„Usługa przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu „KIS Radomsko...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Usługa przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu „KIS Radomsko – W kierunku zmiany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: IX.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRadomsko
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2018-11-06
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Data publikacji ogłoszenia2018-10-29
 • Numer ogłoszenia641976-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 641976-N-2018 z dnia 2018-10-29 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: „Usługa przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu „KIS Radomsko – W kierunku zmiany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: IX.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Projekt Pt. „KIS Radomsko- W kierunku zmiany”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 470078600000, ul. ul. Kościuszki  10 , 97500   Radomsko, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 446 832 885, e-mail admin@mops-radomsko.pl, faks 446 832 855.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.mops-radomsko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://bip.mops-radomsko.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.mops-radomsko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie, zgodnie z pkt 11.6 oraz 14.9-14.11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku ul. Kościuszki 10, 97-500 Radomsko.
Adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku ul. Kościuszki 10, 97-500 Radomsko.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Usługa przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu „KIS Radomsko – W kierunku zmiany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: IX.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.”
Numer referencyjny: NK.3411/2-6/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
8


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu „KIS Radomsko – W kierunku zmiany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: IX.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. 3.1.1 Zamawiający podzielił zamówienie na 8 niżej wskazanych części, których wymagania ogólne określono w pkt 3.3 a szczegółowe wymagania i opis zawarte zostały w Rozdziale 23 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na poszczególne części zamówienia: Część I – Kurs prawa jazdy kat. B dla 12 osób Część II – Kurs prawa jazdy kat. C, kat. C+E oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla 1 osoby Część III – Kurs kucharski dla 7 osób Część IV – Kurs bukieciarstwa i florystyki dla 11 osób Część V – Kurs krawiecki dla 6 osób Część VI – Kurs obsługi kasy fiskalnej/nowoczesnego sprzedawcy dla 6 osób Część VII - Kurs obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla 2 osób Część VIII - Kurs obsługi urządzeń do manipulacji kontenerami kategorii 1K dla 1 osoby Wymagania ogólne dotyczące każdego z kursów stanowiących przedmiot zamówienia: 1) Celem głównym przeprowadzenia kursów jest poprawa funkcjonowania osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem w sferze społecznej i zawodowej. 2) Realizacja kursów musi zakończyć się do dnia 28.02.2019 r. 3) Miejsce odbywania się kursu: Wszystkie kursy zarówno w zakresie zajęć teoretycznych jak i praktycznych muszą się odbyć w Radomsku w miejscu, do którego uczestnicy będą mogli z łatwością dotrzeć, w pomieszczeniach spełniających zasady bhp i p.poż. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji umowy musi wskazać Zamawiającemu dokładny adres miejsca przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zajęć dla Części VII i Części VIII w odległości nie większej niż 100 km od Radomska, posiadającej połączenie komunikacji zbiorowej z Miastem Radomsko. W powyższym przypadku godziny realizacji zajęć powinny uwzględniać czas dojazdu i powrotu z kursu. 4) Sale dydaktyczne, w których prowadzone będą zajęcia muszą posiadać dostęp do sanitariatów wyposażonych w bieżącą wodę (ciepłą i zimną). Toalety muszą być zaopatrzone w odpowiednie środki higieniczne (papier toaletowy, mydło, ręcznik papierowy). Wymagane jest, aby powierzchnia sal dydaktycznych, ilość stanowisk, wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne były dostosowane do zakresu oraz liczby uczestników kursów, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Sale dydaktyczne, codziennie przed rozpoczęciem zajęć, muszą być wietrzone. 5) Ponadto sale dydaktyczne winny posiadać oznaczenia, że przeprowadzane w nich zajęcia dotyczą projektu „KIS Radomsko – W kierunku zmiany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: IX.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie: IX.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 - logo Unii Europejskiej z nazwą funduszu – Europejski Fundusz Społeczny. Wzór oznakowania dostępny jest na stronie internetowej http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/poznaj-zasady-promowania-projektu. 6) Uczestnicy danego kursu muszą mieć zapewniony sprzęt, jak również wszelkie niezbędne do prowadzenia ćwiczeń materiały oraz w zakresie wymaganym odrębnymi przepisami, ubiór roboczy oraz niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa środki ochronne. Ubrania i środki ochronne winny zostać przekazane uczestnikom kursów najpóźniej z chwilą przystąpienia do zajęć praktycznych. Strój roboczy uczestnicy otrzymują na własność. Każdy uczestnik kursu musi otrzymać na własność następujące materiały szkoleniowe: zestaw materiałów szkoleniowych i inne trwale zszyte materiały informacyjne związane z tematyką kursu, zeszyt formatu A4, zawierający co najmniej 80 kartek, długopis, ołówek i zakreślacz. Powyższe materiały szkoleniowe każdy uczestnik kursu musi otrzymać w teczce tekturowej. Materiały i ubiór roboczy, które uczestnicy kursu otrzymują na własność winny być nowe – nieużywane. Materiały powinny być adekwatne do treści kursu oraz dobre jakościowo. Wykonawca winien udokumentować tę okoliczność na żądanie Zamawiającego (np. poprzez rachunki lub faktury VAT za zakup materiałów). 7) Komplet materiałów winien zostać przekazany uczestnikom kursu w pierwszym dniu zajęć. 8) Podręczniki lub materiały szkoleniowe, które uczestnicy otrzymują na własność winny być publikacjami wydanymi w okresie ostatnich trzech lat oraz uwzględniającymi aktualny stan prawny. 9) Miejsce realizacji zajęć, wszelkie dokumenty wydawane przez Wykonawcę, dotyczące uczestnictwa osób w kursie finansowanym z EFS, winny zawierać informacje o unijnym wkładzie finansowym w realizację kursu, a także winny być opatrzone • znakiem Funduszy Europejskich z nazwą programu – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, • logo Unii Europejskiej z nazwą funduszu – Europejski Fundusz Społeczny. Wzór oznakowania dostępny na stronie http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/poznaj-zasady-promowania-projektu. 10) Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą odbywać się w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w przedziale czasowym od 8.00 do 18.00, w wymiarze nie więcej niż 8 godzin dydaktycznych dziennie zajęć teoretycznych i praktycznych oraz nie mniej niż 25 godzin zajęć dydaktycznych w tygodniu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza możliwość prowadzenia zajęć w ramach kursów również w innych niż wyżej określono dniach, godzinach i wymiarze, w szczególności gdy jest to spowodowane dołączeniem uczestnika do innej grupy spoza projektu, mającej ustalony inny harmonogram kursu. Każde odstępstwo od wymogu, wymaga wyraźnej zgody Zamawiającego oraz uzgodnienia przez Strony. 11) W przypadku konieczności poprzedzenia uczestnictwa w kursie badaniami lekarskimi zostaną one zorganizowane przez Wykonawcę w terminie poprzedzającym rozpoczęcie kursu. Wykonawca wlicza koszt za badania lekarskie w cenę kursu. 12) W czasie przerw wymagany jest obowiązkowo serwis kawowy składający się z: ciastek, kawy, herbaty, wody mineralnej – minimum 2 butelki/osobę, każda po 0,5 l, śmietanki do kawy lub mleka oraz cukru. Do przygotowywania kawy oraz herbaty uczestnicy muszą mieć zapewnione łyżeczki, filiżanki lub kubki jednorazowe przystosowane do napojów gorących. Wykonawca ma obowiązek zapewnić serwis kawowy na każdy dzień prowadzenia kursu bez względu na liczbę godzin dydaktycznych przewidzianych w danym dniu kursu. 13) W przypadku kursów, w których zajęcia będą odbywać się w wymiarze min. 6 godzin dydaktycznych dziennie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszystkim uczestnikom kursu każdego dnia poczęstunku w postaci ciepłego posiłku (drugiego dania). Ww. obsługa cateringowa powinna być sporządzona wyłącznie przy użyciu produktów świeżych, spełniających normy jakości produktów spożywczych, jak również estetycznie podawana. Zestaw obiadowy na 1 uczestnika kursu musi obejmować: • sztuka mięsa (przemiennie) lub ryba – minimum 150g, • ziemniaki lub zamiennie makaron, kasza, ryż – minimum 300g, • surówka – minimum 150 g, • kompot – minimum 0,25l. Ciepłe posiłki muszą być zróżnicowane i nie mogą powtarzać się częściej niż raz na 5 dni szkoleniowych. W przypadku osób zgłaszających zapotrzebowanie na posiłek wegetariański Wykonawca winien zapewnić posiłek uwzględniający tą dietę. Sposób podania ciepłego posiłku (drugiego dania): - w sytuacji dowozu posiłków do sali szkoleniowej - każdy uczestnik kursu musi mieć zapewnione miejsce siedzące, drugie danie musi być podane na ciepło w pojemniku termoizolacyjnym z kompletem sztućców jednorazowych i serwetek, - w sytuacji spożywania posiłków w restauracji, stołówce itp. - każdy uczestnik kursu musi mieć zapewnione miejsce siedzące, posiłki muszą być serwowane na ciepło, podane na zastawie obiadowej ze sztućcami i serwetkami. Miejsce posiłku nie może być oddalone więcej niż 5 minut drogi pieszo od miejsca przeprowadzania kursu. 14) Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w trakcie kursu zawodowego oraz w drodze z miejsca zamieszkania do miejsca kursu zawodowego i w drodze powrotnej do miejsca zamieszkania dla uczestników kursu. Kopia polisy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną winna być dostarczona Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 7 dni od rozpoczęcia realizacji umowy. Minimalna suma ubezpieczenia to 10.000 zł na osobę. 15) Zamawiający wyznaczy swojego przedstawiciela, z którym Wykonawca będzie konsultował realizację poszczególnych zadań. Ustalenie terminu rozpoczęcia zajęć oraz Szczegółowego Harmonogramu kursu przez Wykonawcę nastąpi w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego i musi uwzględniać rozkład innych zajęć Beneficjentów Projektu. 16) Po zakończonym kursie Wykonawca wyda uczestnikom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu. Zaświadczenia winny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 622). W przypadku firm szkoleniowych prowadzących działalność gospodarczą, zajmujących się organizacją i prowadzeniem szkoleń w formach pozaszkolnych dopuszcza się wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu na drukach własnych, zawierające jednak wszystkie elementy zaświadczenia, którego wzór zawiera w/w Rozporządzenie. Zaświadczenia winny zawierać informację o unijnym wkładzie finansowym w realizację kursu oraz być opatrzone znakiem Funduszy Europejskich z nazwą programu – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz logo Unii Europejskiej z nazwą funduszu – Europejski Fundusz Społeczny – według wzoru zamieszczonego na stronie: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/poznaj-zasady-promowania-projektu. W przypadku braku możliwości umieszczenia na ww. zaświadczeniach wskazanych informacji oraz logotypów Wykonawca dodatkowo wyda uczestnikom kursu zaświadczenie o jego ukończeniu zawierające wymagane dane. 17) Wymagania dodatkowe. Wykonawca jest zobowiązany do: 1) Prowadzenie list obecności na zajęciach, zawierających: datę, imię i nazwisko, podpis uczestnika, zakres tematyczny kursu. 2) Przeprowadzenia badań ankietowych z uczestnikami projektu przed rozpoczęciem i po zakończeniu wsparcia, oceniających poziom osiągniętych rezultatów. 3) Sporządzenia sprawozdania końcowego z realizacji kursu zawodowego zawierającego: a. ilość osób objętych wsparciem w formie kursu zawodowego, b. liczbę osób, które zakończyły wsparcie. 4) Udokumentowania na płycie CD lub innym elektronicznym nośniku, min. 20 zdjęć z prowadzonych zajęć. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania oświadczeń uczestników dotyczących wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnienia wizerunku i przeniesienia na Zamawiającego przysługujących Wykonawcy autorskich praw do zdjęć na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji w tym określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 880 z późniejszymi zmianami). 5) Przekazania Zamawiającemu oryginałów: a. list obecności na kursach, b. ankiet wstępnych i końcowych, c. sprawozdania końcowego z realizacji usługi, d. płyty CD lub innego elektronicznego nośnika ze zdjęciami, oraz oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnieniu wizerunku, w terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu całości zadania. 6) Dokumentacja, o której mowa wyżej winna być oznakowana przez Wykonawcę zgodnie z wytycznymi Zamawiającego (wynikającymi z umowy o dofinansowanie projektu „KIS Radomsko – W kierunku zmiany”), które zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji usługi, na wskazany przez Wykonawcę adres e – mail. 7) Przechowywania dokumentacji związanej z organizacją i przeprowadzeniem kursu zawodowego do roku 2024. Wymóg ten związany jest z zapisami umowy ramowej nr RPLD.09.01.01–10–C015/16–00 dot. realizacji projektu „KIS Radomsko – W kierunku zmiany” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tj. z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 8) Udostępnienia dokumentacji dot. realizacji zajęć jednostkom kontrolnym w okresie do 2024 roku. 9) Przestrzegania zasad równości szans kobiet i mężczyzn. 18) Na każdym etapie realizacji zadania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli, w tym prawo wglądu do dokumentów finansowych Wykonawcy, związanych z realizowaną usługą. W tym celu może zażądać od Wykonawcy oraz jego kadry niezbędnych dokumentów i informacji. 19) W uzasadnionych przypadkach w trakcie realizacji umowy na wniosek zatwierdzony przez Zamawiającego, Wykonawca może dokonać zmiany osób realizujących umowę na inne, jednakże muszą to być osoby posiadające co najmniej takie same kwalifikacje i doświadczenie, jak poprzednio wskazane osoby, gwarantujące należyte i terminowe prowadzenie kursów. 20) Za szkody nieumyślne wyrządzone przez uczestnika kursu zawodowego podczas ich trwania odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 21) Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia karty czasu pracy (listy obecności) w ramach niniejszego projektu oraz zbiorczej karty czasu pracy w systemie miesięcznym, tj. ewidencji godzin i zadań (dotyczy umów o pracę / mianowania, umów zlecenia oraz umów o dzieło z wyłączeniem umów, w wyniku których następuje wykonanie oznaczonego dzieła, np. raportu z badania czy ekspertyzy) potwierdzającej zaangażowanie we wszystkich formach aktywności zawodowej. Wzór karty czasu pracy i zbiorczej karty czasu pracy przygotowany będzie przez Zamawiającego. 22) Łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy / osób (tj. w ramach stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego i samozatrudnienia) w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, innych podmiotów nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o każdej zmianie zaangażowania w realizację projektów. 23) Wykonawca zobowiązany będzie do ochrony danych osobowych uczestników zajęć oraz Zamawiającego, a także ochrony innych informacji przekazanych mu przez Zamawiającego, a koniecznych do realizacji przedmiotu umowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek stosowania wszelkich formalności, procedur, zabezpieczeń w ww. zakresie, przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i dostępie do informacji publicznej. 24) Wykonawca zapewnia wysoką jakość kursów, wysokie kwalifikacje osób realizujących umowę oraz zapewnia, że osoba prowadząca kursy zawodowe będzie odpowiadała na indywidualne potrzeby uczestników kursów. 25) Wszelkie należności wynikające z umowy Zamawiającego z Wykonawcą objęte są zakazem sprzedaży oraz cesji wierzytelności (w tym również odsetek) i nie mogą być przelane na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego. 26) Podane w SIWZ ilości osób (uczestników poszczególnych kursów) są maksymalnymi wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu) w trakcie trwania umowy. Zamawiający zapłaci jedynie za rzeczywistą liczbę uczestników danego kursu (zgodnie z zapisami wzoru umowy), a Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu nie przeprowadzenia kursu dla maksymalnej orientacyjnej ilości uczestników danego kursu. 27) W przypadku dołączenia uczestników kursu do grupy kursantów Wykonawcy, dla uczestników kursu kierowanych przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu odnośnie wyżywienia dołączony uczestnik będzie traktowany na takich samych zasadach jak pozostali uczestnicy grupy kursantów (spoza Projektu). 28) Po zakończeniu realizacji kursu należy dokonać walidacji uzyskanych kwalifikacji lub kompetencji (zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020). Jeżeli potwierdzenie kwalifikacji w dziedzinie objętej danym kursem wymaga przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego, uczestnik powinien zostać skierowany na egzamin, a koszt jego przeprowadzenia powinien zostać uwzględniony w cenie kursu. 29) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku ze świadczeniem usług. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego o wypadku podczas kursu, oraz sporządzenia protokołu z wypadku ustalającego okoliczności i przyczyny oraz przekazania go Zamawiającemu i poszkodowanemu. 30) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przepisami BHP i ppoż. Zamawiający na poszczególne części zamówienia nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy PZP. Kursy stanowiące przedmiot zamówienia winny być realizowane jako kursy grupowe. Z uwagi na fakt, iż planowana ilość uczestników – wskazana przez Zamawiającego na części II, VII, VIII nie przekracza 5 osób, uczestnicy danego kursu w niniejszym postępowaniu winni być dołączeni do istniejącej grupy kursantów Wykonawcy. Zamawiający wyjaśnia, że ustalając szacunkową wartość zamówienia na poszczególne części zamówienia przyjęto stawki rynkowe obowiązujące w przypadku kursów grupowych. Stawki rynkowe odnośnie poszczególnych kursów kształtują się inaczej w przypadku realizacji kursu grupowego, niż w przypadku realizacji kursu indywidualnego. W związku z tym Zamawiający przewidział na realizację poszczególnych części zamówienia określone kwoty, ustalając szacunkową wartość zamówienia przyjmując, że poszczególne kursy będą realizowane jako grupowe (a zatem biorąc pod uwagę niższe koszty realizacji). Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji danego kursu zawodowego tylko dla uczestników skierowanych przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, w przypadku, gdy zaoferowana przez Wykonawcę cena na poszczególne części zamówienia ustalona zostanie w oparciu o stawki rynkowe obowiązujące dla kursów grupowych. Zamówienie dotyczy zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Projekt Pt. „KIS Radomsko - W kierunku zmiany”. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, uznając, że wykonywanie tych czynności nie będzie miało cech stosunku pracy.

II.5) Główny kod CPV: 80530000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80400000-8
80411200-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-02-28
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-02-28

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: posiada doświadczenie, tj. warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dla każdej części osobno, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi polegające na przeprowadzeniu co najmniej trzech szkoleń/kursów grupowych tj. dla minimum 5 osób, których tematyka obejmowała/obejmuje zagadnienia odpowiadające swoją tematyką oferowanym szkoleniom/kursom stanowiącym przedmiot danej części zamówienia z podaniem ich przedmiotu, ilości osób przeszkolonych, dat wykonania zamówienia i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługa ta została wykonana należycie oraz na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 10.2 ppkt 1 SIWZ. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) co najmniej 1 wykładowcą zajęć teoretycznych z przedmiotu szkolenia/kursu posiadającymi: • wykształcenie wyższe; • doświadczenie zawodowe w postaci przeprowadzenia w latach 2008-2018 co najmniej 2 szkoleń/kursów o tematyce odpowiadającej programowi kursu/szkolenia dla danej części zamówienia. b) co najmniej 1 wykładowcą zajęć praktycznych z przedmiotu szkolenia/kursu posiadającymi: • wykształcenie wyższe bądź średnie; • doświadczenie zawodowe w postaci przeprowadzenia w latach 2008-2018 co najmniej 2 szkoleń/kursów o tematyce odpowiadającej programowi szkolenia dla danej części zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W związku z powyższym Wykonawca będzie zobowiązany na wezwanie Zamawiającego złożyć wykaz wykonywanych usług i wykaz osób
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt III.4) ppkt 1 ogłoszenia 3) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt III.4) ppkt 1 ogłoszenia: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykaz usług wykonanych dla każdej części osobno, nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, ilości osób przeszkolonych, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 4 do SIWZ, b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1) aktualne na dzień składania ofert w formie pisemnej oświadczenie, że : a) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, w którym Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, w celu spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 2 do SIWZ. b) Podmiot(y) na którego(ych) zasoby powołuje się Wykonawca / Podwykonawca(cy) nie podlega(ją) wykluczeniu - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 3 do SIWZ. 2) w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów: a) dokument, w którym Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowadnia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, b) dokument lub dokumenty, które określają w szczególności - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; -sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; -zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; -czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Powyższe informacje określone w lit. b mogą być zawarte np. w zobowiązaniu innego podmiotu. 3) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym dodatek nr 1 do SIWZ, 4) oświadczenie Wykonawcy w formularzu ofertowym czy wybór złożonej przez Wykonawcę oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w pkt 17.6 SIWZ, 5) pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, zgodnie z pkt 14.3 lit. c SIWZ. 2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 6 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów może złożyć wraz z ofertą oświadczenie z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 6 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
1.Cena (C) 60,00
2. Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia (D) 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy, w tym istotnej zmiany umowy. Zmiany do umowy zostały przewidziane we wzorze umowy stanowiącym dodatek nr 7 do SIWZ, określający ich zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian oraz w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-06, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Tak
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Kursu prawa jazdy kat. B
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestników Projektu „KIS Radomsko – W kierunku zmiany” w następującym kierunku: Kursu prawa jazdy kat. B Liczba osób i czas trwania kursu: Przewidziano do przeszkolenia maksymalnie 12 osób; Kurs musi zostać przeprowadzony w oparciu o: o Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r., poz. 978), o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 280) w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. Kurs musi zakończyć się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez odpowiedniego wojewodę, którego koszt należy wliczyć w koszt kursu. Zamawiający dopuszcza realizację zajęć teoretycznych oraz praktycznych w każdym z dni tygodnia (również w dni wolne od pracy).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80400000-8, 80411200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-02-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Kursu prawa jazdy kat. C, kat. C+E oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestników Projektu „KIS Radomsko – W kierunku zmiany” w następującym kierunku: Kursu prawa jazdy kat. C, kat. C+E oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej Liczba osób i czas trwania kursu: Przewidziano do przeszkolenia 1 osobę; ETAP I - Kurs prawa jazdy kat. C Program zajęć powinien obejmować minimum 50 godzin przeznaczonych dla jednego uczestnika kursu. Kurs musi zostać przeprowadzony w oparciu o: - Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 978 z późn. zm.), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 280) w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. Kurs musi zakończyć się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez odpowiedniego wojewodę, którego koszt należy wliczyć w koszt kursu. ETAP II - Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy. Program zajęć obejmuje minimum 140 godzin przeznaczonych dla jednego uczestnika kursu. Kurs musi zostać przeprowadzony w oparciu o:  Ustawę z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z późn. zm.) o transporcie drogowym; 1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1005) w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy; 2) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013r. poz. 91) w sprawie doskonalenia techniki jazdy. Kurs musi zakończyć się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez odpowiedniego wojewodę, którego koszt należy wliczyć w koszt kursu. ETAP III - Kurs prawa jazdy kat. C+E Program zajęć powinien obejmować minimum 25 godzin przeznaczonych dla jednego uczestnika kursu. Kurs musi zostać przeprowadzony w oparciu o: Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 978 z późn. zm.), 1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 280) w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. Kurs musi zakończyć się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez odpowiedniego wojewodę, którego koszt należy wliczyć w koszt kursu. Zamawiający dopuszcza realizację zajęć teoretycznych oraz praktycznych w każdym z dni tygodnia (również w dni wolne od pracy). W przypadku realizacji zajęć praktycznych zajęcia mogą trwać krócej niż 6 godzin dydaktycznych, a Wykonawca nie ma obowiązku zapewnienia uczestnikom wyżywienia w postaci cateringu obiadowego oraz serwisu kawowego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80400000-8, 80411200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-02-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doswiadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: kurs kucharz
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestników Projektu „KIS Radomsko – W kierunku zmiany” w następującym kierunku: Kurs kucharz Przewidziano przeszkolenie 7 osób. Liczba osób i czas trwania kursu Program zajęć powinien obejmować minimum 120 godzin dydaktycznych, w tym minimum 90 godzin zajęć praktycznych. Jedna godzina dydaktyczna odpowiada 45 minutom. Minimalny zakres tematyczny kursu. Celem kursu jest zapoznanie uczestników kursu z zagadnieniami dotyczącymi m.in.: planowania produkcji; surowców gastronomicznych; maszyn i urządzeń gastronomicznych; obróbki wstępnej surowców; technik sporządzania dań podstawowych, dań głównych i przekąsek; wypieku ciast; sporządzania deserów i napojów; sporządzanie potraw specjalistycznych; ekspedycji wyrobów kulinarnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80400000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-02-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Kurs bukieciarstwa i florystyki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestników Projektu „KIS Radomsko – W kierunku zmiany” w następującym kierunku: Kurs bukieciarstwa i florystyki Liczba osób i czas trwania kursu: Przewidziano do przeszkolenia maksymalnie 11 osób Zajęcia winny obejmować minimum 80 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min) przeznaczonych na jednego uczestnika szkolenia. Program kursu powinien obejmować m. in.: • materiałoznawstwo roślinne, • podział roślin ozdobnych, z naciskiem na rośliny ozdobne najczęściej stosowane we florystyce i handlu, • metody ożywiania i przedłużania trwałości roślin, • metody suszenia i preparowania roślin, • zasady komponowania motywów i kolorów, • układanie bukietów: z kwiatów pojedynczych i z wielu kwiatów (bukiet spiralny, pionowy na konstrukcjach), • wykonywanie wiązanek okolicznościowych, • wykonywanie wiązanek ślubnych (bukiety okrągłe w ręce i na mikrofonie, wydłużone, dekoracje samochodowe), • wykonywanie wiązanek żałobnych (wiązanki na florecie, nauka wypisywania szarf), • kompozycje z kwiatów ciętych, sztucznych i suszonych, • wykonywanie wianków i girland, • kwiaty doniczkowe: charakterystyka i przygotowanie do sprzedaży,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80400000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-02-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Kurs krawiectwa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestników Projektu „KIS Radomsko – W kierunku zmiany” w następującym kierunku: Kurs krawiectwa Liczba osób i czas trwania kursu Przewidziano przeszkolenie 6 osób. Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 80 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika kursu, w tym minimum 60 godzin ćwiczeń praktycznych. Jedna godzina dydaktyczna odpowiada 45 minutom. Minimalny zakres tematyczny kursu Wykonawca winien zapewnić pomieszczenie wyposażone w niezbędny sprzęt oraz inne środki techniczne niezbędne do realizacji kursu, w liczbie zapewniającej możliwość samodzielnej pracy uczestnika kursu:  stanowiska krawieckie z niezbędnym sprzętem do pracy dla każdego uczestnika,  środki techniczne i akcesoria. Prace wykonane w ramach części praktycznej zajęć winny zostać przekazane uczestnikom kursu. Program kursu powinien obejmować m. in.:  Podstawy krawiectwa – teoretyczne zagadnienia związane z szyciem i krojem: BHP w krawiectwie – zastosowanie podstawowych zasad: 1. BHP w krawiectwie – zastosowanie podstawowych zasad, 2. podstawowe przybory krawieckie – omówienie zastosowania i użycia odpowiednich narzędzi, 3. podstawowe czynności wykonywane w krawiectwie.  Nauka szycia ręcznego: 1. nauka podstawowych rodzajów szwów, 2. nauka szycie po prostej, po łuku, ryglowanie itd., 3. fastryga, jako niezbędny element lub jako ozdoba, 4. rodzaje ściegów: przed igłą, fastrygowany, pętelkowy i za igłą, 5. sposoby przyszywania zatrzasków, haftek i gumek, 6. zapoznanie się z rodzajami dodatków krawieckich i pasmanterią.  Rodzaje tkanin, dodatków krawieckich, pasmanterii: 1. tkaniny: atłas, dzianina, flanela, popelina, sztruks, szyfon, tweed, woal itp., 2. dodatki krawieckie: nici, wieszaki, guziki, zamki, podszewki, ocieplacze itp., 3. pasmanteria: włóczka, kordonek, taśmy, pióra, tiule itp.  Nauka szycia na maszynie: 1. budowa maszyny domowej i stosowanej w zakładach szwalniczych, 2. nawlekanie górnej i dolnej nici maszyny, 3. ustawianie ściegu w odpowiedniej pozycji, 4. szycie na maszynie – wprowadzenie w różnego rodzaju techniki, 5. szycie elementów odzieży: spódnica i spodnie - techniki podstawowe, 6. wszywanie zamka w spodnie, spódnice i sukienki, 7. wykańczanie wszelkiego rodzaju ubrań.  Wykroje i formy – zastosowanie i skonstruowanie odpowiedniego wykroju: 1. omówienie linii i płaszczyzny ciała, 2. korzystanie z żurnalowych wykrojów i form, 3. robienie formy, 4. krojenie tkaniny, 5. fastrygowanie.  Zdejmowanie miary i szycie na miarę – praktyczne zastosowanie: 1. Przygotowanie szablonów odpowiednich do zdejmowania miary, 2. ekonomiczne krojenia i wykorzystanie tkaniny, 3. szycie odzieży na miarę: bluzka, koszula, sukienka, żakiet, marynarka, 4. nauka szycia konstrukcyjnego, fasony z wieloma elementami jak plisy, zaszewki, skomplikowane formy kieszeni, zapięcia, itp.  Wszywanie i wykonywanie dodatków krawieckich: 1. wszywanie zamka, 2. wykonywanie dziurek, 3. przyszywanie guzików, 4. szycie kołnierzy i kieszeni, 5. naszywanie koralików i pozostałych elementów dekoracyjnych, 6. wszywania koronek i tasiemek.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80400000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-02-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Kurs obsługi kasy fiskalnej/nowoczesnego sprzedawcy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestników Projektu „KIS Radomsko – W kierunku zmiany” w następującym kierunku: Kurs obsługi kasy fiskalnej/nowoczesnego sprzedawcy Liczba osób i czas trwania kursu: Przewidziano do przeszkolenia maksymalnie 6 osoby Zajęcia winny obejmować minimum 70 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min) przeznaczonych na jednego uczestnika szkolenia. Każda osoba podczas zajęć winna posiadać do dyspozycji kasę fiskalną Program kursu powinien obejmować m. in.: Moduł obsługi klienta: • savoir-vivre i etyka w zawodzie sprzedawcy, • etykieta ubioru służbowego oraz wygląd zewnętrzny, • podstawowe zasady komunikacji, • zasady rozwiązywania konfliktów: sprzedawca-klient, pracownik-pracownik, • zagadnienia z zakresu profesjonalnej obsługi klienta, • negocjacje handlowe. Moduł obsługi komputera: • obsługa programu Windows XP lub nowszego, • zapoznanie z obsługą pakietu MS Office (WORD, EXCEL oraz korzystanie z Internetu), • podstawy obsługi Outlooka. Moduł obsługi kas fiskalnych: • budowa kas fiskalnych, • zasady obsługi różnych typów kas fiskalnych, • funkcje kasjera, • programowanie kasy fiskalnej, • rozpoczęcie pracy na kasie fiskalnej, • sprzedaż towarów na kasie fiskalnej, • obsługa kasy fiskalnej wraz z innymi urządzeniami, komputerami, czytnikami kodów kreskowych, wagą elektroniczną, drukarką kodów kreskowych, terminalami kart płatniczych, • drukowanie raportów na kasie fiskalnej, • wystawianie faktur i rachunków, • bhp i p.poż. przy obsłudze kasy fiskalnej, • szkolenie z zakresu minimum sanitarnego. • moduł obsługi terminala kart płatniczych: • rodzaje kart płatniczych, ich podział i charakterystyka, • urządzenia służące do obsługi kart płatniczych, • obsługa terminala kart płatniczych i procedura rozliczania. Moduł telemarketingu: • telemarketing we współczesnej gospodarce, • przygotowanie do rozmowy telefonicznej (plan działań, praca nad głosem, kontrola głosu, wyrażanie emocji), • sprzedaż przez telefon, • techniki sprzedaży i negocjacji wykorzystywane w telemarketingu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-02-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Kurs obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestników Projektu „KIS Radomsko – W kierunku zmiany” w następującym kierunku: Kurs obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Liczba osób i czas trwania kursu Zamawiający planuje przeszkolić 2 osoby. Program zajęć powinien obejmować minimum 120 godzin dydaktycznych. Minimalny zakres tematyczny kursu. Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy na stanowisku operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. - Programowanie obrabiarek CNC - Wprowadzenie do obrabiarek sterowanych numerycznie. - Cechy konstrukcyjne nowoczesnych obrabiarek. - Podstawy geometryczne obróbki CNC. - Określenie współrzędnych zarysu. - Dokumentacja techniczna. - Numeryczne sterowanie obrabiarek CNC. - Systemy narzędziowe dla tokarek i frezarek CNC. - Doskonalenie praktycznych umiejętności wykonywania programów technologicznych na obrabiarkach z konkretnym układem sterowania komputerowego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80400000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-02-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Kurs obsługi urządzeń do manipulacji kontenerami kategorii 1K
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestników Projektu „KIS Radomsko – W kierunku zmiany” w następującym kierunku: Kurs obsługi urządzeń do manipulacji kontenerami kategorii 1K Oznaczenie przedmiotu zamówienia według CPV: Kod CPV – 80530000-8 –usługi szkolenia zawodowego. Liczba osób i czas trwania kursu Zamawiający planuje przeszkolić 1 osobę. Kurs musi zostać przeprowadzony w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., poz. 849 z późn. zm.) w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Kurs musi zakończyć się egzaminem państwowym przed Urzędem Dozoru Technicznego, którego koszt należy wliczyć w koszt kursu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80400000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-02-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doswiadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie kursu zawodowego - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania10-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie 298 godzin kursu: Kurs Opiekuna w Żłobku i Klubie Dziecięcym wraz z Kursem Pierwszej Pomocy Przedmedycznej Niemowlętom i Dzieciom oraz Kurs Masażu Shantala - technika masażu niemowląt i dzieci dla 3 Uczestników. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI