„Urządzenia i oprogramowanie komputerowe”

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Urządzenia i oprogramowanie komputerowe”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBydgoszcz
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2022-10-11
 • ZamawiającySZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZY
 • Data publikacji ogłoszenia2022-09-30
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00373045
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Urządzenia i oprogramowanie komputerowe”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001126074

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marii Curie Skłodowskiej 9

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-094

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 525854076

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ma.wisniewska@jurasza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jurasza.umk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Urządzenia i oprogramowanie komputerowe”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-20ac6b60-40cc-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373045

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00105631/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Urządzenia i oprogramowanie komputerowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://jurasza.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://jurasza.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących
środków komunikacji elektronicznej:Platforma przetargowa do obsługi postępowań przetargowych,
dostępna pod adresem: https://jurasza.logintrade.net/.
2.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z
uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej
zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020
r. poz. 344).
3.Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, w tym
oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, przedmiotowe środki
dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346, 568, 695, 1517 i
2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem
rodzaju przekazywanych danych . 4.Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt.
3, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany
bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
wskazanych przez Zamawiającego.5.Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1
SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym . 6.Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub
informacje Wykonawcy przekazują poprzez Platformę przetargową Zamawiającego, dostępną pod
adresem: https://jurasza.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
7.Rejestracja na Platformie przetargowej Zamawiającego, w tym złożenie oferty, zostały opisane w
INSTRUKCJI KORZYSTANIA Z PLATFORMY w zał. nr 4 do SWZ. Szczegółowe instrukcje obsługi
Platformy dla wykonawców dostępne snastronie:https://jurasza.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
.8.Zgodnie z art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z
korzystaniem z Platformy przetargowej:1) Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt
komputerowych Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy przetargowej:dopuszczalne przeglądarki
internetowe:
Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,Google Chrome 31
Mozilla Firefox 26Opera 18
2) Pozostałe wymagania techniczne:a) dostęp do sieci internet;
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
c) włączona obsługa JavaScript;d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;e)
zainstalowany Acrobat Reader;f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime
Environment 6 Update 24 lub nowszy.9.Przeglądanie postępowań, pobieranie dokumentów, składanie
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składanie ofert nie wymaga rejestracji ani logowania na Platformie
przetargowej.10. W niniejszym postępowaniu Zamawiający zaleca rejestrację oraz logowanie co
najmniej przy składaniu oferty, wyjaśnień, dokumentów lub oświadczeń w odpowiedzi na wezwania
Zamawiającego, kierowane w toku badania i oceny ofert.11. Rejestracja i logowanie są bezpłatne.
Rejestrując się albo logując wykonawcy, akceptują warunki korzystania z Platformy przetargowej, okr.w
Regulaminie zamieszczonym na stronie:
https://jurasza.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane
osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i
jej załącznikach lub w dokumentach
i oświadczeniach złożonych w postępowaniu. Przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych
jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym
wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wykonania działań wynikających z
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), zwanego dalej: „RODO” wobec każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie,
oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność wykonawca złoży
stosowne oświadczenie, którego treść zawarta jest w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik
nr 1 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dn.27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SZPITAL
UNIWERSYTECKI NR 1 IM. DR.A. JURASZA W BYDGOSZCZY;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: je.nowak@jurasza.pl;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez
negocjacji;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78
ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych
bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych
osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora
niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NLZ.2022.271.78

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 367672,77 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Urządzenia komputerowe

4.2.5.) Wartość części: 288445,77 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Dla wszystkich części: Cena brutto [C],
termin pilnego zamówienia [Tpz],
termin gwarancji [TG]

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60%
Oferta o najniższej cenie brutto*
C = ---------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty ocenianej
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez wykonawcę w formularzu ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie wykonawca poniesie
w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
c) Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów w kryterium Cena (C),
a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem zawartym w pkt. 1. 1.
2) termin pilnego zamówienia [Tpz ]– waga 20%
Liczba punktów oferty badanej
TPZ = --------------------------------------- x 100 pkt x 20%, gdzie:
max liczba punktów 20 *
* – ilość punktów z parametrów pożądanych w danym kryterium.


Ilość punktów przyznawanych w ramach kryterium czas:

Czas PILNEGO zamówienia - 1-2 dni - 20 pkt.
- 3-4 dni - 20 pkt.
- 5 dni i powyżej - 0 pkt.
UWAGA: Jeżeli wykonawca zaoferuje czas:
• dłuższy niż 5 dni –Jeżeli Wykonawca poda czas powyżej 5 dni roboczych , Zamawiający wpisze do postanowień umowy minimalne wymaganie (5 dni ) oraz przyzna Wykonawcy 0 pkt za ten parametr
• 1-2 dni krótszy niż 1 dzień – Zamawiający wpisze ten czas realizacji do postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, natomiast do celów oceny oferty przyjmie punktację jak za 1-2 dni czyli 20 pkt;
• w przypadku, gdy wykonawca nie wpisze w formularzu ofertowym deklarowanego czasu pilnego zamówienia, Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy jako niezgodną z SWZ.

3) termin gwarancji [TG]
Termin Gwarancji - 48 miesięcy - 20 pkt.
- 42 miesiące - 15 pkt.
- 36 miesięcy -10 pkt.
- Poniżej 36- 0 pkt
UWAGA: Jeżeli wykonawca zaoferuje czas:
• dłuższy niż 48 miesięcy – Zamawiający wpisze ten czas realizacji do postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, natomiast do celów oceny oferty przyjmie 48 miesięcy
• poniżej 36 miesięcy- Zamawiający wpisze minimalne wymaganie ( 36 miesięcy) realizacji do postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, natomiast do celów oceny oferty przyzna Wykonawcy 0 pkt.
• w przypadku, gdy wykonawca nie wpisze w formularzu ofertowym deklarowanego czasu gwarancji, Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy jako niezgodną z SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas PILNEGO zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: 3) termin gwarancji [TG]

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Urządzenia skanujące i drukujące

4.2.5.) Wartość części: 79227,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30237100-0 - Części komputerów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Dla wszystkich części: Cena brutto [C],
termin pilnego zamówienia [Tpz],
termin gwarancji [TG]

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60%
Oferta o najniższej cenie brutto*
C = ---------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty ocenianej
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez wykonawcę w formularzu ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie wykonawca poniesie
w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
c) Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów w kryterium Cena (C),
a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem zawartym w pkt. 1. 1.
2) termin pilnego zamówienia [Tpz ]– waga 20%
Liczba punktów oferty badanej
TPZ = --------------------------------------- x 100 pkt x 20%, gdzie:
max liczba punktów 20 *
* – ilość punktów z parametrów pożądanych w danym kryterium.


Ilość punktów przyznawanych w ramach kryterium czas:

Czas PILNEGO zamówienia - 1-2 dni - 20 pkt.
- 3-4 dni - 20 pkt.
- 5 dni i powyżej - 0 pkt.
UWAGA: Jeżeli wykonawca zaoferuje czas:
• dłuższy niż 5 dni –Jeżeli Wykonawca poda czas powyżej 5 dni roboczych , Zamawiający wpisze do postanowień umowy minimalne wymaganie (5 dni ) oraz przyzna Wykonawcy 0 pkt za ten parametr
• 1-2 dni krótszy niż 1 dzień – Zamawiający wpisze ten czas realizacji do postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, natomiast do celów oceny oferty przyjmie punktację jak za 1-2 dni czyli 20 pkt;
• w przypadku, gdy wykonawca nie wpisze w formularzu ofertowym deklarowanego czasu pilnego zamówienia, Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy jako niezgodną z SWZ.

3) termin gwarancji [TG]
Termin Gwarancji - 48 miesięcy - 20 pkt.
- 42 miesiące - 15 pkt.
- 36 miesięcy -10 pkt.
- Poniżej 36- 0 pkt
UWAGA: Jeżeli wykonawca zaoferuje czas:
• dłuższy niż 48 miesięcy – Zamawiający wpisze ten czas realizacji do postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, natomiast do celów oceny oferty przyjmie 48 miesięcy
• poniżej 36 miesięcy- Zamawiający wpisze minimalne wymaganie ( 36 miesięcy) realizacji do postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, natomiast do celów oceny oferty przyzna Wykonawcy 0 pkt.
• w przypadku, gdy wykonawca nie wpisze w formularzu ofertowym deklarowanego czasu gwarancji, Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy jako niezgodną z SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas PILNEGO zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: 3) termin gwarancji [TG]

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej:
dot. części nr 1:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę tożsamą do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 40.000zł brutto oraz załączy dowody określające czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie.
dot. części nr 2:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę tożsamą do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 40.000zł brutto oraz załączy dowody określające czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 4 do SWZ;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 4a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto
jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł
układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 4a) lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich
przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w
całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w pkt 4a).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ;
b) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia
UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W
ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA
NARODOWEGO składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - zgodnie z Załącznikiem nr 3a do SWZ;
c) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy
pzp- zgodnie Załącznikiem nr 4 do SWZ
d)wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

brak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

brak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00157594/01 z dnia 2022-05-13
2022-05-13 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wzór stanowi
załącznik nr 6 do SWZ).
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, zgodnie z ust. 3, w następujących przypadkach i w następujący
sposób:
a. po wykazaniu przez Wykonawcę zajścia szczególnych okoliczności dotyczących towaru (np. wstrzymanie lub
zakończenie produkcji, niedostępności rynkowej), umowa może zostać zmieniona według decyzji Zamawiającego, poprzez
zamianę towaru, którego dotyczą szczególne okoliczności, jego odpowiednikami, o parametrach nie gorszych niż ten towar,
w cenach rynkowych, nie wyższych jednak niż ustalone w wyniku postępowania przetargowego po zakończeniu którego
została zawarta niniejsza umowa;
b. w przypadku, gdy:
- nie zostały przez Zamawiającego złożone zamówienia dotyczące przedmiotu umowy do pełnej wartości umowy w okresie,
na który została zawarta umowa;
- ceny przewidziane w umowie nie odbiegają na niekorzyść Zamawiającego od cen możliwych do uzyskania w ramach
kolejnego zamówienia publicznego,
Zamawiający przewiduje zmianę okresu obowiązywania umowy (§ 10 ust. 1), w ten sposób, że okres obowiązywania umowy
zostanie przedłużony, z tym zastrzeżeniem, iż nie więcej niż o 1/4 pierwotnie określonego okresu obowiązywania umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w INSTRUKCJI KORZYSTANIA Z PLATFORMY PRZETARGOWEJ określonej w załączniku nr 3 do SWZ. Szczegółowe instrukcje obsługi Platformy dla Wykonawców dostępne są na stronie: https://jurasza.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-09

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wydruki - Opole
 • Lokalizacja zleceniaopolskie
 • Data dodania05-02-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wydruki. Format: A5 pionowo Liczba stron tekstu pisanego w języku polskim: 48 (liczone z okładką), zadrukowane strony okładki: 2 z 4 Kolor: min. CMYK 4 + 4, pełny kolor, dwustronny, Rodzaj papieru wydawnictwa: kreda matowa min. 170g/m2 , lakier offsetowy, Rodzaj papieru okładka: kredowy mat, min. 350g/m2 + folia uszlachetniająca mat (tylko po stronie zewnętrznej okładki), Klejone. W sumie różnych wersji językowych w nakładach: - 1 x 100 szt. - 1 x 900 szt. - 1 x 2000 szt. - 1 x 2000 szt. - 1 x 300 szt. - 1 x 1000 szt. - 1 x 700 szt. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI