Usługę połączenia CPD Centrali NFZ i Oddziałów Wojewódzkich NFZ siecią rozległą WAN...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługę połączenia CPD Centrali NFZ i Oddziałów Wojewódzkich NFZ siecią rozległą WAN oraz zapewnienie dostępu do Internetu wraz z ochroną anty DDoS
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Termin składania wniosków2024-02-23
 • ZamawiającyNarodowy Fundusz Zdrowia Centrala
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-13
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00102472
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługę połączenia CPD Centrali NFZ i Oddziałów Wojewódzkich NFZ siecią rozległą WAN oraz zapewnienie dostępu do Internetu wraz z ochroną anty DDoS

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015817985

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rakowiecka 26/30

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-528

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@nfz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://nfz.ezamawiajacy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Narodowy Fundusz Zdrowia

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługę połączenia CPD Centrali NFZ i Oddziałów Wojewódzkich NFZ siecią rozległą WAN oraz zapewnienie dostępu do Internetu wraz z ochroną anty DDoS

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-22f1284c-c433-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00102472

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://nfz.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://nfz.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej
https://nfz.ezamawiajacy.pl (dalej jako "Platforma Zakupowa" lub „System”).
Wejście na platformę poprzez link: https://nfz.ezamawiajacy.pl.
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w
przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin oraz uznaje go za wiążący.
Instrukcja korzystania z Platformy Zakupowej w niniejszym postępowaniu znajduje się na Platformie Zakupowej Zamawiającego w
zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): tak

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NFZ-BAG-SZP.251.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 504000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Usługa połączenia CPD Centrali NFZ i Oddziałów Wojewódzkich NFZ siecią rozległą WAN oraz zapewnienie dostępu do Internetu wraz z ochroną anty DDoS”.
2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ, stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
3. Zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa projekt Umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72720000-3 - Usługi w zakresie rozległej sieci komputerowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 3 usługi polegające na instalacji i uruchomieniu sieci WAN MPLS o zasięgu ogólnopolskim (minimum 15 węzłów w tym co najmniej 5 węzłów o przepustowości minimum 100 Mb/s), każda o wartości przekraczającej 190 000,00 zł brutto.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać, w całości 1 Wykonawca. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łącznego wykazywania spełniania warunku udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/ Podmiot udostępniający zasoby, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego w SWZ, tj.: art. 108 ust 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

opis rozwiązania technicznego wraz ze schematami:
a. sieci WAN, z wyszczególnieniem parametrów łączy i informacjami na temat wykorzystanej technologii połączeń (np. światłowód, radiolinia) zgodnie z wymaganiami zawartymi w OPZ (pkt 2.1-2.10);
b. sieci szkieletowej Wykonawcy z wyszczególnieniem głównych węzłów i przepustowości zgodnie z wymaganiami zawartymi w OPZ (pkt 2.11-2.12, 3.6-3.7).
W przypadku kiedy Wykonawca nie załączy rozwiązania technicznego wraz ze schematami sieci WAN i sieci szkieletowej (pkt a i b) lub jednego z rozwiązań, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5 Pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub są one niekompletne, Zamawiający na podstawie art. 107 ust. 2 Pzp wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
2) Zamawiający na podstawie art. 107 ust. 4 Pzp może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
3) Skutkiem braku złożenia przez Wykonawcę uzupełnienia bądź wyjaśnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, jest obowiązek odrzucenia takiej oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp, jako, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, postaci elektronicznej, tj. w formie w elektronicznej - opatrzona elektronicznym podpisem kwalifikowanym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Do elektronicznej oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia, każde odpowiednio podpisane zgodnie z ust. 1 powyżej:
1) wypełniony formularz ofertowy (sporządzony zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SWZ). Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do SWZ;
2) oświadczenie Wykonawcy/ Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 4 do SWZ);
3) oświadczenie Wykonawcy/ Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 5 do SWZ);
4) oświadczenie Podmiotu udostepniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 4a do SWZ);
5) oświadczenie Podmiotu udostepniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 5a do SWZ);
3) oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia – (załącznik nr 6 do SWZ) (dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie);
4) pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę – jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów (jeżeli dotyczy);
4) w przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi;
5) zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile dotyczy);
6) uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (o ile dotyczy);
7) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - składaną w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania, przy czym Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, Wykonawca obowiązany jest złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby;
8) opis rozwiązania technicznego wraz ze schematami:
a. sieci WAN, z wyszczególnieniem parametrów łączy i informacjami na temat wykorzystanej technologii połączeń (np. światłowód, radiolinia) zgodnie z wymaganiami zawartymi w OPZ (pkt 2.1-2.10);
b. sieci szkieletowej Wykonawcy z wyszczególnieniem głównych węzłów i przepustowości zgodnie z wymaganiami zawartymi w OPZ (pkt 2.11-2.12, 3.6-3.7).
W przypadku kiedy Wykonawca nie załączy rozwiązania technicznego wraz ze schematami sieci WAN i sieci szkieletowej (pkt a i b) lub jednego z rozwiązań, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5 Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty;
3) Zamawiający nie może wymagać od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
4) W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może określić wymagania związane z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych Wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne do jego przedmiotu;
5) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6) Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem Umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii Umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 454 ustawy oraz 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w załączniku nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-21 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Uruchomienie połączenia CPD Centrali NFZ i Oddziałów Wojewódzkich NFZ siecią rozległą WAN oraz uruchomienie łącza do Internetu wraz z ochroną anty DDoS musi nastąpić w dniu 28.04.2024 r., a jeżeli uruchomienie połączenia nie byłoby możliwe w tym terminie, powinno ono nastąpić nie później niż w terminie 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy.
2. Utrzymanie połączenia CPD Centrali NFZ i Oddziałów Wojewódzkich NFZ siecią rozległą WAN oraz zapewnienie dostępu do Internetu wraz z ochroną anty DDoS w okresie 24 miesięcy od daty uruchomienia usługi wskazanej w protokole odbioru.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę opracowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania23-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę opracowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI