Zakup i dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w sprzęt TIK w ramach programu. „Laboratoria...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup i dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w sprzęt TIK w ramach programu. „Laboratoria Przyszłości”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWiśniowa Góra
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
 • Termin składania wniosków2022-08-16
 • ZamawiającySzkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze
 • Data publikacji ogłoszenia2022-08-05
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00294805
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w sprzęt TIK w ramach programu. „Laboratoria Przyszłości”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 470009570

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tuszyńska

1.5.2.) Miejscowość: Wiśniowa Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-020

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@spwg.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: spwg.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w sprzęt TIK w ramach programu. „Laboratoria Przyszłości”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-78ecd163-14b7-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294805

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://spwg.bip.wikom.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
a. miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/
b. ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal - adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: SPWisniowagora
c. oraz poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@spwg.edu.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwanym „RODO”, informuję,
że:
 Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze reprezentowana przez dyrektora szkoły Ewę Lichtorowicz-Kurzysz z siedzibą w Wiśniowej Górze przy ulicy Tuszyńskiej 32, 95-020 Andrespol, tel. 42 213 23 71; e-mail: sekretariat@spwg.edu.pl
 Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Karolina Student, e-mail: iod@andrespol.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego .
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 Pzp
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
− nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

* Wyjaśnienie: Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą,
z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

** Wyjaśnienie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia RODO , w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPWG.262.3.22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 196829,27 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia szkolnych pracowni w sprzęt w ramach projektu pn. „Laboratoria przyszłości”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzęt związany z rozwijaniem kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres przedmiotowy i ilościowy wyszczególnione zostały w załączniku nr 11 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3. Oferta dla swojej ważności musi być złożona na wszystkie pozycje. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje w zamówieniu.
4. Przedmiotowe zadanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem: dostawę z transportem (na koszt, ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy) w miejsce realizacji zamówienia, rozładunek i wniesienie sprzętu do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń.
6. Użytkownikiem przedmiotu zamówienia będzie Zamawiający. Zamówienie związane jest z działalnością dydaktyczną placówki oświatowej. Zakupione urządzenia wykorzystane będą na cele edukacyjne.
7. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Niespełnienie wszystkich wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.
9. Przedmiot zamówienia będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.
10. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, wyprodukowany najpóźniej 12 miesięcy przed datą podpisania umowy, kompletny, wolny od wad fabrycznych i prawnych, wykonany w bezpiecznych technologiach, w pełni sprawny i zdatny do użytkowania w momencie odbioru oraz że posiada wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty.
11. Urządzenia muszą posiadać wymagane certyfikaty CE lub deklaracje zgodności, gwarancje, licencje oraz, nośniki instalacyjne, instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim i dostarczone Zamawiającemu formie papierowej lub elektronicznej (na płycie CD/DVD) najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru.
12. Za wypadki i szkody powstałe podczas realizacji zamówienia odpowiada Wykonawca. Odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich jak i z tytułu zdarzeń losowych przyjmuje na siebie Wykonawca. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie wszystkich świadczeń stanowiących przedmiot zamówienia oraz za osoby lub podmioty, z których pomocą
Wykonawca swe obowiązki wykonuje lub którym powierza ich wykonanie.
13. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wymagające montażu lub złożenia, muszą być złożone i zamontowane przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.
14. W przypadku niezgodności przedmiotu zamówienia lub ilości, co do wymagań określonych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany i uzupełnienia dostawy w terminie nie dłuższym niż 96 godzin od dokonania dostawy.
15. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi określone obowiązującym prawem polskim, jak i prawem Unii Europejskiej, został dopuszczony do obrotu i posiadał wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie UE, a także spełniać inne wymagania (normy, parametry), określone
przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
16. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia będzie Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Wiśniowej Górze, ul. Tuszyńska 32.
17. Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji wynosił 24 miesiące, z tym zastrzeżeniem, iż Wykonawcy mogą zaoferować dłuższy okres gwarancji niż wskazany powyżej. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
Uwaga: Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert, szczegółowo opisany w Rozdziale XXVII SWZ.
18. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że będą one spełniały określone w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą słowa „lub równoważne”.
19. Zamawiający wskazuje, że obowiązek zgłoszenia w ofercie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia i wykazania równoważności leży po stronie Wykonawcy.
20. W przypadku gdy wymagania w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje konkretne produkty lub usługi Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, przedstawił już w jego ofercie dowód równoważności
potwierdzający spełnienie kryteriów, które Zamawiający stosuje w celu oceny równoważności (Wyrok TSUE C-14/17 z dnia 2018-07-12) np. karty katalogowe produktów. W przypadku gdy wymagania w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił już w jego ofercie dowody równoważności w sposób określony w art. 101 ust. 5 i 6 Pzp.
21. Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zaproponował rozwiązania równoważne, o których mowa w art. 101 ust. 4 Pzp przedstawił dowody równoważności, o których mowa w art. 101 ust. 5 i 6 Pzp w szczególności określone tam przedmiotowe środki dowodowe. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

32321200-1 - Urządzenia audiowizualne

30232100-5 - Drukarki i plotery

38650000-6 - Sprzęt fotograficzny

32342000-2 - Urządzenia głośnikowe

30213100-6 - Komputery przenośne

30213200-7 - Komputer tablet

37520000-9 - Zabawki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa tego warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa tego warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) warunek dotyczący niezbędnego doświadczenia:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym
okresie, należycie wykonał co najmniej jedną dostawę urządzeń multimedialnych o wartości brutto dostawy minimum 30
000,00 PLN – wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których te dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane.
Uwagi:
- W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres dostawy, niż wymagany dla
potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i
podać wartość dostawy, o której mowa w opisie warunku.
- Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami,
wykaz winien zawierać dostawy, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
- Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by
Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli bezpośrednio nie uczestniczył w
wykonaniu dostaw, które wykazuje jako własne doświadczenie. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do
Wykonawcy o wyjaśnienia w tym zakresie oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której
wynika zakres obowiązków.
- Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych
niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia
przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
b) warunek dotyczący zdolności zawodowej
Zamawiający nie określa tego warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający od wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej będzie żądał poniższych podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego:
- oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.
Powyższe oświadczenie składa Wykonawca, (wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, podmioty udostępniające zasoby – jeżeli dotyczy).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda poniższych podmiotowych środków dowodowych:
- wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, dla których nastąpiła dostawa – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, chyba że zaistnieją okoliczności, o których mowa poniżej.
W przypadku gdy wymagania w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje konkretne produkty lub usługi Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, przedstawił już w jego ofercie dowód równoważności potwierdzający spełnienie kryteriów, które Zamawiający stosuje w celu oceny równoważności (Wyrok TSUE C-14/17 z dnia 2018-07-12) np. karty katalogowe produktów. W przypadku gdy wymagania w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił już w jego ofercie dowody równoważności w sposób określony w art. 101 ust. 5 i 6 Pzp.
Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zaproponował rozwiązania równoważne, o których mowa w art. 101 ust. 4 Pzp przedstawił dowody równoważności, o których mowa w art. 101 ust. 5 i 6 Pzp w szczególności określone tam przedmiotowe środki dowodowe.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W przypadku gdy wymagania w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił już w jego ofercie dowody równoważności w sposób określony w art. 101 ust. 5 i 6 Pzp.
Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zaproponował rozwiązania równoważne, o których mowa w art. 101 ust. 4 Pzp przedstawił dowody równoważności, o których mowa w art. 101 ust. 5 i 6 Pzp w szczególności określone tam przedmiotowe środki dowodowe.
Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z Działem XV ust. 1 pkt. 4 SWZ.
5. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Dziale X SWZ i Dziale XII SWZ oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Dziale XV ust. 1 pkt. 4 SWZ, Wykonawcy składają oświadczenia i dokumenty określone w Dziale XVIII SWZ w sposób i trybie tam określonym.
6. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu dostaw. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie wykonanego zakresu dostaw oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z
której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur. (zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ).
7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane umową zostały określone we wzorach umów stanowiących załącznik nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-14

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę stworzenie strony internetowe dla trenera personalnego - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania28-09-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę stworzenie strony internetowe dla trenera personalnego. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.