Przeprowadzenie usług doradczo-szkoleniowych dla uczestników projektu pn. „Własna...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przeprowadzenie usług doradczo-szkoleniowych dla uczestników projektu pn. „Własna firma w EGO”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGołdap
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-02-11
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyStarostwo Powiatowe w Gołdapi
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-01
 • Numer ogłoszenia509663-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 509663-N-2019 z dnia 2019-02-01 r.

Starostwo Powiatowe w Gołdapi: Przeprowadzenie usług doradczo-szkoleniowych dla uczestników projektu pn. „Własna firma w EGO”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. „Własna firma w EGO” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 – Regionalny rynek pracy, Działanie 10.03 Rozwój samozatrudnienia.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, krajowy numer identyfikacyjny 51143397600000, ul. ul. Krótka  1 , 19500   Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 876 154 444, e-mail starostwo.goldapskie@post.pl, faks 876 154 445.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.powiatgoldap.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.powiatgoldap.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.powiatgoldap.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego
Adres:
ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie usług doradczo-szkoleniowych dla uczestników projektu pn. „Własna firma w EGO”
Numer referencyjny: BP.272.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usług doradczo-szkoleniowych dotyczących zagadnień związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz przygotowaniem biznesplanów dla uczestników projektu pn. „Własna firma w EGO” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 – Regionalny rynek pracy, Działanie 10.03 Rozwój samozatrudnienia. 2. Wsparcie doradczo - szkoleniowe dzieli się na: 1) podstawowe, 2) specjalistyczne doradztwo w ramach wsparcia pomostowego. 3. Podstawowe wsparcie doradczo - szkoleniowe obejmuje: 1) szkolenia grupowe, 2) doradztwo indywidualne udzielane do dnia zarejestrowania przez uczestnika działalności gospodarczej. 4. Specjalistyczne doradztwo w ramach wsparcia pomostowego obejmuje: doradztwo indywidualne udzielane od dnia zarejestrowania przez uczestnika działalności gospodarczej i otrzymaniu wsparcia finansowego na otwarcie działalności gospodarczej w ramach projektu. 5. Celem wsparcia doradczego - szkoleniowego jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez odpowiednio dobrane bloki doradczo- szkoleniowe. 6. Wykonawca przed rozpoczęciem każdej formy wsparcia, tj. szkoleń grupowych, doradztwa indywidualnego udzielanego do dnia zarejestrowania przez uczestnika działalności gospodarczej oraz doradztwa indywidualnego udzielanego od dnia zarejestrowania przez uczestnika działalności gospodarczej i otrzymaniu wsparcia finansowego na otwarcie działalności gospodarczej w ramach projektu, zdiagnozuje potrzeby szkoleniowe i doradcze uczestników celem dostosowania i dopasowania wsparcia do ich potrzeb i oczekiwań. 7. Wykonawca w diagnozie potrzeb doradczych - szkoleniowych uwzględni m.in. tematykę z zakresu pozyskiwania klientów, sprzedaży, marketingu i promocji, wejścia i działalności na rynkach zewnętrznych. 8. Wykonawca podczas realizacji wsparcia doradczo - szkoleniowego zobowiązany jest do przekazania informacji zawartych w Regulaminie projektu „Własna firma w EGO”. 9. Program szkolenia będzie obejmował podstawowe zagadnienia z zakresu: 1) podstawy prawne i formy prowadzenia działalności gospodarczej, formy opodatkowania, 2) rejestracja działalności gospodarczej: wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, uzyskanie numeru REGON, zgłoszenie płatnika do składek ZUS, zgłoszenie do US i uzyskanie numeru NIP, otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego, 3) prowadzenie działalności gospodarczej: ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek VAT, podatkowa księga przychodów i rozchodów, zryczałtowany podatek dochodowy, karta podatkowa, środki trwałe amortyzacja i ewidencja, podstawowe zagadnienia dotyczące wydatkowania dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego, pozyskiwanie klientów, kontrahentów, 4) tworzenie biznesplanu: cel, zasady konstrukcji i etapy planowania, analiza otoczenia, branża, konkurencja, SWOT, analiza działań marketingowych, analiza finansowa, planowane nakłady finansowe, przychody, koszty, bilans, analiza ryzyka, 5) otoczenie przedsiębiorstwa, segmentacja rynku, luka rynkowa. 10. Wymagane metody nauczania: słowne, oglądowe, praktyczne. 11. Szkoleniami grupowymi zostanie objętych 75 uczestników projektu. Liczba osób może ulec zmianie. W takiej sytuacji wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji zadania zostanie obliczone na podstawie liczby faktycznie przeszkolonych osób x koszt szkolenia 1 osoby wskazany w formularzu cenowym. 12. Szkolenia zostaną przeprowadzone w 3 grupach szkoleniowych liczących od 10 do 30 uczestników. 13. Miejsce realizacji szkoleń: 1) Ełk - 2 grupy szkoleniowe, 2) Gołdap - 1 grupa szkoleniowa. 14. Termin szkoleń grupowych: od 04.03.2019 r. do 08.03.2019 r. 15. Szkolenie powinno być przeprowadzone w formie kursu, w wymiarze 30 godzin lekcyjnych dla 1 grupy szkoleniowej - łącznie 90 godzin lekcyjnych dla 3 grup szkoleniowych. Godzina lekcyjna kursu liczy 45 minut. Przerwy będą ustalane w sposób elastyczny. 16. Zajęcia należy przeprowadzić w dniach roboczych (5 dni po 6 godzin lekcyjnych) w przedziale od 8.00 do 19.00. 17. Sala, w której będą przeprowadzane zajęcia powinna być przestronna, odpowiednio wentylowana bądź klimatyzowana, dostosowana do potrzeb grup uczestników pod względem wielkości i wyposażenia. Wykonawca zapewni warunki szkolenia zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 18. Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom projektu materiały szkoleniowe niezbędne do prawidłowej realizacji szkolenia (skrypty szkoleniowe w wersji elektronicznej na pendrive) oraz materiały piśmiennicze (notatniki, długopisy, ołówki) oraz wyda zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, doradztwa indywidualnego przed i doradztwa indywidualnego po rozpoczęciu działalności gospodarczej. 19. Wykonawca zobowiązany będzie do oznakowania pomieszczeń dydaktycznych i dokumentów związanych z realizacją usług w ramach projektu „Własna firma w EGO” logotypem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, flagą Unii Europejskiej z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zamieścić informację o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach RPO dostępnymi na stronie http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/19/poznaj-zasady-promowania-projektu. 20. Nie dopuszcza się wykorzystania sali restauracyjnej, pokoi hotelowych oraz innych pomieszczeń nieprzystosowanych do przeprowadzenia zajęć szkoleniowych i doradczych. 21. Wykonawca w każdym dniu szkolenia zapewni uczestnikom 1 przerwę kawową (ciastka, kawa, herbata, woda) oraz ciepły posiłek (drugie danie). 22. Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkoleń grupowych. 23. Po ukończonym szkoleniu grupowym Wykonawca wyda uczestnikom projektu: 1) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632), 2) certyfikat o ukończeniu szkolenia - zgodnie ze wzorem nr 1 do umowy, stanowiącej Załącznik nr 10 do SIWZ. 24. Grupy szkoleniowe uznaje się za zamknięte. Nie dopuszcza się udziału innych osób w szkoleniu lub łączenia więcej grup o tej samej tematyce szkolenia. 25. Doradztwo indywidualne udzielane do dnia zarejestrowania przez uczestnika działalności gospodarczej będzie obejmować zagadnienia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz pomoc merytoryczną w wypełnianiu wniosków o dotację (biznesplanów) i wniosków o finansowe wsparcie pomostowe. 26. Doradztwem indywidualnym zostanie objętych 75 uczestników projektu. Liczba osób może ulec zmianie. W takiej sytuacji wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji zadania zostanie obliczone na podstawie liczby osób faktycznie objętych doradztwem x 8 godzin doradztwa x koszt osobogodziny doradztwa wskazany w formularzu cenowym. 27. Doradztwo indywidualne będzie przeprowadzone w wymiarze 8 godzin zegarowych dla 1 uczestnika projektu - łącznie 600 godzin dla 75 uczestników, z zastrzeżeniem ust. 26. 28. Termin doradztwa indywidualnego: od 11.03.2019 r. do 29.03.2019 r. 29. Po ukończonym doradztwie indywidualnym Wykonawca wyda uczestnikom projektu zaświadczenie o uczestnictwie w 8 godzinnym doradztwie indywidualnym - zgodnie ze wzorem nr 2 do umowy, stanowiącej Załącznik nr 10 do SIWZ. 30. Wykonawca do oferty dołączy program podstawowego wsparcia doradczego - szkoleniowego, odpowiadający wymogom określonym w § 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632). 31. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia dla podstawowego wsparcia doradczo - szkoleniowego, jeśli wystąpią obiektywne okoliczności niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego uniemożliwiające wykonanie szkoleń grupowych i doradztwa indywidualnego w terminie z jednoczesnym wydłużeniem okresu ich realizacji o czas trwania tych okoliczności. 32. Doradztwo indywidualne udzielane od dnia zarejestrowania przez uczestnika działalności gospodarczej i otrzymaniu wsparcia finansowego na otwarcie działalności gospodarczej w ramach projektu będzie dotyczyło doradztwa i pomocy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m.in.: 1) pomoc w przygotowaniu dokumentacji w celu rozliczenia otrzymanej dotacji inwestycyjnej, 2) doradztwo w zakresie prawidłowego wydatkowania dotacji i wsparcia pomostowego (koszty kwalifikowane i niekwalifikowane), 3) pomoc przy wypełnieniu dokumentów skierowanych do ZUS, Urzędu Skarbowego i innych instytucji publicznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 33. Doradztwem indywidualnym zostanie objętych 65 uczestników projektu, z zastrzeżeniem ust. 26, w wymiarze 4 godzin zegarowych dla 1 uczestnika projektu - łącznie 260 godzin zegarowych dla 65 uczestników projektu. 34. Termin doradztwa indywidualnego: od 01.06.2019 r. do 31.08.2019 r. W podanym okresie, wymiar doradztwa indywidualnego przypadający na każdy miesiąc kalendarzowy nie może być niższy niż 60 godzin. 35. Wykonawca przed rozpoczęciem usługi dostarczy Zamawiającemu program doradztwa indywidualnego udzielanego od dnia zarejestrowania przez uczestnika działalności gospodarczej i otrzymaniu wsparcia finansowego na otwarcie działalności gospodarczej w ramach projektu. 36. Po zakończeniu doradztwa indywidualnego udzielanego od dnia zarejestrowania przez uczestnika działalności gospodarczej i otrzymaniu wsparcia finansowego na otwarcie działalności gospodarczej w ramach projektu, Wykonawca wyda uczestnikom zaświadczenie o uczestnictwie w doradztwie - zgodnie ze wzorem nr 3 do umowy, stanowiącej Załącznik nr 10 do SIWZ. 37. Miejsce realizacji doradztwa indywidualnego przed i po rozpoczęciu działalności gospodarczej: 1) Ełk – dla uczestników szkoleń realizowanych w Ełku, 2) Gołdap - dla uczestników szkoleń realizowanych w Gołdapi. 38. Podczas realizacji usług, Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych, do których uzyskał dostęp, zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

II.5) Główny kod CPV: 80500000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79411100-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie - usługi szkolenia lub doradztwa dla co najmniej 50 osób w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (dotyczy szkoleń przynajmniej 20 godzinnych lub 200 godzin doradztwa), b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej trzema przestronnymi salami szkoleniowymi do prowadzenia zajęć, z dostępem do zaplecza socjalnego i sanitarnego. Sale powinny być wyposażone w stoliki, krzesła, tablice, rzutniki. c) dysponuje niżej wymienionymi osobami, którym powierzy przy realizacji zamówienia odpowiednio obowiązki:  prowadzenia szkoleń grupowych: co najmniej 3 osoby, które posiadają wykształcenie wyższe oraz minimum 20 godzin doświadczenia zawodowego w prowadzeniu szkoleń o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia,  prowadzenia doradztwa indywidualnego udzielanego do dnia zarejestrowania przez uczestnika działalności: co najmniej 4 osoby, które posiadają wykształcenie wyższe ekonomiczne/prawnicze lub studia podyplomowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Wymienione osoby muszą posiadać doświadczenie zawodowe w postaci minimum 200 godzin zrealizowanego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,,  prowadzenia doradztwa indywidualnego udzielanego od dnia zarejestrowania przez uczestnika działalności gospodarczej i otrzymaniu wsparcia finansowego na otwarcie działalności gospodarczej w ramach projektu: co najmniej 3 osoby, które posiadają wykształcenie wyższe ekonomiczne/prawnicze lub studia podyplomowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Wymienione osoby muszą posiadać doświadczenie zawodowe w postaci minimum 200 godzin zrealizowanego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia w/w obowiązków przez jedną osobę, tj. prowadzenia szkolenia, doradztwa indywidualnego i doradztwa indywidualnego po otrzymaniu wsparcia finansowego. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych i sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust 1. według formuły spełnia/ nie spełnia, na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty zgodnie z wykazem określonym w Rozdziale VI SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. a. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. b. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 2) oświadczenie o posiadaniu wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy, właściwy dla siedziby Wykonawcy – wg wzoru określonego w załączniku nr 9 do SIWZ, 3) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługi szkolenia lub doradztwa dla co najmniej 50 osób w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (dotyczy szkoleń przynajmniej 20 godzinnych lub 200 godzin doradztwa), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, 4) wykaz bazy techniczno-dydaktycznej - wg wzoru określonego w załączniku nr 8 do SIWZ, 5) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania osobą - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7. Uwaga: Wszystkie osoby wymienione w wykazie muszą spełniać warunki podane w rozdziale V ust. 1, pkt 3c) SIWZ. 6) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykaże spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu. 7) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 23 ustawy. 8) Spełnienie warunków poprzez poleganie na potencjale „innych podmiotów” a. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do zamówienia lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, na zasadach określonych w art. 22a ustawy. b. W celu oceny czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający żąda przedstawienia dowodów, które określają w szczególności:  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 9) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 10) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na potencjale którego Wykonawca polega, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b. zobowiązał się; do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Program podstawowego wsparcia doradczo-szkoleniowego
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1do SIWZ. 2) Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ. 3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 6 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego- Załącznik nr 3a 5) Pełnomocnictwo– jeżeli dotyczy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie w realizacji szkoleń lub doradztwa z zakresu przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 3 lat 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie, w szczególności w zakresie dotyczącym: 1) zmiany liczby osób objętych szkoleniem w przypadku rezygnacji uczestników, 2) miejsca odbywania szkoleń grupowych i doradztwa udzielanego do dnia zarejestrowania przez Uczestnika działalności gospodarczej, 3) liczby godzin doradztwa indywidualnego po otrzymaniu wsparcia finansowego na otwarcie działalności gospodarczej, 4) kadry dydaktycznej prowadzącej szkolenia grupowe czy doradztwo indywidualne (np. rezygnacji itp. - pod warunkiem, że nowa osoba będzie spełniała wymagania określone w SIWZ dla kadry dydaktycznej), 5) zmiany terminów realizacji szkoleń grupowych i doradztwa na skutek okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili jej zawarcia, przy zachowaniu wymaganych przez Zamawiającego terminów ich zakończenia, 6) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, przy czym zmiana będzie polegać na dostosowaniu (w niezbędnym zakresie) treści Umowy do zmienionych przepisów prawa. 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 wymagają natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego i uzyskania jego pisemnej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-11, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie szkoleń zawodowych - Nowe Miasto Lubawskie
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania18-09-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie szkoleń zawodowych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI