„Przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy – z podziałem na sześć części". Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr RPOP.09.02.01-16-0009/17-00.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoStrzelce Opolskie
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-05-10
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiat Strzelecki
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-30
 • Numer ogłoszenia542790-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 542790-N-2019 z dnia 2019-04-30 r.

Powiat Strzelecki: „Przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy – z podziałem na sześć części". Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr RPOP.09.02.01-16-0009/17-00.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Nazwa projektu: „Zawodowi Zawodowcy". Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr RPOP.09.02.01-16-0009/17-00.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Strzelecki, krajowy numer identyfikacyjny 53141265100000, ul. ul. Jordanowska  2 , 47-100  Strzelce Opolskie, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4401700;4401755, e-mail przetargi@powiatstrzelecki.pl, faks 77 4401701.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.powiatstrzelecki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.powiatstrzelecki.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.powiatstrzelecki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej
Adres:
Powiat Strzelecki - Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie, KANCELARIA - pokój nr 201, II piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy – z podziałem na sześć części". Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr RPOP.09.02.01-16-0009/17-00.
Numer referencyjny: OR.272.18.2019.AG1
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
6


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: „Przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy – z podziałem na sześć części". Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr RPOP.09.02.01-16-0009/17-00. 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych dla grup uczniów z Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich oraz Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem obejmujące: Kurs kwalifikacyjny – SOLID EDGE – Część I Kurs carvingu – Część II Kurs barmana – Część III Kurs baristy – Część IV Kurs na wózki widłowe – Część V Kurs na pilota wycieczek – Część VI Część I „Przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy” – „Przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego – SOLID EDGE” Celem kursy jest: - Zapoznanie kursantów z interfejsem użytkownika. - nabycie umiejętności tworzenia zaawansowanych wirtualnych modeli przestrzennych z użyciem funkcji szkicownika (sketch) oraz modelowania z użyciem brył. - Zdobycie przez kursantów konkretnych umiejętności utrwalonych wieloma godzinami ćwiczeń. Program kursu w zakresie minimalnym powinien zawierać: Ogólne zasady pracy z programem Solid Edge, w tym organizacja interfejsu użytkownika , struktura programu, dostosowanie pasków narzędzi, praca w różnych środowiskach programu (modelowanie części, zespołów, dokumentacji płaskiej), wyjaśnienie schematu postępowania przy projektowaniu, tworzenie dokumentów, zapis, zakończenie pracy. Rysowanie na płaszczyźnie – moduł Draft, Szkicownik, w tym kolory formaty arkuszy i arkusze tła, polecenia rysunkowe, style linii i kreskowania, przycinanie i rozciąganie elementów, zaokrąglanie i frazowanie naroży, odsunięcie symetryczne, wypełnienie, przesuwanie i kopiowanie, obrót, odbicie lustrzane, opcje narzędzia zaznaczenia, wymiarowanie i opisywanie rysunku, zarządzaniem ekranem, relacje pomocnicze. Modelowanie części – moduł PART, w tym wyświetlanie i zarządzanie ekranem, tablica materiałów, ustawiania opcji i wartości domyślnych, polecenia modelowania (wyciągnięcie, wycięcie obrotowe, korzystanie ze szkiców), polecenia średniozaawansowane (pochylanie, zaokrąglanie ze zmiennym promieniem, edycja operacji, powielanie elementów), polecenia pomocnicze, EdgeBar, pomiar właściwości fizycznych, wymiana danych i edycji pomocniczych, wymiana danych i edycja bezpośrednia. Praca w zespołach – moduł Assembly, w tym pierwsze kroki w module Assembly, wstawianie istniejących części do zespołu, modelowanie nowych części w kontekście zespołu, symulacja ruchu (poziom podstawowy), automatyczne tworzenie widoków rozstrzelonych, modelowanie w kontekście zespołu, podzespoły, polecenia pomocnicze. Widoku rozstrzelone i przekroje częściowe, w tym pomiar właściwości fizycznych, inne polecenia pomocnicze, tworzenie dokumentacji (3D na 2D), tworzenie rzutów części (generowanie widoków, widoki szczegółowe), tworzenie dokumentacji na podstawie modelu, umieszczanie widoków głównych i pomocniczych, umieszczanie wymiarów i adnotacji, generowanie rzutów na podstawie wykonanych modeli, przekroje kłady i wyrwania, widoki cieniowane, widoki szczegółowe. Miejsce realizacji szkolenia: - Baza Edukacyjna w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, ul. Powstańców Śląskich 3, 47-100 Strzelce Opolskie, - Baza edukacyjna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkie. Liczba grup i termin realizacji szkoleń: Łączna liczba uczniów: 34, w tym: Rozpoczęcie kursu w roku szkolnym 2018/2019: - 1 grupa 10 osobowa ( uczniowie Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich) - 1 grupa 7 osobowa (uczniowie Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem). Rozpoczęcie kursu w roku szkolnym 2019/2020:  - 1 grupa 10 osobowa ( uczniowie Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich)  - 1 grupa 7 osobowa (uczniowie Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem). Wykonawca kursu zapewni: - przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego – SOLID EDGE – 100 godzin dla każdej grupy, łącznie 4 grupy x 100 godzin= 400 godzin. W terminie 5 dni przed rozpoczęciem kursu dla danej grupy po podpisaniu umowy Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram dla grup szkoleniowych, - zagwarantowanie stosownego oprogramowania na potrzeby przeprowadzenia kursy dla wszystkich uczestników kursu, - zapewnienie niezbędnych materiałów edukacyjnych dla każdego uczestnika kursu również do pracy w domu, - zapewnienie poczęstunku na zajęcia w formie ciepłego napoju (kubek 250 ml kawy lub herbaty), wody gazowanej/niegazowanej (minimum 0,5 l na dzień szkolenia/osobę) i suche ciastka (minimum 5 ciastek) dla każdego uczestnika kursu na każdy dzień szkolenia. - zagwarantowanie 4 przejazdów uczniów z Zawadzkiego na 4 bloki zajęć z wykorzystaniem zakupionej drukarki 3D, odbywających się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, - przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego zakończonego uzyskaniem przez uczestników projektu imiennego certyfikatu potwierdzającego nabyte umiejętności zgodnie z wdrożonymi procedurami ISO lub w wypadku, gdy Wykonawca posiada status Autoryzowanego Ośrodka Szkolenia (autoryzacja producenta oprogramowania) przeprowadzenia egzaminu zgodnego z procedurami autoryzowanego przez producenta ośrodka szkolenia. - odpowiednią kadrę, posiadająca uprawnienia do prowadzenia ww. kursu . - Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia wszystkich uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW na kwotę 5000 zł/os na cały okres jego trwania. Kopię dokumentów potwierdzających ubezpieczenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem kursu. - Kursy prowadzone będą od poniedziałku do piątku, a za zgodą uczestników projektu również w soboty i niedziele. W dniu nauki zajęcia będą mogły odbywać się przed lub po odbyciu wszystkich zajęć lekcyjnych w danym dniu. - Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest do informowania uczestników kursu o fakcie współfinansowania zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz do stosowania na wszystkich dokumentach w trakcie wykonywania przedmiotowego zamówienia znaków logo mówiących o współfinansowaniu kursów przez Unię Europejską. Szczegółowa wycena kursu winna zawierać: L.P. Nazwa kursu Cena netto za jedną osobę Łączna liczba uczniów biorących udział w kursie Całkowita wartość netto 1 SOLID EDGE 34 Wartość VAT Wartość brutto Koszt przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego, zewnętrznego i państwowego, i wydania certyfikatów oraz wszystkie inne koszty, w tym przejazd uczniów, poczęstunek musi być zawarty w cenie kursu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby osób, będących uczestnikami kursu. W przypadku zmiany liczby osób, zmianie ulegnie wartość zamówienia proporcjonalnie do liczby osób, które wzięły udział w kursie. Informacje dodatkowe: Czynności do realizacji w niniejszym zamówieniu nie odpowiadają charakterowi pracy określonemu w przepisach Kodeksu Pracy, do których odwołuje się przepis art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.. Wykonanie zadań, na które wskazuje Zamawiający wymagają dużego poziomu samodzielności wykładowcy o wąskiej specjalizacji. Powyższe zadania wykonywane są najczęściej przez samych Właścicieli bądź Współwłaścicieli firm lub wynajmowani są eksperci wykładowcy o wąskich specjalizacjach, którzy na co dzień są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w restauracjach, hotelach, biurach podróży, szkołach publicznych czy uczelniach wyższych. W związku z powyższy, brak jest podstaw do zastosowania obowiązku zatrudniania osób na umowę o pracę. Część II „Przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy” – „Przeprowadzenie kursu carvingu” Program kursu carvingu w minimalnym zakresie obejmuje: Historia sztuki carvingu, narzędzia do carvingu, sposoby zabezpieczania i pielęgnacji wyrzeźbionych prac, rzeźbienie motywów kwiatowych w owocach i warzywach, tworzenie dekoracji sztuki carvingu poprzez łączenie pojedynczych rzeźb. Miejsce realizacji szkolenia: - Baza Edukacyjna Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, ul. Powstańców Śląskich 3, 47-100 Strzelce Opolskie, Liczba grup i termin realizacji szkoleń: Łączna liczba uczniów technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich: 20, w tym: Rozpoczęcie kursu w roku szkolnym 2018/2019: - 1 grupa 10 osobowa – kurs carvingu stopnia podstawowego, 66 godzin, w tym: 20 godzin teorii, 46 godzin praktyki. Rozpoczęcie kursu w roku szkolnym 2019/2020: - 1 grupa 10 osobowa – kurs carvingu stopnia podstawowego, 66 godzin, w tym: 20 godzin teorii, 46 godzin praktyki. Wykonawca kursu zapewni: - przeprowadzenie kursu carvingu, 66 godzin dla każdej grupy, łącznie 2 grup x 66 godzin= 132 godzin, do 5 dni prze rozpoczęciem kursu w danej grupie Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram i program zajęć dla poszczególnych grup szkoleniowych, - zagwarantowanie niezbędnych akcesoriów, artykułów na zajęcia praktyczne, - zapewnienie niezbędnych materiałów edukacyjnych dla każdego uczestnika kursu, - przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych: teoretycznych i praktycznych zakończonych uzyskaniem przez uczestników projektu imiennego certyfikatu: Certyfika carvingu stopnia podstawowego w języku polskim i angielskim. - odpowiednią kadrę, posiadająca uprawnienia do prowadzenia ww. kursu. - Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia wszystkich uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW na kwotę 5000 zł/os na cały okres jego trwania. Kopię dokumentów potwierdzających ubezpieczenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem kursu. - Kursy prowadzone będą od poniedziałku do piątku, a za zgodą uczestników projektu również w soboty i niedziele. W dniu nauki zajęcia będą mogły odbywać się przed lub po odbyciu wszystkich zajęć lekcyjnych w danym dniu. - Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest do informowania uczestników kursu o fakcie współfinansowania zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz do stosowania na wszystkich dokumentach w trakcie wykonywania przedmiotowego zamówienia znaków logo mówiących o współfinansowaniu kursów przez Unię Europejską. Szczegółowa wycena kursu winna zawierać: L.P. Nazwa kursu Cena netto za jedną osobę Łączna liczba uczniów biorących udział w kursie Całkowita wartość netto 1 Carving 20 Wartość VAT Wartość brutto Koszt przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego, zewnętrznego i państwowego, i wydania certyfikatów oraz wszystkie inne koszty, o których mowa powyżej muszą być zawarty w cenie kursu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby osób, będących uczestnikami kursu. W przypadku zmiany liczby osób, zmianie ulegnie wartość zamówienia proporcjonalnie do liczby osób, które wzięły udział w kursie. Informacje dodatkowe: Czynności do realizacji w niniejszym zamówieniu nie odpowiadają charakterowi pracy określonemu w przepisach Kodeksu Pracy, do których odwołuje się przepis art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.. Wykonanie zadań, na które wskazuje Zamawiający wymagają dużego poziomu samodzielności wykładowcy o wąskiej specjalizacji. Powyższe zadania wykonywane są najczęściej przez samych Właścicieli bądź Współwłaścicieli firm lub wynajmowani są eksperci wykładowcy o wąskich specjalizacjach, którzy na co dzień są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w restauracjach, hotelach, biurach podróży, szkołach publicznych czy uczelniach wyższych. W związku z powyższy, brak jest podstaw do zastosowania obowiązku zatrudniania osób na umowę o pracę. Część III „Przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy” – „Przeprowadzenie kursu barmana” Program kursu barmana w minimalnym zakresie obejmuje: Historię miksologii, sylwetka barmana, prezentacja sprzętu barmańskiego i typów szkła barowego, technologia napojów alkoholowych, towaroznastwo alkoholowe, zasady profesjonalnej degustacji i oceny alkoholi, przyrządzanie koktajli metodami: building, shaking, stirling, throwing, zasady serwowania nopojów mieszanych, striped drinks, classic coctalils i modern classic coctails, podawanie płonącego likieru sam buca, podawanie absyntu, koktajle na bazie wina musującego, zaawansowane techniki dekorowania drinków, drinki na bazie świeżych owoców przyrządzane przy użyciu muddlera bądź blendera, sposób podawania tequili, drinki efektowne i płonące, free pouring, ergonomia pracy za barem, Speer flair, podstawy wiedzy o winie, piwo, nalewani i serwowanie piwa, najnowsze trendy w światowej misologii. Miejsce realizacji szkolenia: - Baza Edukacyjna Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, ul. Powstańców Śląskich 3, 47-100 Strzelce Opolskie, Liczba grup i termin realizacji szkoleń: Łączna liczba uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich: 20, w tym: Rozpoczęcie w roku szkolnym 2018-2019: - 1 grupa 10 osobowa – kurs barmański I stopnia, 66 godzin, w tym: 22 godziny teorii, 44 godziny praktyki. Rozpoczęcie w roku szkolnym 2019/2020: - 1 grupa 10 osobowa – kurs barmański I stopnia, 66 godzin, w tym: 22 godziny teorii, 44 godziny praktyki. Wykonawca kursu zapewni: - przeprowadzenie kursu barman 66 godzin dla każdej grupy, łącznie 2 grup x 66 godzin= 132 godzin, do 5 dni przed rozpoczęciem kursu w danej grupie Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram i program zajęć, - zagwarantowanie niezbędnych akcesoriów, w tym mobilny bar, artykułów, alkoholi na zajęcia praktyczne, - zapewnienie niezbędnych materiałów edukacyjnych dla każdego uczestnika kursu, - przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych: teoretycznych i praktycznych zakończonych uzyskaniem przez uczestników projektu imiennego certyfikatu: Certyfikat barmana I stopnia w języku polskim i angielskim (każdy certyfikat posiada unikalny hologram, który uniemożliwia jego podrobienie). - odpowiednią kadrę, posiadająca uprawnienia do prowadzenia ww. kursu. - Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia wszystkich uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW na kwotę 5000 zł/os na cały okres jego trwania. Kopię dokumentów potwierdzających ubezpieczenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem kursu. - Kursy prowadzone będą od poniedziałku do piątku, a za zgodą uczestników projektu również w soboty i niedziele. W dniu nauki zajęcia będą mogły odbywać się przed lub po odbyciu wszystkich zajęć lekcyjnych w danym dniu. - Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest do informowania uczestników kursu o fakcie współfinansowania zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz do stosowania na wszystkich dokumentach w trakcie wykonywania przedmiotowego zamówienia znaków logo mówiących o współfinansowaniu kursów przez Unię Europejską. Szczegółowa wycena kursu winna zawierać: L.P. Nazwa kursu Cena netto za jedną osobę Łączna liczba uczniów biorących udział w kursie Całkowita wartość netto 1 Barman 20 Wartość VAT Wartość brutto Koszt przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego, zewnętrznego i państwowego, i wydania certyfikatów oraz wszystkie inne koszty, o których mowa powyżej musi być zawarty w cenie kursu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby osób, będących uczestnikami kursu. W przypadku zmiany liczby osób, zmianie ulegnie wartość zamówienia proporcjonalnie do liczby osób, które wzięły udział w kursie. Informacje dodatkowe: Czynności do realizacji w niniejszym zamówieniu nie odpowiadają charakterowi pracy określonemu w przepisach Kodeksu Pracy, do których odwołuje się przepis art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.. Wykonanie zadań, na które wskazuje Zamawiający wymagają dużego poziomu samodzielności wykładowcy o wąskiej specjalizacji. Powyższe zadania wykonywane są najczęściej przez samych Właścicieli bądź Współwłaścicieli firm lub wynajmowani są eksperci wykładowcy o wąskich specjalizacjach, którzy na co dzień są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w restauracjach, hotelach, biurach podróży, szkołach publicznych czy uczelniach wyższych. W związku z powyższy, brak jest podstaw do zastosowania obowiązku zatrudniania osób na umowę o pracę. Część IV „Przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy” – „Przeprowadzenie kursu baristy” Program kursu baristy w minimalnym zakresie obejmuje: Podstawy teoretyczne (trivia, zarys historyczny, kawa, zasady serwowania napojów gorących, teoria espresso, zasada 4m), espresso (ustawienie młynka, prawidłowe metody dozowania i ubijania, espresso classico, ristretto, lungo, doppio, american), kawy mleczne (ubijanie mleka, streamery, classic cappuccino, cafe latte machisto, espresso machisto), kawy deserowe z czekoladą, z alkoholem (espresso affogato, espresso con panna, kawa po wiedeńsku, mocha i mokkacino, irish caffee), Latte art. (wzory lane z ręki, rysowanie sosem i szpikulcem). Miejsce realizacji szkolenia: - Baza Edukacyjna Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, ul. Powstańców Śląskich 3, 47-100 Strzelce Opolskie, Liczba grup i termin realizacji szkoleń: Łączna liczba uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich: 20, w tym: Rozpoczęcie kursu w roku szkolnym 2018-2019: - 1 grupa 10 osobowa – kurs baristy I stopnia, 66 godzin, w tym: 22 godziny teorii, 44 godziny praktyki. Rozpoczęcie kursu w roku szkolnym 2019/2020: - 1 grupa 10 osobowa – kurs baristy I stopnia, 66 godzin, w tym: 22 godziny teorii, 44 godziny praktyki. Wykonawca kursu zapewni: - przeprowadzenie kursu baristy 66 godzin dla każdej grupy, łącznie 2 grup x 66 godzin= 132 godzin, do 5 dni przed rozpoczęciem kursu w danej grupie Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram i program zajęć, - zagwarantowanie niezbędnych akcesoriów, artykułów na zajęcia praktyczne w tym profesjonalną kawiarkę, - zapewnienie niezbędnych materiałów edukacyjnych dla każdego uczestnika kursu, - przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych: teoretycznych i praktycznych zakończonych uzyskaniem przez uczestników projektu imiennego certyfikatu: Certyfikat baristy I stopnia w języku polskim i angielskim (każdy certyfikat posiada unikany hologram, który uniemożliwia jego podrobienie). - odpowiednią kadrę, posiadająca uprawnienia do prowadzenia ww. kursu. - Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia wszystkich uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW na kwotę 5000 zł/os na cały okres jego trwania. Kopię dokumentów potwierdzających ubezpieczenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem kursu. - Kursy prowadzone będą od poniedziałku do piątku, a za zgodą uczestników projektu również w soboty i niedziele. W dniu nauki zajęcia będą mogły odbywać się przed lub po odbyciu wszystkich zajęć lekcyjnych w danym dniu. - Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest do informowania uczestników kursu o fakcie współfinansowania zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz do stosowania na wszystkich dokumentach w trakcie wykonywania przedmiotowego zamówienia znaków logo mówiących o współfinansowaniu kursów przez Unię Europejską. Szczegółowa wycena kursu winna zawierać: L.P. Nazwa kursu Cena netto za jedną osobę Łączna liczba uczniów biorących udział w kursie Całkowita wartość netto 1 Barista 20 Wartość VAT Wartość brutto Koszt przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego, zewnętrznego i państwowego, i wydania certyfikatów oraz wszystkie inne koszty, o których mowa powyżej muszą być zawarty w cenie kursu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby osób, będących uczestnikami kursu. W przypadku zmiany liczby osób, zmianie ulegnie wartość zamówienia proporcjonalnie do liczby osób, które wzięły udział w kursie. Informacje dodatkowe: Czynności do realizacji w niniejszym zamówieniu nie odpowiadają charakterowi pracy określonemu w przepisach Kodeksu Pracy, do których odwołuje się przepis art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.. Wykonanie zadań, na które wskazuje Zamawiający wymagają dużego poziomu samodzielności wykładowcy o wąskiej specjalizacji. Powyższe zadania wykonywane są najczęściej przez samych Właścicieli bądź Współwłaścicieli firm lub wynajmowani są eksperci wykładowcy o wąskich specjalizacjach, którzy na co dzień są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w restauracjach, hotelach, biurach podróży, szkołach publicznych czy uczelniach wyższych. W związku z powyższy, brak jest podstaw do zastosowania obowiązku zatrudniania osób na umowę o pracę. Część V „Przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy” – „Przeprowadzenie kursu operatora wózków widłowych” Program kursu obejmuje w minimalnym zakresie: Zoorganizowanie i przeprowadzenie kursów obsługi wózków widłowych z bezpieczną wymianą butli gazowych dla uczniów szkół: - Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, - Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem. Każda grupa skorzysta z: 42 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć instruktarzu na butlach gazowych, 15 godzin zajęć praktycznych, oraz 10 godzin zajęć praktycznych w firmie działającej na rynku pracy. Dodatkowo program kursu obejmuje przyprowadzenie egzaminu końcowego wewnętrznego oraz zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Miejsce realizacji szkolenia: - dowolne – wybrane przez Wykonawcę, dogodne lokalizacyjnie dla uczniów szkół ze Strzelec Opolskich i Zawadzkiego. Liczba grup i termin realizacji szkoleń: Łączna liczba uczniów: 74, w tym: Rok szkolny 2018-2019: - 3 grupy 10 osobowe z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, - 1 grupa 7 osobowa z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem. Rok szkolny 2019/2020: - 3 grupy 10 osobowe z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, - 1 grupa 7 osobowa z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem. Wykonawca kursu zapewni: - przeprowadzenie kursów: 75 godzin dla każdej grupy, łącznie 8 grup x 75 godzin= 600 godzin, na 5 dni przed rozpoczęciem kursu w danej grupie Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram i program zajęć, - zagwarantowanie miejsca kursu dogodnego lokalizacyjnie dla uczniów, w przypadku takiej konieczności zagwarantowanie przejazdu uczniów do miejsca szkolenia), - zapewnienie niezbędnych materiałów edukacyjnych dla każdego uczestnika kursu, -.egzamin (teoretyczny i praktyczny) zgodnie z wymogami prawa; - certyfikat ukończenia kursu; - zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez organ właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego (Wykonawca zapewni w ramach usługi opłatę egzaminacyjną); - inne opłaty konieczne do ukończenia kursu zapewniające możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego (m.in. badania lekarskie, przejazd uczniów do miejsca szkolenia); - zakupienie i organizacja cateringu na zajęcia teoretyczne w formie ciepłego napoju (kubek 250 ml kawy lub herbaty), wody gazowanej/niegazowanej (minimum 0,5 l na dzień szkolenia/osobę) i suche ciastka (minimum 5 ciastek) dla każdego uczestnika kursu na każdy dzień szkolenia oraz wody gazowanej/niegazowanej (05l na dzień szkolenia/osobę) na zajęcia praktyczne. - odpowiednią kadrę, posiadająca uprawnienia do prowadzenia ww. kursu. - Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia wszystkich uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW na kwotę 5000 zł/os na cały okres jego trwania. Kopię dokumentów potwierdzających ubezpieczenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem kursu. - Kursy prowadzone będą od poniedziałku do piątku, a za zgodą uczestników projektu również w soboty i niedziele. W dniu nauki zajęcia będą mogły odbywać się przed lub po odbyciu wszystkich zajęć lekcyjnych w danym dniu. - Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest do informowania uczestników kursu o fakcie współfinansowania zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz do stosowania na wszystkich dokumentach w trakcie wykonywania przedmiotowego zamówienia znaków logo mówiących o współfinansowaniu kursów przez Unię Europejską. Szczegółowa wycena kursu winna zawierać: L.P. Nazwa kursu Cena netto za jedną osobę Łączna liczba uczniów biorących udział w kursie Całkowita wartość netto 1 Operator wózków widłowych 74 Wartość VAT Wartość brutto Koszt przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego, zewnętrznego i państwowego, i wydania certyfikatów oraz wszystkie inne koszty, w tym badania lekarskie i przejazd uczniów, poczęstunek musi być zawarty w cenie kursu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby osób, będących uczestnikami kursu. W przypadku zmiany liczby osób, zmianie ulegnie wartość zamówienia proporcjonalnie do liczby osób, które wzięły udział w kursie. Informacje dodatkowe: Czynności do realizacji w niniejszym zamówieniu nie odpowiadają charakterowi pracy określonemu w przepisach Kodeksu Pracy, do których odwołuje się przepis art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.. Wykonanie zadań, na które wskazuje Zamawiający wymagają dużego poziomu samodzielności wykładowcy o wąskiej specjalizacji. Powyższe zadania wykonywane są najczęściej przez samych Właścicieli bądź Współwłaścicieli firm lub wynajmowani są eksperci wykładowcy o wąskich specjalizacjach, którzy na co dzień są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w restauracjach, hotelach, biurach podróży, szkołach publicznych czy uczelniach wyższych. W związku z powyższy, brak jest podstaw do zastosowania obowiązku zatrudniania osób na umowę o pracę. Część VI „Przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy” – „Przeprowadzenie kursu pilota wycieczek” Program kursu obejmuje w minimalnym zakresie: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pilota wycieczek dla 1 grupy 10 osobowej w roku szkolnym 2019/2020 w wymiarze 120 godzin, w tym 76 godzin zajęć teoretycznych i 44 godzin zajęć praktycznych. W ramach zajęć praktycznych uczniowie indywidualnie przygotują i przeprowadzą 2 wycieczki: 1 krajową ( minimum 1 dzień) i 1 międzynarodową (minimum 3 dni). Udział dla kursanta w wycieczce jest bezpłatny. Kurs skierowany jest dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Wykonawca w trakcie trwania szkolenia powinien zapewnić uczestnikom kursu bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki. Program kursu w minimalnym zakresie obejmuje ogólne zagadnienia dotyczące turystyki w Polsce i na świecie, Obsługa ruchu turystycznego, warsztaty pracy pilota wycieczek, historia kultury i sztuki – interpretacja dziedzictwa kulturowego w pracy pilota, przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne, bezpieczeństwo i ochrona zdrowia, higiena w turystyce, praca pilota z grupą. Miejsce realizacji szkolenia: - dowolne – wybrane przez Wykonawcę, dogodne lokalizacyjnie dla uczniów szkoły w Strzelcach Opolskich. Liczba grup i termin realizacji szkoleń: Łączna liczba uczniów: 10, w tym: Rok szkolny 2019/2020: - 1 grupa 10 osobowa z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, Wykonawca kursu zapewni: - przeprowadzenie kursu: 120 godzin, w tym 76 godzin zajęć teoretycznych, 44 godzin zajęć praktycznych w tym dwie wycieczki: 1 krajowa, 1 zagraniczna. Do 5 dni przed rozpoczęciem kursu w grupie Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram i program zajęć,, - zagwarantowanie miejsca kursu dogodne lokalizacyjnie dla uczniów, w przypadku takiej konieczności zagwarantowanie przejazdu uczniów do miejsca szkolenia, - zapewnienie niezbędnych materiałów edukacyjnych dla każdego uczestnika kursu, -.egzamin (teoretyczny i praktyczny) zgodnie z wymogami prawa – egzamin państwowy nadający uprawnienia pilota wycieczek; - certyfikat ukończenia kursu; - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i odbyciu praktyk; - zakupienie i organizacja cateringu na zajęcia teoretyczne (76 godzin) w formie ciepłego napoju (kubek 250 ml kawy lub herbaty), wody gazowanej/niegazowanej (minimum 0,5 l na dzień szkolenia/osobę) i suchych ciastek (minimum 5 sztuk) dla każdego uczestnika kursu na każdy dzień szkolenia. - odpowiednią kadrę, posiadająca uprawnienia do prowadzenia ww. kursu. - Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia wszystkich uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW na kwotę 5000 zł/os na cały okres jego trwania. Kopię dokumentów potwierdzających ubezpieczenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem kursu. - Kursy prowadzone będą od poniedziałku do piątku, a za zgodą uczestników projektu również w soboty i niedziele. W dniu nauki zajęcia będą mogły odbywać się przed lub po odbyciu wszystkich zajęć lekcyjnych w danym dniu. - Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest do informowania uczestników kursu o fakcie współfinansowania zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz do stosowania na wszystkich dokumentach w trakcie wykonywania przedmiotowego zamówienia znaków logo mówiących o współfinansowaniu kursów przez Unię Europejską. Szczegółowa wycena kursu winna zawierać: L.P. Nazwa kursu Cena netto za jedną osobę Łączna liczba uczniów biorących udział w kursie Całkowita wartość netto 1 Pilot wycieczek 10 Wartość VAT Wartość brutto Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby osób, będących uczestnikami kursu. W przypadku zmiany liczby osób, zmianie ulegnie wartość zamówienia proporcjonalnie do liczby osób, które wzięły udział w kursie. Informacje dodatkowe: Czynności do realizacji w niniejszym zamówieniu nie odpowiadają charakterowi pracy określonemu w przepisach Kodeksu Pracy, do których odwołuje się przepis art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.. Wykonanie zadań, na które wskazuje Zamawiający wymagają dużego poziomu samodzielności wykładowcy o wąskiej specjalizacji. Powyższe zadania wykonywane są najczęściej przez samych Właścicieli bądź Współwłaścicieli firm lub wynajmowani są eksperci wykładowcy o wąskich specjalizacjach, którzy na co dzień są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w restauracjach, hotelach, biurach podróży, szkołach publicznych czy uczelniach wyższych. W związku z powyższy, brak jest podstaw do zastosowania obowiązku zatrudniania osób na umowę o pracę.

II.5) Główny kod CPV: 80530000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień z zakresu programowania Solid Edge, umiejętności carvingu, kursu barmana, baristy oraz kursu na operatora wózków widłowych i pilota wycieczek pod warunkiem, że wartość tych zamówień nie przekroczy łącznie wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego dla danej części, a Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na ich realizację.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-06-30

II.9) Informacje dodatkowe: DOTYCZY CZĘŚCI: I, II, III, IV, V - od dnia podpisania umowy do 30.06.2020 r. DOTYCZY CZĘŚCI VI – od 01.09.2019 r. do dnia 30.06.2020 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w ostatnich 3 latach w wykonaniu: - Dla części I – minimum 4 usług z zakresu programowania Auto CAD lub Solid EDGE dla grupy minimum 5 osób każde, - dla części II – minimum 4 usług z zakresu przeprowadzenia kursu carvingu dla grupy minimum 5 osób każde, - dla części III – minimum 4 usług z zakresu przeprowadzenia kursu barmana dla grupy minimum 5 osób każde, - dla części IV – minimum 4 usług z zakresu przeprowadzenia kursu baristy dla grupy minimum 5 osób każde, - dla części V – minimum 4 usług z zakresu przeprowadzeniu kursu operatora na wózki widłowe dla grupy minimum 5 osób każde, - dla części VI – minimum 4 usług z zakresu przeprowadzenia kursu pilota wycieczek dla grupy minimum 5 osób każde. Dla potwierdzenia posiadania powyższego doświadczenia Wykonawca przedłoży referencję lub inny dokument o podobnej wartości dowodowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2. SIWZ- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2. SIWZ , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożonej przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsca zamieszkania tej osoby. 5. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.4. i 8.5. SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz usług wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - załącznik nr 5 – 5e do SIWZ (w zależności, na którą część składana jest oferta).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) wypełniony formularz ofertowy – załącznik Nr 1 do SIWZ; b) wykaz szkoleń przeprowadzonych przez zgłoszonego/ch do realizacji szkolenia Wykładowcę/ów, w ciągu ostatnich 12 miesięcy od dnia publikacji postępowania przetargowego – załącznik Nr 6 – 6e do SIWZ (w zależności, na którą część jest składana oferta); c) zobowiązanie wymagane postanowieniami Części I, Rozdział 9, pkt. 9.2. SIWZ w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; d) w przypadku występowania kilku podmiotów pisemne pełnomocnictwo Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu. Wykonawcy ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu w formie pisemnego pełnomocnictwa (art. 23 ustawy Pzp); e) w przypadku występowania pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty (np. gdy w imieniu wykonawcy występuje inna osoba); f) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (www.bip.powiatstrzelecki.pl) informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie szkoleniowe Wykładowcy/ców 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI: 1. Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 144 Pzp. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: 1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane: a. czynnikami zewnętrznymi i innymi niemożliwymi do przewidzenia wydarzeniami, które będą miały wpływ na termin realizacji umowy. 2) Pozostałych zmian: a. zmiana obowiązującej stawki VAT; dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy z tego tytułu; b. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy; c. przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji; d. w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia). 4. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku:  ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu;  ze zmianami wytycznych dotyczących realizacji i finansowania projektu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-10, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO”, informujemy, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Strzelecki z siedzibą Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie, tel. 77 440 17 00; 2) Inspektorem danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich jest Pani Monika Frejlich, kontakt: iod@powiatstrzelecki.pl , tel. 77 440 17 82. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego OR.272.18.2019.AG1 pn.: „Przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy – z podziałem na sześć części". 3) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”; 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej, jednolitego wykazu akt i działania archiwów zakładowych; 5) Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 7) Posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani /Pana danych osobowych**; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) Nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państw członkowskich.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: „Przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy” – „Przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego – SOLID EDGE”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:„Przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy". Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr RPOP.09.02.01-16-0009/17-00. Część I – Przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego – SOLID EDGE Celem kursy jest: - Zapoznanie kursantów z interfejsem użytkownika. - nabycie umiejętności tworzenia zaawansowanych wirtualnych modeli przestrzennych z użyciem funkcji szkicownika (sketch) oraz modelowania z użyciem brył. - Zdobycie przez kursantów konkretnych umiejętności utrwalonych wieloma godzinami ćwiczeń. Program kursu w zakresie minimalnym powinien zawierać: Ogólne zasady pracy z programem Solid Edge, w tym organizacja interfejsu użytkownika , struktura programu, dostosowanie pasków narzędzi, praca w różnych środowiskach programu (modelowanie części, zespołów, dokumentacji płaskiej), wyjaśnienie schematu postępowania przy projektowaniu, tworzenie dokumentów, zapis, zakończenie pracy. Rysowanie na płaszczyźnie – moduł Draft, Szkicownik, w tym kolory formaty arkuszy i arkusze tła, polecenia rysunkowe, style linii i kreskowania, przycinanie i rozciąganie elementów, zaokrąglanie i frazowanie naroży, odsunięcie symetryczne, wypełnienie, przesuwanie i kopiowanie, obrót, odbicie lustrzane, opcje narzędzia zaznaczenia, wymiarowanie i opisywanie rysunku, zarządzaniem ekranem, relacje pomocnicze. Modelowanie części – moduł PART, w tym wyświetlanie i zarządzanie ekranem, tablica materiałów, ustawiania opcji i wartości domyślnych, polecenia modelowania (wyciągnięcie, wycięcie obrotowe, korzystanie ze szkiców), polecenia średniozaawansowane (pochylanie, zaokrąglanie ze zmiennym promieniem, edycja operacji, powielanie elementów), polecenia pomocnicze, EdgeBar, pomiar właściwości fizycznych, wymiana danych i edycji pomocniczych, wymiana danych i edycja bezpośrednia. Praca w zespołach – moduł Assembly, w tym pierwsze kroki w module Assembly, wstawianie istniejących części do zespołu, modelowanie nowych części w kontekście zespołu, symulacja ruchu (poziom podstawowy), automatyczne tworzenie widoków rozstrzelonych, modelowanie w kontekście zespołu, podzespoły, polecenia pomocnicze. Widoku rozstrzelone i przekroje częściowe, w tym pomiar właściwości fizycznych, inne polecenia pomocnicze, tworzenie dokumentacji (3D na 2D), tworzenie rzutów części (generowanie widoków, widoki szczegółowe), tworzenie dokumentacji na podstawie modelu, umieszczanie widoków głównych i pomocniczych, umieszczanie wymiarów i adnotacji, generowanie rzutów na podstawie wykonanych modeli, przekroje kłady i wyrwania, widoki cieniowane, widoki szczegółowe. Miejsce realizacji szkolenia: - Baza Edukacyjna w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, ul. Powstańców Śląskich 3, 47-100 Strzelce Opolskie, - Baza edukacyjna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem, ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkie. Liczba grup i termin realizacji szkoleń: Łączna liczba uczniów: 34, w tym: Rozpoczęcie kursu w roku szkolnym 2018/2019: - 1 grupa 10 osobowa ( uczniowie Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich) - 1 grupa 7 osobowa (uczniowie Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem). Rozpoczęcie kursu w roku szkolnym 2019/2020:  - 1 grupa 10 osobowa ( uczniowie Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich)  - 1 grupa 7 osobowa (uczniowie Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem). Wykonawca kursu zapewni: - przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego – SOLID EDGE – 100 godzin dla każdej grupy, łącznie 4 grupy x 100 godzin= 400 godzin. W terminie 5 dni przed rozpoczęciem kursu dla danej grupy po podpisaniu umowy Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram dla grup szkoleniowych, - zagwarantowanie stosownego oprogramowania na potrzeby przeprowadzenia kursy dla wszystkich uczestników kursu, - zapewnienie niezbędnych materiałów edukacyjnych dla każdego uczestnika kursu również do pracy w domu, - zapewnienie poczęstunku na zajęcia w formie ciepłego napoju (kubek 250 ml kawy lub herbaty), wody gazowanej/niegazowanej (minimum 0,5 l na dzień szkolenia/osobę) i suche ciastka (minimum 5 ciastek) dla każdego uczestnika kursu na każdy dzień szkolenia. - zagwarantowanie 4 przejazdów uczniów z Zawadzkiego na 4 bloki zajęć z wykorzystaniem zakupionej drukarki 3D, odbywających się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, - przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego zakończonego uzyskaniem przez uczestników projektu imiennego certyfikatu potwierdzającego nabyte umiejętności zgodnie z wdrożonymi procedurami ISO lub w wypadku, gdy Wykonawca posiada status Autoryzowanego Ośrodka Szkolenia (autoryzacja producenta oprogramowania) przeprowadzenia egzaminu zgodnego z procedurami autoryzowanego przez producenta ośrodka szkolenia. - odpowiednią kadrę, posiadająca uprawnienia do prowadzenia ww. kursu . - Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia wszystkich uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW na kwotę 5000 zł/os na cały okres jego trwania. Kopię dokumentów potwierdzających ubezpieczenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem kursu. - Kursy prowadzone będą od poniedziałku do piątku, a za zgodą uczestników projektu również w soboty i niedziele. W dniu nauki zajęcia będą mogły odbywać się przed lub po odbyciu wszystkich zajęć lekcyjnych w danym dniu. - Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest do informowania uczestników kursu o fakcie współfinansowania zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz do stosowania na wszystkich dokumentach w trakcie wykonywania przedmiotowego zamówienia znaków logo mówiących o współfinansowaniu kursów przez Unię Europejską. Szczegółowa wycena kursu winna zawierać: L.P. Nazwa kursu Cena netto za jedną osobę Łączna liczba uczniów biorących udział w kursie Całkowita wartość netto 1 SOLID EDGE 34 Wartość VAT Wartość brutto Koszt przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego, zewnętrznego i państwowego, i wydania certyfikatów oraz wszystkie inne koszty, w tym przejazd uczniów, poczęstunek musi być zawarty w cenie kursu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby osób, będących uczestnikami kursu. W przypadku zmiany liczby osób, zmianie ulegnie wartość zamówienia proporcjonalnie do liczby osób, które wzięły udział w kursie. Informacje dodatkowe: Czynności do realizacji w niniejszym zamówieniu nie odpowiadają charakterowi pracy określonemu w przepisach Kodeksu Pracy, do których odwołuje się przepis art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.. Wykonanie zadań, na które wskazuje Zamawiający wymagają dużego poziomu samodzielności wykładowcy o wąskiej specjalizacji. Powyższe zadania wykonywane są najczęściej przez samych Właścicieli bądź Współwłaścicieli firm lub wynajmowani są eksperci wykładowcy o wąskich specjalizacjach, którzy na co dzień są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w restauracjach, hotelach, biurach podróży, szkołach publicznych czy uczelniach wyższych. W związku z powyższy, brak jest podstaw do zastosowania obowiązku zatrudniania osób na umowę o pracę.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie szkoleniowe Wykładowcy/ców 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: „Przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy” – „Przeprowadzenie kursu carvingu”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:„Przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy". Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr RPOP.09.02.01-16-0009/17-00. Część II – przeprowadzenie kursu carvingu Program kursu carvingu w minimalnym zakresie obejmuje: Historia sztuki carvingu, narzędzia do carvingu, sposoby zabezpieczania i pielęgnacji wyrzeźbionych prac, rzeźbienie motywów kwiatowych w owocach i warzywach, tworzenie dekoracji sztuki carvingu poprzez łączenie pojedynczych rzeźb. Miejsce realizacji szkolenia: - Baza Edukacyjna Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, ul. Powstańców Śląskich 3, 47-100 Strzelce Opolskie, Liczba grup i termin realizacji szkoleń: Łączna liczba uczniów technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich: 20, w tym: Rozpoczęcie kursu w roku szkolnym 2018/2019: - 1 grupa 10 osobowa – kurs carvingu stopnia podstawowego, 66 godzin, w tym: 20 godzin teorii, 46 godzin praktyki. Rozpoczęcie kursu w roku szkolnym 2019/2020: - 1 grupa 10 osobowa – kurs carvingu stopnia podstawowego, 66 godzin, w tym: 20 godzin teorii, 46 godzin praktyki. Wykonawca kursu zapewni: - przeprowadzenie kursu carvingu, 66 godzin dla każdej grupy, łącznie 2 grup x 66 godzin= 132 godzin, do 5 dni prze rozpoczęciem kursu w danej grupie Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram i program zajęć dla poszczególnych grup szkoleniowych, - zagwarantowanie niezbędnych akcesoriów, artykułów na zajęcia praktyczne, - zapewnienie niezbędnych materiałów edukacyjnych dla każdego uczestnika kursu, - przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych: teoretycznych i praktycznych zakończonych uzyskaniem przez uczestników projektu imiennego certyfikatu: Certyfika carvingu stopnia podstawowego w języku polskim i angielskim. - odpowiednią kadrę, posiadająca uprawnienia do prowadzenia ww. kursu. - Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia wszystkich uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW na kwotę 5000 zł/os na cały okres jego trwania. Kopię dokumentów potwierdzających ubezpieczenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem kursu. - Kursy prowadzone będą od poniedziałku do piątku, a za zgodą uczestników projektu również w soboty i niedziele. W dniu nauki zajęcia będą mogły odbywać się przed lub po odbyciu wszystkich zajęć lekcyjnych w danym dniu. - Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest do informowania uczestników kursu o fakcie współfinansowania zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz do stosowania na wszystkich dokumentach w trakcie wykonywania przedmiotowego zamówienia znaków logo mówiących o współfinansowaniu kursów przez Unię Europejską. Szczegółowa wycena kursu winna zawierać: L.P. Nazwa kursu Cena netto za jedną osobę Łączna liczba uczniów biorących udział w kursie Całkowita wartość netto 1 Carving 20 Wartość VAT Wartość brutto Koszt przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego, zewnętrznego i państwowego, i wydania certyfikatów oraz wszystkie inne koszty, o których mowa powyżej muszą być zawarty w cenie kursu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby osób, będących uczestnikami kursu. W przypadku zmiany liczby osób, zmianie ulegnie wartość zamówienia proporcjonalnie do liczby osób, które wzięły udział w kursie. Informacje dodatkowe: Czynności do realizacji w niniejszym zamówieniu nie odpowiadają charakterowi pracy określonemu w przepisach Kodeksu Pracy, do których odwołuje się przepis art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.. Wykonanie zadań, na które wskazuje Zamawiający wymagają dużego poziomu samodzielności wykładowcy o wąskiej specjalizacji. Powyższe zadania wykonywane są najczęściej przez samych Właścicieli bądź Współwłaścicieli firm lub wynajmowani są eksperci wykładowcy o wąskich specjalizacjach, którzy na co dzień są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w restauracjach, hotelach, biurach podróży, szkołach publicznych czy uczelniach wyższych. W związku z powyższy, brak jest podstaw do zastosowania obowiązku zatrudniania osób na umowę o pracę.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie szkoleniowe Wykładowcy/ców 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: „Przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy” – „Przeprowadzenie kursu barmana”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:„Przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy". Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr RPOP.09.02.01-16-0009/17-00. Część III – przeprowadzenie kursu barmana Program kursu barmana w minimalnym zakresie obejmuje: Historię miksologii, sylwetka barmana, prezentacja sprzętu barmańskiego i typów szkła barowego, technologia napojów alkoholowych, towaroznastwo alkoholowe, zasady profesjonalnej degustacji i oceny alkoholi, przyrządzanie koktajli metodami: building, shaking, stirling, throwing, zasady serwowania nopojów mieszanych, striped drinks, classic coctalils i modern classic coctails, podawanie płonącego likieru sam buca, podawanie absyntu, koktajle na bazie wina musującego, zaawansowane techniki dekorowania drinków, drinki na bazie świeżych owoców przyrządzane przy użyciu muddlera bądź blendera, sposób podawania tequili, drinki efektowne i płonące, free pouring, ergonomia pracy za barem, Speer flair, podstawy wiedzy o winie, piwo, nalewani i serwowanie piwa, najnowsze trendy w światowej misologii. Miejsce realizacji szkolenia: - Baza Edukacyjna Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, ul. Powstańców Śląskich 3, 47-100 Strzelce Opolskie, Liczba grup i termin realizacji szkoleń: Łączna liczba uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich: 20, w tym: Rozpoczęcie w roku szkolnym 2018-2019: - 1 grupa 10 osobowa – kurs barmański I stopnia, 66 godzin, w tym: 22 godziny teorii, 44 godziny praktyki. Rozpoczęcie w roku szkolnym 2019/2020: - 1 grupa 10 osobowa – kurs barmański I stopnia, 66 godzin, w tym: 22 godziny teorii, 44 godziny praktyki. Wykonawca kursu zapewni: - przeprowadzenie kursu barman 66 godzin dla każdej grupy, łącznie 2 grup x 66 godzin= 132 godzin, do 5 dni przed rozpoczęciem kursu w danej grupie Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram i program zajęć, - zagwarantowanie niezbędnych akcesoriów, w tym mobilny bar, artykułów, alkoholi na zajęcia praktyczne, - zapewnienie niezbędnych materiałów edukacyjnych dla każdego uczestnika kursu, - przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych: teoretycznych i praktycznych zakończonych uzyskaniem przez uczestników projektu imiennego certyfikatu: Certyfikat barmana I stopnia w języku polskim i angielskim (każdy certyfikat posiada unikalny hologram, który uniemożliwia jego podrobienie). - odpowiednią kadrę, posiadająca uprawnienia do prowadzenia ww. kursu. - Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia wszystkich uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW na kwotę 5000 zł/os na cały okres jego trwania. Kopię dokumentów potwierdzających ubezpieczenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem kursu. - Kursy prowadzone będą od poniedziałku do piątku, a za zgodą uczestników projektu również w soboty i niedziele. W dniu nauki zajęcia będą mogły odbywać się przed lub po odbyciu wszystkich zajęć lekcyjnych w danym dniu. - Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest do informowania uczestników kursu o fakcie współfinansowania zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz do stosowania na wszystkich dokumentach w trakcie wykonywania przedmiotowego zamówienia znaków logo mówiących o współfinansowaniu kursów przez Unię Europejską. Szczegółowa wycena kursu winna zawierać: L.P. Nazwa kursu Cena netto za jedną osobę Łączna liczba uczniów biorących udział w kursie Całkowita wartość netto 1 Barman 20 Wartość VAT Wartość brutto Koszt przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego, zewnętrznego i państwowego, i wydania certyfikatów oraz wszystkie inne koszty, o których mowa powyżej musi być zawarty w cenie kursu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby osób, będących uczestnikami kursu. W przypadku zmiany liczby osób, zmianie ulegnie wartość zamówienia proporcjonalnie do liczby osób, które wzięły udział w kursie. Informacje dodatkowe: Czynności do realizacji w niniejszym zamówieniu nie odpowiadają charakterowi pracy określonemu w przepisach Kodeksu Pracy, do których odwołuje się przepis art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.. Wykonanie zadań, na które wskazuje Zamawiający wymagają dużego poziomu samodzielności wykładowcy o wąskiej specjalizacji. Powyższe zadania wykonywane są najczęściej przez samych Właścicieli bądź Współwłaścicieli firm lub wynajmowani są eksperci wykładowcy o wąskich specjalizacjach, którzy na co dzień są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w restauracjach, hotelach, biurach podróży, szkołach publicznych czy uczelniach wyższych. W związku z powyższy, brak jest podstaw do zastosowania obowiązku zatrudniania osób na umowę o pracę.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie szkoleniowe Wykładowcy/ców 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: „Przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy” – „Przeprowadzenie kursu baristy”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:„Przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy". Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr RPOP.09.02.01-16-0009/17-00. Część IV – przeprowadzenie kursu baristy Program kursu baristy w minimalnym zakresie obejmuje: Podstawy teoretyczne (trivia, zarys historyczny, kawa, zasady serwowania napojów gorących, teoria espresso, zasada 4m), espresso (ustawienie młynka, prawidłowe metody dozowania i ubijania, espresso classico, ristretto, lungo, doppio, american), kawy mleczne (ubijanie mleka, streamery, classic cappuccino, cafe latte machisto, espresso machisto), kawy deserowe z czekoladą, z alkoholem (espresso affogato, espresso con panna, kawa po wiedeńsku, mocha i mokkacino, irish caffee), Latte art. (wzory lane z ręki, rysowanie sosem i szpikulcem). Miejsce realizacji szkolenia: - Baza Edukacyjna Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, ul. Powstańców Śląskich 3, 47-100 Strzelce Opolskie, Liczba grup i termin realizacji szkoleń: Łączna liczba uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich: 20, w tym: Rozpoczęcie kursu w roku szkolnym 2018-2019: - 1 grupa 10 osobowa – kurs baristy I stopnia, 66 godzin, w tym: 22 godziny teorii, 44 godziny praktyki. Rozpoczęcie kursu w roku szkolnym 2019/2020: - 1 grupa 10 osobowa – kurs baristy I stopnia, 66 godzin, w tym: 22 godziny teorii, 44 godziny praktyki. Wykonawca kursu zapewni: - przeprowadzenie kursu baristy 66 godzin dla każdej grupy, łącznie 2 grup x 66 godzin= 132 godzin, do 5 dni przed rozpoczęciem kursu w danej grupie Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram i program zajęć, - zagwarantowanie niezbędnych akcesoriów, artykułów na zajęcia praktyczne w tym profesjonalną kawiarkę, - zapewnienie niezbędnych materiałów edukacyjnych dla każdego uczestnika kursu, - przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych: teoretycznych i praktycznych zakończonych uzyskaniem przez uczestników projektu imiennego certyfikatu: Certyfikat baristy I stopnia w języku polskim i angielskim (każdy certyfikat posiada unikany hologram, który uniemożliwia jego podrobienie). - odpowiednią kadrę, posiadająca uprawnienia do prowadzenia ww. kursu. - Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia wszystkich uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW na kwotę 5000 zł/os na cały okres jego trwania. Kopię dokumentów potwierdzających ubezpieczenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem kursu. - Kursy prowadzone będą od poniedziałku do piątku, a za zgodą uczestników projektu również w soboty i niedziele. W dniu nauki zajęcia będą mogły odbywać się przed lub po odbyciu wszystkich zajęć lekcyjnych w danym dniu. - Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest do informowania uczestników kursu o fakcie współfinansowania zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz do stosowania na wszystkich dokumentach w trakcie wykonywania przedmiotowego zamówienia znaków logo mówiących o współfinansowaniu kursów przez Unię Europejską. Szczegółowa wycena kursu winna zawierać: L.P. Nazwa kursu Cena netto za jedną osobę Łączna liczba uczniów biorących udział w kursie Całkowita wartość netto 1 Barista 20 Wartość VAT Wartość brutto Koszt przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego, zewnętrznego i państwowego, i wydania certyfikatów oraz wszystkie inne koszty, o których mowa powyżej muszą być zawarty w cenie kursu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby osób, będących uczestnikami kursu. W przypadku zmiany liczby osób, zmianie ulegnie wartość zamówienia proporcjonalnie do liczby osób, które wzięły udział w kursie. Informacje dodatkowe: Czynności do realizacji w niniejszym zamówieniu nie odpowiadają charakterowi pracy określonemu w przepisach Kodeksu Pracy, do których odwołuje się przepis art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.. Wykonanie zadań, na które wskazuje Zamawiający wymagają dużego poziomu samodzielności wykładowcy o wąskiej specjalizacji. Powyższe zadania wykonywane są najczęściej przez samych Właścicieli bądź Współwłaścicieli firm lub wynajmowani są eksperci wykładowcy o wąskich specjalizacjach, którzy na co dzień są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w restauracjach, hotelach, biurach podróży, szkołach publicznych czy uczelniach wyższych. W związku z powyższy, brak jest podstaw do zastosowania obowiązku zatrudniania osób na umowę o pracę.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie szkoleniowe Wykładowcy/ców 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: „Przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy” – „Przeprowadzenie kursu operatora wózków widłowych”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:„Przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy". Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr RPOP.09.02.01-16-0009/17-00. Część V – kurs operatora wózków widłowych Program kursu obejmuje w minimalnym zakresie: Zoorganizowanie i przeprowadzenie kursów obsługi wózków widłowych z bezpieczną wymianą butli gazowych dla uczniów szkół: - Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, - Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem. Każda grupa skorzysta z: 42 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć instruktarzu na butlach gazowych, 15 godzin zajęć praktycznych, oraz 10 godzin zajęć praktycznych w firmie działającej na rynku pracy. Dodatkowo program kursu obejmuje przyprowadzenie egzaminu końcowego wewnętrznego oraz zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Miejsce realizacji szkolenia: - dowolne – wybrane przez Wykonawcę, dogodne lokalizacyjnie dla uczniów szkół ze Strzelec Opolskich i Zawadzkiego. Liczba grup i termin realizacji szkoleń: Łączna liczba uczniów: 74, w tym: Rok szkolny 2018-2019: - 3 grupy 10 osobowe z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, - 1 grupa 7 osobowa z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem. Rok szkolny 2019/2020: - 3 grupy 10 osobowe z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, - 1 grupa 7 osobowa z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem. Wykonawca kursu zapewni: - przeprowadzenie kursów: 75 godzin dla każdej grupy, łącznie 8 grup x 75 godzin= 600 godzin, na 5 dni przed rozpoczęciem kursu w danej grupie Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram i program zajęć, - zagwarantowanie miejsca kursu dogodnego lokalizacyjnie dla uczniów, w przypadku takiej konieczności zagwarantowanie przejazdu uczniów do miejsca szkolenia), - zapewnienie niezbędnych materiałów edukacyjnych dla każdego uczestnika kursu, -.egzamin (teoretyczny i praktyczny) zgodnie z wymogami prawa; - certyfikat ukończenia kursu; - zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez organ właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego (Wykonawca zapewni w ramach usługi opłatę egzaminacyjną); - inne opłaty konieczne do ukończenia kursu zapewniające możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego (m.in. badania lekarskie, przejazd uczniów do miejsca szkolenia); - zakupienie i organizacja cateringu na zajęcia teoretyczne w formie ciepłego napoju (kubek 250 ml kawy lub herbaty), wody gazowanej/niegazowanej (minimum 0,5 l na dzień szkolenia/osobę) i suche ciastka (minimum 5 ciastek) dla każdego uczestnika kursu na każdy dzień szkolenia oraz wody gazowanej/niegazowanej (05l na dzień szkolenia/osobę) na zajęcia praktyczne. - odpowiednią kadrę, posiadająca uprawnienia do prowadzenia ww. kursu. - Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia wszystkich uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW na kwotę 5000 zł/os na cały okres jego trwania. Kopię dokumentów potwierdzających ubezpieczenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem kursu. - Kursy prowadzone będą od poniedziałku do piątku, a za zgodą uczestników projektu również w soboty i niedziele. W dniu nauki zajęcia będą mogły odbywać się przed lub po odbyciu wszystkich zajęć lekcyjnych w danym dniu. - Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest do informowania uczestników kursu o fakcie współfinansowania zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz do stosowania na wszystkich dokumentach w trakcie wykonywania przedmiotowego zamówienia znaków logo mówiących o współfinansowaniu kursów przez Unię Europejską. Szczegółowa wycena kursu winna zawierać: L.P. Nazwa kursu Cena netto za jedną osobę Łączna liczba uczniów biorących udział w kursie Całkowita wartość netto 1 Operator wózków widłowych 74 Wartość VAT Wartość brutto Koszt przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego, zewnętrznego i państwowego, i wydania certyfikatów oraz wszystkie inne koszty, w tym badania lekarskie i przejazd uczniów, poczęstunek musi być zawarty w cenie kursu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby osób, będących uczestnikami kursu. W przypadku zmiany liczby osób, zmianie ulegnie wartość zamówienia proporcjonalnie do liczby osób, które wzięły udział w kursie. Informacje dodatkowe: Czynności do realizacji w niniejszym zamówieniu nie odpowiadają charakterowi pracy określonemu w przepisach Kodeksu Pracy, do których odwołuje się przepis art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.. Wykonanie zadań, na które wskazuje Zamawiający wymagają dużego poziomu samodzielności wykładowcy o wąskiej specjalizacji. Powyższe zadania wykonywane są najczęściej przez samych Właścicieli bądź Współwłaścicieli firm lub wynajmowani są eksperci wykładowcy o wąskich specjalizacjach, którzy na co dzień są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w restauracjach, hotelach, biurach podróży, szkołach publicznych czy uczelniach wyższych. W związku z powyższy, brak jest podstaw do zastosowania obowiązku zatrudniania osób na umowę o pracę.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie szkoleniowe Wykładowcy/ców 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: „Przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy” – „Przeprowadzenie kursu pilota wycieczek”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:„Przeprowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy". Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr RPOP.09.02.01-16-0009/17-00. Część VI – kurs pilota wycieczek: Program kursu obejmuje w minimalnym zakresie: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pilota wycieczek dla 1 grupy 10 osobowej w roku szkolnym 2019/2020 w wymiarze 120 godzin, w tym 76 godzin zajęć teoretycznych i 44 godzin zajęć praktycznych. W ramach zajęć praktycznych uczniowie indywidualnie przygotują i przeprowadzą 2 wycieczki: 1 krajową ( minimum 1 dzień) i 1 międzynarodową (minimum 3 dni). Udział dla kursanta w wycieczce jest bezpłatny. Kurs skierowany jest dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Wykonawca w trakcie trwania szkolenia powinien zapewnić uczestnikom kursu bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki. Program kursu w minimalnym zakresie obejmuje ogólne zagadnienia dotyczące turystyki w Polsce i na świecie, Obsługa ruchu turystycznego, warsztaty pracy pilota wycieczek, historia kultury i sztuki – interpretacja dziedzictwa kulturowego w pracy pilota, przepisy prawne w turystyce i ubezpieczenia turystyczne, bezpieczeństwo i ochrona zdrowia, higiena w turystyce, praca pilota z grupą. Miejsce realizacji szkolenia: - dowolne – wybrane przez Wykonawcę, dogodne lokalizacyjnie dla uczniów szkoły w Strzelcach Opolskich. Liczba grup i termin realizacji szkoleń: Łączna liczba uczniów: 10, w tym: Rok szkolny 2019/2020: - 1 grupa 10 osobowa z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, Wykonawca kursu zapewni: - przeprowadzenie kursu: 120 godzin, w tym 76 godzin zajęć teoretycznych, 44 godzin zajęć praktycznych w tym dwie wycieczki: 1 krajowa, 1 zagraniczna. Do 5 dni przed rozpoczęciem kursu w grupie Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram i program zajęć,, - zagwarantowanie miejsca kursu dogodne lokalizacyjnie dla uczniów, w przypadku takiej konieczności zagwarantowanie przejazdu uczniów do miejsca szkolenia, - zapewnienie niezbędnych materiałów edukacyjnych dla każdego uczestnika kursu, -.egzamin (teoretyczny i praktyczny) zgodnie z wymogami prawa – egzamin państwowy nadający uprawnienia pilota wycieczek; - certyfikat ukończenia kursu; - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i odbyciu praktyk; - zakupienie i organizacja cateringu na zajęcia teoretyczne (76 godzin) w formie ciepłego napoju (kubek 250 ml kawy lub herbaty), wody gazowanej/niegazowanej (minimum 0,5 l na dzień szkolenia/osobę) i suchych ciastek (minimum 5 sztuk) dla każdego uczestnika kursu na każdy dzień szkolenia. - odpowiednią kadrę, posiadająca uprawnienia do prowadzenia ww. kursu. - Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia wszystkich uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW na kwotę 5000 zł/os na cały okres jego trwania. Kopię dokumentów potwierdzających ubezpieczenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem kursu. - Kursy prowadzone będą od poniedziałku do piątku, a za zgodą uczestników projektu również w soboty i niedziele. W dniu nauki zajęcia będą mogły odbywać się przed lub po odbyciu wszystkich zajęć lekcyjnych w danym dniu. - Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest do informowania uczestników kursu o fakcie współfinansowania zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz do stosowania na wszystkich dokumentach w trakcie wykonywania przedmiotowego zamówienia znaków logo mówiących o współfinansowaniu kursów przez Unię Europejską. Szczegółowa wycena kursu winna zawierać: L.P. Nazwa kursu Cena netto za jedną osobę Łączna liczba uczniów biorących udział w kursie Całkowita wartość netto 1 Pilot wycieczek 10 Wartość VAT Wartość brutto Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby osób, będących uczestnikami kursu. W przypadku zmiany liczby osób, zmianie ulegnie wartość zamówienia proporcjonalnie do liczby osób, które wzięły udział w kursie. Informacje dodatkowe: Czynności do realizacji w niniejszym zamówieniu nie odpowiadają charakterowi pracy określonemu w przepisach Kodeksu Pracy, do których odwołuje się przepis art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.. Wykonanie zadań, na które wskazuje Zamawiający wymagają dużego poziomu samodzielności wykładowcy o wąskiej specjalizacji. Powyższe zadania wykonywane są najczęściej przez samych Właścicieli bądź Współwłaścicieli firm lub wynajmowani są eksperci wykładowcy o wąskich specjalizacjach, którzy na co dzień są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w restauracjach, hotelach, biurach podróży, szkołach publicznych czy uczelniach wyższych. W związku z powyższy, brak jest podstaw do zastosowania obowiązku zatrudniania osób na umowę o pracę.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie szkoleniowe Wykładowcy/ców 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie szkoleń zawodowych - opolskie
 • Lokalizacja zleceniaopolskie
 • Data dodania08-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie szkoleń zawodowych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI