„ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA GRUPOWEGO POD NAZWĄ: SZKOLENIA NA UPRAWNIENIA...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA GRUPOWEGO POD NAZWĄ: SZKOLENIA NA UPRAWNIENIA W ZAKRESIE EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH DO 1 KV”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKoło
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-03-12
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiatowy Urząd Pracy
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-04
 • Numer ogłoszenia520898-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 520898-N-2019 z dnia 2019-03-04 r.

Powiatowy Urząd Pracy: „ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA GRUPOWEGO POD NAZWĄ: SZKOLENIA NA UPRAWNIENIA W ZAKRESIE EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH DO 1 KV”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia grupowego pod nazwą : „Szkolenia na uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV” dla 50 osób bezrobotnych w nie więcej niż 3-5 grupach min. po 10 osób, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole w ramach: - „Projektu Aktywizacja Zawodowa Osób Bezrobotnych i Poszukujących Pracy w Powiecie Kolskim (IV)” w ramach Działania 6.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego– zwanego w dalszej części WRPO – 36 osób i - z Funduszu Pracy – 14 osób. Zamawiający dopuszcza przesunięcie liczby osób pomiędzy programami.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, krajowy numer identyfikacyjny 31109608300000, ul. ul. Sienkiewicza  27 , 62-600  Koło, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 272 26 25, 272 29 94, e-mail pokl@praca.gov.pl, faks 063 272 26 25.
Adres strony internetowej (URL): kolo.praca.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.pupkolo.pl/przetargi/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.pupkolo.pl/przetargi/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
tak
Adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Kole ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło. 2. Ofertę należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole przy ul. Sienkiewicza 27, pokój nr 2 (sekretariat).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA GRUPOWEGO POD NAZWĄ: SZKOLENIA NA UPRAWNIENIA W ZAKRESIE EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH DO 1 KV”
Numer referencyjny: ZA.DD.3324-1/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia grupowego pod nazwą : „Szkolenia na uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV” dla 50 osób bezrobotnych w nie więcej niż 3-5 grupach min. po 10 osób, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole w ramach: - „Projektu Aktywizacja Zawodowa Osób Bezrobotnych i Poszukujących Pracy w Powiecie Kolskim (IV)” w ramach Działania 6.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego– zwanego w dalszej części WRPO – 36 osób i - z Funduszu Pracy – 14 osób. Zamawiający dopuszcza przesunięcie liczby osób pomiędzy programami. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Szkolenie ma być przeprowadzone zgodnie z: 1) Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (j.t. Dz.U. 2018r., poz. 755, z późn. zm.) 2) Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r., nr 89, poz. 828, z późn. zm.) Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu przed komisją powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Program szkolenia musi być realizowany w łącznym wymiarze 6 godzin zegarowych (Godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut), dla każdego z uczestników ( do wymiaru godz. szkolenia nie wlicza się godzin egzaminu, o którym mowa niżej). Czas trwania szkolenia wraz z egzaminem (dot. każdej z grup): nie dłużej niż dwa dni robocze następujące po sobie, a wszystkich skierowanych grup nie później niż do 22.06.2019r. Rozpoczęcie szkoleń dla skierowanych bezrobotnych nastąpi w terminach każdorazowo uzgodnionych ze Zleceniobiorcą, przy czym nie później niż w ciągu 14 dni od wezwania przez Zleceniodawcę.

II.5) Główny kod CPV: 80530000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-22
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-06-22

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: a) Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada aktualny na 2019 rok wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzony przez właściwy dla siedziby jednostki szkoleniowej – wojewódzki urząd pracy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.10.2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych j.t. Dz.U. z 2014r. poz. 781). Zamawiający dokona sprawdzenia na stronie internetowej www.ris.praca.gov.pl czy Wykonawca posiada aktualny na 2019r. wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę o charakterze zgodnym z przedmiotem zamówienia tj. szkolenia na uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV, gdzie każda usługa została wykonana dla grupy min. 10 osób), które są wykonane lub są wykonywane należycie; 2) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobą/osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: wykładowca/instruktor posiada wykształcenie co najmniej średnie oraz doświadczenie zawodowe w prowadzeniu min. 1 szkolenia grupowego (gdzie każda usługa została wykonana dla grupy min. 10 osób), zgodnych z tematyką zamówienia. Wymagania dotyczące kadry szkoleniowej musi spełniać każda osoba wskazana przez Wykonawcę. 3) Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim/spełniającym przepisy BHP i przeciwpożarowe oraz przystosowanym do zajęć dydaktycznych/pomieszczeniem do przeprowadzenia zajęć, dostosowanym do ilości uczestników szkolenia z odpowiednią ilością miejsc i stolików. Sala wykładowa musi być wyposażona min. w 1 szt. rzutnika multimedialnego i 1 szt. flipchart lub tablicę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy Wykonawca zobowiązany jest załączyć , aktualne na dzień składania ofert, oświadczenia zgodne z Załącznikiem nr 2. Oświadczenia te stanowić będą wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 2. Zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt. 2 Ustawy – Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego rozdziału SIWZ. 3. Zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt 2 Ustawy – Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 4 niniejszego rozdziału SIWZ. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenia, o których mowa w pkt. 4 niniejszego rozdziału, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – zgodnie z art. 25a ust. 6 Ustawy. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy Wykonawca zobowiązany jest załączyć , aktualne na dzień składania ofert, oświadczenia zgodne z Załącznikiem nr 2. Oświadczenia te stanowić będą wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 2. Zgodnie z art. 25a ust. 3 pkt. 2 Ustawy – Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego rozdziału SIWZ. 3. Zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt 2 Ustawy – Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 4 niniejszego rozdziału SIWZ. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, oświadczenia, o których mowa w pkt. 4 niniejszego rozdziału, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – zgodnie z art. 25a ust. 6 Ustawy. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 5. Jeśli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, musi wskazać część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy oraz wskazać nazwę firmy podmiotu będącego podwykonawcą (jeśli na etapie składania oferty podwykonawca jest już znany wykonawcy) zgodnie z załącznikiem Nr 7 . 6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunku prawnego. Wykonawca, który będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zgodnie z załącznikiem Nr 3). W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7. Wykaz usług szkoleniowych w zakresie objętym przedmiotem niniejszego zamówienia wykonanych w okresie ostatnich 3 lat licząc od daty składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy niż 3 lata – w okresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie wykazanych usług (np. referencje, poświadczenie, rekomendacje – według wyboru Wykonawcy) zgodnie z Załącznikiem nr 4. 8. Dodatkowe doświadczenie wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 12. 9. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia publicznego - wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego: wykładowca/instruktor posiada wykształcenie co najmniej średnie oraz doświadczenie zawodowe w prowadzeniu min. 1 szkolenia grupowego (gdzie każda usługa została wykonana dla grupy min. 10 osób), zgodnych z tematyką zamówienia. Wymagania dotyczące kadry szkoleniowej musi spełniać każda osoba wskazana przez Wykonawcę – zgodnie z Załącznikiem nr 8. 10. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych – wykaz przystosowanych do zajęć dydaktycznych, spełniających przepisy BHP i przeciwpożarowe pomieszczeń do przeprowadzenia zajęć, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował oraz dostosowanych do ilości uczestników szkolenia z odpowiednią ilością miejsc i stolików. Sala wykładowa musi być wyposażona min. w 1 szt. rzutnika multimedialnego i 1 szt. flipchart lub tablicę, udostępnionych przez Wykonawcę bezrobotnym na czas trwania szkolenia - zgodnie z Załącznikiem Nr 9. 11. Program szkolenia zgodnie z Załącznikiem nr 10.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) wypełniony druk o nazwie „OFERTA”, zgodnie z Załącznikiem nr 1, b) preliminarz kosztów zgodnie z załącznikiem nr 11, c) oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2, d) zobowiązanie podmiotu trzeciego zgodnie z załącznikiem nr 3 (jeżeli jest konieczne), e) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu - pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii, f) pełnomocnictwo do składania oferty łącznej w zakresie określonym w art. 23 ust. 2 Ustawy, jeżeli jest wymagane, g) podwykonawstwo zgodnie z Załącznikiem nr 7 (jeżeli jest konieczne), h) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, złożyli odrębne oferty muszą wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie postępowania. (Załącznik Nr 5 lub 6).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena zamówienia 60,00
doświadczenie dodatkowe Wykonawcy 35,00
posiadanie certyfikatów jakości usług 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
a) zmiany osób, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia, pod warunkiem, że zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy oraz pod warunkiem, że osoba wskazana przez Wykonawcę będzie posiadała doświadczenie i kwalifikacje odpowiadające co najmniej doświadczeniu i kwalifikacjom osoby wymienionej w ofercie, b) zmiany miejsca wykonania zamówienia, pod warunkiem, że zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy oraz pod warunkiem, że nie zmieni się miejscowość wykonania zamówienia, a warunki lokalowe zaproponowane przez Wykonawcę będą porównywalne do warunków wskazanych w ofercie, c) zmiany terminu wykonania zamówienia pod warunkiem, ze zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy oraz pod warunkiem, że zachowany zostanie przeciętny tygodniowy wymiar 25 godzin zegarowych szkolenia, d) zmniejszenia liczby uczestników szkolenia pod warunkiem, że zmiana ta jest konieczna z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, e) zmiany wysokości wynagrodzenia pod warunkiem, że zmiana ta nie doprowadzi do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, f) zmiany kosztu osobogodziny szkolenia, pod warunkiem, że nastąpiły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy i pod warunkiem, że zamiana ta nie doprowadzi do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, g) udziału podwykonawcy (lub jego zmiany) na etapie realizacji umowy, jeżeli Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli zmiana lub rezygnacja podwykonawcy dotyczy podmioty, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, h) zmiany zakresu podwykonawstwa.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-12, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam korepetytora z matematyki - Turek
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania18-09-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam korepetytora z matematyki dla ucznia kl. 8, najlepiej z dojazdem do ucznia. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.