Zakup i dostawa drukarek na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krak

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup i dostawa drukarek na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKraków
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-12-13
 • ZamawiającyGmina Miejska Kraków
 • Data publikacji ogłoszenia2021-12-03
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00299451
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa drukarek na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Kraków

1.3.) Oddział zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351554353

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Józefińska 14

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-529

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: do@mops.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa drukarek na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3c2f9010-5441-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00299451

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001197/22/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.29 Zakup i dostawę monitorów, akcesoriów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sprzętu sieciowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Obowiązkiem wykonawcy jest zapoznanie się z Regulaminem korzystania z miniPortalu oraz Regulaminem ePUAP. Złożenie oferty w sposób niezgodny z Regulaminem może spowodować brak możliwości odczytania oferty, za co odpowiedzialność ponosi wyłącznie wykonawca. W takim przypadku zamawiający potraktuje ofertę jako nie złożoną skutecznie i odrzuci ofertę.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W SWZ udostępnionej na miniPortalu

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W SWZ udostępnionej na miniPortalu

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 271.2.54.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 10 drukarek kart plastikowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Kryterium cena = 60%,
2) Skrócenie terminu dostawy = 40 %.
Ocena łączna = Cmin x 60% + STD bad x 40%
Cbad STDmax

gdzie:
C min najniższa cena brutto spośród ważnych ofert,
C bad cena brutto badanej oferty,
STD bad ilość punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „skrócony termin dostawy” według skali punktowej, o której mowa w niniejszym ustępie
STDmax maksymalna ilość punktów przyznanych w kryterium „skrócony termin dostawy” według skali punktowej, o której mowa w niniejszym ustępie, spośród ważnych ofert.

3) maksymalny termin dostawy wynosi do 5 dni od daty podpisania umowy, za co wykonawca otrzyma 10 pkt, zaś minimalny termin dostawy brany pod uwagę wynosi 1 dzień, za co wykonawca otrzyma 40 pkt,
4) mając powyższe na uwadze punkty w kryterium „skrócenie terminu dostawy” będą przyznawane w skali punktowej od 10 – 40 pkt na podstawie informacji podanych przez wykonawcę w ofercie,
5) za realizację dostawy w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy wykonawca otrzyma 10 punktów, za każde skrócenie terminu dostawy o 1 dzień Wykonawca otrzyma po 10 punktów. Oznacza to, że wykonawca otrzyma: za dostawę towaru w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy - 10 pkt.; w ciągu 4 dni – 20 pkt.; w ciągu 3 dni – 30 pkt,w ciągu 2 dni – 20 pkt w ciągu 1 dnia – 40 pkt.

Wszystkie wartości liczbowe będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku według następujących zasad:
1) jeśli następna cyfra po zaokrąglanej, to: 0, 1, 2, 3 albo 4, to cyfra zostanie zaokrąglona w dół (zaokrąglenie z niedomiarem),
2) jeśli następna cyfra po zaokrąglanej, to: 5, 6, 7, 8, albo 9, to cyfra zostanie zaokrąglona w górę (zaokrąglenie z nadmiarem).

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa urządzenia drukującego wielofunkcyjnego

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-27

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Kryterium cena = 60%,
2) Skrócenie terminu dostawy = 40 %.
Ocena łączna = Cmin x 60% + STD bad x 40%
Cbad STDmax

gdzie:
C min najniższa cena brutto spośród ważnych ofert,
C bad cena brutto badanej oferty,
STD bad ilość punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „skrócony termin dostawy” według skali punktowej, o której mowa w niniejszym ustępie
STDmax maksymalna ilość punktów przyznanych w kryterium „skrócony termin dostawy” według skali punktowej, o której mowa w niniejszym ustępie, spośród ważnych ofert.

3) maksymalny termin dostawy wynosi do 5 dni od daty podpisania umowy, za co wykonawca otrzyma 10 pkt, zaś minimalny termin dostawy brany pod uwagę wynosi 1 dzień, za co wykonawca otrzyma 40 pkt,
4) mając powyższe na uwadze punkty w kryterium „skrócenie terminu dostawy” będą przyznawane w skali punktowej od 10 – 40 pkt na podstawie informacji podanych przez wykonawcę w ofercie,
5) za realizację dostawy w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy wykonawca otrzyma 10 punktów, za każde skrócenie terminu dostawy o 1 dzień Wykonawca otrzyma po 10 punktów. Oznacza to, że wykonawca otrzyma: za dostawę towaru w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy - 10 pkt.; w ciągu 4 dni – 20 pkt.; w ciągu 3 dni – 30 pkt,w ciągu 2 dni – 20 pkt w ciągu 1 dnia – 40 pkt.

Wszystkie wartości liczbowe będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku według następujących zasad:
1) jeśli następna cyfra po zaokrąglanej, to: 0, 1, 2, 3 albo 4, to cyfra zostanie zaokrąglona w dół (zaokrąglenie z niedomiarem),
2) jeśli następna cyfra po zaokrąglanej, to: 5, 6, 7, 8, albo 9, to cyfra zostanie zaokrąglona w górę (zaokrąglenie z nadmiarem).

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: zmiany dostarczanego towaru w stosunku do towaru zaoferowanego w ofercie, w przypadku, gdy towar przestanie być produkowany lub nie będzie dostępny na rynku; wydłużenia okresu gwarancji; miejsca i godzin dostawy towaru; warunków płatności.
Zmiana treści umowy nie może być niekorzystna dla Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-13 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-13 08:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę skopiowanie danych z jednego klawisza na drugi - Tarnów
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania12-05-2022
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę skopiowanie danych z jednego klawisza na drugi. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI