla opiekunów z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, którzy potrzebują wsparcia i umiejętności do efektywnego procesu usamodzielnienia wychowanków. 1) Zajęcia winny być realizowane zgodnie z poszanowaniem norm kulturowych czy religijnych, warunkujących m. in. sposób ubierania się czy zachowania uczestników. 2) Planowana ilość uczestników objętych warsztatami wynosi: 30 osób – 3 edycje po 10 osób w danym roku kalendarzowym; w każdej Edycji po 4 moduły tematyczne (2018r. - 1 grupa licząca 10 osób; 2019r. – 1 grupa licząca 10 osób; 2020r. - 1 grupy licząca 10 osób). 3) Planowana ilość godzin: 3 edycje po 20 h szkoleniowych, łącznie 60 h w latach 2018-2020: - I Edycja szkoleń i warsztatów w roku 2018 dla 1 grupy liczącej 10 osób, - II Edycja szkoleń i warsztatów w roku 2019, w okresie sierpień – październik, dla 1 grupy liczącej 10 osób, - III Edycja szkoleń i warsztatów w roku 2020, w okresie sierpień – październik, dla 1 grupy liczącej 10 osób, gdzie w każdej z Edycji Wykonawca winien przeprowadzić moduły tematyczne tj: a) aspekt psychologiczny relacji pomiędzy opiekunem a wychowankiem w momencie wychodzenia w dojrzałość - 6 h (warsztaty – psycholog), b) prawne uwarunkowania usamodzielnienia - 4h (wykład -prawnik), c) rola i obowiązki wynikające z pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia - 4h (wykład – pracownik socjalny), d) warsztaty pracy nad sporządzeniem indywidualnego planu usamodzielnienia - 6h (warsztaty – pracownik socjalny), a przez godzinę rozumie się jednostkę czasu - godzinę zegarową liczącą 60 minut. 4) Spotkania w ramach I Edycji powinny odbywać się dwa razy w miesiącu po 5 godzin w dni powszednie lub w weekendy, w godzinach od 8:00 do 18:00, gdzie przez godzinę rozumie się jednostkę czasu - godzinę zegarową liczącą 60 minut. 5) Spotkania w ramach II Edycji i III Edycji powinny odbywać się minimum raz w miesiącu po 5 godzin w dni powszednie lub w weekendy, w godzinach od 8:00 do 18:00, gdzie przez godzinę rozumie się jednostkę czasu - godzinę zegarową liczącą 60 minut. 6) W trakcie każdego dnia zajęć grupa powinna mieć zapewnione min. 2 przerwy, w tym jedną obiadową i jedną kawową, które nie będą wliczane w czas przeznaczony na realizację warsztatu. 7) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kadry prowadzącej zajęcia zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt. 6.2.2.3. SIWZ. 8) Proponowany zakres tematyki zajęć: - zdobywanie umiejętności relacja pomiędzy opiekunem a wychowankiem w momencie wchodzenia w dojrzałość, - role i obowiązki wynikające z pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia, - warsztaty pracy nad sporządzeniem indywidualnego plan usamodzielnienia, - uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego procesu usamodzielnienia wychowanków, - warsztaty dotyczące pomocy w udzieleniu wsparcia emocjonalnego i społecznego. 9) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia każdemu uczestnikowi: - miejsca realizacji zajęć: a) sali położonej na terenie Powiatu Wrocławskiego lub Wrocławia, która zapewnia odpowiednie warunki socjalne i spełnia wymogi określone przepisami BHP i p.poż., w tym uwzględnia dostosowanie do osób niepełnosprawnych; b) sali zapewniającej minimum 10 miejsc siedzących i wyposażonej w narzędzia, sprzęt i produkty umożliwiające należyte wykonanie szkolenia, - obiadu (minimum: zupa i drugie danie, napój) oraz przerwy kawowej (minimum: : kawa, herbata, woda, ciastka, soki) w każdym dniu warsztatu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 55300000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie kadry szkoleniowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Szkolenia będące przedmiotem niniejszego zamówienia przeprowadzane będą przez Wykonawcę w 3-letnich cyklach. Termin zakończenia każdej z Edycji szkolenia określono szczegółowo w pkt 5 SIWZ. Wykonawca winien przedłożyć harmonogramy zajęć do akceptacji przez Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 4.4 SIWZ.


Część nr: 4 Nazwa: Szkolenia wyjazdowe z zakresu podniesienia jakości pełnionej funkcji przez zawodowe rodziny zastępcze
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie „Szkoleń wyjazdowych z zakresu podniesienia jakości pełnionej funkcji przez zawodowe rodziny zastępcze” dla rodzin zastępczych w formie wyjazdu. Szkolenia będą realizowane dla uczestników projektu „Piecza Zastępcza Siłą Powiatu Wrocławskiego – rodzin zastępczych korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił kadrę, która potrafi skutecznie nawiązać kontakt i efektywnie przeprowadzić warsztaty z ww. uczestnikami. Szkolenia są dedykowane dla rodzin zastępczych zawodowych korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, które potrzebują pomocy w zakresie sprawowania opieki i wychowania, celem podniesienia jakości pełnionej funkcji rodziny zastępczej zawodowej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 1) Zajęcia winny być realizowane zgodnie z poszanowaniem norm kulturowych czy religijnych, warunkujących m. in. sposób ubierania się czy zachowania uczestników. 2) Planowana ilość uczestników objętych warsztatami wynosi: maksymalnie 60 uczestników rodzin zastępczych w terminach: - od 28.11.2018r. do 30.11.2018r. - 1 grupa licząca 20 uczestników; - maj - lipiec 2019 r. – 1 grupa licząca 20 uczestników; - maj - lipiec 2020 r. - 1 grupa licząca 20 uczestników; 3) Planowana ilość godzin: łącznie 72 godzin (3 edycje, każda po 24 godziny, 8 godzin dziennie), gdzie przez godzinę rozumie się jednostkę czasu - godzinę zegarową liczącą 60 minut. 4) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kadry prowadzącej zajęcia zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 6.2.2.3. SIWZ. Wskazane osoby winny posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, być osobami niekaranymi za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, za przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu. 5) Proponowana przez Zamawiającego tematyka zajęć to: - Potrzeby rozwojowe dzieci w różnym wieku i sposoby ich zaspokajania, - Problemy dorastania i adolescencji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - Podstawy psychologiczne i pedagogiczne rozwoju i wychowania dzieci - Wypalenie zawodowe rodzin zastępczych – rozpoznanie i przeciwdziałanie - Efektywne wsparcie dziecka w procesie usamodzielnienia - Regulacje prawne dotyczące sytuacji dziecka w pieczy zastępczej 6) Wykonawca zobowiązany jest do: - zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń z zakresu podniesienia jakości pełnionej funkcji przez zawodowe rodziny zastępcze w formie 3 - dniowego wyjazdu na terenie województwa dolnośląskiego poza terenem powiatu wrocławskiego; - zapewnienia każdemu uczestnikowi wyjazdu: a) miejsca realizacji zajęć w postaci sali położonej na terenie ośrodka/hotelu w województwie dolnośląskim, która zapewnia odpowiednie warunki socjalne i spełnia wymogi określone przepisami BHP i p.poż., tym uwzględnia dostosowanie do osób niepełnosprawnych; b) sali zapewniającej minimum 23 miejsc siedzących i wyposażonej w narzędzia, sprzęt i produkty umożliwiające należyte wykonanie szkolenia, c) transportu na miejsce szkolenia i z powrotem (proponowany środek transportu – minibus, który winien być sprawny technicznie), d) zakwaterowania dla wszystkich uczestników w jednym budynku ośrodka/hotelu (nocleg w pokojach maksymalnie 2 - osobowych, z pełnym dostępem do węzła sanitarnego, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych), e) pełnego wyżywienia wraz z napojami w stołówce na terenie ośrodka/hotelu, tj.: śniadanie, obiad (zupa, drugie danie), podwieczorek, kolacja z zachowaniem potrzeb dietetycznych, f) bezpłatną całodobową opiekę medyczną (stała opieka pielęgniarska), g) opłatę klimatyczną, h) bezpłatną bazę rekreacyjno – wypoczynkową;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 55120000-7, 60172000-4, 55300000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie kadry szkoleniowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Szkolenia będące przedmiotem niniejszego zamówienia przeprowadzane będą przez Wykonawcę w 3-letnich cyklach. Termin zakończenia każdej z Edycji szkolenia określono szczegółowo w pkt 5 SIWZ. Wykonawca winien przedłożyć harmonogramy zajęć do akceptacji przez Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 4.4 SIWZ.


Część nr: 5 Nazwa: Warsztaty przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży powyżej 15 roku życia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie „Warsztatów przedsiębiorczości”. Warsztaty przedsiębiorczości będą realizowane dla uczestników projektu „Piecza Zastępcza Siłą Powiatu Wrocławskiego – dzieci i młodzieży powyżej 15 roku życia z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił kadrę, która potrafi skutecznie nawiązać kontakt i efektywnie przeprowadzić warsztaty z ww. uczestnikami. Warsztaty są dedykowane dla dzieci i młodzieży powyżej 15 roku życia z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, którzy potrzebują wsparcia w zakresie umiejętności społecznych, aby poprawić relacje i komunikację z opiekunami i środowiskiem rówieśniczym, celem podniesienia jakości funkcjonowania w środowisku lokalnym i zapobiec wykluczeniu społecznemu. 1) Zajęcia winny być realizowane zgodnie z poszanowaniem norm kulturowych czy religijnych, warunkujących m. in. sposób ubierania się czy zachowania uczestników. 2) Planowana ilość uczestników objętych warsztatami wynosi: 45 dzieci powyżej 15 roku życia, będących wychowankami rodzinnej i/lub instytucjonalnej pieczy zastępczej: w przedziałach czasowych: - 2018 r. - 1 grupa licząca 15 osób, - kwiecień - wrzesień 2019 r. – 1 grupa licząca 15 osób, - kwiecień - grudzień 2020 r. - 1 grupa licząca 15 osób; 3) Planowana ilość godzin: łącznie 27 godzin w latach 2018-2020: a) 2018r. – 9 godzin (3 spotkania po 3 godziny), b) 2019r. (kwiecień – wrzesień) – 9 godzin (3 spotkania po 3 godziny), c) 2020r. (kwiecień – wrzesień) – 9 godzin (3 spotkania po 3 godziny), gdzie przez godzinę rozumie się jednostkę czasu - godzinę zegarową liczącą 60 minut. 4) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kadry prowadzącej zajęcia zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt. 6.2.2.3. SIWZ. Wskazane osoby winny posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, być osobami niekaranymi za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, za przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu. 5) Proponowana przez Zamawiającego tematyka zajęć: - Kompetencje pro-przedsiębiorcze w życiu codziennym i w biznesie. - Inspiracje. Kim mogę zostać? - Od pomysłu do sukcesu – własny biznes. 6) Wykonawca zobowiązany jest do: - zorganizowania i przeprowadzenia w latach 2018-2020 warsztatów przedsiębiorczości dla 3 grup szkoleniowych, łącznie dla 45 dzieci powyżej 15 roku życia, w formie 3 spotkań w wymiarze trzech godzin każde spotkanie, w dni powszednie w godzinach od 16:00 do 19:00 lub weekendy od 9:00 do 15:00. - zapewnienia każdemu uczestnikowi ww grupy: a) miejsca realizacji zajęć w postaci Sali na terenie Powiatu Wrocławskiego lub Wrocławia, która zapewnia odpowiednie warunki socjalne i spełnia wymogi określone przepisami BHP i p.poż., w tym uwzględnia dostosowanie do osób niepełnosprawnych; zapewniającej minimum 15 miejsc siedzących i wyposażonej w narzędzia, sprzęt i produkty umożliwiające należyte wykonanie szkolenia (w tym dostęp do Internetu) b) przerwy kawowej dla uczestników warsztatów (herbata, woda, ciastka, soki).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 55300000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie kadry szkoleniowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Warsztaty będące przedmiotem niniejszego zamówienia przeprowadzane będą przez Wykonawcę w 3-letnich cyklach. Termin zakończenia każdej z Edycji warsztatów określono szczegółowo w pkt 5 SIWZ. Wykonawca winien przedłożyć harmonogramy zajęć do akceptacji przez Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 4.4 SIWZ.


Część nr: 6 Nazwa: Trening dla dzieci i młodzieży z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej pn. „Trening umiejętności społecznych”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie treningu dla dzieci i młodzieży z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu Powiatu Wrocławskiego pod nazwą „Trening umiejętności społecznych”. Realizacja 3 edycji treningu umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu Powiatu Wrocławskiego, celem nabycia, przywrócenia lub wzmocnienia kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej dla dzieci poniżej 15 roku życia będących w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Grupa szkoleniowa będzie liczyć do 10 osób. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił kadrę, która potrafi skutecznie nawiązać kontakt i efektywnie przeprowadzić warsztaty z ww. uczestnikami. 1) Zajęcia winny być realizowane zgodnie z poszanowaniem norm kulturowych czy religijnych, warunkujących m. in. sposób ubierania się czy zachowania uczestników. 2) Planowana ilość uczestników objętych warsztatami wynosi: 30 osób w okresie 2018-2020 (2018r. – 10 osób; 2019r. –10 osób; 2020r. – 10 osób). 3) Planowana ilość godzin: 15 godzin/edycja. Zaplanowanych jest 3 edycji w latach 2018-2020, co łącznie daje 45 godzin. Spotkania nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu po minimum 3 godziny, przez maksymalnie 5 miesięcy, w dni powszednie w godzinach od 16:00 do 19:00 lub weekendy od 9:00 do 15:00 - I Edycja Treningu 15 h w 2018r., - II Edycja Treningu 15 h w 2019r. (w przedziale czasowym od lutego do czerwca), - III Edycja Treningu 15 h w 2020r. (w przedziale czasowym od lutego do czerwca), gdzie przez godzinę rozumie się jednostkę czasu – godzinę zegarową liczącą 60 minut. 4) Spotkania w ramach I edycji powinny odbywać się dwa razy w miesiącu nie dłużej niż 4 godziny/spotkanie w piątek-sobota-niedziela od 9:00 do 16:00. 5) Spotkania w II edycji i w III edycji nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu po 3 godziny, przez maksymalnie 5 miesięcy, piątek-sobota-niedziela od 9:00 do 16:00. 6) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kadry prowadzącej zajęcia zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 6.2.2.3. SIWZ. 7) Preferowana przez Zamawiającego tematyka zajęć: - Spotkania integracyjne. - Gry miejskie, gry edukacyjne. - Nauka komunikacji personalnej. - Nauka samodzielności. - Nauka sprawnego funkcjonowania w środowisku lokalnym. 8) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia każdemu uczestnikowi: - miejsca realizacji zajęć: a) sali położonej na terenie Powiatu Wrocławskiego lub Wrocławia, która zapewnia odpowiednie warunki socjalne i spełnia wymogi określone przepisami BHP i p.poż., tym uwzględnia dostosowanie do osób niepełnosprawnych; b) sali zapewniającej minimum 10 miejsc siedzących i wyposażonej w narzędzia, sprzęt i produkty umożliwiające należyte wykonanie szkolenia, - przerwy kawowej (minimum: kawa, herbata, woda, ciastka, soki) w każdym dniu warsztatu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 55300000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie kadry szkoleniowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Treningi będące przedmiotem niniejszego zamówienia przeprowadzane będą przez Wykonawcę w 3-letnich cyklach. Termin zakończenia każdej z Edycji treningów określono szczegółowo w pkt 5 SIWZ. Wykonawca winien przedłożyć harmonogramy zajęć do akceptacji przez Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 4.4 SIWZ.


Część nr: 7 Nazwa: Warsztaty kompetencji społecznych dla dzieci powyżej 15 roku życia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie „Warsztatów kompetencji społecznych” dla dzieci powyżej 15 roku życia w formie 3-dniowego wyjazdu. Warsztaty kompetencji społecznych będą realizowane dla uczestników projektu „Piecza Zastępcza Siłą Powiatu Wrocławskiego – dzieci i młodzieży powyżej 15 roku życia z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił kadrę, która potrafi skutecznie nawiązać kontakt i efektywnie przeprowadzić warsztaty z ww. uczestnikami. Warsztaty są dedykowane dla dzieci i młodzieży powyżej 15 roku życia z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, którzy potrzebują wsparcia w zakresie umiejętności społecznych, aby poprawić relacje i komunikację z opiekunami i środowiskiem rówieśniczym, celem podniesienia jakości funkcjonowania w środowisku lokalnym i zapobiec wykluczeniu społecznemu. 1) Zajęcia winny być realizowane zgodnie z poszanowaniem norm kulturowych czy religijnych, warunkujących m. in. sposób ubierania się czy zachowania uczestników. 2) Planowana ilość uczestników objętych warsztatami wynosi: 45 uczestników, będących wychowankami rodzinnej i/lub instytucjonalnej pieczy zastępczej w terminach: a) 2018r. - 1 grupa po 15 uczestników (w wieku 15-25 lat); b) czerwiec - lipiec 2019r. – 1 grupa po 15 uczestników (w wieku 15-25 lat); c) czerwiec - lipiec 2020r. - 1 grupa po 15 uczestników (w wieku 15-25 lat); 3) Planowana ilość godzin: łącznie 72 godzin (3 grupy, każda po 24 godziny, 8 godzin dziennie), gdzie przez godzinę rozumie się jednostkę czasu - godzinę zegarową liczącą 60 minut. 4) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kadry prowadzącej zajęcia zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt. 6.2.2.3. SIWZ. Wskazane osoby winny posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, być osobami niekaranymi za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, za przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu. 5) Proponowana przez Zamawiającego tematyka zajęć: - rozwijanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów rówieśniczych, - zdobycie umiejętności adekwatnego reagowania w sytuacjach społecznych, - współdziałania w grupie podczas zabawy i pracy, - wyposażenie uczestnika w różne sposoby radzenia sobie w sytuacjach dla niego trudnych. - zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego porozumiewania się w różnych sytuacjach społecznych. - zdobywanie umiejętności dostrzegania i wyrażania emocji swoich i rówieśników, - wzbogacanie zasobu posiadanych przez dzieci środków ekspresji uczuć, - uczenie się sposobów odreagowywania napięć emocjonalnych, - budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, kształtowanie poczucia własnej wartości. 6) Wykonawca zobowiązany jest do: - zorganizowania i przeprowadzenia warsztatu kompetencji społecznych dla 15 dzieci powyżej 15 roku życia w formie 3-dniowego wyjazdu na terenie województwa dolnośląskiego i dla 2 opiekunów z ramienia Zamawiającego, - zapewnienia każdemu uczestnikowi: a) miejsca realizacji zajęć w postaci sali położonej na terenie ośrodka/hotelu w województwie dolnośląskim z wyłączeniem Powiatu Wrocławskiego, która zapewnia odpowiednie warunki socjalne i spełnia wymogi określone przepisami BHP i p.poż., tym uwzględnia dostosowanie do osób niepełnosprawnych; b) sali zapewniającej minimum 17 miejsc siedzących i wyposażonej w narzędzia, sprzęt i produkty umożliwiające należyte wykonanie szkolenia, c) transportu na miejsce szkolenia i z powrotem dla 17 uczestników (15 dzieci i 2 opiekunów (proponowany środek transportu – minibus, który winien być sprawny technicznie), gdzie miejscem wyjazdowym i powrotnym jest Miasto Wrocław, d) zakwaterowania dla wszystkich 17 uczestników (15 dzieci i 2 opiekunów) w jednym budynku ośrodka/hotelu (nocleg w pokojach maksymalnie 2 - osobowych, z pełnym dostępem do węzła sanitarnego, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych), e) pełnego wyżywienia wraz z napojami dla wszystkich 17 uczestników w stołówce na terenie ośrodka/hotelu, tj.: śniadanie, obiad (zupa, drugie danie), podwieczorek, kolacja z zachowaniem potrzeb dietetycznych dzieci do lat 15. f) bezpłatną całodobową opiekę medyczną (stała opieka pielęgniarska), g) opłatę klimatyczną, h) bezpłatną bazę rekreacyjno – wypoczynkową.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 55120000-7, 60172000-4, 55300000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie kadry szkoleniowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Warsztaty będące przedmiotem niniejszego zamówienia przeprowadzane będą przez Wykonawcę w 3-letnich cyklach. Termin zakończenia każdej z Edycji warsztatów określono szczegółowo w pkt 5 SIWZ. Wykonawca winien przedłożyć harmonogramy zajęć do akceptacji przez Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 4.4 SIWZ.


Część nr: 8 Nazwa: Warsztaty kompetencji społecznych dla dzieci poniżej 15 roku życia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie „Warsztatów kompetencji społecznych” dla dzieci poniżej 15 roku życia w formie 3-dniowego wyjazdu. Warsztaty kompetencji społecznych będą realizowane dla uczestników projektu „Piecza Zastępcza Siłą Powiatu Wrocławskiego – dzieci i młodzieży do 15 roku życia z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił kadrę, która potrafi skutecznie nawiązać kontakt i efektywnie przeprowadzić warsztaty z ww. uczestnikami. Warsztaty są dedykowane dla dzieci i młodzieży poniżej 15 roku życia z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, którzy potrzebują wsparcia w zakresie umiejętności społecznych, aby poprawić relacje i komunikację z opiekunami i środowiskiem rówieśniczym, celem podniesienia jakości funkcjonowania w środowisku lokalnym i zapobiec wykluczeniu społecznemu. 1) Zajęcia winny być realizowane zgodnie z poszanowaniem norm kulturowych czy religijnych, warunkujących m. in. sposób ubierania się czy zachowania uczestników. 2) Planowana ilość uczestników objętych warsztatami wynosi: 30 dzieci poniżej 15 roku życia, będące wychowankami rodzinnej i/lub instytucjonalnej pieczy zastępczej w terminach: - 2018r. - 1 grupa licząca 10 dzieci; - maj - lipiec 2019r. – 1 grupa licząca 10 dzieci; - maj - lipiec 2020r. - 1 grupa licząca 10 dzieci. 3) Planowana ilość godzin: łącznie 72 godzin (3 grupy - każda po 24 godziny, 8 godzin dziennie), gdzie przez godzinę rozumie się jednostkę czasu - godzinę zegarową liczącą 60 minut. 4) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kadry prowadzącej zajęcia zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 6.2.2.3. SIWZ. Wskazane osoby winny posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, być osobami niekaranymi za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, za przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu. 5) Proponowana przez Zamawiającego tematyka zajęć: - rozwijanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów rówieśniczych, - zdobycie umiejętności adekwatnego reagowania w sytuacjach społecznych, - współdziałania w grupie podczas zabawy i pracy, - wyposażenie dziecka w różne sposoby radzenia sobie w sytuacjach dla niego trudnych. - zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego porozumiewania się w różnych sytuacjach społecznych. - zdobywanie umiejętności dostrzegania i wyrażania emocji swoich i rówieśników, - wzbogacanie zasobu posiadanych przez dzieci środków ekspresji uczuć, - uczenie się sposobów odreagowywania napięć emocjonalnych, - budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, kształtowanie poczucia własnej wartości. 6) Wykonawca zobowiązany jest do: - zorganizowania i przeprowadzenia warsztatu kompetencji społecznych dla 10 dzieci poniżej 15 roku życia w formie 3-dniowego wyjazdu na terenie województwa dolnośląskiego i dla 3 opiekunów z ramienia Zamawiającego, - zapewnienia każdemu uczestnikowi ww grupy: a) miejsca realizacji zajęć w postaci sali położonej na terenie ośrodka/hotelu w województwie dolnośląskim z wyłączeniem Powiatu Wrocławskiego, która zapewnia odpowiednie warunki socjalne i spełnia wymogi określone przepisami BHP i p.poż., w tym uwzględnia dostosowanie do osób niepełnosprawnych; b) sali zapewniającej minimum 13 miejsc siedzących i wyposażonej w narzędzia, sprzęt i produkty umożliwiające należyte wykonanie szkolenia, c) transportu na miejsce szkolenia i z powrotem (proponowany środek transportu – minibus, który winien być sprawny technicznie), gdzie miejscem wyjazdowym i powrotnym jest Miasto Wrocław, d) zakwaterowania dla wszystkich 13 uczestników (10 dzieci i 3 opiekunów) w jednym budynku ośrodka/hotelu (nocleg w pokojach maksymalnie 2 – osobowych z pełnym dostępem do węzła sanitarnego, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych), e) pełnego wyżywienia wraz z napojami dla wszystkich 13 uczestników w stołówce na terenie ośrodka/hotelu, tj.: śniadanie, obiad (zupa, drugie danie), podwieczorek, kolacja z zachowaniem potrzeb dietetycznych dzieci do lat 15. f) bezpłatną całodobową opiekę medyczną (stała opieka pielęgniarska), g) opłatę klimatyczną, h) bezpłatną bazę rekreacyjno – wypoczynkową.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 55120000-7, 60172000-4, 55300000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie kadry szkoleniowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Warsztaty będące przedmiotem niniejszego zamówienia przeprowadzane będą przez Wykonawcę w 3-letnich cyklach. Termin zakończenia każdej z Edycji warsztatów określono szczegółowo w pkt 5 SIWZ. Wykonawca winien przedłożyć harmonogramy zajęć do akceptacji przez Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 4.4 SIWZ.


Część nr: 9 Nazwa: Szkolenia i seminaria dla instytucji zajmujących się wsparciem rodziny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie „Szkolenia i seminarium podsumowującego szkolenia związanych z organizowaniem i finansowaniem kosztów działań związanych ze współpracą instytucji sprawujących opiekę nad dzieckiem z rodzinami naturalnymi poprzez inicjowanie i wspieranie form pracy z biologiczną rodziną dziecka oraz zintensyfikowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym (w tym asystentami rodziny)”. Szkolenia oraz seminarium podsumowujące szkolenia będą realizowane dla uczestników projektu „Piecza Zastępcza Siłą Powiatu Wrocławskiego – korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił kadrę, która potrafi skutecznie nawiązać kontakt i efektywnie przeprowadzić warsztaty z ww. uczestnikami. Szkolenia oraz seminarium szkoleniowe przewiduje się współpracę z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej z terenu Powiatu Wrocławskiego, właściwymi dla Powiatu Sądami Rodzinnymi, placówkami oświatowymi, zespołami kuratorskiej służby sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz ośrodkami adopcyjnymi. Inicjowanie i wspieranie form pracy z rodziną biologiczną dziecka oraz zintensyfikowanej współpracy ze środowiskiem lokalnym. 1) Zajęcia winny być realizowane zgodnie z poszanowaniem norm kulturowych czy religijnych, warunkujących m. in. sposób ubierania się czy zachowania uczestników. 2) Planowana ilość uczestników objętych szkoleniem wynosi do 30 osób w cyklu 12 szkoleń w latach 2018-2020 tj. - 2018r. – 4 szkolenia, - 2019r. – 4 szkolenia, - 2020r. – 4 szkolenia, 3) Planowana ilość uczestników objętych seminarium wynosi do 100 osób w latach 2018-2020 tj. - 2018r. – 1 seminarium, - 2019r. – 1 seminarium, - 2020r. – 1 seminarium, 4) Planowana ilość godzin szkolenia: łącznie 96 godzin (12 szkoleń x 8 godzin), gdzie przez godzinę rozumie się jednostkę czasu - godzinę zegarową liczącą 60 minut. 5) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kadry prowadzącej zajęcia zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 6.2.2.3. SIWZ. 6) Proponowana przez Zamawiającego tematyka zajęć: W ramach zadania przewiduje się współpracę z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej z terenu Powiatu Wrocławskiego, właściwymi dla Powiatu Sądami Rodzinnymi, placówkami oświatowymi, zespołami kuratorskiej służby sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz ośrodkami adopcyjnymi. Inicjowanie i wspieranie form pracy z rodziną biologiczną dziecka oraz zintensyfikowanej współpracy ze środowiskiem lokalnym. 7) Wykonawca zobowiązany jest do: - zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń – 12 szkoleń w okresie 2018 – 2020r. i seminariów szkoleniowych – 3 seminariów w okresie 2018 – 2020r. - zapewnienia każdemu uczestnikowi ww grupy: a) miejsca realizacji zajęć w postaci Sali na terenie Powiatu Wrocławskiego lub Wrocławia, która zapewnia odpowiednie warunki socjalne i spełnia wymogi określone przepisami BHP i p.poż., tym uwzględnia dostosowanie do osób niepełnosprawnych; zapewniającej minimum 30 miejsc siedzących – szkolenia oraz około 96 miejsc – seminarium szkoleniowe i wyposażonej w narzędzia, sprzęt i produkty umożliwiające należyte wykonanie szkolenia (w tym dostęp do Internetu) b) obiadu (minimum: zupa i drugie danie oraz napój) oraz przerwy kawowej dla uczestników warsztatów (minimum kawa, herbata, woda, ciastka, soki).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9, 55300000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-21
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Doświadczenie kadry szkoleniowej 40,00
Cena 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Szkolenia i seminaria będące przedmiotem niniejszego zamówienia przeprowadzane będą przez Wykonawcę w 3-letnich cyklach. Termin zakończenia każdej z Edycji szkoleń i seminariów określono szczegółowo w pkt 5 SIWZ. Wykonawca winien przedłożyć harmonogramy zajęć do akceptacji przez Zamawiającego zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 4.4 SIWZ.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego - Lubin
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania07-08-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn.: Projektowanie ogrodów dla 1 uczestnika. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Wrocław: Dostawa aparatów telefonii komórkowej dla sądów apelacji wrocławskiej.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Edukacja, nauka: Szkolenia dla nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI