Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla studentów Politechniki Rzeszowskiej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla studentów Politechniki Rzeszowskiej na kierunku automatyka i robotyka
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRzeszów
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-03-01
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPolitechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-21
 • Numer ogłoszenia516848-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 516848-N-2019 z dnia 2019-02-21 r.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza: Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla studentów Politechniki Rzeszowskiej na kierunku automatyka i robotyka
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program operacyjny wiedza edukacja rozwój. Tytuł projektu: Automatycy dla Przemysłu 4.0 - studia dualne POWR.03.01.00-00-DU63/18
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, krajowy numer identyfikacyjny 17490000000000, ul. Powstańców Warszawy  12 , 35-959  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 7432175; 8653888; 8653838, , e-mail dorzech@prz.edu.pl, , faks 17 8651075.
Adres strony internetowej (URL): www.prz.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.ogloszenia.propublico.pl/prz
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia wyższa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ogloszenia.propublico.pl/prz

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres wskazany poniżej
Adres:
POLITECHNIKA RZESZOWSKA Al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów Polska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla studentów Politechniki Rzeszowskiej na kierunku automatyka i robotyka
Numer referencyjny: NA/P/43/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opis przedmiotu zamowienia w załączniku do każdej części zamówienia

II.5) Główny kod CPV: 80500000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. musi dysponować lub będzie dysponował osobą posiadajacą doświadczenie w prowadzeniu szkoleń j tj.: - przeprowadziła co najmniej 5 szkoleń odpowiadających przedmiotowi zamówienia (w poszczególnych zadaniach) . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów wyszczególnionych w punkcie 8 SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór oferty na dostawy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 0
Maksymalna liczba wykonawców   0
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
określone we wzorze umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-01, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> pl
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Przeprowadzenie dwóch specjalistycznych szkoleń: "Technika napędowa - serwonapędy" i "Programowanie paneli operatorskich HMI"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szkolenie 1 Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia Technika napędowa - serwonapędy dla studentów Politechniki Rzeszowskiej. Ilość grup/ich maksymalna liczność: 2/13 Ilość osób do przeszkolenia: 16 Termin szkolenia: 03.2019 - 05.2019, dokładna data ustalona będzie między stronami w terminie późniejszym Czas trwania: 1 dzień na 1 grupę Zagadnienia poruszane na szkoleniu: o Serwo-silniki: charakterystyka silników serwo, typy sprzężeń zwrotnych o Uwagi odnośnie zasilania serwonapędu o Interfejsy sygnałowe serwo-napędu (wejścia dyskretne: konfigurowalne funkcje wyjść, połączenie elektryczne sygnałów; wyjścia dyskretne: konfigurowalne funkcje wyjść, połączenie elektryczne sygnałów; wejścia analogowe - tryb kontroli prędkości lub/i momentu; wejścia impulsowe: tryb kontroli pozycji, połączenie elektryczne sygnałów; wyjście enkoderowe - informacja o pozycji silnika dla kontrolera nadrzędnego o Konfiguracja i nadzór serwo-napędu z zastosowaniem klawiatury napędu: stany napędu i odpowiadające im wyświetlane statusy, poruszanie się po menu przy pomocy przycisków funkcyjnych, funkcje dostępne z klawiatury: modyfikacja parametrów napędu, podgląd stanu napędu, funkcje wykonywane na napędzie o Program narzędziowy: nawiązanie połączenia z serwo-napędem, modyfikacja parametrów napędu z poziomu oprogramowania narzędziowego, przegląd funkcji oprogramowania narzędziowego o Dopasowanie regulatorów serwo-napędu (tzw. tuning): autotuning czasu rzeczywistego, wybór trybu autotuningu, dopasowanie regulatorów, poprzez wskazanie sztywności napędu (czasu odpowiedzi), manualne dopasowanie parametrów regulatorów prędkości i pozycji o Tryb kontroli prędkości z wejścia analogowego: pomiar niezrównoważenia na wejściu analogowym, skalowanie zależności napięcie - prędkość, tempo przyspieszania/opóźniania prędkości o Tryb kontroli pozycji z wejść impulsowych: idea sterowania impulsowego (w szczególności w trybie krok/kierunek), ustalanie przełożenia elektronicznego, filtrowanie częstotliwości na wejściach impulsowych, załączenie wykrywania błędu nadążania silnika za impulsami pozycjonującymi, diagnostyka napędu w trybie kontroli impulsowej o Tryb kontroli z wewnętrznego pozycjonera: konfiguracja trybu wywoływania kroków pozycjonowania, wejścia dyskretne biorące udział w kontroli napędu w tym trybie, określanie pozycji, prędkości i przyspieszeń poszczególnych kroków pozycjonowania o Komunikacja z napędem w protokole ModBus: konfiguracja parametrów portu szeregowego RS485 oraz protokołu komunikacyjnego, wskazywanie numeru stacji napędu, adresacja parametrów napędu oraz zmiennych specjalnych, tryb kontroli z wewnętrznego pozycjonera, nadzorowany w protokole ModBus o Dobór serwo-silnika do aplikacji: czynniki brane pod uwagę podczas doboru, prezentacja przykładowej aplikacji, wspomagającej w doborze serwo-silnika Wymagania dodatkowe: o Każdy uczestnik szkolenia powinien uzyskać zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności. o Zleceniobiorca powinien zapewnić minimum 1 stanowisko szkoleniowe na 2 osoby szkolone, spełniające również poniższe wymagania: - Zestaw napęd plus silnik - w napędzie zapisane parametry silnika, nie jest wymagane strojenie parametrów przy pierwszym uruchomieniu. - Enkoder absolutny (20bit jednoobrotowy lub 17bit wieloobrotowy) - Autotuning czasu rzeczywistego - interfejsy CanOpen i Modbus Szkolenie 2 Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia Programowanie paneli operatorskich HMI dla studentów Politechniki Rzeszowskiej. Ilość grup/ich maksymalna liczność: 2/13 Ilość osób do przeszkolenia: 16 Termin szkolenia: 03.2019 - 05.2019, dokładna data ustalona będzie między stronami w terminie późniejszym Czas trwania: 1 dzień na 1 grupę Zagadnienia poruszane na szkoleniu: o Omówienie interfejsów paneli operatorskich - ich funkcjonalność i zastosowanie. o Przegląd ustawień systemowych (ustawienia sieciowe, data i czas, ustalanie haseł, zmiana orientacji ekranu, aktualizacja systemu operacyjnego, załączanie serwera VNC). o Konfiguracja połączenia panela ze sterownikiem (poglądowy przegląd wspieranych protokołów komunikacyjnych: protokoły producentów sterowników, protokoły ogólne (ModBus, CANOpen, etc.), Free Protocol; wskazówki konfiguracji połączenia z danym typem sterownika oraz sporządzania przewodów komunikacyjnych; wiele sterowników na tym samym interfejsie komunikacyjnym RS485 - sposób adresowania stacji; konfiguracja połączenia dla symulacji On-line). o Podstawowe obiekty wizualizujące i kontrolujące stan zmiennych binarnych i rejestrowych. o Rodzaje i zastosowanie zmiennych wewnętrznych panela. Lista zmiennych systemowych. o Biblioteki graficzne. o Wyświetlanie okien popup - obiekty Direct i Indirect Window. o Ograniczanie dostępu (deklaracja użytkowników - nadawanie nazw i haseł, wskazywanie dostępnych dla nich klas obiektów; przypisywanie obiektom klas; logowanie i wylogowywanie użytkowników, z wykorzystaniem istniejących w szablonie projektu, predefiniowanych okien) o Próbkowanie zmiennych: (deklaracja próbkowania zmiennych, sposoby przedstawienia próbkowanych zmiennych na panelu; pobieranie i backup plików historii próbkowań z panela; konwersja plików historii do formatu .xls) o Logowanie zdarzeń/alarmy (deklaracja zdarzeń, sposoby przedstawienia zdarzeń na panelu; pobieranie i backup plików historii zdarzeń z panela; konwersja plików historii do formatu .xls) o Makra (tworzenie makr; opis składni języka strukturalnego wykorzystywanego przy pisaniu makr - elementy języka występujące w każdym makrze: deklaracja zmiennych, pobieranie wartości wejściowych, obróbka danych (pętle, warunki, etc.), wysyłanie wyników algorytmu; sposoby wywoływania makr). o Recepturowanie oparte na mechanizmie indeksowania adresów: (zasada działania indeksowania adresów zmiennych; przechowywanie receptur w pamięci nieulotnej RW lub EM; obiekt Data Transfer Trigger Based; program Recipe Editor - edycja zawartości pamięci RW i EM) o Recepturowanie oparte na mechanizmie bazy danych: (deklarowanie struktury receptur w ustawieniach systemowych; dodawanie i edycja receptur w bazie; obiekt Recipe View) o Funkcja wysyłania przez panel wiadomości e-mail: (konfiguracja poczty wychodzącej; tworzenie książki adresowej; wysyłanie wiadomości e-mail w sytuacji alarmowej; backup realizowany drogą wiadomości e-mail) o Logowanie czynności operatora: (załączenie w projekcie panela, funkcji zbierania logów czynności operatora; wskazywanie obiektów, na których wykonane czynności mają być logowane; rodzaje informacji zbieranych w logach; wyświetlenie historii czynności operatów na panelu) o Tryb połączenia zdalnego paneli: (połączenie zdalne z innym panelem, w celu odczytu/kontroli jego zmiennych lokalnych; połączenie zdalne z innym panelem, w celu uzyskania dostępu do odczytu/kontroli zmiennych sterowników, z którymi komunikuje się on bezpośrednio) o Panel jako slave (serwer) w protokole ModBus: (odczytywanie zmiennych lokalnych panela przez port szeregowy - ModBus RTU; odczytywanie zmiennych lokalnych panela oraz możliwość uzyskania dostępu do zmiennych sterowników, z którymi się komunikuje - bramka ModBus TCP/IP) Wymagania dodatkowe: o Szkolenie powinno odbywać się na sprzęcie niezależnego producenta dostarczającego nieodpłatne środowisko programistyczne, czyli takim, który może pracować ze sterownikami PLC różnych producentów o Zleceniobiorca powinien zapewnić minimum 1 stanowisko szkoleniowe na 2 osoby szkolone, spełniające również poniższe wymagania: - przekątna ekranu co najmniej 5 cali - zapis danych procesowych próbkowanych w pamięci panelu do zewnętrznych baz danych mySQL oraz MS SQL bez dodatkowego oprogramowania i sprzętu pośredniczącego - możliwość uruchomienia brokera dla protokołu MQTT w pamięci wewnętrznej panelu, a także zapis do zewnętrznych serwerów tego protokołu - szyfrowany dostęp zdalny z powiadomieniami typu PUSH o zdarzeniach na urządzenia mobilne - modbus gateway (brama modbusowa) - obsługa OPC serwer i klient o Każdy uczestnik szkolenia powinien uzyskać zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Przeprowadzenie szkolenia: "Kurs rysowania schematów elektrycznych i zabudowy rozdzielnic elektrycznych dla elementów automatyki przemysłowej w oprogramowaniu SEE Elektrical"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia: "Kurs rysowania schematów elektrycznych i zabudowy rozdzielnic elektrycznych dla elementów automatyki przemysłowej" dla studentów Politechniki Rzeszowskiej. Ilość grup/ich maksymalna liczność: 2/10 Ilość osób do przeszkolenia: 16 Termin szkolenia: 03.2019 - 05.2019, dokładna data ustalona będzie między stronami w terminie późniejszym Czas trwania: 4 dni na 1 grupę Zagadnienia poruszane na szkoleniu: o Konfiguracja programu i środowiska o Typowe modyfikacje arkusza (zmiana podziałki, logo). o Podgląd elementów rysunku - debugger. o Dodanie nowego elementu do arkusza (logo, tekst). o Zapisanie do nowego arkusza formatowego. o Założenie nowego projektu. o Informacje o projekcie/schemacie o Wstawianie i przenoszenie potencjałów. o Rysowanie i numerowanie połączeń. o Wstawianie i oznaczanie symboli. o Adresacja krosowa pomiędzy symbolami o Wstawianie zacisków ideowych i kabli. o Wyświetlenie i zamiana końcówek. o Przeglądanie bazy (podgląd, zmiana wielkości). o Zakładanie nowej biblioteki i rodziny symboli. o Grupowanie (kopiowanie) najczęściej używanych symboli do własnej biblioteki, linkowanie symboli. o Klawisze funkcyjne i opcje przy wstawianiu symboli. o Utworzenie bloku sterowania. o Zapisanie bloku w bibliotece symboli. o Generowanie zestawień. o Generowanie spisu treści. o Wstawianie potencjałów i rysowanie połączeń. o Wstawianie symboli z doborem kodów katalogowych i określaniem funkcji i lokalizacji. o Wstawianie z Eksploratora Symboli wg Kodu. o Wstawianie zacisków listwowych z kodem. o Wstawianie kabli sterowniczych z doborem kodu. o Adresacja krosowa pomiędzy symbolami i We/Wy. o Deklarowanie lokalizacji i funkcji symbolom. o Wyświetlanie i zmiana węzłów kierunkowych. o Automatyczna numeracja połączeń i potencjałów. o Przenumerowanie oznaczeń symboli i zacisków (Baza Techniczna Projektu). o Rysowanie sterowników PLC. o Generowanie listew Matrix: (jednej na schemat, wielu na schemat.) o Generowanie listy kablowej i zestawień urządzeń elektrycznych: (zestawienie materiałów, zestawienie materiałów szczegółowe, zestawienie aparatury, zestawienie kabli, zestawienie żył kabli) o Przełączanie widoku bazy urządzeń. o Sposoby wyszukiwania aparatów w bazie. o Linkowanie często używanych aparatów - Ulubione. o Grupowanie kodów katalogowych w klasie. o Korzystanie z Eksploratora Poleceń. o Eksport danych projektu do Excel. o Podmiana arkusza formatowego. o Zamiana symboli w projekcie. o Import PLC z arkusza Excel. o Operacje na połączeniach: (Ortogonalnie, Wstaw połączenia pomiędzy). o Eksplorator poleceń w porównaniu ze Standard. o Nawigacja w projekcie: (na schematach, z wygenerowanych zestawień, z Bazy technicznej projektu). o Zmiana dobranego kodu katalogowego symbolu. o Edycja oznaczeń zacisku listwy, oznaczenia i kodu kabla z wykorzystaniem selekcji elementów. o Edycja kanałów PLC. o Inne edytory (przenumerowanie schematów). o Rozbudowa słownika o 5 nowych terminów. o Wstawienie wyrażeń na schemat. o Przetłumaczenie na język angielski. o Generowanie diagramów podłączeń symboli. o Interpretacja elektryczna wygenerowanych diagramów. o Wygenerowanie listwy zaciskowej z aparatami. o Generowanie listew poziomych. o Wygenerowanie graficznej listy urządzeń. o Wygenerowanie zestawienia Drutowanie. o Zestawienia oznaczników przewodów i aparatów. o Wstawianie połączeń i symboli z kodami katalogowymi. o Omówienie definicji powiązań dla zabudowy szaf. o Nadawanie lokalizacji aparatom na schematach: (lokalizacja indywidualna aparatu, lokalizacja grupowa (obrys), lokalizacja główna schematu, Edytor aparatury, Edytor Funkcji i Lokalizacji) o Wstawienie szafy i płyty montażowej rozdzielnicy. o Wstawienie drzwi rozdzielnicy. o Wstawienie szyn montażowych. o Wstawienie legendy. o Wstawianie listew zaciskowych z kodem katalogowym. o Wstawienie korytek kablowych. o Wymiarowanie rozdzielnicy. o Wstawianie z użyciem eksploratora Symbole wg kodu. o Komunikacja pomiędzy schematami ideowymi, a rysunkami zabudowy szaf. o Automatyczne dosuwanie aparatów. o Spójność aparatury na schemacie i w rozdzielnicy o Wygenerowanie zestawień aparatury. Wymagania dodatkowe: o Każdy uczestnik powinien otrzymać materiały szkoleniowe w postaci podręcznika. o Zleceniobiorca powinien zapewnić indywidualne stanowisko dla każdej szkolonej osoby o Każdy uczestnik szkolenia powinien uzyskać zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia: "Kurs rysowania schematów elektrycznych i zabudowy rozdzielnic elektrycznych dla elementów automatyki przemysłowej" dla studentów Politechniki Rzeszowskiej. Ilość grup/ich maksymalna liczność: 2/10 Ilość osób do przeszkolenia: 16 Termin szkolenia: 03.2019 - 05.2019, dokładna data ustalona będzie między stronami w terminie późniejszym Czas trwania: 4 dni na 1 grupę Zagadnienia poruszane na szkoleniu: o Konfiguracja programu i środowiska o Typowe modyfikacje arkusza (zmiana podziałki, logo). o Podgląd elementów rysunku - debugger. o Dodanie nowego elementu do arkusza (logo, tekst). o Zapisanie do nowego arkusza formatowego. o Założenie nowego projektu. o Informacje o projekcie/schemacie o Wstawianie i przenoszenie potencjałów. o Rysowanie i numerowanie połączeń. o Wstawianie i oznaczanie symboli. o Adresacja krosowa pomiędzy symbolami o Wstawianie zacisków ideowych i kabli. o Wyświetlenie i zamiana końcówek. o Przeglądanie bazy (podgląd, zmiana wielkości). o Zakładanie nowej biblioteki i rodziny symboli. o Grupowanie (kopiowanie) najczęściej używanych symboli do własnej biblioteki, linkowanie symboli. o Klawisze funkcyjne i opcje przy wstawianiu symboli. o Utworzenie bloku sterowania. o Zapisanie bloku w bibliotece symboli. o Generowanie zestawień. o Generowanie spisu treści. o Wstawianie potencjałów i rysowanie połączeń. o Wstawianie symboli z doborem kodów katalogowych i określaniem funkcji i lokalizacji. o Wstawianie z Eksploratora Symboli wg Kodu. o Wstawianie zacisków listwowych z kodem. o Wstawianie kabli sterowniczych z doborem kodu. o Adresacja krosowa pomiędzy symbolami i We/Wy. o Deklarowanie lokalizacji i funkcji symbolom. o Wyświetlanie i zmiana węzłów kierunkowych. o Automatyczna numeracja połączeń i potencjałów. o Przenumerowanie oznaczeń symboli i zacisków (Baza Techniczna Projektu). o Rysowanie sterowników PLC. o Generowanie listew Matrix: (jednej na schemat, wielu na schemat.) o Generowanie listy kablowej i zestawień urządzeń elektrycznych: (zestawienie materiałów, zestawienie materiałów szczegółowe, zestawienie aparatury, zestawienie kabli, zestawienie żył kabli) o Przełączanie widoku bazy urządzeń. o Sposoby wyszukiwania aparatów w bazie. o Linkowanie często używanych aparatów - Ulubione. o Grupowanie kodów katalogowych w klasie. o Korzystanie z Eksploratora Poleceń. o Eksport danych projektu do Excel. o Podmiana arkusza formatowego. o Zamiana symboli w projekcie. o Import PLC z arkusza Excel. o Operacje na połączeniach: (Ortogonalnie, Wstaw połączenia pomiędzy). o Eksplorator poleceń w porównaniu ze Standard. o Nawigacja w projekcie: (na schematach, z wygenerowanych zestawień, z Bazy technicznej projektu). o Zmiana dobranego kodu katalogowego symbolu. o Edycja oznaczeń zacisku listwy, oznaczenia i kodu kabla z wykorzystaniem selekcji elementów. o Edycja kanałów PLC. o Inne edytory (przenumerowanie schematów). o Rozbudowa słownika o 5 nowych terminów. o Wstawienie wyrażeń na schemat. o Przetłumaczenie na język angielski. o Generowanie diagramów podłączeń symboli. o Interpretacja elektryczna wygenerowanych diagramów. o Wygenerowanie listwy zaciskowej z aparatami. o Generowanie listew poziomych. o Wygenerowanie graficznej listy urządzeń. o Wygenerowanie zestawienia Drutowanie. o Zestawienia oznaczników przewodów i aparatów. o Wstawianie połączeń i symboli z kodami katalogowymi. o Omówienie definicji powiązań dla zabudowy szaf. o Nadawanie lokalizacji aparatom na schematach: (lokalizacja indywidualna aparatu, lokalizacja grupowa (obrys), lokalizacja główna schematu, Edytor aparatury, Edytor Funkcji i Lokalizacji) o Wstawienie szafy i płyty montażowej rozdzielnicy. o Wstawienie drzwi rozdzielnicy. o Wstawienie szyn montażowych. o Wstawienie legendy. o Wstawianie listew zaciskowych z kodem katalogowym. o Wstawienie korytek kablowych. o Wymiarowanie rozdzielnicy. o Wstawianie z użyciem eksploratora Symbole wg kodu. o Komunikacja pomiędzy schematami ideowymi, a rysunkami zabudowy szaf. o Automatyczne dosuwanie aparatów. o Spójność aparatury na schemacie i w rozdzielnicy o Wygenerowanie zestawień aparatury. Wymagania dodatkowe: o Każdy uczestnik powinien otrzymać materiały szkoleniowe w postaci podręcznika. o Zleceniobiorca powinien zapewnić indywidualne stanowisko dla każdej szkolonej osoby o Każdy uczestnik szkolenia powinien uzyskać zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Przeprowadzenie dwóch specjalistycznych szkoleń z zakresu programowania sterowników PLC
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szkolenie 1 Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia Programowanie sterowników logicznych Siemens Simatic S7-1500 w TIA Portal - kurs podstawowy dla studentów Politechniki Rzeszowskiej. Miejsce szkolenia: w siedzibie Zleceniobiorcy Ilość grup/ich maksymalna liczność: 2/8 Ilość osób do przeszkolenia: 16 Termin szkolenia: 03.2019 - 05.2019, dokładna data ustalona będzie między stronami w terminie późniejszym Czas trwania: 5 dni na 1 grupę Zagadnienia poruszane na szkoleniu: o Idea sterowania procesu lub maszyny o Systemy sterowania Siemens o Modułowa konstrukcja sterowników S7-1500 o Połączenie między programatorem, a sterownikiem o Tworzenie projektu TIA Portal STEP 7 o Ustawienia połączenia ze sterownikiem o Konfiguracja sterownika i jego modułów o Adresacja wejść i wyjść sterownika o Obsługa jednostki centralnej o Pojęcie taga i jego wykorzystanie o Zasady pisania programów - struktura i elementy o Operacje logiczne o Programy w językach LAD i FBD o Monitorowanie i testowanie programu o Podstawy programowania strukturalnego - praca z funkcjami o Pamięć sterownika o Przerzutniki i zbocza o Liczbowe typy całkowite w TIA Portal STEP 7 o Instrukcje arytmetyczne o Systemy liczbowe o Układy licznikowe o Operatory porównań i skoki o Układy czasowe o Zarządzanie projektem o Rola i wykorzystanie kart pamięci w PLC o Wsparcie monitorowania - funkcja Trace o Wprowadzenie do języka STL o Monitorowanie programu w języku STL o Funkcje i ich wywoływanie w STL o Przerzutniki i zbocza w STL o Instrukcje arytmetyczne w STL o Operatory porównań i skoki w STL o Układy licznikowe w STL o Układy czasowe w STL Wymagania dodatkowe: o Każdy uczestnik powinien otrzymać materiały szkoleniowe w postaci skryptu. o Każdy uczestnik szkolenia powinien uzyskać zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności. o Zleceniobiorca powinien zapewnić indywidualne stanowisko dla każdej szkolonej osoby wyposażone co najmniej w: o Sterownik Siemens SIMATIC S7-1500, z zadajnikiem zawierającym: - 8 przycisków zadających sygnały wejściowe - potencjometr regulujący zakres napięcia wejścia analogowego - wyświetlacze wartości napięcia wejścia oraz wyjścia analogowego o Stanowisko wykonawcze: - układ przygotowania powietrza - wyspa zaworowa z 4 zaworami elektropneumatycznymi 3/2, 5/2, 5/3 - układ wykonawczy zbudowany na podstawie dwóch siłowników oraz chwytaka - czujniki kontaktronowe informujące o stanie położeń skrajnych siłowników - układ wejść/wyjść cyfrowych - włącznik ON/OFF impulsowy - sygnał świetlny - wyłącznik bezpieczeństwa Szkolenie 2 Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia Programowanie sterowników logicznych Siemens Simatic S7-1500 w TIA Portal - kurs zaawansowany dla studentów Politechniki Rzeszowskiej. Ilość grup/ich maksymalna liczność: 2/8 Ilość osób do przeszkolenia: 16 Termin szkolenia: 03.2019 - 05.2019, dokładna data ustalona będzie między stronami w terminie późniejszym Czas trwania: 5 dni na 1 grupę Zagadnienia poruszane na szkoleniu: o Konfiguracja sprzętowa jednostki centralnej S7-1500 o Konfiguracja modułów analogowych o Programowanie w języku STL o Liczbowy typ rzeczywisty i jego arytmetyka o Inne typy używane w programach o Słowo statusowe i operacje skoków o Bloki DB, funkcje i bloki funkcyjne o Obsługa sygnałów analogowych o Przerwania cykliczne o Szybkie liczniki / enkodery o Adresowanie pośrednie o Funkcje diagnostyczne oprogramowania o Diagnostyka na panelu frontowym o Analiza projektu - funkcje reference data o Ustawienia zabezpieczeń projektu i sterownika Wymagania dodatkowe: o Każdy uczestnik powinien otrzymać materiały szkoleniowe w postaci skryptu. o Każdy uczestnik szkolenia powinien uzyskać zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności. o Zleceniobiorca powinien zapewnić indywidualne stanowisko dla każdej szkolonej osoby wyposażone co najmniej w: o Sterownik Siemens SIMATIC S7-1500, z zadajnikiem zawierającym: - 8 przycisków zadających sygnały wejściowe - potencjometr regulujący zakres napięcia wejścia analogowego - wyświetlacze wartości napięcia wejścia oraz wyjścia analogowego o Stanowisko wykonawcze: - układ przygotowania powietrza - wyspę zaworową z 2 zaworami elektropneumatycznymi - dwa siłowniki pneumatyczne dwustronnego działania - czujniki kontaktronowe informujące o stanie położeń skrajnych siłowników - elektroniczny regulator proporcjonalny - enkoder kątowy - czujnik temperatury PT100 z przetwornikiem 0-10V - falownik - silnik serwo z magnesami trwałymi Dodatkowo, uczestnikom szkoleń należy zapewnić zakwaterowanie i wyżywienie na czas trwania szkolenia wg poniższych wymagań: - 4 noclegi w terminie realizacji szkolenia - kurs podstawowy - 4 noclegi w terminie realizacji szkolenia - kurs zaawansowany Standard hotelu: 3 gwiazdki; 1 lub 2 osobowe (z wyłączeniem możliwości noclegów "mieszanych" tj. zagwarantowaniem takiej liczby pokojów dwuosobowych, aby nie wystąpiła konieczność noclegu w tym samym pokoju kobiet i mężczyzn; pokoje z łazienką (wanna lub prysznic, ręczniki, lustro, kosmetyki (np. mydło, szampon), papier toaletowy), dostęp do TV i Internetu, śniadanie i kolacja w cenie noclegu. Sugerowana ilość pokoi: 4/grupę. - wyżywienie: obiad dla każdego uczestnika w terminie i w miejscu realizacji szkolenia - kurs podstawowy (40 obiadów = 8 os. x 5 dni); obiad dla każdego uczestnika w terminie i w miejscu realizacji szkolenia - kurs zaawansowany (40 obiadów = 8 os. x 5 dni). - przerwy kawowe: kruche ciastka/paluszki/krakersy, gorące i zimne napoje (kawa, herbata, soki, woda), mleko, cukier, cytryna do herbaty w czasie prowadzenia zajęć szkoleniowych - dostępna w trakcie trwania zajęć szkoleniowych w salach, w których odbywać się będzie szkolenie. Przerwę kawową wraz z urządzeniami do jej wydania należy zorganizować w miejscu odbywania się szkolenia. Obiady Menu dwudaniowe (do wyboru przez studenta): I danie - zupa (np. rosół, pomidorowa, ogórkowa, grzybowa, krupnik) II danie - ziemniaki (np. pure, frytki)/kasza/ryż, porcja mięsa, w przypadku obiadu w piątek sugerowana także ryba lub inny posiłek bezmięsny (np. pierogi, krokiety, kluski leniwe, makaron) wedle wyboru osób szkolonych. Zestaw surówek/gotowane warzywa/sałatki. Kompot, kawa, herbata, sok, woda mineralna (do wyboru) Śniadania i Kolacje: Dla każdego studenta zestaw (do wyboru): pieczywo mieszane, wędlina, ser żółty/biały, ogórek, pomidor, papryka, masło, jajko, parówki. Kawa, herbata, soki, woda, cukier, cytryna do herbaty Szkolenie 1 Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia Programowanie sterowników logicznych Siemens Simatic S7-1500 w TIA Portal - kurs podstawowy dla studentów Politechniki Rzeszowskiej. Miejsce szkolenia: w siedzibie Zleceniobiorcy Ilość grup/ich maksymalna liczność: 2/8 Ilość osób do przeszkolenia: 16 Termin szkolenia: 03.2019 - 05.2019, dokładna data ustalona będzie między stronami w terminie późniejszym Czas trwania: 5 dni na 1 grupę Zagadnienia poruszane na szkoleniu: o Idea sterowania procesu lub maszyny o Systemy sterowania Siemens o Modułowa konstrukcja sterowników S7-1500 o Połączenie między programatorem, a sterownikiem o Tworzenie projektu TIA Portal STEP 7 o Ustawienia połączenia ze sterownikiem o Konfiguracja sterownika i jego modułów o Adresacja wejść i wyjść sterownika o Obsługa jednostki centralnej o Pojęcie taga i jego wykorzystanie o Zasady pisania programów - struktura i elementy o Operacje logiczne o Programy w językach LAD i FBD o Monitorowanie i testowanie programu o Podstawy programowania strukturalnego - praca z funkcjami o Pamięć sterownika o Przerzutniki i zbocza o Liczbowe typy całkowite w TIA Portal STEP 7 o Instrukcje arytmetyczne o Systemy liczbowe o Układy licznikowe o Operatory porównań i skoki o Układy czasowe o Zarządzanie projektem o Rola i wykorzystanie kart pamięci w PLC o Wsparcie monitorowania - funkcja Trace o Wprowadzenie do języka STL o Monitorowanie programu w języku STL o Funkcje i ich wywoływanie w STL o Przerzutniki i zbocza w STL o Instrukcje arytmetyczne w STL o Operatory porównań i skoki w STL o Układy licznikowe w STL o Układy czasowe w STL Wymagania dodatkowe: o Każdy uczestnik powinien otrzymać materiały szkoleniowe w postaci skryptu. o Każdy uczestnik szkolenia powinien uzyskać zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności. o Zleceniobiorca powinien zapewnić indywidualne stanowisko dla każdej szkolonej osoby wyposażone co najmniej w: o Sterownik Siemens SIMATIC S7-1500, z zadajnikiem zawierającym: - 8 przycisków zadających sygnały wejściowe - potencjometr regulujący zakres napięcia wejścia analogowego - wyświetlacze wartości napięcia wejścia oraz wyjścia analogowego o Stanowisko wykonawcze: - układ przygotowania powietrza - wyspa zaworowa z 4 zaworami elektropneumatycznymi 3/2, 5/2, 5/3 - układ wykonawczy zbudowany na podstawie dwóch siłowników oraz chwytaka - czujniki kontaktronowe informujące o stanie położeń skrajnych siłowników - układ wejść/wyjść cyfrowych - włącznik ON/OFF impulsowy - sygnał świetlny - wyłącznik bezpieczeństwa Szkolenie 2 Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia Programowanie sterowników logicznych Siemens Simatic S7-1500 w TIA Portal - kurs zaawansowany dla studentów Politechniki Rzeszowskiej. Ilość grup/ich maksymalna liczność: 2/8 Ilość osób do przeszkolenia: 16 Termin szkolenia: 03.2019 - 05.2019, dokładna data ustalona będzie między stronami w terminie późniejszym Czas trwania: 5 dni na 1 grupę Zagadnienia poruszane na szkoleniu: o Konfiguracja sprzętowa jednostki centralnej S7-1500 o Konfiguracja modułów analogowych o Programowanie w języku STL o Liczbowy typ rzeczywisty i jego arytmetyka o Inne typy używane w programach o Słowo statusowe i operacje skoków o Bloki DB, funkcje i bloki funkcyjne o Obsługa sygnałów analogowych o Przerwania cykliczne o Szybkie liczniki / enkodery o Adresowanie pośrednie o Funkcje diagnostyczne oprogramowania o Diagnostyka na panelu frontowym o Analiza projektu - funkcje reference data o Ustawienia zabezpieczeń projektu i sterownika Wymagania dodatkowe: o Każdy uczestnik powinien otrzymać materiały szkoleniowe w postaci skryptu. o Każdy uczestnik szkolenia powinien uzyskać zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności. o Zleceniobiorca powinien zapewnić indywidualne stanowisko dla każdej szkolonej osoby wyposażone co najmniej w: o Sterownik Siemens SIMATIC S7-1500, z zadajnikiem zawierającym: - 8 przycisków zadających sygnały wejściowe - potencjometr regulujący zakres napięcia wejścia analogowego - wyświetlacze wartości napięcia wejścia oraz wyjścia analogowego o Stanowisko wykonawcze: - układ przygotowania powietrza - wyspę zaworową z 2 zaworami elektropneumatycznymi - dwa siłowniki pneumatyczne dwustronnego działania - czujniki kontaktronowe informujące o stanie położeń skrajnych siłowników - elektroniczny regulator proporcjonalny - enkoder kątowy - czujnik temperatury PT100 z przetwornikiem 0-10V - falownik - silnik serwo z magnesami trwałymi Dodatkowo, uczestnikom szkoleń należy zapewnić zakwaterowanie i wyżywienie na czas trwania szkolenia wg poniższych wymagań: - 4 noclegi w terminie realizacji szkolenia - kurs podstawowy - 4 noclegi w terminie realizacji szkolenia - kurs zaawansowany Standard hotelu: 3 gwiazdki; 1 lub 2 osobowe (z wyłączeniem możliwości noclegów "mieszanych" tj. zagwarantowaniem takiej liczby pokojów dwuosobowych, aby nie wystąpiła konieczność noclegu w tym samym pokoju kobiet i mężczyzn; pokoje z łazienką (wanna lub prysznic, ręczniki, lustro, kosmetyki (np. mydło, szampon), papier toaletowy), dostęp do TV i Internetu, śniadanie i kolacja w cenie noclegu. Sugerowana ilość pokoi: 4/grupę. - wyżywienie: obiad dla każdego uczestnika w terminie i w miejscu realizacji szkolenia - kurs podstawowy (40 obiadów = 8 os. x 5 dni); obiad dla każdego uczestnika w terminie i w miejscu realizacji szkolenia - kurs zaawansowany (40 obiadów = 8 os. x 5 dni). - przerwy kawowe: kruche ciastka/paluszki/krakersy, gorące i zimne napoje (kawa, herbata, soki, woda), mleko, cukier, cytryna do herbaty w czasie prowadzenia zajęć szkoleniowych - dostępna w trakcie trwania zajęć szkoleniowych w salach, w których odbywać się będzie szkolenie. Przerwę kawową wraz z urządzeniami do jej wydania należy zorganizować w miejscu odbywania się szkolenia. Obiady Menu dwudaniowe (do wyboru przez studenta): I danie - zupa (np. rosół, pomidorowa, ogórkowa, grzybowa, krupnik) II danie - ziemniaki (np. pure, frytki)/kasza/ryż, porcja mięsa, w przypadku obiadu w piątek sugerowana także ryba lub inny posiłek bezmięsny (np. pierogi, krokiety, kluski leniwe, makaron) wedle wyboru osób szkolonych. Zestaw surówek/gotowane warzywa/sałatki. Kompot, kawa, herbata, sok, woda mineralna (do wyboru) Śniadania i Kolacje: Dla każdego studenta zestaw (do wyboru): pieczywo mieszane, wędlina, ser żółty/biały, ogórek, pomidor, papryka, masło, jajko, parówki. Kawa, herbata, soki, woda, cukier, cytryna do herbaty
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20,00
Odległość miejsca szkolenia od siedziby zamawiającego 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia: "Wymagania bezpieczeństwa układów sterowania wg PN-EN ISO 13849-1"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia Wymagania bezpieczeństwa układów sterowania wg PN-EN ISO 13849-1 dla studentów Politechniki Rzeszowskiej. Ilość grup/ich maksymalna liczność: 1/16 Ilość osób do przeszkolenia: 16 Termin szkolenia: 03.2019 - 05.2019, dokładna data ustalona będzie między stronami w terminie późniejszym Czas trwania: 2 dni na 1 grupę Zagadnienia poruszane na szkoleniu: 1. Podstawowe wymogi prawne producentów maszyn o Wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE. o Rola norm zharmonizowanych w procesie budowy maszyn. o Prawidłowa koncepcja redukcji ryzyka przy projektowaniu maszyn. o Wymagania układu sterowania maszyn "nowych" i "starych". 2. Ocena ryzyka przy procesie projektowania funkcji bezpieczeństwa maszyn o Prawidłowy wybór środków redukcji ryzyka - tworzenie funkcji bezpieczeństwa maszyn. o Szacowanie ryzyka w celu wyboru poziomu niezawodności funkcji bezpieczeństwa maszyn - dobór poziomu niezawodności PLr wg PN-EN ISO 13849-1 i kategorii wg PN-EN 954-1 dla maszyn "starych". 3. Omówienie najważniejszych funkcji bezpieczeństwa zintegrowanych z układem sterowania maszyny. o Zatrzymanie awaryjne maszyn o Reset i restart maszyn o Monitoring czasu zatrzymania dla urządzeń ryglujących o Funkcje specjalne: muting, automatyczne uruchomienie i inne. 4. Zapobieganie nieoczekiwanemu uruchomieniu maszyny i przystosowanie systemu sterowania do funkcji Lock- Out/Tag-Out. 5. Bezpieczeństwo funkcjonalne maszyn i procesów. Różnica przy częstym i rzadkim przywołaniu funkcji bezpieczeństwa - zastosowanie PN-EN 61508, PN-EN 62061 i PN-EN ISO 13849-1. 6. Iteracyjny sposób projektowania SRP/CS (funkcji bezpieczeństwa) maszyn. 7. Definicje kategorii niezawodności obwodów bezpieczeństwa wg PN-EN ISO 13849-1 i PN-EN 954-1 - różnice w klasyfikacji struktur obwodów. 8. Praktyczny sposób wyznaczania kategorii obwodów bezpieczeństwa. o praca na schematach elektrycznych wybranych obwodów sterowania maszyn. o przykładowa analiza obwodów dostarczonych przez klientów. 9. Parametry niezawodnościowe i diagnostyczne obwodów bezpieczeństwa. Zastosowanie dostępnych danych oraz metody obliczeniowe. 10. Przykłady wyliczenia podstawowych parametrów komponentów bezpieczeństwa realizujących funkcje bezpieczeństwa maszyn. o Wyznaczanie średniego czasu do uszkodzenia niebezpiecznego wybranych komponentów. Wpływ parametru w zależności od struktury obwodu. o Diagnostyka błędów niebezpiecznych obwodu - praktyczne wyznaczanie pokrycia diagnostycznego. o Odporność systemów redundantnych na zakłócenia wspólną przyczyną. 11. Nowe wytyczne dla kategorii strukturalnych obwodów bezpieczeństwa - wpływ specyfikacji komponentów na otrzymaną kategorię strukturalną. 12. Tworzenie bloków funkcjonalnych obwodów bezpieczeństwa. Wstęp do prawidłowej analizy niezawodności funkcji bezpieczeństwa. 13. Weryfikacja i walidacja obwodów bezpieczeństwa. 14. Przygotowanie dokumentacji producenta maszyny odnośnie funkcji bezpieczeństwa zgodnie z załącznikiem VII Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE. 15. Prezentacja oprogramowania wspierającego analizę obwodów bezpieczeństwa - SISTEMA. o Tworzenie funkcji bezpieczeństwa maszyn. o Tworzenie schematów blokowych i ich analiza w programie. o Praca z bibliotekami producenta. 16. Analiza obwodów bezpieczeństwa wybranych maszyn - kalkulacja poziomów niezawodności "Performance Level" wg PN-EN ISO 13849-1 z użyciem oprogramowania SISTEMA. Wymagania dodatkowe: o Każdy uczestnik szkolenia powinien uzyskać zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności. Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia Wymagania bezpieczeństwa układów sterowania wg PN-EN ISO 13849-1 dla studentów Politechniki Rzeszowskiej. Ilość grup/ich maksymalna liczność: 1/16 Ilość osób do przeszkolenia: 16 Termin szkolenia: 03.2019 - 05.2019, dokładna data ustalona będzie między stronami w terminie późniejszym Czas trwania: 2 dni na 1 grupę Zagadnienia poruszane na szkoleniu: 1. Podstawowe wymogi prawne producentów maszyn o Wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE. o Rola norm zharmonizowanych w procesie budowy maszyn. o Prawidłowa koncepcja redukcji ryzyka przy projektowaniu maszyn. o Wymagania układu sterowania maszyn "nowych" i "starych". 2. Ocena ryzyka przy procesie projektowania funkcji bezpieczeństwa maszyn o Prawidłowy wybór środków redukcji ryzyka - tworzenie funkcji bezpieczeństwa maszyn. o Szacowanie ryzyka w celu wyboru poziomu niezawodności funkcji bezpieczeństwa maszyn - dobór poziomu niezawodności PLr wg PN-EN ISO 13849-1 i kategorii wg PN-EN 954-1 dla maszyn "starych". 3. Omówienie najważniejszych funkcji bezpieczeństwa zintegrowanych z układem sterowania maszyny. o Zatrzymanie awaryjne maszyn o Reset i restart maszyn o Monitoring czasu zatrzymania dla urządzeń ryglujących o Funkcje specjalne: muting, automatyczne uruchomienie i inne. 4. Zapobieganie nieoczekiwanemu uruchomieniu maszyny i przystosowanie systemu sterowania do funkcji Lock- Out/Tag-Out. 5. Bezpieczeństwo funkcjonalne maszyn i procesów. Różnica przy częstym i rzadkim przywołaniu funkcji bezpieczeństwa - zastosowanie PN-EN 61508, PN-EN 62061 i PN-EN ISO 13849-1. 6. Iteracyjny sposób projektowania SRP/CS (funkcji bezpieczeństwa) maszyn. 7. Definicje kategorii niezawodności obwodów bezpieczeństwa wg PN-EN ISO 13849-1 i PN-EN 954-1 - różnice w klasyfikacji struktur obwodów. 8. Praktyczny sposób wyznaczania kategorii obwodów bezpieczeństwa. o praca na schematach elektrycznych wybranych obwodów sterowania maszyn. o przykładowa analiza obwodów dostarczonych przez klientów. 9. Parametry niezawodnościowe i diagnostyczne obwodów bezpieczeństwa. Zastosowanie dostępnych danych oraz metody obliczeniowe. 10. Przykłady wyliczenia podstawowych parametrów komponentów bezpieczeństwa realizujących funkcje bezpieczeństwa maszyn. o Wyznaczanie średniego czasu do uszkodzenia niebezpiecznego wybranych komponentów. Wpływ parametru w zależności od struktury obwodu. o Diagnostyka błędów niebezpiecznych obwodu - praktyczne wyznaczanie pokrycia diagnostycznego. o Odporność systemów redundantnych na zakłócenia wspólną przyczyną. 11. Nowe wytyczne dla kategorii strukturalnych obwodów bezpieczeństwa - wpływ specyfikacji komponentów na otrzymaną kategorię strukturalną. 12. Tworzenie bloków funkcjonalnych obwodów bezpieczeństwa. Wstęp do prawidłowej analizy niezawodności funkcji bezpieczeństwa. 13. Weryfikacja i walidacja obwodów bezpieczeństwa. 14. Przygotowanie dokumentacji producenta maszyny odnośnie funkcji bezpieczeństwa zgodnie z załącznikiem VII Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE. 15. Prezentacja oprogramowania wspierającego analizę obwodów bezpieczeństwa - SISTEMA. o Tworzenie funkcji bezpieczeństwa maszyn. o Tworzenie schematów blokowych i ich analiza w programie. o Praca z bibliotekami producenta. 16. Analiza obwodów bezpieczeństwa wybranych maszyn - kalkulacja poziomów niezawodności "Performance Level" wg PN-EN ISO 13849-1 z użyciem oprogramowania SISTEMA. Wymagania dodatkowe: o Każdy uczestnik szkolenia powinien uzyskać zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia: "IO-Link"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia IO-Link dla studentów Politechniki Rzeszowskiej. Ilość grup/ich maksymalna liczność: 2/8 Ilość osób do przeszkolenia: 16 Termin szkolenia: 03.2019 - 05.2019, dokładna data ustalona będzie między stronami w terminie późniejszym Czas trwania: 2 dni na 1 grupę Zagadnienia poruszane na szkoleniu: o Wprowadzenie do sieci przemysłowych o Najnowsze rozwiązania z zakresu rozproszonych systemów I/O o Kroki konfiguracji i parametryzacji sprzętu IO-Link w sterownikach PLC o Przykłady zastosowań w aplikacjach przemysłowych o Wprowadzenie do systemów bezpieczeństwa o Porównanie rozwiązań tradycyjnych z systemami bezpieczeństwa z wykorzystującymi sieci przemysłowe o Przedstawienie funkcji podstawowych urządzeń bezpieczeństwa (e-stop, kurtyny bezpieczeństwa, wyłączniki bezpieczeństwa, rygle mechaniczne) o Ćwiczenia praktyczne Wymagania dodatkowe: o Szkolenie powinno być prowadzone przez podmiot dysponujący sprzętem działającym w technologii IO-Link o Zleceniobiorca powinien zapewnić minimum 1 stanowisko szkoleniowe na 2 osoby szkolone. o Każdy uczestnik szkolenia powinien uzyskać zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie kursu - Kańczuga
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania03-06-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie kursu na wózki jezdniowe w lokalizacji Kańczuga. Kurs w sumie dla ok. 200 osób, grupy po ok. 15 osób. W chwili obecnej nie posiadamy sali szkoleniowej (po stronie wykonawcy). Natomiast część praktyczna mogłaby odbyć się na terenie zakładu. W zakładzie 90 osób posiada pozwolenie imienne na prowadzenie wózków podnośnikowych, a ponad 100 osób nie posiada takich uprawnień.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Rzeszów: Remont budynku magazynu na bazie RDW Ustrzyki Dolne w m. Ustjanowa Grn. 95.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI