ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoTomaszów Mazowiecki
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2018-08-13
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-18
 • Numer ogłoszenia591092-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 591092-N-2018 z dnia 2018-07-18 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
AZYMUT NA SUKCES - NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ZSP NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8, krajowy numer identyfikacyjny 36223319800000, ul. ul. Nadrzeczna  , 97200   Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 44 724 53 08, e-mail 3lo.tomaszow@gmail.com, faks 44 724 53 09.
Adres strony internetowej (URL): www.zsp8.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.zsp8tomaszow.wikom.pl/?url=przetargi/25,zamowienia-publiczne.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://www.bip.zsp8tomaszow.wikom.pl/?url=przetargi/25,zamowienia-publiczne.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Oferty należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) lub złożyć osobiście
Adres:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Maz. ul. Nadrzeczna 17/25 97-200 Tomaszów Maz.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM.
Numer referencyjny: ZSP8.361.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, działanie XI.3 Kształcenie zawodowe w ramach i na potrzeby projektu pn. “AZYMUT NA SUKCES - NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ZSP NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM” na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0035/17-00. 2. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Maz. Zamówienie zostało podzielone i obejmuje 10 części: 1 Sam/a projektuję swój ogród - 26h 2 Rysunek techniczny- 24h 3 Audyt remontowy – 32 h 4 Tworzenie harmonogramów- 24h 5 Karty charakterystyki jako dokument w łańcuchu dostaw - 8h 6 Planowanie pracy z zastosowaniem programu Planista 20h 7 Obsługa programu do projektowania ogrodów – Gardenphilia 6h 8 Praca z chemikaliami – 16h 9 Spektrofotometria UV-VIS – specyfika metody – 8h 10 Chromatografia cieczowa (HPLC) w praktyce – 21h

II.5) Główny kod CPV: 80530000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80500000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponować odpowiednimi osobami (wykładowcy, trenerzy, szkoleniowcy) skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia/wybranej części zamówienia, legitymującymi się odpowiednim uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem tj.: co najmniej jedną osobą, o następujących kwalifikacjach: co najmniej wykształcenie średnie techniczne, co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe wyrażające się w praktycznym stosowaniu wiedzy wykładanej podczas szkoleń/kursu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz osób - skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - załącznik nr 4 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert określonym w niniejszej SIWZ. Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej napisem PRZETARG NA ORGANIZACJĘ I PRZEPROWADZENIE KURSÓW DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM oraz pełną nazwą i adresem Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Do wniosku o zmianę lub wycofanie oferty wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że wniosek o zmianę lub wycofanie został podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-13, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Sam/a projektuję swój ogród
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Sam/a projektuję swój ogród - 26h ( planowany termin realizacji VI 2019) Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników kursu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznej z zakresu zasad projektowania i kompozycji przestrzeni ogrodowej. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu program kursu ze wskazaniem szczegółowych tematów. Wykonawca zapewni Uczestnikom kursu komplet bezpłatnych materiałów szkoleniowych, Wykonawca po ukończeniu kursu przeprowadzi test kompetencji/umiejętności przedmiotowych przed i po szkoleniu. Kurs powinien być przeprowadzony zgodnie z zasadami obowiązującymi dla szkoleń współfinansowanych w ramach Programów Regionalnych Funduszy Europejskich. Tematyka szkolenia: 1. Klasyfikacja zawodów (uprawnienia branżowe) 2. Klasyfikacja Terenów zieleni 3. Historia Sztuki Ogrodowej oraz style ogrodowe 4. Siatka i jej wykorzystanie w projektowaniu 5. Elementy kompozycji 6. Tworzenie kompozycji 7. Stylizowanie ogrodów 8. Projektowanie krajobrazu - warsztaty projektowe – rysunek architektoniczny Planowana liczba osób: 10, Miejsce realizacji: siedziba Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-06-01
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie zawodowe 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Rysunek techniczny
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Rysunek techniczny- 24h (planowany termin realizacji I-II.2019 dla obydwu grup) Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników kursu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznej czytania dokumentacji konstrukcyjnej oraz identyfikacji błędów rysunkowych, obliczania pasowań i dobór tolerancji części maszynowych Nabycie umiejętności wymiarowania prostych i złożonych konstrukcji inżynierskich Wykonawca przedstawi Zamawiającemu program kursu ze wskazaniem szczegółowych tematów. Wykonawca zapewni Uczestnikom kursu komplet bezpłatnych materiałów szkoleniowych. Wykonawca po ukończeniu kursu przeprowadzi test kompetencji/umiejętności przedmiotowych przed i po szkoleniu. Kurs powinien być przeprowadzony zgodnie z zasadami obowiązującymi dla szkoleń współfinansowanych w ramach Programów Regionalnych Funduszy Europejskich. Tematyka szkolenia: 1. Rysunek techniczny i jego odmiany; 2. Rzutowanie prostokątne; 3. Prezentacja graficzna obiektów 3D; 4. Wymiarowanie rysunku technicznego; 5. Oznaczenia niedokładności i nierówności 6. Rysunek komputerowy 7. Zasady zarządzania dokumentacją rysunkową. Planowana liczba osób: 11 I grupa, 9 osób II grupa, Miejsce realizacji: siedziba Zamawiającego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-02-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie zawodowe 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Audyt remontowy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Audyt remontowy – 32 h (planowany termin realizacji X-XII.2019) Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników kursu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznej z zakresu opracowania audytu energetycznego, określającego zakres i parametry przedsięwzięcia remontowego jako dokumentu niezbędnego przy ubieganiu się o przyznanie kredytu na potrzeby remontu z premią remontową. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu program kursu ze wskazaniem szczegółowych tematów. Wykonawca zapewni Uczestnikom kursu komplet bezpłatnych materiałów szkoleniowych. Wykonawca po ukończeniu kursu przeprowadzi test kompetencji/umiejętności przedmiotowych przed i po szkoleniu. Kurs powinien być przeprowadzony zgodnie z zasadami obowiązującymi dla szkoleń współfinansowanych w ramach Programów Regionalnych Funduszy Europejskich. Tematyka szkolenia: 1. Podstawy prawne wykonywania audytów - ustawy, rozporządzenia 2. Metodyka sporządzania audytów energetycznych i świadectw charakterystyki energetycznej budynków, standardowe usprawnienia termomodernizacyjne, technologie i systemy izolacji ETICS analiza ekonomiczna inwestycji termomodernizacyjnych 3. Metodyka sporządzania audytu remontowego 4. Audyt remontowy budynku mieszkalnego – obliczenia i ćwiczenia praktyczne Planowana liczba osób: 11 Miejsce realizacji: siedziba Zamawiającego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-10-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie zawodowe 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Tworzenie harmonogramów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Tworzenie harmonogramów- 24h (planowany termin realizacji X-XII.2019) Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników kursu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznej w zakresie wykorzystania aplikacji Microsoft Project w harmonogramowaniu, sposobów wprowadzania zadań i definiowania ich właściwości określania kolejności wykonywania zadań, przypisywania zasobów do zadań, czyli wprowadzanie informacji o tym, kto jakie czynności i za pomocą, jakich narzędzi będzie wykonywał oraz zdefiniowania kalendarza dla zadania. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu program kursu ze wskazaniem szczegółowych tematów. Wykonawca zapewni Uczestnikom kursu komplet bezpłatnych materiałów szkoleniowych. Wykonawca po ukończeniu kursu przeprowadzi test kompetencji/umiejętności przedmiotowych przed i po szkoleniu. Kurs powinien być przeprowadzony zgodnie z zasadami obowiązującymi dla szkoleń współfinansowanych w ramach Programów Regionalnych Funduszy Europejskich. Tematyka szkolenia: 1. Definiowanie cech harmonogramu, określanie typów harmonogramów. 2. Zarządzanie zadaniami i zasobami. 3. Raportowanie i analiza harmonogramu oraz kosztów 4. Analiza odchyleń w harmonogramie i kosztach 5. Zasady zarządzania dokumentacją rysunkową. Planowana liczba osób: 9 Miejsce realizacji: siedziba Zamawiającego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-10-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie zawodowe 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Karty charakterystyk jako dokument w łańcuchu dostaw
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Karty charakterystyk jako dokument w łańcuchu dostaw - 8h (planowany termin realizacji X-XI.2018) Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników kursu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznej z zakresu Rozporządzenia (WE) 1907/2006 – REACH, Rozporządzenia Komisji (UE) nr 453/2010 i Rozporządzenie (WE) 1272/2008 – CLP wskazujących na obowiązki względem karty charakterystyki ma producent, importer i dystrybutor, ich klasyfikacji. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu program kursu ze wskazaniem szczegółowych tematów. Wykonawca zapewni Uczestnikom kursu komplet bezpłatnych materiałów szkoleniowych. Wykonawca po ukończeniu kursu przeprowadzi test kompetencji/umiejętności przedmiotowych przed i po szkoleniu. Kurs powinien być przeprowadzony zgodnie z zasadami obowiązującymi dla szkoleń współfinansowanych w ramach Programów Regionalnych Funduszy Europejskich. Tematyka szkolenia: 1. Obowiązek sporządzania karty charakterystyki 2. Aktualizacja karty - wymogi 3. Omówienie poszczególnych sekcji w karcie charakterystyki, 4. Okresy przejściowe dla kart charakterystyki 5. Najczęściej popełniane błędy, 6. Zgłoszenie mieszaniny do Inspektora ds. Substancji Chemicznych, Planowana liczba osób: 10 Miejsce realizacji: siedziba Zamawiającego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-10-01
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie zawodowe 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Planowanie pracy z zastosowaniem programu Planista
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Planowanie pracy z zastosowaniem programu Planista – 20h (planowany termin realizacji I-II.2019) Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników kursu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznej z zakresu obsługi programu do tworzenia harmonogramów robót budowlanych i kosztorysowania - Planista. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu program kursu ze wskazaniem szczegółowych tematów. Wykonawca zapewni Uczestnikom kursu komplet bezpłatnych materiałów szkoleniowych, Wykonawca po ukończeniu kursu przeprowadzi test kompetencji/umiejętności przedmiotowych przed i po szkoleniu. Kurs powinien być przeprowadzony zgodnie z zasadami obowiązującymi dla szkoleń współfinansowanych w ramach Programów Regionalnych Funduszy Europejskich. Tematyka szkolenia: 1. Podstawy obsługi programu Harmonogram/Planista 2. Wykorzystanie programów kosztorysowych w procesie planowania w budownictwie 3. Import kosztorysów do programu Planista 4. Następstwa czasowe - siatka powiązań 5. Tworzenie harmonogramów bez powiązania z kosztorysem 6. Kalendarz zapotrzebowania na nakłady rzeczowe i finansowe Planowana liczba osób: 1 – nauczyciel Kurs może być realizowany w grupach, koszty dojazdu pokrywa Zamawiający. Miejsce realizacji: siedziba Wykonawcy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-02-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie zawodowe 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Obsługa programu do projektowania ogrodów – Gardenphilia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Obsługa programu do projektowania ogrodów – Gardenphilia 6h (planowany termin realizacji I-II.2019) Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników kursu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznej z zakresu obsługi programu do tworzenia komponowania, projektowania, programowania i graficznego przedstawiania koncepcji ogrodu przydomowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu program kursu ze wskazaniem szczegółowych tematów. Wykonawca zapewni Uczestnikom kursu komplet bezpłatnych materiałów szkoleniowych, Wykonawca po ukończeniu kursu przeprowadzi test kompetencji/umiejętności przedmiotowych przed i po szkoleniu. Kurs powinien być przeprowadzony zgodnie z zasadami obowiązującymi dla szkoleń współfinansowanych w ramach Programów Regionalnych Funduszy Europejskich. Tematyka szkolenia: 1. Definiowanie ustawień arkusza, projektu oraz obszaru projektowania na dowolnym formacie 2. Projektowanie koncepcyjne w rzucie 2D za pomocą rozbudowanych narzędzi rysowania i edycji 3. Ustawienia widoków 3D w aksonometrii lub perspektywie oraz spacer po ogrodzie 4. Przekroje widokowe, projekt techniczny oraz wymiarowanie 5. Kalkulacja kosztów 6. Symulacja wzrostu roślin w ogrodzie Planowana liczba osób: 2 - nauczyciele Kurs może być realizowany w grupach, koszty dojazdu pokrywa Zamawiający. Miejsce realizacji: siedziba Wykonawcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-02-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie zawodowe 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Praca z chemikaliami
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Praca z chemikaliami – 16h (planowany termin realizacji I-II.2019) Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników kursu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznej z zakresu bezpiecznego stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin. zagadnień związanych z obrotem chemikaliami oraz ich bezpiecznym stosowaniem w zakładach pracy, uczelniach, szkołach i innych instytucjach Wykonawca przedstawi Zamawiającemu program kursu ze wskazaniem szczegółowych tematów. Wykonawca zapewni Uczestnikom kursu komplet bezpłatnych materiałów szkoleniowych, Wykonawca po ukończeniu kursu przeprowadzi test kompetencji/umiejętności przedmiotowych przed i po szkoleniu. Kurs powinien być przeprowadzony zgodnie z zasadami obowiązującymi dla szkoleń współfinansowanych w ramach Programów Regionalnych Funduszy Europejskich. Tematyka szkolenia: 1. Podział czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych, 2. Bezpieczeństwo pracy w trakcie użytkowania chemikaliów 3. Postępowanie z odpadami, 4. Rozporządzenie REACH 5. Rozporządzenie CLP 6. Karty charakterystyki 7. Wymagania pomieszczeń i stanowisk pracy 8. Udzielanie pierwszej pomocy 9. Ocena ryzyka zawodowego Planowana liczba osób: 1 – nauczyciel Kurs może być realizowany w grupach, koszty dojazdu pokrywa Zamawiający. Miejsce realizacji: siedziba Wykonawcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-02-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie zawodowe 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: Spektrofotometria UV-VIS – specyfika metody.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Spektrofotometria UV-VIS – specyfika metody – 8h (planowany termin realizacji I-II.2019) Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników kursu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznej z zakresu spektrofotometrii UV-VIS. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu program kursu ze wskazaniem szczegółowych tematów. Wykonawca zapewni Uczestnikom kursu komplet bezpłatnych materiałów szkoleniowych, Wykonawca po ukończeniu kursu przeprowadzi test kompetencji/umiejętności przedmiotowych przed i po szkoleniu. Kurs powinien być przeprowadzony zgodnie z zasadami obowiązującymi dla szkoleń współfinansowanych w ramach Programów Regionalnych Funduszy Europejskich. Tematyka szkolenia: 1. Fizyko-chemiczne podstawy metod spektroskopowych oraz możliwości i limity wykorzystania; 2. Proces przygotowania próbek do analiz oraz sposoby optymalizacji metod -VIS 3. Zastosowanie analityczne spektrofotometrii; 4. Optymalizacja metod oznaczania, analiza ilościowa; 5. Obliczenia w analizie spektrofotometrycznej. Planowana liczba osób: 1 - nauczyciel Kurs może być realizowany w grupach, koszty dojazdu pokrywa Zamawiający. Miejsce realizacji: siedziba Wykonawcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-02-28
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie zawodowe 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: Chromatografia cieczowa (HPLC) w praktyce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Chromatografia cieczowa (HPLC) w praktyce – 21h (planowany termin realizacji VI-VII.2019) Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników kursu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznej z zakresu wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC i LC/MS. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu program kursu ze wskazaniem szczegółowych tematów. Wykonawca zapewni Uczestnikom kursu komplet bezpłatnych materiałów szkoleniowych, Wykonawca po ukończeniu kursu przeprowadzi test kompetencji/umiejętności przedmiotowych przed i po szkoleniu. Kurs powinien być przeprowadzony zgodnie z zasadami obowiązującymi dla szkoleń współfinansowanych w ramach Programów Regionalnych Funduszy Europejskich. Tematyka szkolenia: 1. Klasyfikacja metod chromatograficznych; 2. Podstawy teoretyczne procesu rozdzielania 3. Metody przygotowania próbki przed analizą; 4. Budowa układu pomiarowego; 5. Podstawy spektrometrii mas - widma masowe Planowana liczba osób: 1 - nauczyciel Kurs może być realizowany w grupach, koszty dojazdu pokrywa Zamawiający. Miejsce realizacji: siedziba Wykonawcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80500000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-06-01
data zakończenia: 2019-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie zawodowe 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie szkoleń zawodowych - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania04-06-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie szkoleń zawodowych kwalifikacyjnych prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych w temacie ,,Specjalista ds. Rekrutacji". Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Tomaszów Mazowiecki: Budowa ul. Lipowej w Tomaszowie Mazowieckim
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Tomaszów Mazowiecki: Sprawowanie nadzoru i dozoru geologicznego podczas wykonywania prac i robót określonych w „Projekcie robót geologicznych dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki” oraz „Dodatku nr 1 do projektu robót geologicznych dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki” wraz z wykonaniem badań laboratoryjnych i opracowaniem właściwych dokumentacji w ramach przedsięwzięcia pn. "Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych z utworów jury dolnej w miejscowości Tomaszów Mazowiecki" dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 2.3.1 „Geologia i górnictwo” Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Edukacja, nauka: Zorganizowanie i przeprowadzenie cykli szkoleniowo - aktywizacyjnych w ramach PO WER
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Edukacja, nauka: 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia w zakresie: Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG dla 30 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupeckim (IV)”,współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 1 Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy-projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI