Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. Szkolenie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. Szkolenie z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej dla 270 osób bezrobotnych.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoTarnów
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-02-14
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-05
 • Numer ogłoszenia510473-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 510473-N-2019 z dnia 2019-02-05 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. Szkolenie z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej dla 270 osób bezrobotnych.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (IV) – Młodzi na start” oraz „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (V) „Mój rozwój, moja szansa”.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, krajowy numer identyfikacyjny 85176311800000, ul. pl. J. Bema  3 , 33100   Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 882 300, e-mail krta@praca.gov.pl, faks 146 882 301.
Adres strony internetowej (URL): www.up.tarnow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.up.tarnow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
Adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, pl. gen. Józefa Bema 3, 33-100 Tarnów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. Szkolenie z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej dla 270 osób bezrobotnych.
Numer referencyjny: WOP.2710.1.2019.BH
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia: 1) przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. Szkolenie z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej dla 270 ośób, 2) istnieje możliwość zwiększenia o 30% bądź zmniejszenia o 20% liczby osób skierowanych do udziału w szkoleniu, 3) szkolenie finansowane będzie z poniższych źródeł: • ze środków Funduszu Pracy na finasowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (IV) – Młodzi na start”, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwany dalej projektem „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (IV) – Młodzi na start”, • ze środków Funduszu Pracy na finasowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (V) „Mój rozwój, moja szansa”, który jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy, zwanego dalej projektem „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (V) „Mój rozwój, moja szansa”, • z pozaprojektowych środków Funduszu Pracy na finasowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, zwanych dalej Funduszem Pracy, 4) celem szkolenia jest nabycie przez uczestnika umiejętności/kompetencji w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej, 5) fakt nabycia umiejętności/kompetencji będzie weryfikowany przez Wykonawcę w ramach następujących etapów: I. Etap – Zakres – zdefiniowanie grupy docelowej: Szkolenie organizowane jest dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie, których wniosek o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej został pozytywnie rozpatrzony, w tym dla szkoleń finansowanych w ramach: • projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (IV) – Młodzi na start” - grupę docelową stanowią osoby młode w wieku od 18 do 29 roku życia, zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie; do udziału w projekcie w pierwszej kolejności będą rekrutowane osoby z niepełnosprawnością , osoby długotrwale bezrobotne i osoby o niskich kwalifikacjach . • projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (V) „Mój rozwój, moja szansa” – grupę docelową stanowią osoby w wieku 30 lat i więcej, pozostające bez pracy, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:  osoby powyżej 50 roku życia,  osoby długotrwale bezrobotne,  osoby z niepełnosprawnościami,  osoby o niskich kwalifikacjach,  kobiety,  bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do ww. grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza), przy założeniu, że ta grupa docelowa nie może stanowić więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie; dodatkowo w przypadku ww. szkolenia do uczestnictwa w projekcie, spośród wyżej wymienionej grupy, będą kierowane przede wszystkim:  osoby z niepełnosprawnościami,  osoby powyżej 50 roku życia,  osoby długotrwale bezrobotne . II. Etap – Wzorzec – zdefiniowanie efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonego szkolenia: Cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się:  z uwzględnieniem wiedzy:  zna aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania własną firmą,  zna podstawy marketingu,  zna podstawowe zasady w zakresie księgowości w małym biznesie,  zna źródła dofinansowania działalności gospodarczej,  inne (należy wskazać).  z uwzględnieniem umiejętności:  wykorzystuje nabytą wiedzę w procesie prowadzenia i rozwoju własnej firmy,  wykorzystuje nabytą wiedzę w zakresie obsługi księgowej firmy,  potrafi zorganizować podstawowe działania promocyjne i marketingowe własnego przedsiębiorstwa,  potrafi pozyskać dodatkowe środki dofinasowania własnej firmy z dostępnych na rynku źródeł,  inne (należy wskazać).  z uwzględnieniem kompetencji społecznych:  tworzy i rozwija wzorce właściwego postępowania w środowisku pracy, kierując się zasadami etyki zawodowej,  rozwija kreatywne myślenie w podejmowaniu rozwiązań ułatwiających rozwój firmy,  inne (należy wskazać),  z uwzględnieniem kompetencji cyfrowych - należy wskazać jakie. III. Etap – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu szkolenia: Na podstawie opracowanych kryteriów oceny Wykonawca przed rozpoczęciem szkolenia i po jego zakończeniu przeprowadzi egzamin z części teoretycznej i praktycznej szkolenia w celu sprawdzenia poziomu wiedzy uczestników szkolenia z zakresu objętego programem szkolenia. Z przeprowadzonych egzaminów Wykonawca sporządzi protokół zawierający imienny wykaz osób wraz z uzyskanymi wynikami z części teoretycznej i praktycznej i przedłoży go Zamawiającemu. IV. Etap – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II) po zakończeniu szkolenia: Po zakończeniu szkolenia, w oparciu o wyniki z przeprowadzonych egzaminów Wykonawca sporządzi analizę porównawczą dającą podstawę do stwierdzenia uzyskanych efektów uczenia się z uwzględnieniem: wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych i kompetencji cyfrowych, osiągniętych w wyniku przeprowadzonego szkolenia dla każdej ze skierowanych osób i przedłoży ją Zamawiającemu. - szkolenie winno obejmować minimum 30 godzin zegarowych zajęć, w tym minimum 20 godzin zajęć praktycznych (dla 1 grupy), czasu trwania egzaminu, o którym mowa w III Etapie – Ocena, nie wlicza się do liczby godzin szkolenia, 6) program szkolenia winien obejmować w szczególności:  prawne aspekty prowadzenia własnej działalności gospodarczej,  wybór formy organizacyjno-prawnej,  rozpoznanie rynku,  rejestracja działalności gospodarczej,  organizacja i zarządzanie własną firmą,  marketing,  źródła dofinansowania działalności gospodarczej,  wybór formy opodatkowania,  księgowość w małym biznesie (system rozliczania podatków, zasady ubezpieczeń, rachunek zysków i strat, kadry i płace),  etyka w biznesie, 7) szkolenie organizowane będzie sukcesywnie w miarę potrzeb w okresie od lutego/marca do grudnia 2019 r., 8) planuje się organizować w ciągu jednego miesiąca maksymalnie do sześciu grup szkoleniowych liczących od 5 do 15 osób bezrobotnych (w zależności od liczby pozytywnie rozpatrzonych wniosków), terminy szkoleń mogą się pokrywać, jednak nie dopuszcza się łączenia grup, 9) dopuszcza się w obrębie jednej grupy szkoleniowej kierowanie osób, których szkolenie finansowane będzie z różnych źródeł, 10) w przypadku zmniejszenia liczby uczestników szkolenia, o którym wyżej mowa, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, które będzie iloczynem faktycznej liczby uczestników szkolenia oraz jednostkowego kosztu szkolenia określonego w ofercie Wykonawcy, 11) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić szkolenie wyłącznie z udziałem osób skierowanych przez Zamawiającego (nie dopuszcza się dołączania do grupy innych uczestników), 12) każda osoba uczestnicząca w szkoleniu musi posiadać do dyspozycji 1 komputer z oprogramowaniem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia oraz z dostępem do Internetu, 13) Zamawiający będzie informował Wykonawcę o planowanym terminie rozpoczęcia szkolenia, ilości osób oraz o źródle z jakiego zostanie sfinansowane szkolenie dla poszczególnych osób, na minimum 5 dni przed jego rozpoczęciem, 14) w przypadku skierowania przez Zamawiającego do odbycia szkolenia osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności, Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić wymagania w zakresie rodzaju niepełnosprawności tych osób, tj. dostosować sposób prowadzenia szkolenia oraz potencjał techniczny i kadrowy do skierowanych osób niepełnosprawnych, 15) jeżeli Zamawiający będzie kierował osobę niepełnosprawną na szkolenie poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wskazując rodzaj i stopień niepełnosprawności kierowanej osoby, 16) Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić na zakończenie szkolenia wśród uczestników szkolenia ankietę, wypełnione ankiety przekaże Zamawiającemu, 17) absolwent szkolenia otrzymuje zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności/kompetencji zawierający m.in.: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności/kompetencji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, opis uzyskanych efektów uczenia się w odniesieniu do wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych i kompetencji cyfrowych (określonych w pkt. 12 załącznika 4 do SIWZ) oraz podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę; 18) w przypadku osoby, której szkolenie finansowane jest w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (IV) – Młodzi na start” - zaświadczenie i dokumenty szkoleniowe muszą być oznaczone:  znakiem Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny,  barwami RP wraz z nazwą „Rzeczpospolita Polska”,  znakiem Fundusze Europejskie Program Wiedza Edukacja Rozwój, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych (Dz. Urz. UE L 223 z 29.07.2014, str. 7) oraz zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Dokumenty dotyczące oznaczania projektów dostępne są na stronie internetowej www.power.gov.pl. Zestawienie znaków zawsze występuje w wersji pełnokolorowej. 19) wymienione wyżej dokumenty muszą posiadać informacje:  o projekcie, w ramach którego prowadzone będzie szkolenie: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (IV) – Młodzi na start” realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,  dotyczące współfinansowania projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 20) w przypadku osoby, której szkolenie finansowane jest w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (V) „Mój rozwój, moja szansa” - zaświadczenie i dokumenty szkoleniowe muszą być oznaczone:  znakiem Fundusze Europejskie Program Regionalny  barwami RP wraz z nazwą „Rzeczpospolita Polska”,  logotypem Województwa Małopolskiego,  znakiem Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych (Dz. Urz. UE L 223 z 29.07.2014, str. 7) oraz ze szczegółowymi informacjami i przykładami, które zostały określone w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Podręcznik oraz wzory materiałów w formie elektronicznej są dostępne w serwisie internetowym IZ RPO WM www.rpo.malopolska.pl. Zestawienie znaków zawsze występuje w wersji pełnokolorowej. 19) wymienione wyżej dokumenty muszą posiadać informacje:  o projekcie w ramach którego prowadzone będzie szkolenie: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (V) „Mój rozwój, moja szansa”, który jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy,  dotyczące współfinansowania projektu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 20) zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności/ kompetencji otrzymuje osoba, która uczestniczyła w szkoleniu w minimum 80% zajęć, 21) zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności/ kompetencji musi być wydany najpóźniej w dniu następnym po zakończeniu szkolenia, 22) w przypadku szkolenia, w którym uczestniczą osoby, których szkolenie finansowane będzie z różnych źródeł, dokumentacja szkoleniowa powinna być prowadzona dla każdego źródła finansowania odrębnie, 23) Zamawiający wymaga wystawienia przez Wykonawcę odrębnych faktur dla każdego źródła finansowania, 24) Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formule kształcenia na odległość, 25) zajęcia muszą być realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku (tj. przez 5 dni w tygodniu), w przedziale czasowym między godziną 700 a 1900, 26) zajęcia nie mogą odbywać się dłużej niż 8 godzin zegarowych dziennie, 27) szkolenie musi trwać średnio nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, 28) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia cateringu w każdym dniu szkolenia w postaci: gorących i zimnych napojów (kawa, herbata, sok, woda mineralna) oraz drożdżówek/kanapek, 29) szkolenie musi zostać przeprowadzone z uwzględnieniem technologii informatycznych takich jak np.: rzutnik/projektor multimedialny/tablica interaktywna.

II.5) Główny kod CPV: 80530000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w zakresie przedmiotowym określonym w Opisie przedmiotu zamówienia niniejszego Ogłoszenia. Wielkość zamówienia stanowić będzie nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  11   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Przewidywany termin realizacji szkolenia to maksymalnie 1 tydzień (dla 1 grupy), licząc od daty rozpoczęcia szkolenia. Szkolenia realizowane będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego, tj. od lutego/marca do grudnia 2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że jest instytucją szkoleniową w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.), tj. posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy oraz aktualizację na 2019 rok.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że: a) posiada doświadczenie polegające na przeszkoleniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 15 osób z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, b) dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia odpowiednim potencjałem kadrowym, tj.:  zajęcia teoretyczne na szkoleniu muszą być prowadzone przez minimum 2 osoby, osoby te muszą posiadać: wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni staż pracy, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie polegające na prowadzeniu zajęć, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, na minimum dwóch szkoleniach grupowych z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, przy czym każde ze szkoleń musiało obejmować co najmniej 5 osób.  zajęcia praktyczne na szkoleniu muszą być prowadzone przez minimum 2 osoby, osoby te muszą posiadać: wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni staż pracy, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie polegające na prowadzeniu zajęć, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, na minimum dwóch szkoleniach grupowych z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, przy czym każde ze szkoleń musiało obejmować co najmniej 5 osób. Zajęcia teoretyczne i praktyczne mogą być prowadzone przez te same osoby. c) dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia odpowiednim potencjałem technicznym, tj. salą wykładową o powierzchni minimum 20 m2 z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia, wyposażoną w rzutnik/ projektor multimedialny/ tablicę interaktywną oraz minimum 15 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia oraz dostępem do Internetu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oferta musi zawierać oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2 do SIWZ. 2) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji dotyczących: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wraz z informacjami, o których mowa powyżej. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca składa wyłącznie w stosunku do Wykonawców, którzy złożyli oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Na potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oferta musi zawierać oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 3 do SIWZ. 2) Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ppkt. 3 i 4, które potwierdzą spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3) W celu potwierdzenia warunków dotyczących kompetencji lub uprawnień, określonych w Rozdziale 3 SIWZ ust. 3.1.3 pkt 2 ppkt 1, Zamawiający zażąda od Wykonawcy oświadczenia dotyczącego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych (wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa w ppkt. 2). Zamawiający dokona weryfikacji wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy. 4) W celu potwierdzenia spełniania warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w Rozdziale 3 SIWZ ust. 3.1.3 pkt 2 ppkt 2, Zamawiający zażąda od Wykonawcy: a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa w ppkt. 2), z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa w ppkt. 2), c) imiennego wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór oświadczenia zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa w ppkt. 2).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Program szkolenia pn. Szkolenie z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ. 3) Kalkulacja kosztów szkolenia – załącznik nr 5 do SIWZ. 4) Zaakceptowany projekt umowy o przeprowadzenie szkolenia – załącznik nr 6 do SIWZ. 5) Dodatkowe informacje niezbędne do oceny kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty – załącznik nr 7 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Jakość oferowanego programu szkolenia 10,00
Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia 10,00
Dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia 10,00
Sposób organizacji zajęć praktycznych 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w następujących okolicznościach: 1) W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się zmianę kadry prowadzącej szkolenie - pod warunkiem, że proponowana kadra będzie spełniała warunki określone w niniejszej specyfikacji oraz będzie posiadała wykształcenie, które nie spowoduje zmniejszenia liczby punków uzyskanych przez ofertę. Informacja o zmianie musi wpłynąć do Zamawiającego na piśmie, na co najmniej 2 dni robocze przed zaistniałą okolicznością. W przypadku nagłych zdarzeń losowych termin ten nie musi być zachowany. Informacja musi wpłynąć na piśmie do Zamawiającego niezwłocznie po zaistniałym zdarzeniu. 2) W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się zmianę miejsca prowadzenia szkolenia - pod warunkiem, że proponowane miejsce szkolenia będzie spełniało warunki określone w niniejszej specyfikacji oraz będzie wyposażone w sprzęt, który nie spowoduje zmniejszenia liczby punków uzyskanych przez ofertę. Informacja o zmianie musi wpłynąć do Zamawiającego na piśmie na co najmniej 2 dni robocze przed zaistniałą okolicznością. W przypadku nagłych zdarzeń losowych termin ten nie musi być zachowany. Informacja musi wpłynąć na piśmie do Zamawiającego niezwłocznie po zaistniałym zdarzeniu. 3) W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Wykonawcy, Zamawiający może zmienić termin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, przy czym warunki dotyczące tygodniowego wymiaru godzin oraz okresu realizacji zamówienia nie mogą ulec zmianie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-14, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumnety sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WYKONAWCÓW SKŁADAJĄCYCH OFERTY, BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI 1. Informacje dotyczące administratora danych Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie. Dane kontaktowe: pl. gen. J. Bema 3, 33-100 Tarnów, tel. 14 6882300, e-mail: krta@praca.gov.pl. 2. Inspektor danych osobowych Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane kontaktowe inspektora: pl. gen. J. Bema 3, 33-100 Tarnów, tel. 14 6882304, e-mail: iod@up.tarnow.pl. 3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.),  rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126, z późn. zm.),  ustawa z dni 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, późn. zm.). 4. Okres przechowywania danych Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenia zamówienia. 5. Komu przekazujemy Państwa dane 1) Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego jest jawne. 2) W związku z koniecznością wprowadzenia danych do Centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014) wspierającego realizację programów operacyjnych - dane wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia zostaną przekazane do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 3) Ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa wyżej, może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy W związku z jawnością postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, Państwa dane mogą być przekazywane do państw spoza EOG z zastrzeżeniem o którym mowa w punkcie 5 ppkt 2. 7. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych,  prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,  prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwości skorzystania z tego prawa,  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe zawarte są w punkcie 2). 8. Obowiązek podania danych Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienie publiczne nie jest obowiązkowe, ale jest warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie rozporządzenia w sprawie rodzaju dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie kursu florystycznego - Bystra
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania03-06-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie dwóch edycji 50 godzinnego kursu florystycznego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI