Świadczenie usług serwisu technicznego dla posiadanego przez Zamawiającego sprzętu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług serwisu technicznego dla posiadanego przez Zamawiającego sprzętu ODA (Oracle Database Appliance) wraz ze świadczeniem/zapewnieniem specjalistycznych usług kompleksowego wsparcia
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
 • Termin składania wniosków2024-03-04
 • ZamawiającyOśrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-21
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00213698
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług serwisu technicznego dla posiadanego przez Zamawiającego sprzętu ODA (Oracle Database Appliance) wraz ze świadczeniem/zapewnieniem specjalistycznych usług kompleksowego wsparcia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006746090

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Niepodległości 188b

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-608

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: opi@opi.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opi.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność badawcza i rozwojowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług serwisu technicznego dla posiadanego przez Zamawiającego sprzętu ODA (Oracle Database Appliance) wraz ze świadczeniem/zapewnieniem specjalistycznych usług kompleksowego wsparcia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d31ac961-cb34-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00213698

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://opi.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://opi.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę wraz z załącznikami sporządza
się w języku polskim w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, pod rygorem nieważności, zgodnie z art. 63 ust. 2
ustawy Pzp oraz zaleceniami dotyczącymi podpisu wskazanymi w pkt 9.9 SWZ. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy Pzp, za
pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej: Platforma lub Platforma Zakupowa), pod adresem:
https://opi.eb2b.com.pl/, która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy Pzp. Instrukcja korzystania z Platformy Zakupowej oraz
wymagania sprzętowo -aplikacyjne określone są w pkt 9.5 i 9.6 SWZ. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje, o których
mowa w SWZ, należy wczytać jako załączniki na Platformie, według Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych
użytkowników w zakładce „Pomoc” – „Instrukcje”. Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze
do 250 MB, a w przypadku dokumentów podpisanych podpisem zaufanym do 10 MB. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub
elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składające się na ofertę, składane są przez Wykonawcę przy użyciu zakładki „Złóż
ofertę” w trakcie etapu składania ofert/wniosków. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, uzupełnienia, elektroniczne kopie
dokumentów lub oświadczeń składane przez Wykonawcę po złożeniu ofert (np. na wezwanie Zamawiającego), składane są przy
użyciu zakładki „Pytania/informacje”. Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf. Ewentualne wnioski o wyjaśnienie
treści SWZ, wnioski o przeprowadzenie wizji lokalnej itp., także składane są przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”. Zalecenia
Zamawiającego odnośnie podpisu elektronicznego: a) odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
i. dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis formatem PAdES,
ii. dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES,
b) odnośnie podpisu osobistego:
i. dla dokumentów w formacie „pdf” lub „xml” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),
ii. dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym,
c) odnośnie podpisu zaufanego:
i. wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB, dostępny format podpisu „xml”.
Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawców w postępowaniu
jest OPI PIB. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: opi@opi.org.pl lub tel. nr 22 570 14 00. Administrator
danych wyznaczył IODO z którym kontakt w sprawach dotyczących danych osobowych lub realizacji praw osób których dane
dotyczą jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: iod@opi.org.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celach: a) prowadzenia
postępowania nr DZP.250.51.2024, b) archiwalnych, c) ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń w związku z postępowaniem.
Przesłanką legalizującą przetwarzanie danych osobowych jest: a) w przypadku celu określonego w lit. a) – art. 6 ust 1 lit. c) RODO,
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów
ustawy Pzp, b) w przypadku celu określonego w lit. b) – art. 6 ust 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, c) w przypadku celu
określonego w lit. c) – art. 6 ust 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względu na prawnie uzasadniony interes
administratora przejawiający się realizacją prawa do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. Dostęp do danych osobowych
mają następujący odbiorcy danych: a) upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługobiorcy i jego upoważnieni pracownicy,
którym przekazano przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności
podmioty świadczące usługi prawne i doradcze lub dostarczające rozwiązania informatyczne do prowadzenia postępowań o
zamówienie publiczne w formie elektronicznej, b) osoby lub podmioty którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w
oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa i będą
przechowywane przez okres: a) prowadzenia postępowania oraz 4 lat od zakończenia postępowania, b) w celach archiwalnych
wieczyście, zgodnie z okresami przewidzianymi przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, c) dla potrzeb ustalenia,
obrony lub dochodzenia roszczeń do upływu okresu przedawnienia roszczeń, a w przypadku ich wniesienia w związku z
postępowaniem na realizację zamówienia do wyczerpania środków ochrony prawnej przysługującej stronom w tym zakresie. Osoba
której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z: a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do
ich sprostowania (art. 15 i art. 16 RODO), w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO
będzie, wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania lub
konkursu lub jego zakończenia. W przypadku prawa do sprostowania danych, nie może ono skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia o ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą pzp, b) prawa do
ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO. W przypadku realizacji żądania
określonego w art. 18 RODO, ograniczenie przetwarzania danych będzie realizowane dopiero po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia, c) osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez
Administratora do Prezesa UODO, d) prawa, o których mowa w art. 17 i 22 RODO ze względu na brak spełnienia określonych w nich
przesłanek w prowadzonym postępowaniu nie będą realizowane. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej
jest obowiązkowe, a obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy pzp i jest związany z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencją niepodania określonych danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.250.51.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu technicznego (asysty technicznej) dla posiadanego przez Zamawiającego sprzętu ODA (Oracle Database Appliance) oraz zapewnienie Zamawiającemu świadczenia specjalistycznych usług kompleksowego wsparcia (rozwiązywanie problemów/usuwanie błędów) w obszarze utrzymania sprzętu (maszyn) ODA. Opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50312000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50312600-1 - Konserwacja i naprawa sprzętu technologii informacji

72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-04-27 do 2025-04-26

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą: cena oferty brutto – 100 %

Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane wg następującego wzoru:

Najniższa oferowana cena brutto
C = ---------------------------------------------------- x 100
Cena brutto oferty badanej

Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. zdolności technicznej lub zawodowej – za spełniających warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
a) wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, co najmniej dwie usługi (dwie umowy) świadczone nieprzerwanie przez okres minimum 11 miesięcy polegające na świadczeniu usług serwisu technicznego dla sprzętu ODA (Oracle Database Appliance), każda usługa o wartości co najmniej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
b) wykażą, że do realizacji zamówienia skierują zespół osób składający się z minimum dwóch specjalistów posiadających doświadczenie zawodowe w obszarze utrzymania środowisk sprzętu ODA, potwierdzone certyfikatem Oracle Database Appliance 2021 Solution Engineer Specialist lub równoważnym, tj. potwierdzającym doświadczenie zawodowe dla środowiska Oracle Database Appliance.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przez jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenie i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
1. Oświadczenie Wykonawcy, że jest uprawniony do świadczenia serwisu technicznego dla sprzętu ODA lub że serwis będzie świadczony przez autoryzowanego partnera producenta sprzętu ODA lub że serwis będzie świadczony przez producenta sprzętu ODA. Zamawiający akceptuje równoważne środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane świadczenia spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Oświadczenie Wykonawcy, że jest uprawniony do świadczenia serwisu technicznego dla sprzętu ODA lub że serwis będzie świadczony przez autoryzowanego partnera producenta sprzętu ODA lub że serwis będzie świadczony przez producenta sprzętu ODA. Zamawiający akceptuje równoważne środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane świadczenia spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. Zamawiający przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych. Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. Postanowień powyżej nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
1. Formularz oferty – załącznik nr 2 do SWZ.
2. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy – załącznik nr 3 do SWZ.
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w pkt 7 SWZ – załącznik nr 4 do SWZ.
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w pkt 8 SWZ– załączniki nr 5 do SWZ.
5. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty – o ile ofertę składa pełnomocnik, zgodnie z informacją zawartą w pkt 9.2. SWZ.
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy, zgodnie z informacją zawartą w punkcie 9.3. SWZ.
7. W przypadku, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem Pełnomocnika, powinien dołączyć pełnomocnictwo obejmujące swym zakresem umocowanie do złożenia oferty i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1.3. i 9.1.4 SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
i brak podstaw wykluczenia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest ustanowienie Pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której został wybrany Wykonawca, w zakresie:
a) zmian postanowień Umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności w zakresie zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług - wówczas w zależności od faktu, czy stawka została podwyższona czy zmniejszona - zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy – tj. odpowiednio: zostać zwiększone lub obniżone;
b) w przypadku zaistnienia okoliczności, wynikających z zaistnienia zdarzenia o charakterze siły wyższej, tj. zdarzenia, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy zmianie może ulec:
i. zakres obowiązków Stron – poprzez jego zwiększenie lub zmniejszenie,
ii. wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 (odpowiednio lit. a), b)) Umowy – poprzez jego zwiększenie lub zmniejszenie,
iii. terminy realizacji poszczególnych obowiązków Wykonawcy w zakresie Przedmiotu Umowy - poprzez jego/ ich przedłużenie lub skrócenie,
w zakresie, w jakim to będzie konieczne dla zapewnienia możliwości i prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.
c) wprowadzenia zmian dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego waloryzację.
2. Warunkiem wprowadzenia zmiany do Umowy jest podpisanie przez Strony aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeń postanowień § 5 ust. 4 Umowy.
3. Strony Umowy zobowiązane są do informowania się wzajemnie o okolicznościach uzasadniających konieczność dokonania zmiany umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://opi.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497), tj.:
1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 7.3.1. – 7.3.3. SWZ.
Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, a przed zawarciem umowy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą zobowiązani do przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę bądź upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje na: a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane
postanowienie umowy; b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. Na orzeczenie Krajowej Izby
Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę świadczenie usług Programisty - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania16-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę świadczenie usług Programisty. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI