Usługa dzierżawy oraz serwisu kserokopiarek, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa dzierżawy oraz serwisu kserokopiarek, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych w okresie 36 miesięcy
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPoznań
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2024-02-12
 • ZamawiającyGinekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-02
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00088838
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa dzierżawy oraz serwisu kserokopiarek, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych w okresie 36 miesięcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288840

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Polna 33

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-585

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ajeske@gpsk.ump.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gpsk.am.poznan.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa dzierżawy oraz serwisu kserokopiarek, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych w okresie 36 miesięcy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f3f00653-c1bc-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00088838

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00015232/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Dostawa, dzierżawa oraz serwis kserokopiarek, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych na okres 36 miesięcy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.gpsk.ump.edu.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://platformazakupowa.pl/pn/gpsk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych wysyłania i odbierania korespondencji zawarte w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP-10/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa dzierżawy oraz serwisu kserokopiarek, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych w okresie 36 miesięcy

4.2.6.) Główny kod CPV: 51620000-4 - Usługi instalowania urządzeń biurowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego umowy określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ). Decyzja o uruchomieniu prawa opcji zostanie podjęta przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji prawa opcji po uzyskaniu od Zamawiającego powiadomienia o uruchomieniu opcji w postaci pisemnego zlecenia.
Prawo opcji obejmuje prawo do zwiększenia ilości dzierżawionych urządzeń maksymalnie o 15% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:
1. Oświadczenia, że oferowany przedmiot zamówienia (urządzenia i materiały eksploatacyjne) posiada Deklarację Zgodności wydaną przez wytwórcę/autoryzowanego przedstawiciela oraz Certyfikat Zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną (jeżeli dotyczy).
2. Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu certyfikatem ISO 9001:2015 oraz autoryzacją producenta urządzeń na świadczenie obsługi serwisowej drukarek, a wymieniane materiały eksploatacyjne, w tym tonery i bębny posiadają certyfikat ISO 9001:2015.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:
1. Oświadczenia, że oferowany przedmiot zamówienia (urządzenia i materiały eksploatacyjne) posiada Deklarację Zgodności wydaną przez wytwórcę/autoryzowanego przedstawiciela oraz Certyfikat Zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną (jeżeli dotyczy).
2. Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu certyfikatem ISO 9001:2015 oraz autoryzacją producenta urządzeń na świadczenie obsługi serwisowej drukarek, a wymieniane materiały eksploatacyjne, w tym tonery i bębny posiadają certyfikat ISO 9001:2015.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ WRAZ Z OFERTĄ:
FORMULARZ OFERTY wypełniony i sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2
Prawidłowo wypełniony Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ) – podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Prawidłowo wypełniony Formularz asortymentowo - cenowy (Załącznik nr 3 do SWZ) podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
OŚWIADCZENIE Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - wykonawca dołącza oświadczenie sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego.
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian do umowy zawarty w Załączniku nr 5 - wzorze umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej za posrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: http://platformazakupowa.pl/pn/gpsk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-12 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-12

NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję podwykonawców do wykonywania przyłączy wodno-kanalizacyjnych - Nowy Sącz
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania18-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Poszukuję podwykonawców do wykonywania przyłączy wodno-kanalizacyjnych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Poznań: Dostawa pieczywa
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Poznań: Rekultywacja wód powierzchniowych
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Informatyka i telekomunikacja: Dostawa komputerów i monitorów na potrzeby Urzędu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI