Usługa drukowania z dostawą drukarek

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa drukowania z dostawą drukarek
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBrodnica
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-12-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
 • Data publikacji ogłoszenia2018-12-18
 • Numer ogłoszenia662705-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 662705-N-2018 z dnia 2018-12-18 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy: Usługa drukowania z dostawą drukarek
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, krajowy numer identyfikacyjny 30232700000, ul. ul. Wiejska  9 , 87300   Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 668 91 00, e-mail zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl, faks 56 668 91 01.
Adres strony internetowej (URL): www.zozbrodnica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.zozbrodnica.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, Sekretariat, ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa drukowania z dostawą drukarek
Numer referencyjny: SZP.251.17.18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i dzierżawa nowych drukarek laserowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą drukowania polegającą na dostawie materiałów eksploatacyjnych (tonery i bębny) i serwisie tych urządzeń na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy w asortymentach i ilościach podanych w formularzu parametrów technicznych (załącznik nr 1A do SIWZ). Koszty materiałów eksploatacyjnych, dostawy tych materiałów, serwisu urządzeń, ewentualnego transportu urządzeń przeznaczonych do serwisu należy oszacować i podać w cenie wydruku jednej strony. W ramach zamówienia Wykonawca może dostarczyć maksymalnie 4 różne modele urządzeń, w szczególności dla poszczególnych typów: - dla urządzeń opisanych jako „drukarka typ 1” i „drukarka typ 2” Wykonawca może dostarczyć maksymalnie 2 różne modele urządzeń w ilościach opisanych w formularzu ofertowym lub 1 model urządzenia dla obydwu typów w ilości 80 sztuk, - dla urządzeń opisanych jako „drukarka typ 3” i „drukarka typ 4” Wykonawca dostarczy po 1 urządzeniu każdego typu. Wykonawca zobowiązuje się także wykonać wszystkie ewentualne przeglądy serwisowe i gwarancyjne dostarczonych urządzeń wymagane przez producenta na własny koszt. Po 48 miesiącach drukarki przechodzą na własność Zamawiającego bez żadnych kosztów. 2. Oferowane drukarki muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Kody CPV: 30232110-8 drukarki laserowe, 30125110-5 toner do drukarek laserowych/faksów 30192113-6 wkłady drukujące. 3.1. Dostawa nowych drukarek i usługa drukowania (CPV 30232110-8, CPV 30125110-5). Tonery do drukarek mają być oryginalne produkowane przez producenta drukarki. Po zakończeniu umowy drukarki zostają własnością ZOZ w Brodnicy. 4. Zamawiający informuje, iż wszystkie parametry „formularza parametrów technicznych” są wymagalnymi, nie spełnienie któregokolwiek parametru spowoduje odrzucenie oferty. 5. Szczegółowy opis sposobu realizacji dostaw odnośnie wszystkich pakietów zawiera wzór umowy – zał. nr 4 do SIWZ. 6 Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ wraz załącznikami został wskazany znak towarowy, patent, pochodzenie, normy polskie PN lub międzynarodowe, europejskie oceny techniczne, aprobaty, wspólne specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Ewentualne użycie w dokumentacji określeń i nazw własnych ma jedynie charakter przykładowy i służy określeniu klasy i jakości materiałów. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania przykładowych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Zamawiający wymaga, aby użyte materiały, o ile są inne, posiadały parametry jakościowe i techniczne oraz standardy nie gorsze niż określone w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy Informacje dodatkowe (art. 36 ust. 2 ustawy Pzp): 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający dopuszcza udział w wykonywaniu zamówienia podwykonawców. W sytuacji gdy, Wykonawca powierzy wykonanie jakiejś części zamówienia podwykonawcom, zobligowany jest do wskazania tej części w ofercie. W sytuacji gdy, Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zobligowany jest do wskazania w oświadczeniu (zał. nr 2 do SIWZ) części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę i podania nazwy firmy podwykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, Zamawiający uzna, że całość zamówienia wykona samodzielnie. 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 6. W celu umożliwienia dokonania oceny zaoferowanych drukarek w zakresie ich kompatybilności z systemem Eskulap oraz środowiskiem terminalowym funkcjonującym u Zamawiającego w zakresie poprawnego drukowania recept oraz wydruków w formacie A4, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona będzie zobowiązany w terminie do 4 dni roboczych od dostarczenia wezwania (drogą elektroniczną) do dostarczenia próbki w postaci drukarki w ilości 1 sztuki z każdego zaoferowanego modelu (dotyczy drukarek opisanych jako typ 1 i typ 2). Zamawiający po otrzymaniu próbki drukarki dokona przeprowadzenia zgodności z własnymi systemami w okresie 3 dni roboczych i po zakończonych testach wystawi oświadczenie o zgodności lub jej braku. Dostarczone drukarki do próbki nie muszą być urządzeniami nowymi, ale model drukarki musi być zgodny z zaoferowanym w ofercie oraz muszą być sprawne technicznie. W przypadku dostarczenia nowych urządzeń do próbki i uznania ich zgodności z systemami Zamawiającego mogą one zostać zaliczone na poczet dostaw urządzeń w ramach przedmiotu zamówienia. Jeżeli drukarka nie będzie kompatybilna (np. nie współpracuje z systemem Zamawiającego), to Wykonawca może zaoferować za tą samą cenę inną równoważną drukarkę o nie gorszych parametrach niż pierwotnie oferowana. Jeśli Wykonawca nie wstawi innej drukarki, to oferta zostanie odrzucona. W przypadku, gdy kolejna drukarka okaże się nie być kompatybilna z systemem Zamawiającego oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. Wtedy Zamawiający wezwie do dostarczenia w ciągu 4 dni roboczych próbki drukarki Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako druga najkorzystniejsza. 7. W celu umożliwienia identyfikacji i weryfikacji zaoferowanego asortymentu w złożonych w niniejszym postępowaniu ofertach przetargowych z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona będzie zobowiązany do dostarczenia aktualnych dokumentów np. kart technicznych producenta dotyczących zaoferowanego asortymentu. 8. Warunki dostawy urządzeń: - Dostarczony przedmiot umowy musi być pozbawiony wad i uszkodzeń, musi być kompletny i gotowy do pracy; - W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym towarze Zamawiający wyśle do Wykonawcy zawiadomienie o wadliwości towaru, a Wykonawca wymieni bezzwłocznie wadliwy towar na pełnowartościowy; - Z czynności dostawy drukarek będących przedmiotem umowy zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy.

II.5) Główny kod CPV: 30232110-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
30125110-5
30192113-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  48   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od szczegółowego określenia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od szczegółowego określenia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Aktualny certyfikat oferenta – ISO 9001 (lub równoważny) w zakresie serwisu i sprzedaży detalicznej sprzętu biurowego Aktualny certyfikat potwierdzający autoryzację serwisową oraz handlową wystawiony przez producenta sprzętu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Dokumenty na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z postępowania, składane przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (zgodnie z art. 26 ust. 2 w związku z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp). Dokumenty są składane Zamawiającemu na wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy z najwyżej ocenioną ofertą z terminem złożenia dokumentu nie krótszym niż 5 dni. 1. Dokumenty składane w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania: 1.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, chyba, że wystąpi sytuacja opisana w pkt VI.8. SIWZ; 1.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.1.1. SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VI 6.1.2. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin wystawienia dokumentu jest tożsamy z terminem określonym w pkt VI 6.1.2. SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Aktualny certyfikat oferenta – ISO 9001 (lub równoważny) w zakresie serwisu i sprzedaży detalicznej sprzętu biurowego Aktualny certyfikat potwierdzający autoryzację serwisową oraz handlową wystawiony przez producenta sprzętu
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy (druk oferta) - wg załącznika nr 1 do SIWZ. 2. Formularz parametrów technicznych - wg załącznika nr 1A do SIWZ. 3. Oświadczenie o którym mowa w art. 25a ustawy pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz spełniania warunków postępowania – wg załącznika nr 2 do SIWZ. Oświadczenie to ma stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt VI.4.3. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt V.2.1. SIWZ (jeżeli dotyczy). 5. Pisemne zobowiązanie do udostępnienia zasobów, o którym mowa w pkt V.3.1. (jeżeli dotyczy). 6. Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność części oferty - patrz pkt X.6.5. SIWZ). 7. Ulotki informacyjne, katalogi produktów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena (C) 60,00
Czas dostawy materiałów eksploatacyjnych (E) 20,00
Czas usunięcia awarii drukarek (A) 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszcza się zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z poniższymi warunkami: 1) Zmiana podatku VAT – dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wartości brutto danej pozycji, wartość netto pozostaje bez zmian; 2) Zmiana wielkości opakowania i w konsekwencji ceny jednostkowej, w przypadkach, w których jest to korzystne dla Zamawiającego i nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy – w konsekwencji tej zmiany wartość całkowita umowy brutto nie wzrośnie, 3) Nazwy handlowej, producenta danego produktu w przypadku braku dostępności lub wycofania go z produkcji, zmiana produktu jest możliwa tylko na produkt równoważny. 4) Zmiana umowy wynika ze zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 5 Zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i dotyczyć będą sytuacji, w których zmiany te: a) spowodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Wykonawcę na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, b) wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, c) wywołane są okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanymi jego sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 6) Zmiana umowy, której wprowadzenie jest niezbędne do należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, spowodowana niemożliwą do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznością prawną, ekonomiczną lub techniczną, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, 7). Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci kolejnych aneksów, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę projekt architektoniczny dobudówki - Wałbrzych
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania03-06-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę projekt architektoniczny dobudówki domu w formie ogrodu zimowego w cenie 2500 zł. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI