Usługa polegająca na wynajmie oraz serwisie technicznym kserokopiarek, drukarek i...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa polegająca na wynajmie oraz serwisie technicznym kserokopiarek, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, świadczona na rzecz Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz sądów rejonowych w Miliczu, Strzelinie i Wołowie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2020-02-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySąd Okręgowy we Wrocławiu
 • Data publikacji ogłoszenia2020-02-14
 • Numer ogłoszenia512034-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 512034-N-2020 z dnia 2020-02-14 r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu: Usługa polegająca na wynajmie oraz serwisie technicznym kserokopiarek, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, świadczona na rzecz Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz sądów rejonowych w Miliczu, Strzelinie i Wołowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy we Wrocławiu, krajowy numer identyfikacyjny 32507336091000, ul. ul. Sądowa  1 , 50-046  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 37 04 295, , e-mail izabela.graczyk@wroclaw.so.gov.pl, , faks 713444959.
Adres strony internetowej (URL): http://wroclaw.so.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
sąd powszechny
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://ezamowienia.ms.gov.pl.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://ezamowienia.ms.gov.pl.

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://ezamowienia.ms.gov.pl.

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna (papierowa) - adres składania: Biuro Podawcze Sądu Okręgowego we Wrocławiu, ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Sąd Okręgowy we Wrocławiu, ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław, Biuro Podawcze

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegająca na wynajmie oraz serwisie technicznym kserokopiarek, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, świadczona na rzecz Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz sądów rejonowych w Miliczu, Strzelinie i Wołowie
Numer referencyjny: DG.2502-2/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pogwarancyjnym serwisie technicznym kserokopiarek, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych będących własnością Zamawiającego, dzierżawie urządzeń drukujących oraz dostawie materiałów eksploatacyjnych (w tym kaset z tonerem i części eksploatacyjnych), za wyjątkiem papieru i etykiet samoprzylepnych, do wszystkich urządzeń. Usługa będzie świadczona w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu (część I zamówienia) oraz w sądach rejonowych w Miliczu, Strzelinie i Wołowie (część II zamówienia). Serwis techniczny oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych dotyczy zarówno sprzętu wynajmowanego, jak i będącego własnością wymienionych sądów. 2. Zakres zamówienia obejmuje: wynajem nowych kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek; instalację wynajmowanych urządzeń i przeszkolenie pracowników sądów w zakresie obsługi tych urządzeń; dostawę i wymianę zużytych części i materiałów eksploatacyjnych na nowe. Materiały będą wymieniane zarówno w sprzęcie wynajmowanym, jak i w sprzęcie, który jest własnością Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz sądów rejonowych w Miliczu, Strzelinie i Wołowie; serwis techniczny sprzętu wynajmowanego oraz sprzętu, który jest własnością Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz sądów rejonowych w Miliczu, Strzelinie i Wołowie; sporządzanie opinii o stanie technicznym sprzętu w przypadku jego całkowitego zużycia; odbiór i utylizację zużytych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przynajmniej dwa razy w miesiącu we wskazanym przez Zamawiającego terminie oraz dostarczenie opakowań zbiorczych na zużyte części zamienne oraz materiały eksploatacyjne; inne czynności konieczne dla zapewnienia prawidłowej i nieprzerwanej pracy urządzeń. 3.Zamówienie jest udzielane w dwóch częściach: a) I część zamówienia – usługa polegająca na wynajmie oraz serwisie technicznym kserokopiarek, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, b) II część zamówienia – usługa polegająca na wynajmie oraz serwisie technicznym kserokopiarek, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w sądach rejonowych w Miliczu, Strzelinie oraz w Wołowie. 4. Wykonawcy składają oferty odrębnie dla każdej części zamówienia. Można złożyć ofertę na wykonanie tylko jednej części zamówienia albo oferty na wykonanie dwóch części zamówienia. 5. Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w załącznikach do niniejszej SIWZ: a) załącznik nr 1a – opis pierwszej części zamówienia dot. Sądu Okręgowego we Wrocławiu, b) załącznik nr 1b – opis drugiej części zamówienia dot. Sądu Rejonowego w Miliczu, Sądu Rejonowego w Strzelinie oraz Sądu Rejonowego w Wołowie.

II.5) Główny kod CPV: 50323000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30125110-5
30192320-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 313363,50
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-04-13   lub zakończenia: 2021-04-13
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
12 2020-04-13 2021-04-13

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu, b) posiadają zdolność zawodową, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonują należycie usługę polegającą na wynajmie i serwisie technicznym drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w ramach jednego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto. Powyższe warunki są takie same dla obu części zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
I. Zamawiający zastosuje – na podstawie art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych – procedurę odwróconą tzn. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W tym celu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. II. Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.I ppkt 1 i 2. III. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. I ppkt 1 i 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. IV. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
I. Zamawiający zastosuje – na podstawie art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych – procedurę odwróconą tzn. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W tym celu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia: 1) wykazu usług zrealizowanych lub realizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na wynajmie i serwisie technicznym drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w ramach jednego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. W wykazie należy podać co najmniej jedną usługę. Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz których usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60,00
szybkość reakcji serwisowej 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający, wymaga aby Wykonawcy, których oferty zostaną wybrane, zawarli z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorach umów dołączonych do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień umów w stosunku do treści ofert Wykonawców: a) zmiana kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy, jeżeli w okresie realizacji umowy zmieni się obowiązująca stawka podatku VAT, b) aktualizacja danych Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku zmiany tych danych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-28, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Usługa polegająca na wynajmie oraz serwisie technicznym kserokopiarek, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pogwarancyjnym serwisie technicznym kserokopiarek, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych będących własnością Zamawiającego, dzierżawie urządzeń drukujących oraz dostawie materiałów eksploatacyjnych (w tym kaset z tonerem i części eksploatacyjnych), za wyjątkiem papieru i etykiet samoprzylepnych, do wszystkich urządzeń. Usługa będzie świadczona w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Serwis techniczny oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych dotyczy zarówno sprzętu wynajmowanego, jak i będącego własnością wymienionych sądów. 2. Zakres zamówienia obejmuje: wynajem nowych kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek; instalację wynajmowanych urządzeń i przeszkolenie pracowników sądów w zakresie obsługi tych urządzeń; dostawę i wymianę zużytych części i materiałów eksploatacyjnych na nowe. Materiały będą wymieniane zarówno w sprzęcie wynajmowanym, jak i w sprzęcie, który jest własnością Sądu Okręgowego we Wrocławiu; serwis techniczny sprzętu wynajmowanego oraz sprzętu, który jest własnością Sądu Okręgowego we Wrocławiu; sporządzanie opinii o stanie technicznym sprzętu w przypadku jego całkowitego zużycia; odbiór i utylizację zużytych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przynajmniej dwa razy w miesiącu we wskazanym przez Zamawiającego terminie oraz dostarczenie opakowań zbiorczych na zużyte części zamienne oraz materiały eksploatacyjne; inne czynności konieczne dla zapewnienia prawidłowej i nieprzerwanej pracy urządzeń. 3. Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w załączniku nr 1a do niniejszej SIWZ:
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50323000-5, 30125110-5, 30192320-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 195934,50
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-04-13
data zakończenia: 2021-04-13
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
szybkość reakcji serwisowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Usługa polegająca na wynajmie oraz serwisie technicznym kserokopiarek, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych w sądach rejonowych w Miliczu, Strzelinie oraz w Wołowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pogwarancyjnym serwisie technicznym kserokopiarek, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych będących własnością Zamawiającego, dzierżawie urządzeń drukujących oraz dostawie materiałów eksploatacyjnych (w tym kaset z tonerem i części eksploatacyjnych), za wyjątkiem papieru i etykiet samoprzylepnych, do wszystkich urządzeń. Usługa będzie świadczona w sądach rejonowych w Miliczu, Strzelinie i Wołowie. Serwis techniczny oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych dotyczy zarówno sprzętu wynajmowanego, jak i będącego własnością wymienionych sądów. 2. Zakres zamówienia obejmuje: wynajem nowych kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek; instalację wynajmowanych urządzeń i przeszkolenie pracowników sądów w zakresie obsługi tych urządzeń; dostawę i wymianę zużytych części i materiałów eksploatacyjnych na nowe. Materiały będą wymieniane zarówno w sprzęcie wynajmowanym, jak i w sprzęcie, który jest własnością sądów rejonowych w Miliczu, Strzelinie i Wołowie; serwis techniczny sprzętu wynajmowanego oraz sprzętu, który jest własnością sądów rejonowych w Miliczu, Strzelinie i Wołowie; sporządzanie opinii o stanie technicznym sprzętu w przypadku jego całkowitego zużycia; odbiór i utylizację zużytych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przynajmniej dwa razy w miesiącu we wskazanym przez Zamawiającego terminie oraz dostarczenie opakowań zbiorczych na zużyte części zamienne oraz materiały eksploatacyjne; inne czynności konieczne dla zapewnienia prawidłowej i nieprzerwanej pracy urządzeń. 3. Przedmiot zamówienia został opisany szczegółowo w załączniku nr 1b do niniejszej SIWZ:
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50323000-5, 30125110-5, 30192320-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 117429,00
Waluta:
pln
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-04-13
data zakończenia: 2021-04-13
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
szybkość reakcji serwisowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę doposażenie pracowni informatycznych - Strzelin
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania09-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę doposażenie pracowni informatycznych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI