Dodatkowe uprawnienia dla uczniów w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia 2” w...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dodatkowe uprawnienia dla uczniów w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-272/17
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOława
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-02-14
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiat Oławski
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-04
 • Numer ogłoszenia510287-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 510287-N-2019 z dnia 2019-02-04 r.

Powiat Oławski: Dodatkowe uprawnienia dla uczniów w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-272/17
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Nowa jakość kształcenia 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-272/17
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Oławski, krajowy numer identyfikacyjny 93193472700000, ul. ul. 3 Maja  1 , 55200   Oława, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 301 15 22, e-mail krzysztof.petrykiewicz@starostwo.olawa.pl, faks 71 301 15 62.
Adres strony internetowej (URL): www.starostwo.olawa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.starostwo.olawa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Starostwo Powiatowe w Oławie, ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dodatkowe uprawnienia dla uczniów w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Nr naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-272/17
Numer referencyjny: IZP.272.9.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
maksymalnej liczby części 11
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
11


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe obejmujące zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczniów przedmiotów zawodowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie.

II.5) Główny kod CPV: 80530000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
80000000-4
80500000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (W TERMINIE TRZECH DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA www.bip.starostwo.olawa.pl ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT) – wg wzoru z Załącznika Nr 6 do SIWZ,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
nie dotyczy
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena wykonania zamówienia 60,00
Doświadczenie prowadzących 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
nie dotyczy
Informacje dodatkowe
nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego b. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego c. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej b) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć b. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej c) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy 19.3. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: a) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu b) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a. zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści b. zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie c. zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy d. polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż określonych w umowie lub Ustawie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-14, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1. administratorem danych osobowych wykonawcy będącego osobą fizyczną jest: Starosta Oławski Adres: ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława 2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: Numer telefonu inspektora ochrony danych osobowych: 71 301 15 33 Adres poczty elektronicznej: iod@starostwo.olawa.pl Numer faksu: (71) 301 15 62 3. dane osobowe wykonawcy będącego osobą fizyczną przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego IF.271.42.2018 p. n. Dodatkowe uprawnienia dla uczniów w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, - prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. odbiorcami danych osobowych wykonawcy będącego osobą fizyczną będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5. dane osobowe wykonawcy będącego osobą fizyczną będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez wykonawcy będącego osobą fizyczną danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w ZNAK SPRAWY: IZP.272.36.2018 przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy będącego osobą fizyczną decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. wykonawca będąca osobą fizyczną posiada: 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. wykonawcy będącego osobą fizyczną nie przysługuje: 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część 1 zamówienia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa obejmująca zorganizowanie i przeprowadzenie kursu animatora wolnego czasu dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie b) Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do wykonywania podstawowych zadań zawodowych animatora czasu wolnego, a przez to podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Zdobycie wiedzy praktycznej jak i teoretycznej, które mogą zapewnić dalszy rozwój oraz zwiększyć ich szanse na rynku pracy. c) Adresaci kursu 1. Uczestnikami kursu będą uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie 2. Liczba grup do przeszkolenia przez Wykonawcę: 1 3. Liczba uczestników: 8 osób d) Czas trwania kursu 1. Łączna liczba godzin kursu dla całej grupy (8 osób) obejmuje 50 godzin lekcyjnych 2. Termin realizacji kursu do 30.11. 2019 r. e) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu kursu (z rozpisaniem na daty i godziny prowadzenia zajęć). f) Wykonawca dostarczy szczegółowy harmonogram kursu.Wszelkie zmiany w ww. dokumentach muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym i nie wymagają zmiany umowy g) Zagadnienia w ramach kursu: Czym jest animacja, poznanie warsztatu, obowiązków oraz zadań Animatora, podstawy rekreacji ruchowej, teoria i metodyka rekreacji, zabawy i gry ruchowe, animacja czasu wolnego, aktywność ruchowa. h) Miejsce szkolenia i materiały szkoleniowe: 1. Miejsce szkolenia: Zajęcia dla uczestników kursu odbędą się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie 2. Koszty dotyczące korzystania z pomieszczeń w ww. lokalizacjach, w celu przeprowadzenia kursu (część teoretyczna i praktyczna) ponosi Zamawiający. i) Materiały szkoleniowe: Wykonawca zapewni materiały do prowadzenia zajęć w ramach kursu. j) Forma kursu: Zajęcia będą realizowane w formie pozalekcyjnej w godzinach popołudniowych (w porozumieniu ze szkołą), aby nie kolidowały z zajęciami dydaktycznymi uczniów. k) Weryfikacja faktu nabycia kompetencji: Wykonawca zobowiązany będzie przygotować dokument o nazwie „Nabycie kompetencji przez uczestników kursu”, do pięciu dni od podpisania umowy, na podstawie którego dokona w ramach realizacji kursu weryfikacji faktu nabycia kompetencji przez uczestników szkolenia w oparciu o następujące etapy: a) etap 1 –zdefiniowanie grupy docelowej kursu, która zostanie poddana ocenie (8 uczniów CKZiU w Oławie) b) etap 2 –określenie wymagań/efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy po realizacji kursu c) etap 3 –weryfikacja wymagań/efektów uczenia się na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu kursu d) etap 4 – porównanie wyników uzyskanych przez uczestników szkolenia w ramach etapu 3. (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie 2. efektami uczenia się). Zamawiający ma prawo przedstawić uwagi do dokumentu, a Wykonawca ma obowiązek je uwzględnić. l) Wykonawca zadania powinien być wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a zajęcia w ramach kursu powinny być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. m) Dokumentacja kursu: Wykonawca jest zobowiązany do: 1) prowadzenia dokumentacji z przebiegu kursu w ramach realizacji przedmiotu umowy, opatrzonej logotypami projektu, 2) zabezpieczenia i przechowywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, oraz udostępnienia ich instytucjom krajowym i Unii Europejskiej upoważnionym do kontroli, 3) sporządzenia i wydania wszystkim uczestnikom kursu: 1. zaświadczeń ukończenia kursu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zaświadczenie ukończenia kursu winno być zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014 poz. 622). 2. przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia kursu kompletu dokumentów obejmującego m.in.: a. Dziennik zajęć zawierający m.in. czas i tematykę zajęć, szczegółowy program szkolenia, listę obecności uczestników, listę potwierdzającą odbiór materiałów szkoleniowych, listę potwierdzającą odbiór zaświadczeń o ukończeniu kursu, b. Kopie zaświadczeń ukończenia kursu c. Dokumentację fotograficzną z prowadzonego kursu (min. 5 zdjęć) na płycie CD lub DVD n) Współpraca z Zamawiającym: 1. Wykonawca jest zobowiązany do pozostawania w bieżącej współpracy z Zamawiającym i szkołą. 2. Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego informowania Zamawiającego o zaistniałych problemach i trudnościach oraz obiektywnych ograniczeniach, występujących przy realizacji umowy. 3. Wykonawca podlega hospitacji i kontroli prowadzonej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego (w tym niezapowiedzianej) oraz przez uprawnione organy nadzoru.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80000000-4, 80500000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena wykonania zamówienia 60,00
Doświadczenie prowadzących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Część 2 zamówienia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa obejmująca zorganizowanie i przeprowadzenie kursu florystycznego dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie b) Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do wykonywania podstawowych zadań zawodowych florysty, a przez to podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Zdobycie wiedzy praktycznej jak i teoretycznej, które mogą zapewnić dalszy rozwój oraz zwiększyć ich szanse na rynku pracy. c) Adresaci kursu 1. Uczestnikami kursu będą uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie 2. Liczba grup do przeszkolenia przez Wykonawcę: 1 3. Liczba uczestników: 8 osób. d) Czas trwania kursu 1. Łączna liczba godzin kursu dla całej grupy (8 osób) obejmuje 20 godzin lekcyjnych 2. Termin realizacji kursu do 30.11. 2019 r. e) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu kursu (z rozpisaniem na daty i godziny prowadzenia zajęć). f) Wykonawca dostarczy szczegółowy harmonogram kursu. Wszelkie zmiany w ww. dokumentach muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym i nie wymagają zmiany umowy. g) Kurs powinien poruszać zagadnienia: - teoria barw i kompozycji, - florystyczne zasady kompozycji, - narzędzia florysty, - materiałoznawstwo - materiał roślinny - florystyka okolicznościowa - sztuka układania kwiatów. h) Miejsce szkolenia i materiały szkoleniowe: Miejsce szkolenia: Zajęcia teoretyczne i praktyczne dla uczestników kursu odbędą się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie. i) Koszty dotyczące korzystania z pomieszczeń w ww. lokalizacjach, w celu przeprowadzenia kursu (część teoretyczna i praktyczna) ponosi Zamawiający. j) Materiały szkoleniowe: Wykonawca zapewni materiały do prowadzenia zajęć w ramach kursu k) Forma kursu: Zajęcia będą realizowane w formie pozalekcyjnej w godzinach popołudniowych (w porozumieniu ze szkołą), aby nie kolidowały z zajęciami dydaktycznymi uczniów. l) Weryfikacja faktu nabycia kompetencji: Wykonawca zobowiązany będzie przygotować dokument o nazwie „Nabycie kompetencji przez uczestników kursu”, do pięciu dni od podpisania umowy, na podstawie którego dokona w ramach realizacji kursu weryfikacji faktu nabycia kompetencji przez uczestników szkolenia w oparciu o następujące etapy: 1. etap 1 –zdefiniowanie grupy docelowej kursu, która zostanie poddana ocenie (8 uczniów CKZiU w Oławie) 2. etap 2 –określenie wymagań/efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy po realizacji kursu 3. etap 3 –weryfikacja wymagań/efektów uczenia się na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu kursu 4. etap 4 – porównanie wyników uzyskanych przez uczestników szkolenia w ramach etapu 3. (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie 2. efektami uczenia się). m) Zamawiający ma prawo przedstawić uwagi do dokumentu, a Wykonawca ma obowiązek je uwzględnić. n) Wykonawca zadania powinien być wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a zajęcia w ramach kursu powinny być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. o) Dokumentacja kursu: Wykonawca jest zobowiązany do: 1. prowadzenia dokumentacji z przebiegu kursu w ramach realizacji przedmiotu umowy opatrzonej logotypami projektu 2. zabezpieczenia i przechowywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, oraz udostępnienia ich instytucjom krajowym i Unii Europejskiej upoważnionym do kontroli, 3. sporządzenia i wydania wszystkim uczestnikom kursu: a. zaświadczeń ukończenia kursu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zaświadczenie ukończenia kursu winno być zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014 poz. 622). b. przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia kursu kompletu dokumentów obejmującego m.in.: i. Dziennik zajęć zawierający m.in. czas i tematykę zajęć, szczegółowy program szkolenia, listę obecności uczestników, listę potwierdzającą odbiór materiałów szkoleniowych, listę potwierdzającą odbiór zaświadczeń o ukończeniu kursu, ii. Kopie zaświadczeń ukończenia kursu iii. Dokumentację fotograficzną z prowadzonego kursu (min. 5 zdjęć) na płycie CD lub DVD p) Współpraca z Zamawiającym: 1. Wykonawca jest zobowiązany do pozostawania w bieżącej współpracy z Zamawiającym i szkołą. 2. Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego informowania Zamawiającego o zaistniałych problemach i trudnościach oraz obiektywnych ograniczeniach, występujących przy realizacji umowy. 3. Wykonawca podlega hospitacji i kontroli prowadzonej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego (w tym niezapowiedzianej) oraz przez uprawnione organy nadzoru.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80000000-4, 80500000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena wykonania zamówienia 60,00
Doświadczenie prowadzących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Część 3 zamówienia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa obejmująca zorganizowanie i przeprowadzenie kursu fotograficznego dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie b) Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do wykonywania podstawowych zadań zawodowych fotografa, a przez to podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Zdobycie wiedzy praktycznej jak i teoretycznej, które mogą zapewnić dalszy rozwój oraz zwiększyć ich szanse na rynku pracy. c) Adresaci kursu 1. Uczestnikami kursu będą uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie 2. Liczba grup do przeszkolenia przez Wykonawcę: 1 3. Liczba uczestników: 13 osób (10 uczniów CKZiU + 3 uczniów ZSP Nr 2) d) Czas trwania kursu 1. Łączna liczba godzin kursu dla całej grupy (13 osób) obejmuje 40 godzin lekcyjnych (20 godzin zajęć teoretycznych+ 20 godzin zajęć praktycznych) 2. Termin realizacji kursu do 30.11. 2019 r. e) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu kursu (z rozpisaniem na daty i godziny prowadzenia zajęć).Wykonawca dostarczy szczegółowy harmonogram kursu. Wszelkie zmiany w ww. dokumentach muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym i nie wymagają zmiany umowy. f) Zagadnienia w ramach kursu Kadrowanie i kompozycja, dobieranie poszczególnych parametrów, takich jak przesłona, czas czy głębia ostrości, obsługa funkcji aparatów, balans bieli, kadrowanie, ekspozycja, portret, fotografia plenerowa, reklamowa, obróbka zdjęć. g) Miejsce szkolenia i materiały szkoleniowe: Miejsce szkolenia: Zajęcia dla uczestników kursu odbędą się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie lub Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie. h) Koszty dotyczące korzystania z pomieszczeń w ww. lokalizacjach, w celu przeprowadzenia kursu (część teoretyczna i praktyczna) ponosi Zamawiający. i) Materiały szkoleniowe - część praktyczna: Wykonawca zapewni materiały do prowadzenia zajęć praktycznych w ramach kursu. j) Forma kursu: Zajęcia teoretyczne i praktyczne będą realizowane w formie pozalekcyjnej w godzinach popołudniowych (w porozumieniu ze szkołą), aby nie kolidowały z zajęciami dydaktycznymi uczniów. k) Weryfikacja faktu nabycia kompetencji 1. Wykonawca zobowiązany będzie przygotować dokument o nazwie „Nabycie kompetencji przez uczestników kursu”, do pięciu dni od podpisania umowy, na podstawie którego dokona w ramach realizacji kursu weryfikacji faktu nabycia kompetencji przez uczestników szkolenia w oparciu o następujące etapy: a. etap 1 –zdefiniowanie grupy docelowej kursu, która zostanie poddana ocenie (10 uczniów CKZiU w Oławie+3 uczniów ZSP Nr 2 w Oławie) b. etap 2 –określenie wymagań/efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy po realizacji kursu c. etap 3 –weryfikacja wymagań/efektów uczenia się na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu kursu d. etap 4 – porównanie wyników uzyskanych przez uczestników szkolenia w ramach etapu 3. (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie 2. efektami uczenia się). 2. Zamawiający ma prawo przedstawić uwagi do dokumentu, a Wykonawca ma obowiązek je uwzględnić. l) Wykonawca zadania powinien być wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a zajęcia w ramach kursu powinny być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. m) Dokumentacja kursu: 1. Wykonawca jest zobowiązany do: a. prowadzenia dokumentacji z przebiegu kursu w ramach realizacji przedmiotu umowy opatrzonej logotypami projektu b. zabezpieczenia i przechowywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, oraz udostępnienia ich instytucjom krajowym i Unii Europejskiej upoważnionym do kontroli, c. sporządzenia i wydania wszystkim uczestnikom kursu: i. zaświadczeń ukończenia kursu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zaświadczenie ukończenia kursu winno być zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014 poz. 622). d. przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia kursu kompletu dokumentów obejmującego m.in.: i. Dziennik zajęć zawierający m.in. czas i tematykę zajęć, szczegółowy program szkolenia, listę obecności uczestników, listę potwierdzającą odbiór materiałów szkoleniowych, listę potwierdzającą odbiór zaświadczeń o ukończeniu kursu, ii. Kopie zaświadczeń ukończenia kursu iii. Dokumentację fotograficzną z prowadzonego kursu (min. 5 zdjęć) na płycie CD lub DVD n) Współpraca z Zamawiającym: 1. Wykonawca jest zobowiązany do pozostawania w bieżącej współpracy z Zamawiającym i szkołą. 2. Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego informowania Zamawiającego o zaistniałych problemach i trudnościach oraz obiektywnych ograniczeniach, występujących przy realizacji umowy. 3. Wykonawca podlega hospitacji i kontroli prowadzonej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego (w tym niezapowiedzianej) oraz przez uprawnione organy nadzoru.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80000000-4, 80500000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena wykonania zamówienia 60,00
Doświadczenie prowadzących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Część 4 zamówienia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa obejmująca zorganizowanie i przeprowadzenie kursu grafiki komputerowej dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie b) Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do wykonywania podstawowych zadań zawodowych grafika komputerowego, a przez to podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Zdobycie wiedzy praktycznej jak i teoretycznej, które mogą zapewnić dalszy rozwój oraz zwiększyć ich szanse na rynku pracy. c) Adresaci kursu 1. Uczestnikami kursu będą uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie 2. Liczba grup do przeszkolenia przez Wykonawcę: 1 3. Liczba uczestników: 10 osób d) Czas trwania kursu 1. Łączna liczba godzin kursu dla całej grupy (10 osób) obejmuje 40 godzin lekcyjnych 2. Termin realizacji kursu do 30.11. 2019 r. 3. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu kursu (z rozpisaniem na daty i godziny prowadzenia zajęć). 4. Wykonawca dostarczy szczegółowy harmonogram kursu. Wszelkie zmiany w ww. dokumentach muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym i nie wymagają zmiany umowy. e) Zagadnienia w ramach kursu: Podstawy projektowania graficznego, obróbka zdjęć, tworzenie fotomontaży, retusz zdjęć, ciekawe efekty specjalne, tworzenie plakatów, zaproszenia, kartki okolicznościowe, komiksy, tworzenie animacji na strony WWW. Nabycie umiejętności praktycznego zastosowania grafiki komputerowej, integrowania grafiki, tekstu, dźwięku, animacji. f) Miejsce szkolenia i materiały szkoleniowe: 1. Miejsce szkolenia: Zajęcia dla uczestników kursu odbędą się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie 2. Koszty dotyczące korzystania z pomieszczeń w ww. lokalizacjach, w celu przeprowadzenia kursu (część teoretyczna i praktyczna) ponosi Zamawiający. 3. Materiały szkoleniowe - część praktyczna: Wykonawca zapewni materiały do prowadzenia zajęć w ramach kursu. 4. Forma kursu: Zajęcia będą realizowane w formie pozalekcyjnej w godzinach popołudniowych (w porozumieniu ze szkołą), aby nie kolidowały z zajęciami dydaktycznymi uczniów. g) Weryfikacja faktu nabycia kompetencji 1. Wykonawca zobowiązany będzie przygotować dokument o nazwie „Nabycie kompetencji przez uczestników kursu”, do pięciu dni od podpisania umowy, na podstawie którego dokona w ramach realizacji kursu weryfikacji faktu nabycia kompetencji przez uczestników szkolenia w oparciu o następujące etapy: a. etap 1 –zdefiniowanie grupy docelowej kursu, która zostanie poddana ocenie (10 uczniów ZSP Nr 2 w Oławie) b. etap 2 –określenie wymagań/efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy po realizacji kursu c. etap 3 –weryfikacja wymagań/efektów uczenia się na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu kursu d. etap 4 – porównanie wyników uzyskanych przez uczestników szkolenia w ramach etapu 3. (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie 2. efektami uczenia się). 2. Zamawiający ma prawo przedstawić uwagi do dokumentu, a Wykonawca ma obowiązek je uwzględnić. 3. Wykonawca zadania powinien być wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a zajęcia w ramach kursu powinny być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. h) Dokumentacja kursu: Wykonawca jest zobowiązany do: 1. prowadzenia dokumentacji z przebiegu kursu w ramach realizacji przedmiotu umowy opatrzonej logotypami projektu 2. zabezpieczenia i przechowywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, oraz udostępnienia ich instytucjom krajowym i Unii Europejskiej upoważnionym do kontroli, 3. sporządzenia i wydania wszystkim uczestnikom kursu: a. zaświadczeń ukończenia kursu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zaświadczenie ukończenia kursu winno być zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014 poz. 622). Zaświadczenia powinny zawierać logotypy zgodne z wytycznymi EFS. 4. przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia kursu kompletu dokumentów obejmującego m.in.: a. Dziennik zajęć zawierający m.in. czas i tematykę zajęć, szczegółowy program szkolenia, listę obecności uczestników, listę potwierdzającą odbiór materiałów szkoleniowych, listę potwierdzającą odbiór zaświadczeń o ukończeniu kursu, b. Kopie zaświadczeń ukończenia kursu c. Dokumentację fotograficzną z prowadzonego kursu (min. 5 zdjęć) na płycie CD lub DVD i) Współpraca z Zamawiającym: 1. Wykonawca jest zobowiązany do pozostawania w bieżącej współpracy z Zamawiającym i szkołą. 2. Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego informowania Zamawiającego o zaistniałych problemach i trudnościach oraz obiektywnych ograniczeniach, występujących przy realizacji umowy. 3. Wykonawca podlega hospitacji i kontroli prowadzonej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego (w tym niezapowiedzianej) oraz przez uprawnione organy nadzoru.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80000000-4, 80500000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena wykonania zamówienia 60,00
Doświadczenie prowadzących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Część 5 zamówienia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa obejmująca zorganizowanie i przeprowadzenie kursu magazyniera dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie b) Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do wykonywania podstawowych zadań zawodowych magazyniera, a przez to podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Zdobycie wiedzy praktycznej jak i teoretycznej, które mogą zapewnić dalszy rozwój oraz zwiększyć ich szanse na rynku pracy. c) Adresaci kursu 1. Uczestnikami kursu będą uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie 2. Liczba grup do przeszkolenia przez Wykonawcę: 2 3. Liczba uczestników: 25 osób (12+13) d) Czas trwania kursu 1. Łączna liczba godzin kursu dla 1 grupy obejmuje 30 godzin lekcyjnych. 2. Termin realizacji kursu do 30.11. 2019 r. 3. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu kursu (z rozpisaniem na daty i godziny prowadzenia zajęć). 4. Wykonawca dostarczy szczegółowy harmonogram kursu. Wszelkie zmiany w ww. dokumentach muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym i nie wymagają zmiany umowy. e) Kurs powinien poruszać zagadnienia: Organizacja pracy w magazynach, podstawy zagospodarowania magazynu i technologii magazynowej, prowadzenie dokumentacji magazynowej, obieg dokumentów i towarów w magazynie oraz obsługa programów magazynowych. f) Miejsce szkolenia i materiały szkoleniowe: g) Miejsce szkolenia: 1. Zajęcia dla uczestników kursu odbędą się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie. 2. Koszty dotyczące korzystania z pomieszczeń w ww. lokalizacjach, w celu przeprowadzenia kursu ponosi Zamawiający. h) Materiały szkoleniowe: 1. Wykonawca zapewni materiały do prowadzenia zajęć w ramach kursu i) Forma kursu: 1. Zajęcia będą realizowane w formie pozalekcyjnej w godzinach popołudniowych (w porozumieniu ze szkołą), aby nie kolidowały z zajęciami dydaktycznymi uczniów. j) Weryfikacja faktu nabycia kompetencji 1. Wykonawca zobowiązany będzie przygotować dokument o nazwie „Nabycie kompetencji przez uczestników kursu”, do pięciu dni od podpisania umowy, na podstawie którego dokona w ramach realizacji kursu weryfikacji faktu nabycia kompetencji przez uczestników szkolenia w oparciu o następujące etapy: a. etap 1 –zdefiniowanie grupy docelowej kursu, która zostanie poddana ocenie (25 uczniów ZSP Nr 2 w Oławie) b. etap 2 –określenie wymagań/efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy po realizacji kursu c. etap 3 –weryfikacja wymagań/efektów uczenia się na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu kursu d. etap 4 – porównanie wyników uzyskanych przez uczestników szkolenia w ramach etapu 3. (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie 2. efektami uczenia się). 2. Zamawiający ma prawo przedstawić uwagi do dokumentu, a Wykonawca ma obowiązek je uwzględnić. 3. Wykonawca zadania powinien być wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a zajęcia w ramach kursu powinny być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. k) Dokumentacja kursu: 1. Wykonawca jest zobowiązany do: a. prowadzenia dokumentacji z przebiegu kursu w ramach realizacji przedmiotu umowy opatrzonej logotypami projektu b. zabezpieczenia i przechowywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, oraz udostępnienia ich instytucjom krajowym i Unii Europejskiej upoważnionym do kontroli, c. sporządzenia i wydania wszystkim uczestnikom kursu: i. zaświadczeń ukończenia kursu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zaświadczenie ukończenia kursu winno być zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014 poz. 622). d. przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia kursu kompletu dokumentów obejmującego m.in.: i. Dziennik zajęć zawierający m.in. czas i tematykę zajęć, szczegółowy program szkolenia, listę obecności uczestników, listę potwierdzającą odbiór materiałów szkoleniowych, listę potwierdzającą odbiór zaświadczeń o ukończeniu kursu, ii. Kopie zaświadczeń ukończenia kursu iii. Dokumentację fotograficzną z prowadzonego kursu (min. 5 zdjęć) na płycie CD lub DVD l) Współpraca z Zamawiającym: 1. Wykonawca jest zobowiązany do pozostawania w bieżącej współpracy z Zamawiającym i szkołą. 2. Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego informowania Zamawiającego o zaistniałych problemach i trudnościach oraz obiektywnych ograniczeniach, występujących przy realizacji umowy. 3. Wykonawca podlega hospitacji i kontroli prowadzonej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego (w tym niezapowiedzianej) oraz przez uprawnione organy nadzoru.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80000000-4, 80500000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena wykonania zamówienia 60,00
Doświadczenie prowadzących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Część 6 zamówienia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa obejmująca zorganizowanie i przeprowadzenie kursu przedstawiciela handlowego dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie b) Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do wykonywania podstawowych zadań zawodowych przedstawiciela handlowego, a przez to podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Zdobycie wiedzy praktycznej jak i teoretycznej, które mogą zapewnić dalszy rozwój oraz zwiększyć ich szanse na rynku pracy. c) Adresaci kursu: 1) Uczestnikami kursu będą uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie 2) Liczba grup do przeszkolenia przez Wykonawcę: 1 3) Liczba uczestników: 12 osób. d) Czas trwania kursu 1. Łączna liczba godzin kursu dla całej grupy (12 osób) obejmuje min. 30 godzin lekcyjnych. 2. Termin realizacji kursu do 30.11. 2019 r. 3. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu kursu (z rozpisaniem na daty i godziny prowadzenia zajęć). 4. Wykonawca dostarczy szczegółowy harmonogram kursu. Wszelkie zmiany w ww. dokumentach muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym i nie wymagają zmiany umowy. e) Kurs powinien poruszać zagadnienia: 1. Poznanie metod oraz technik przydatnych w planowaniu sprzedaży oraz organizacji pracy. Doskonalenie standardowych kroków wizyty handlowej oraz analiza skuteczności. Nabycie umiejętności przekazywania właściwej informacji handlowej. Przećwiczenie podstawowych technik sprzedaży i umiejętności handlowych. f) Miejsce szkolenia i materiały szkoleniowe: g) Miejsce szkolenia: 1. Zajęcia dla uczestników kursu odbędą się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie. 2. Koszty dotyczące korzystania z pomieszczeń w ww. lokalizacjach, w celu przeprowadzenia kursu ponosi Zamawiający. h) Materiały szkoleniowe: 1. Wykonawca zapewni materiały do prowadzenia zajęć w ramach kursu i) Forma kursu: 1. Zajęcia będą realizowane w formie pozalekcyjnej w godzinach popołudniowych (w porozumieniu ze szkołą), aby nie kolidowały z zajęciami dydaktycznymi uczniów. j) Weryfikacja faktu nabycia kompetencji 1. Wykonawca zobowiązany będzie przygotować dokument o nazwie „Nabycie kompetencji przez uczestników kursu”, do pięciu dni od podpisania umowy, na podstawie którego dokona w ramach realizacji kursu weryfikacji faktu nabycia kompetencji przez uczestników szkolenia w oparciu o następujące etapy: a. etap 1 –zdefiniowanie grupy docelowej kursu, która zostanie poddana ocenie (12 uczniów ZSP Nr 2 w Oławie) b. etap 2 –określenie wymagań/efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy po realizacji kursu c. etap 3 –weryfikacja wymagań/efektów uczenia się na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu kursu d. etap 4 – porównanie wyników uzyskanych przez uczestników szkolenia w ramach etapu 3. (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie 2. efektami uczenia się). 2. Zamawiający ma prawo przedstawić uwagi do dokumentu, a Wykonawca ma obowiązek je uwzględnić. 3. Wykonawca zadania powinien być wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a zajęcia w ramach kursu powinny być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. k) Dokumentacja kursu: 1. Wykonawca jest zobowiązany do: a. prowadzenia dokumentacji z przebiegu kursu w ramach realizacji przedmiotu umowy opatrzonej logotypami projektu b. zabezpieczenia i przechowywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, oraz udostępnienia ich instytucjom krajowym i Unii Europejskiej upoważnionym do kontroli, c. sporządzenia i wydania wszystkim uczestnikom kursu: i. zaświadczeń ukończenia kursu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zaświadczenie ukończenia kursu winno być zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014 poz. 622). d. przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia kursu kompletu dokumentów obejmującego m.in.: i. Dziennik zajęć zawierający m.in. czas i tematykę zajęć, szczegółowy program szkolenia, listę obecności uczestników, listę potwierdzającą odbiór materiałów szkoleniowych, listę potwierdzającą odbiór zaświadczeń o ukończeniu kursu, ii. Kopie zaświadczeń ukończenia kursu iii. Dokumentację fotograficzną z prowadzonego kursu (min. 5 zdjęć) na płycie CD lub DVD l) Współpraca z Zamawiającym: 1. Wykonawca jest zobowiązany do pozostawania w bieżącej współpracy z Zamawiającym i szkołą. 2. Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego informowania Zamawiającego o zaistniałych problemach i trudnościach oraz obiektywnych ograniczeniach, występujących przy realizacji umowy. 3. Wykonawca podlega hospitacji i kontroli prowadzonej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego (w tym niezapowiedzianej) oraz przez uprawnione organy nadzoru.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80000000-4, 80500000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena wykonania zamówienia 60,00
Doświadczenie prowadzących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Część 7 zamówienia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa obejmująca zorganizowanie i przeprowadzenie kursu baristycznego I stopnia dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie. b) Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do wykonywania podstawowych zadań zawodowych baristy, a przez to podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Zdobycie wiedzy praktycznej jak i teoretycznej, które mogą zapewnić dalszy rozwój oraz zwiększyć ich szanse na rynku pracy, a także wydanie uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu kursu potwierdzających ich kompetencje. c) Adresaci kursu 1. Uczestnikami kursu będą uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Oławie. 2. Liczba grup do przeszkolenia przez Wykonawcę: 2 3. Liczba uczestników: 25 osób (1 grupa – 15 osób, 2 grupa – 10 osób) d) Czas trwania kursu: 30 godzin dla jednej grupy e) Termin realizacji kursu do 30.11. 2019 r. f) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu kursu (z rozpisaniem na daty i godziny prowadzenia zajęć). g) Wykonawca dostarczy szczegółowy harmonogram kursu. Wszelkie zmiany w ww. dokumentach muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym i nie wymagają zmiany umowy. h) Weryfikacja faktu nabycia kompetencji 1. Wykonawca zobowiązany będzie przygotować dokument o nazwie „Nabycie kompetencji przez uczestników kursu”, do pięciu dni od podpisania umowy, na podstawie którego dokona w ramach realizacji kursu weryfikacji faktu nabycia kompetencji przez uczestników szkolenia w oparciu o następujące etapy: a. etap 1 –zdefiniowanie grupy docelowej kursu, która zostanie poddana ocenie (10 uczniów CKZiU w Oławie i 15 uczniów ZSP 2 w Oławie) b. etap 2 –określenie wymagań/efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy po realizacji kursu c. etap 3 –weryfikacja wymagań/efektów uczenia się na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu kursu d. etap 4 – porównanie wyników uzyskanych przez uczestników szkolenia w ramach etapu 3. (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie 2. efektami uczenia się). 2. Zamawiający ma prawo przedstawić uwagi do dokumentu, a Wykonawca ma obowiązek je uwzględnić. 3. Wykonawca zadania powinien być wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a zajęcia w ramach kursu powinny być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. i) Miejsce szkolenia i materiały szkoleniowe: 1. Miejsce szkolenia: Zajęcia dla uczestników kursu odbędą się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Oławie. 2. Koszty dotyczące korzystania z pomieszczeń w ww. lokalizacjach, w celu przeprowadzenia kursu ponosi Zamawiający. j) Materiały szkoleniowe - część praktyczna: 1. Wykonawca zapewni materiały do prowadzenia zajęć praktycznych w ramach kursu. k) Forma kursu: 1. Zajęcia będą realizowane w formie pozalekcyjnej w godzinach popołudniowych w uzgodnieniu ze szkołą, aby nie kolidowały z zajęciami dydaktycznymi uczniów. l) Merytoryczny i praktyczny zakres szkolenia winien obejmować: Informacje o kawie. Budowa ekspresu ciśnieniowego, młynka - parametry, rodzaje, konserwacja. Pienienie mleka. Przygotowanie napojów kawowych z mlekiem. Czynniki parzenia kawy. Temperatura wody, rodzaj wody, techniki zalewania, czas parzenia kaw. Omówienie i wykorzystanie dodatków do kaw. Latte art – sztuka „rysowania na kawie”. m) Dokumentacja kursu: 1. Wykonawca jest zobowiązany do: a. prowadzenia dokumentacji z przebiegu kursu w ramach realizacji przedmiotu umowy opatrzonej logotypami projektu b. zabezpieczenia i przechowywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, oraz udostępnienia ich instytucjom krajowym i Unii Europejskiej upoważnionym do kontroli, c. sporządzenia i wydania wszystkim uczestnikom kursu: i. zaświadczeń ukończenia kursu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zaświadczenie ukończenia kursu winno być zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014 poz. 622). d. przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia kursu kompletu dokumentów obejmującego m.in.: i. Dziennik zajęć zawierający m.in. czas i tematykę zajęć, szczegółowy program szkolenia, listę obecności uczestników, listę potwierdzającą odbiór materiałów szkoleniowych, listę potwierdzającą odbiór zaświadczeń o ukończeniu kursu, ii. Kopie zaświadczeń ukończenia kursu iii. Dokumentację fotograficzną z prowadzonego kursu (min. 5 zdjęć) na płycie CD lub DVD n) Współpraca z Zamawiającym: 1. Wykonawca jest zobowiązany do pozostawania w bieżącej współpracy z Zamawiającym i szkołą. 2. Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego informowania Zamawiającego o zaistniałych problemach i trudnościach oraz obiektywnych ograniczeniach, występujących przy realizacji umowy. 3. Wykonawca podlega hospitacji i kontroli prowadzonej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego (w tym niezapowiedzianej) oraz przez uprawnione organy nadzoru.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80000000-4, 80500000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena wykonania zamówienia 60,00
Doświadczenie prowadzących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Część 8 zamówienia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa obejmująca zorganizowanie i przeprowadzenie kursu barmańskiego I stopnia dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie. b) Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do wykonywania podstawowych zadań zawodowych barmana, a przez to podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Zdobycie wiedzy praktycznej jak i teoretycznej, które mogą zapewnić dalszy rozwój oraz zwiększyć ich szanse na rynku pracy. a także wydanie uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu kursu potwierdzających ich kompetencje. c) Adresaci kursu 1. Uczestnikami kursu będą uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Oławie. 2. Liczba grup do przeszkolenia przez Wykonawcę: 2 3. Liczba uczestników: 23 osoby. ( 1 grupa – 13 osób, 2 grupa – 10 osób) d) Czas trwania kursu: min. 30 godzin na 1 grupę 1. Termin realizacji kursu do 30.11. 2019 r. 2. Wykonawca dostarczy szczegółowy harmonogram kursu. Wszelkie zmiany w ww. dokumentach muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym i nie wymagają zmiany umowy. e) Weryfikacja faktu nabycia kompetencji 1. Wykonawca zobowiązany będzie przygotować dokument o nazwie „Nabycie kompetencji przez uczestników kursu”, do pięciu dni od podpisania umowy, na podstawie którego dokona w ramach realizacji kursu weryfikacji faktu nabycia kompetencji przez uczestników szkolenia w oparciu o następujące etapy: a. etap 1 –zdefiniowanie grupy docelowej kursu, która zostanie poddana ocenie (13 uczniów CKZiU w Oławie i 10 uczniów ZSP 2 w Oławie) b. etap 2 –określenie wymagań/efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy po realizacji kursu c. etap 3 –weryfikacja wymagań/efektów uczenia się na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu kursu d. etap 4 – porównanie wyników uzyskanych przez uczestników szkolenia w ramach etapu 3. (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie 2. efektami uczenia się). 2. Zamawiający ma prawo przedstawić uwagi do dokumentu, a Wykonawca ma obowiązek je uwzględnić. 3. Wykonawca zadania powinien być wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a zajęcia w ramach kursu powinny być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. f) Miejsce szkolenia i materiały szkoleniowe: 1. Miejsce szkolenia: Zajęcia dla uczestników kursu odbędą się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie. 2. Koszty dotyczące korzystania z pomieszczeń w ww. lokalizacjach, w celu przeprowadzenia kursu ponosi Zamawiający. g) Materiały szkoleniowe - część praktyczna: Wykonawca zapewni materiały do prowadzenia zajęć w ramach kursu h) Forma kursu: 1. Zajęcia teoretyczne i praktyczne będą realizowane w formie pozalekcyjnej w godzinach popołudniowych w uzgodnieniu ze szkołą, aby nie kolidowały z zajęciami dydaktycznymi uczniów. 2. Merytoryczny i praktyczny zakres szkolenia winien obejmować: charakterystyka pracy barmana; prezentacja sprzętu barmańskiego i typów szkła barowego, miary barowe. Przyrządzanie koktajli, napojów mieszanych. Drinki na bazie świeżych owoców przyrządzane przy użyciu muddlera bądź blendera. Piwo, nalewanie i serwowanie piwa. Ergonomia pracy za barem, Working flair – jak uczynić naszą pracę bardziej efektowną i widowiskową, Obsługa gościa przy barze i na Sali, psychologia sprzedaży. i) Dokumentacja kursu: 1. Wykonawca jest zobowiązany do: a. prowadzenia dokumentacji z przebiegu kursu w ramach realizacji przedmiotu umowy opatrzonej logotypami projektu b. zabezpieczenia i przechowywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, oraz udostępnienia ich instytucjom krajowym i Unii Europejskiej upoważnionym do kontroli, c. sporządzenia i wydania wszystkim uczestnikom kursu: i. zaświadczeń ukończenia kursu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. ii. Zaświadczenie ukończenia kursu winno być zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014 poz. 622). d. przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia kursu kompletu dokumentów obejmującego m.in.: i. Dziennik zajęć zawierający m.in. czas i tematykę zajęć, szczegółowy program szkolenia, listę obecności uczestników, listę potwierdzającą odbiór materiałów szkoleniowych, listę potwierdzającą odbiór zaświadczeń o ukończeniu kursu, ii. Kopie zaświadczeń ukończenia kursu iii. Dokumentację fotograficzną z prowadzonego kursu (min. 5 zdjęć) na płycie CD lub DVD j) Współpraca z Zamawiającym: 1. Wykonawca jest zobowiązany do pozostawania w bieżącej współpracy z Zamawiającym i szkołą. 2. Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego informowania Zamawiającego o zaistniałych problemach i trudnościach oraz obiektywnych ograniczeniach, występujących przy realizacji umowy. 3. Wykonawca podlega hospitacji i kontroli prowadzonej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego (w tym niezapowiedzianej) oraz przez uprawnione organy nadzoru.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80000000-4, 80500000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena wykonania zamówienia 60,00
Doświadczenie prowadzących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: Część 9 zamówienia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa obejmująca zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kasa fiskalna dla uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Oławie. b) Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do wykonywania podstawowych zadań zawodowych kasjera, a przez to podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Zdobycie wiedzy praktycznej jak i teoretycznej, które mogą zapewnić dalszy rozwój oraz zwiększyć ich szanse na rynku pracy. a także wydanie uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu kursu potwierdzających ich kompetencje. c) Adresaci kursu 1. Uczestnikami kursu będą uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Oławie. 2. Liczba grup do przeszkolenia przez Wykonawcę: 2 3. Liczba uczestników: 20 osób ( 1 grupa – 10 osób, 2 grupa – 10 osób) d) Czas trwania kursu: 1. liczba godzin kursu dla jednej grupy obejmuje min. 30 godzin 2. Termin realizacji kursu do 30.11. 2019 r. 3. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu kursu (z rozpisaniem na daty i godziny prowadzenia zajęć) 4. Wykonawca dostarczy szczegółowy harmonogram kursu. Wszelkie zmiany w ww. dokumentach muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym i nie wymagają zmiany umowy. e) Weryfikacja faktu nabycia kompetencji 1. Wykonawca zobowiązany będzie przygotować dokument o nazwie „Nabycie kompetencji przez uczestników kursu”, do pięciu dni od podpisania umowy, na podstawie którego dokona w ramach realizacji kursu weryfikacji faktu nabycia kompetencji przez uczestników szkolenia w oparciu o następujące etapy: a. etap 1 –zdefiniowanie grupy docelowej kursu, która zostanie poddana ocenie (20 uczniów ZSP 2 w Oławie) b. etap 2 –określenie wymagań/efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy po realizacji kursu c. etap 3 –weryfikacja wymagań/efektów uczenia się na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu kursu d. etap 4 – porównanie wyników uzyskanych przez uczestników szkolenia w ramach etapu 3. (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie 2. efektami uczenia się). 2. Zamawiający ma prawo przedstawić uwagi do dokumentu, a Wykonawca ma obowiązek je uwzględnić. 3. Wykonawca zadania powinien być wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a zajęcia w ramach kursu powinny być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. f) Miejsce szkolenia i materiały szkoleniowe: 1. Miejsce szkolenia: Zajęcia dla uczestników kursu odbędą się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Oławie. 2. Koszty dotyczące korzystania z pomieszczeń w ww. lokalizacjach, w celu przeprowadzenia kursu ponosi Zamawiający. g) Materiały szkoleniowe: 1. Wykonawca zapewni materiały do prowadzenia zajęć w ramach kursu h) Forma kursu: 1. Zajęcia będą realizowane w formie pozalekcyjnej w godzinach popołudniowych w uzgodnieniu ze szkołą, aby nie kolidowały z zajęciami dydaktycznymi uczniów. 2. Merytoryczny i praktyczny zakres szkolenia winien obejmować: Informacja ogólna o kasie fiskalnej, urządzenia współpracujące z kasami, przygotowanie kasy do pracy – uruchomienie, sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej, wykonywanie raportów, rozliczanie kasy na koniec dnia sprzedaży, analiza przykładowych wydruków z kasy fiskalnej, dodatkowe funkcje klawiszy, wykaz komunikatów, programowanie kasy, praca z terminalem. 3. Dokumentacja kursu: a. Wykonawca jest zobowiązany do: i. prowadzenia dokumentacji z przebiegu kursu w ramach realizacji przedmiotu umowy opatrzonej logotypami projektu ii. zabezpieczenia i przechowywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, oraz udostępnienia ich instytucjom krajowym i Unii Europejskiej upoważnionym do kontroli, b. sporządzenia i wydania wszystkim uczestnikom kursu: i. zaświadczeń ukończenia kursu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zaświadczenie ukończenia kursu winno być zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014 poz. 622). c. przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia kursu kompletu dokumentów obejmującego m.in.: i. Dziennik zajęć zawierający m.in. czas i tematykę zajęć, szczegółowy program szkolenia, listę obecności uczestników, listę potwierdzającą odbiór materiałów szkoleniowych, listę potwierdzającą odbiór zaświadczeń o ukończeniu kursu, ii. Kopie zaświadczeń ukończenia kursu, iii. Dokumentację fotograficzną z prowadzonego kursu (min. 5 zdjęć) na płycie CD lub DVD 4. Współpraca z Zamawiającym: a. Wykonawca jest zobowiązany do pozostawania w bieżącej współpracy z Zamawiającym i szkołą. b. Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego informowania Zamawiającego o zaistniałych problemach i trudnościach oraz obiektywnych ograniczeniach, występujących przy realizacji umowy. c. Wykonawca podlega hospitacji i kontroli prowadzonej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego (w tym niezapowiedzianej) oraz przez uprawnione organy nadzoru.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80000000-4, 80500000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena wykonania zamówienia 60,00
Doświadczenie prowadzących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: Część 10 zamówienia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa obejmująca zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kiperskiego dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie b) Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do wykonywania podstawowych zadań zawodowych kipera, a przez to podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Zdobycie wiedzy praktycznej jak i teoretycznej, które mogą zapewnić dalszy rozwój oraz zwiększyć ich szanse na rynku pracy, a także wydanie uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu kursu potwierdzających ich kompetencje. c) Adresaci kursu 1. Uczestnikami kursu będą uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie 2. Liczba grup do przeszkolenia przez Wykonawcę: 1 3. Liczba uczestników: 10 osób. d) Czas trwania kursu: min. 15 godzin 1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu kursu (z rozpisaniem na daty i godziny prowadzenia zajęć). 2. Termin realizacji kursu do 30.11. 2019 r. 3. Wykonawca dostarczy szczegółowy harmonogram kursu. Wszelkie zmiany w ww. dokumentach muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym i nie wymagają zmiany umowy. e) Weryfikacja faktu nabycia kompetencji 1. Wykonawca zobowiązany będzie przygotować dokument o nazwie „Nabycie kompetencji przez uczestników kursu”, do pięciu dni od podpisania umowy, na podstawie którego dokona w ramach realizacji kursu weryfikacji faktu nabycia kompetencji przez uczestników szkolenia w oparciu o następujące etapy: a. etap 1 –zdefiniowanie grupy docelowej kursu, która zostanie poddana ocenie (10 uczniów CKZiU w Oławie) b. etap 2 –określenie wymagań/efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy po realizacji kursu c. etap 3 –weryfikacja wymagań/efektów uczenia się na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu kursu d. etap 4 – porównanie wyników uzyskanych przez uczestników szkolenia w ramach etapu 3. (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie 2. efektami uczenia się). 2. Zamawiający ma prawo przedstawić uwagi do dokumentu, a Wykonawca ma obowiązek je uwzględnić. 3. Wykonawca zadania powinien być wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a zajęcia w ramach kursu powinny być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. f) Miejsce szkolenia: Zajęcia teoretyczne i praktyczne dla uczestników kursu odbędą się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie g) Koszty dotyczące korzystania z pomieszczeń w ww. lokalizacjach, w celu przeprowadzenia kursu ponosi Zamawiający. h) Materiały szkoleniowe: i) Wykonawca zapewni materiały do prowadzenia zajęć praktycznych w ramach kursu. j) Forma kursu: 1. Zajęcia będą realizowane w formie pozalekcyjnej w godzinach popołudniowych w uzgodnieniu ze szkołą, aby nie kolidowały z zajęciami dydaktycznymi uczniów. 2. Merytoryczny i praktyczny zakres szkolenia winien obejmować: Poznanie stylów piwna, jego historię i dobór szkła, sposobów warzenia piwa, rozróżniać stylów piwnych, dobieranie piwa do dania, opisywanie zapachu i smaku piwa. Prowadzony przez piwnego degustatora z dużym doświadczeniem. k) Dokumentacja kursu: Wykonawca jest zobowiązany do: 1. prowadzenia dokumentacji z przebiegu kursu w ramach realizacji przedmiotu umowy opatrzonej logotypami projektu 2. zabezpieczenia i przechowywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, oraz udostępnienia ich instytucjom krajowym i Unii Europejskiej upoważnionym do kontroli, 3. sporządzenia i wydania wszystkim uczestnikom kursu: a. zaświadczeń ukończenia kursu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zaświadczenie ukończenia kursu winno być zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014 poz. 622). 4. przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia kursu kompletu dokumentów obejmującego m.in.: a. Dziennik zajęć zawierający m.in. czas i tematykę zajęć, szczegółowy program szkolenia, listę obecności uczestników, listę potwierdzającą odbiór materiałów szkoleniowych, listę potwierdzającą odbiór zaświadczeń o ukończeniu kursu, b. Kopie zaświadczeń ukończenia kurs c. Dokumentację fotograficzną z prowadzonego kursu (min. 5 zdjęć) na płycie CD lub DVD 5. Współpraca z Zamawiającym: Wykonawca jest zobowiązany do pozostawania w bieżącej współpracy z Zamawiającym i szkołą. Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego informowania Zamawiającego o zaistniałych problemach i trudnościach oraz obiektywnych ograniczeniach, występujących przy realizacji umowy. 6. Wykonawca podlega hospitacji i kontroli prowadzonej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego (w tym niezapowiedzianej) oraz przez uprawnione organy nadzoru.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80000000-4, 80500000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena wykonania zamówienia 60,00
Doświadczenie prowadzących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11 Nazwa: Część 11 zamówienia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:a) Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa obejmująca zorganizowanie i przeprowadzenie kursu sushi masters dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie b) Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do wykonywania podstawowych zadań zawodowych Sushi Master, a przez to podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Zdobycie wiedzy praktycznej jak i teoretycznej, które mogą zapewnić dalszy rozwój oraz zwiększyć ich szanse na rynku pracy. a także wydanie uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu kursu potwierdzających ich kompetencje. c) Adresaci kursu Uczestnikami kursu będą uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie d) Liczba grup do przeszkolenia przez Wykonawcę: 1 e) Liczba uczestników: 20 osób f) Czas trwania kursu: minimum 20 godzin dla jednej grupy. 1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania harmonogramu kursu (z rozpisaniem na daty i godziny prowadzenia zajęć). 2. Termin realizacji kursu do 30.11. 2019 r. 3. Wykonawca dostarczy szczegółowy harmonogram kursu. Wszelkie zmiany w ww. dokumentach muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym i nie wymagają zmiany umowy. g) Weryfikacja faktu nabycia kompetencji 1. Wykonawca zobowiązany będzie przygotować dokument o nazwie „Nabycie kompetencji przez uczestników kursu”, do pięciu dni od podpisania umowy, na podstawie którego dokona w ramach realizacji kursu weryfikacji faktu nabycia kompetencji przez uczestników szkolenia w oparciu o następujące etapy: a. etap 1 –zdefiniowanie grupy docelowej kursu, która zostanie poddana ocenie (20 uczniów CKZiU w Oławie) b. etap 2 –określenie wymagań/efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy po realizacji kursu c. etap 3 –weryfikacja wymagań/efektów uczenia się na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu kurs d. etap 4 – porównanie wyników uzyskanych przez uczestników szkolenia w ramach etapu 3. (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie 2. efektami uczenia Zamawiający ma prawo przedstawić uwagi do dokumentu, a Wykonawca ma obowiązek je uwzględnić. Wykonawca zadania powinien być wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a zajęcia w ramach kursu powinny być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. 2. Miejsce szkolenia i materiały szkoleniowe: a. Miejsce szkolenia: Zajęcia dla uczestników kursu odbędą się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie b. Koszty dotyczące korzystania z pomieszczeń w ww. lokalizacjach, w celu przeprowadzenia kursu ponosi Zamawiający. 3. Materiały szkoleniowych: Wykonawca zapewni materiały do prowadzenia zajęć w ramach kursu. 4. Forma kursu: Zajęcia będą realizowane w formie pozalekcyjnej w godzinach popołudniowych w uzgodnieniu ze szkołą, aby nie kolidowały z zajęciami dydaktycznymi uczniów. 5. Merytoryczny i praktyczny zakres szkolenia winien obejmować: Informacje o kuchni i kulturze japońskiej, przyrządy oraz inne pomoce potrzebne w przygotowywaniu sushi. Omówienie produktów niezbędnych do przygotowania sushi Metody przygotowywania surowców: oczyszczanie, krojenie i przygotowywanie surowców, zasady odpowiedniego przygotowywania ryżu oraz zaprawy; krojenie i filetowanie ryby, przygotowywanie pasty wasabi, gotowanie krewetek. Nauka zawijania – rolowania sushi. Przygotowywanie różnych typów sushi, dobieranie i ustalanie odpowiedniej kompozycji sosów, krojenie i układanie; 6. Dokumentacja kursu: a. Wykonawca jest zobowiązany do: i. prowadzenia dokumentacji z przebiegu kursu w ramach realizacji przedmiotu umowy opatrzonej logotypami projektu ii. zabezpieczenia i przechowywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, oraz udostępnienia ich instytucjom krajowym i Unii Europejskiej upoważnionym do kontro iii. sporządzenia i wydania wszystkim uczestnikom kursu: 1. zaświadczeń ukończenia kursu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 2. Zaświadczenie ukończenia kursu winno być zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014 poz. 622). b. przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia kursu kompletu dokumentów obejmującego m.in.: i. Dziennik zajęć zawierający m.in. czas i tematykę zajęć, szczegółowy program szkolenia, listę obecności uczestników, listę potwierdzającą odbiór materiałów szkoleniowych, listę potwierdzającą odbiór zaświadczeń o ukończeniu kursu. ii. Kopie zaświadczeń ukończenia kursu iii. Dokumentację fotograficzną z prowadzonego kursu (min. 5 zdjęć) na płycie CD lub DVD 7. Współpraca z Zamawiającym: a. Wykonawca jest zobowiązany do pozostawania w bieżącej współpracy z Zamawiającym i szkołą. b. Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego informowania Zamawiającego o zaistniałych problemach i trudnościach oraz obiektywnych ograniczeniach, występujących przy realizacji umowy. c. Wykonawca podlega hospitacji i kontroli prowadzonej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego (w tym niezapowiedzianej) oraz przez uprawnione organy nadzoru.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80530000-8, 80000000-4, 80500000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena wykonania zamówienia 60,00
Doświadczenie prowadzących 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przeprowadzenie szkoleń - Ziębice/Ząbkowice Śląskie
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania09-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przeprowadzenie szkoleń: a) pobudzanie oraz budowanie kreatywności i innowacyjności w pracy zawodowej przyszłych absolwentów, dla łącznie 50 osób, w wymiarze łącznie 100h, b) przedsiębiorczość podstawą w sukcesie zawodowym absolwentów-forma zajęć warsztatowa, dla łącznie 50 osób, w wymiarze łącznie 150 h, c) bezstresowe rozmowy kwalifikacyjne" - dla łącznie 60 osób, w wymiarze 170h. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI