Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2019-04-01
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-21
 • Numer ogłoszenia527918-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 527918-N-2019 z dnia 2019-03-21 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny 27180698300000, ul. ul. Plebiscytowa  19 , 40-035  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 6032200, e-mail m.ziolkowska@wfosigw.katowice.pl, a.ziaja@wfosigw.katowice.pl, faks 32 6032201.
Adres strony internetowej (URL): www.wfosigw.katowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.wfosigw.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wfosigw.katowice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem.
Numer referencyjny: 5/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 3. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na trzy części: a) Część I – Dostawa:  40 komputerów osobistych AIO opisanych w Załączniku 1, Część nr 1, pkt. 1;  40 zasilaczy awaryjnych opisanych w Załączniku 1, Część nr 1, pkt. 2. a) Część II – Dostawa:  4 komputerów przenośnych współpracujących ze stacją dokującą i monitorem – Laptopy typu I opisane w Załączniku 1, Część nr 2, pkt. 1.  4 stacje dokujące opisane w Załączniku 1, Część nr 2, pkt. 2.  4 monitory opisane w Załączniku 1, Część nr 2, pkt. 3.  10 Laptopów typu II opisanych w Załączniku 1, Część nr 2, pkt. 4. b) Część III – Dostawa:  15 kości pamięci RAM opisanych w Załączniku 1, Część nr 3, pkt. 1.  28 dysków SSD opisanych w Załączniku 1, Część nr 3, pkt. 2. 4. Prawo opcji: 1) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji: a) W ramach Części nr 1:  do 10 komputerów osobistych AIO opisanych w Załączniku 1, Część nr 1, pkt. 1.  do 10 zasilaczy awaryjnych opisanych w Załączniku 1, Część nr 1, pkt. 2. b) W ramach Części nr 2:  1 komputer przenośny współpracujący ze stacją dokującą i monitorem – Laptop typu I opisany w Załączniku 1, Część nr 2, pkt. 1.  1 stację dokującą opisaną w Załączniku 1, Część nr 2, pkt. 2.  1 monitor opisany w Załączniku 1, Część nr 2, pkt. 3.  do 5 Laptopów typu II opisanych w Załączniku 1, Część nr 2, pkt. 4. 2) Zamawiający może skorzystać z całości lub części zamówienia opcjonalnego bądź zrezygnować z realizacji prawa opcji. 3) Zamawiający będzie zobowiązany poinformować wykonawcę o skorzystaniu i zakresie lub zaniechaniu skorzystania z prawa opcji do 2 tygodni od dnia podpisania Umowy. 4) W przypadku rezygnacji ze skorzystania z prawa opcji lub niewykorzystania go w całości, Wykonawcy nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie. 5) Zamówienie opcjonalne będzie realizowane na takich samych zasadach i terminach jak zamówienie podstawowe. 6) Do dostawy sprzętu w ramach prawa opcji odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Umowy (załącznik nr 7 do niniejszej Specyfikacji) dotyczące Sprzętu, w szczególności postanowienia określające warunki i sposób zapłaty wynagrodzenia (§9), warunki oraz terminy dostarczenia i odbioru Sprzętu (§5 i 6), gwarancji (§7), serwisu (§8) oraz kar umownych (§10) oraz zmiany umowy (§12). 7) Wartość sprzętu w prawie opcji odpowiadać będzie zaoferowanym cenom jednostkowym za sprzęt w zamówieniu podstawowym. 8) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu Urządzeń podanych w ofercie Wykonawcy (spełniających wymagania określone w Załączniku 1 – opis przedmiotu zamówienia); 9) W przypadku niedostępności Urządzeń zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie, Wykonawca może dostarczyć Urządzenia innego modelu niż podane w ofercie, będące następcami zastępowanych, pod następującymi warunkami:  wszystkie Urządzenia, w ramach danej partii zamówienia, będą takie same,  spełniają wymagania określone w zakresie Urządzeń, w Załączniku 1 – opis przedmiotu zamówienia;  posiadają parametry nie gorsze niż Urządzenia zaoferowane na etapie oceny ofert,  wartość Urządzeń nie będzie wyższa od wartości podanych w ofercie,  zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. 5. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt objęty przedmiotowym zamówieniem był pakowany indywidualnie w opakowanie wykonane z materiału naturalnego/ biodegradowalnego, oraz łatwo poddawanego recyklingowi.

II.5) Główny kod CPV: 30213000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30213100-6
30237280-5
30231300-0
30236110-6
30237100-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 56
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia (podstawowego oraz opcjonalnego): do 8 tygodni.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia w niniejszym zakresie żadnych warunków.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia w niniejszym zakresie żadnych warunków.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Część I zamówienia: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy polegające na dostawie sprzętu komputerowego* w ilości minimum 20 sztuk o wartości minimum 80 000,00 zł brutto każda. Część II zamówienia: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy polegające na dostawie sprzętu komputerowego* w ilości minimum 10 sztuk o wartości minimum 20 000,00 zł brutto każda. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na część nr I i II, w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej, wystarczającym będzie w tym zakresie wykazanie spełniania warunku określonego dla części nr I. *Przez sprzęt komputerowy Zamawiający rozumie: dostawę laptopów, komputerów osobistych , przenośnych, zestawów pracowniczych. W przypadku III Części zamówienia Zamawiający nie stawia żadnych warunków.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)






Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VI.3.2 lit. a - c, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa w pkt. VI.4.2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w VI.4.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VI.4. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykazu wykonanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem informacji wskazanych w Załączniku nr 7 do SIWZ dla części nr I i nr II, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego: a) opis oferowanego sprzętu komputerowego sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ; b) zaświadczenie o posiadaniu aktualnego certyfikatu ISO9001 dla producenta lub innego równoważnego dla Komputera typu All In One Komputera przenośnego (Laptop typu I oraz II).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wraz z ofertą, w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym: a) w Załączniku nr 3 do SIWZ, b) w Załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt VI.1. SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt VI.1.a) SIWZ. 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt V.6.b) SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 4) pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy. 2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego (www.wfosigw.katowicee.pl/bip) informacji, o których mówi art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp), co inni wykonawcy wymienieni w tejże informacji. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta dla części 1 zamówienia winna być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), 2. Oferta dla części 2 zamówienia winna być zabezpieczona wadium w wysokości 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), 3. Oferta dla części 1 i części 2 łącznie winna być zabezpieczona wadium w wysokości 7.000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). 4. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, na rachunek Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego, nr rachunku: 62 1130 1091 0000 0060 1890 0002, lub 2) w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy oszczędnościowo – kredytowej jest zawsze poręczeniem pieniężnym, lub 3) w gwarancjach bankowych, lub 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, lub 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.16.359). 5. Za datę wniesienia wadium przelewem uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego –Wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert. 6. W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji i poręczeń musi z niego wynikać niebudzące wątpliwości, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty beneficjentowi/wierzycielowi (Zamawiającemu) należności, w przypadku, gdy: 1) zleceniodawca/dłużnik (Wykonawca) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) oferta zleceniodawcy / dłużnika (Wykonawcy) została wybrana, a zleceniodawca/dłużnik (Wykonawca) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zleceniodawcy/dłużnika (Wykonawcy). 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie beneficjenta/wierzyciela (Zamawiającego), 5) gwarancja/poręczenie winny spełniać wymogi określone we właściwych przepisach. Powyższe warunki muszą wynikać z gwarancji lub poręczenia. 7. Wadium, bez względu na sposób jego wniesienia, musi obejmować cały okres związania ofertą, o którym mowa w pkt. X.1 SIWZ. 8. W przypadkach, o których mowa w pkt. X.2 SIWZ niniejszej Specyfikacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Wykonawca dokonuje przedłużenia okresu ważności wadium samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego zgodnie z przepisem art. 85 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych albo na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z przepisem art. 184 ustawy - Prawo zamówień publicznych (w trakcie toczącego się postępowania odwoławczego). 9. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu na rachunek Zamawiającego zaleca się, aby Wykonawca dołączył do oferty kopię dowodu dokonania przelewu. 10. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej oryginał wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w miejscu składania ofert w osobnej kopercie natomiast kopię tego dokumentu, poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, należy dołączyć do oferty. 11. Kopertę z wadium wniesionym w formie niepieniężnej należy opisać w następujący sposób: Nazwa i adres Wykonawcy Przetarg nieograniczony – „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem – wadium – część nr 1* / część nr 2*.” 12. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a oraz 5 Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony dopuszczają możliwość zmiany niniejszej umowy w zakresie terminu dostawy w przypadku wystąpienia okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zdarzenia związanego z wystąpieniem siły wyższej. Należyte uzasadnienie i udokumentowanie powyższych okoliczności spoczywa na Stronie, która występuje z wnioskiem. 2. W przypadku niedostępności poszczególnych urządzeń stanowiącego przedmiot umowy, a zaoferowanego przez Wykonawcę w jego ofercie z dnia ……………. Wykonawca może dostarczyć inny model zaoferowanego sprzętu będącego następcą zaoferowanego sprzętu, pod następującymi warunkami: 1) cały sprzęt w ramach jednego asortymentu, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu będzie taki sam, 2) sprzęt będzie spełniał wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku 2 do Umowy, 3) sprzęt będzie posiadał parametry nie gorsze niż sprzęt zaoferowany na etapie oceny ofert, 4) zmiana zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego. 3. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego itp.) może nastąpić poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 4. Zmiana postanowień umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych. 5. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-01, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. l ustawy Pzp) - Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa:  40 komputerów osobistych AIO opisanych w Załączniku 1, Część nr 1, pkt. 1;  40 zasilaczy awaryjnych opisanych w Załączniku 1, Część nr 1, pkt. 2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji: a) W ramach Części nr 1:  do 10 komputerów osobistych AIO opisanych w Załączniku 1, Część nr 1, pkt. 1.  do 10 zasilaczy awaryjnych opisanych w Załączniku 1, Część nr 1, pkt. 2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213000-5, 30237280-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 56
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena zamówienia podstawowego oraz opcjonalnego (C) 60,00
Pamięć (M) 18,00
Gwarancja (G) 4,00
Termin dostawy (T) 18,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Część nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II – Dostawa:  4 komputerów przenośnych współpracujących ze stacją dokującą i monitorem – Laptopy typu I opisane w Załączniku 1, Część nr 2, pkt. 1.  4 stacje dokujące opisane w Załączniku 1, Część nr 2, pkt. 2.  4 monitory opisane w Załączniku 1, Część nr 2, pkt. 3.  10 Laptopów typu II opisanych w Załączniku 1, Część nr 2, pkt. 4. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji: b) W ramach Części nr 2:  1 komputer przenośny współpracujący ze stacją dokującą i monitorem – Laptop typu I opisany w Załączniku 1, Część nr 2, pkt. 1.  1 stację dokującą opisaną w Załączniku 1, Część nr 2, pkt. 2.  1 monitor opisany w Załączniku 1, Część nr 2, pkt. 3.  do 5 Laptopów typu II opisanych w Załączniku 1, Część nr 2, pkt. 4.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6, 30231300-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 56
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena zamówienia podstawowego oraz opcjonalnego 60,00
Pamięć dla Laptopa typu I (M1) 6,00
Pamięć dla Laptopa typu II (M2) 12,00
Gwarancja dla Laptopa typu I (G1) 2,00
Gwarancja dla Laptopa typu II (G2) 4,00
Termin dostawy (T) 16,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Część nr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część III – Dostawa:  15 kości pamięci RAM opisanych w Załączniku 1, Część nr 3, pkt. 1.  28 dysków SSD opisanych w Załączniku 1, Część nr 3, pkt. 2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30236110-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 56
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena (C) 60,00
Termin dostawy (T) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:






NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę sprzętu IT - Kłobuck
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania03-06-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę sprzętu IT. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI