Dostawa sprzętu multimedialnego do Muzeum Wojska,Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa sprzętu multimedialnego do Muzeum Wojska,Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOrzysz
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury
 • Termin składania wniosków2023-11-06
 • ZamawiającyMuzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu
 • Data publikacji ogłoszenia2023-10-29
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00467280
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu multimedialnego do Muzeum Wojska,Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 362503261

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Giżycka

1.5.2.) Miejscowość: Orzysz

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-250

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 570301827

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: muzeumwojska@orzysz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumwojska.orzysz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu multimedialnego do Muzeum Wojska,Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-769aa092-768f-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00467280

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00335377/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa sprzętu multimedialnego do Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie finansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-769aa092-768f-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl/
2. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają
również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
muzeumwojska@orzysz.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przeglądanie i pobieranie publicznej
treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
2. Sposób sporządzenia i przekazywania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią
elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie
3. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66
ust. 1 ustawy pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
4. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako
załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
„Formularza do komunikacji”).
5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają
również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
6. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą pzp lub Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być
opatrzone, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny)
dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym
podpisem (typ wewnętrzny).
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
8. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB
10. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
muzeumwojska@orzysz.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): : 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu (w organizacji), ul.
Giżycka 9, 12 – 250 Orzysz, numer tel.: 570301827. ;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o przepisy ustawy p.z.p.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą ,z uprawnienia do
sprostowanialub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679,nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.** W postępowaniu o
udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
tego postępowania oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MWWiZO.271.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu multimedialnego do Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu:
1. Zestaw urządzeń multimedialnych, potocznie nazywanych „dywanem interaktywnym”- 1 szt.
2. Tablica interaktywna- 1 szt.
3. Komputer z monitorem, oprogramowaniem systemowym oraz biurowym- 3 szt.
4. Zestaw nagłośnieniowy z osprzętem - 1 szt.
5. Urządzenie wielofukncyjne- 1 szt.
6. Drukarka do formatu A2- 1 szt.
7. Licencja Corel Draw Graphics Suite 2023- 1 szt.
8. Kamera wideo 4K, wraz z dodatkową baterią- 1 szt.
9. Cyfrowy 4-ścieżkowy rejestrator audio z kamerą video 4k, wraz z akumulatorem Li-Ion, pokrywą obiektywu, osłoną antyodblaskową, kablem USB A-C- 1 szt.
10. Cyfrowy aparat bezlusterkowy 24,2Mpix z dołączonym obiektywem 20-60mm f=3.5-5.6- 1 szt.
11. Kompatybilny zestaw akcesoriów do aparatu bezlusterkowego 24,2Mpix – 1 szt.
12. Zdalnie sterowany dron z możliwością filmowania- 1 szt.
13. Komputer do montażu video wraz z oprogramowaniem- 1 szt.
14. Projektor multimedialny wraz z akcesoriami montażowymi (uchwyt sufitowy, itd.)- 1 szt.
15. Ekran sufitowy, elektrycznie wysuwany- 1 szt.
16. Zestaw nagłośnienia 5.1- 1 szt.
17. Telewizor 55”, wraz z akcesoriami potrzebnymi do montażu na ścianie- 1 szt.
18. Skaner przedmiotów 3D- 1 szt.
19. System sprzedaży i walidacji biletów- 1 szt.
20. Mikrofon krawatowy bezprzewodowy- 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SWZ.
Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, projekt pn: „ Orzyskie Centrum muzealno-edukacyjne - stworzenie nowoczesnej przestrzeni poprzez wyposażenie Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu”

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37524100-8 - Gry edukacyjne

48190000-6 - Pakiety oprogramowania edukacyjnego

48220000-6 - Pakiety oprogramowania dla internetu i intranetu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji warunków zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej specyfikacji).
2. Kryteria wyboru ofert we wszystkich częściach; oferty we wszystkich częściach będą oceniane według poniższych „wag” (znaczenia)


2.1 CENA - 60%
Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty będą przeliczane wg wzoru:

Cena najniższej oferty (zł)
CENA = ------------------------------------------ x 100,00 pkt. x 60%
Cena oferty badanej (zł)

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium CENA to 60 pkt.

2.2 TERMIN GWARANCJI- 20 %
Wymagany minimalny termin gwarancji: 12 miesięcy
Punktowany maksymalny termin gwarancji: 60 miesięcy

Ofertom zawierającym termin gwarancji powyżej 12 miesięcy a maksymalnie do 60 miesięcy zostaną przyznane punkty w niniejszym kryterium wg poniższego wzoru:

Tk = (Tgw oceniana / Tgw max) x 20% x 100 pkt

gdzie: Tk – suma punktów – końcowa
Tgw oceniana - termin gwarancji ocenianej oferty
Tgw max - najdłuższy termin gwarancji spośród oferowanych ofert


Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium TERMIN GWARANCJI to 20 pkt.

UWAGA:
1) w przypadku podania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym terminu gwarancji równego 12 m-cy – oferta otrzyma 0 pkt (przy czym w przypadku wyboru takiej oferty jako najkorzystniejszej do umowy zostanie wpisany termin gwarancji 12 m-cy)
2) w przypadku niepodania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym terminu gwarancji – oferta otrzyma 0 pkt (przy czym w przypadku wyboru takiej oferty jako najkorzystniejszej do umowy zostanie wpisany termin określony jako minimalny przez Zamawiającego, tj. 12 m-cy)
3) w przypadku podania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym terminu gwarancji dłuższego niż termin określony przez Zamawiającego jako maksymalny – do wyliczenia ilości punktów w danym kryterium Zamawiający przyjmie okres 60 miesięcy natomiast do umowy zostanie wpisany termin wskazany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.2.3 CZAS DOSTAWY– 20 %

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium to 20 pkt
a) Zasady oceny za kryterium „czas dostawy” - PT

Czas dostawy (PT) – waga 20 %. Punkty za kryterium „czas dostawy" (PT) – maksymalnie 20,00 pkt (1 pkt – 1%), zostaną obliczone w następujący sposób:

PT min
PT= PT bad X 20

gdzie:
PT- ilość punktów przyznanych badanej ofercie za „czas dostawy”
PT min- najkrótszy czas dostawy zaoferowany w postępowaniu spośród badanych ofert
PT bad-czas dostawy podany przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany,
b) a) podany przez Wykonawcę w formularzu oferty czas dostawy musi być wyrażony w pełnych dniach.
c) b) minimalny czas dostawy jaki może być zaoferowany przez Wykonawcę – 14 dni,
d) c) maksymalny czas dostawy wymagany przez Zamawiającego – 60 dni.
e) d) Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
f) e) wpisanie w formularzu oferty czasu dostawy dłuższego niż 60 dni skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia.
g) f) oferta z 14-dniowym lub krótszym czasem dostawy otrzyma maksymalną punktację za ww. kryterium tj. 10 pkt.
h) g) w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1 do niniejszej SWZ) pola określającego czas dostawy będzie to równoznaczne z zaoferowaniem czasu dostawy 30 dni.
3. Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „CENA” oraz ilości punktów przyznanych w kryterium „TERMIN GWARANCJI”, ilość punktów przyznanych w kryterium „ CZAS DOSTAWY” . Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN GWARANCJI

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: CZAS DOSTAWY

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.Dz.U.2021 poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ
b) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, o niepodleganiu wykluczeniu
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający żąda złożenia dokumentów zgodnie z §4 Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty wykonawca załącza również ( jeżeli dotyczy)
a) Pełnomocnictwo
• Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za
pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem
umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
• W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być
załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:- postępowania o zamówienie publiczne, którego
dotyczy,- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z
określeniem adresu siedziby,- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
b) Zobowiązanie podmiotu trzeciego Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych
zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy
wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na
zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy , których wskazane zdolności dotyczą

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) ubiegać się o udzielenie zamówienia, wtedy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców.
3) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego powinno
wynikać, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 podlegają unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ, z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w niniejszej umowie.
3. Strony przewidują możliwość istotnej zmiany umowy, z zachowaniem cen określonych w ofercie, w następujących przypadkach/zakresie:
1) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności urządzeń oraz bezpieczeństwa, w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub wstrzymania, zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia bądź jego elementów,
2) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.
3) terminu realizacji umowy w przypadku, jeżeli dotrzymanie ustalonego terminu byłoby niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego np. brak przygotowania miejsca dostawy lub z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron lub w przypadku działania siły wyższej (w szczególności: pożar, powódź, i inne klęski żywiołowe, strajk, zamieszki, atak terrorystyczny, stan zagrożenia epidemicznego, trwający/przedłużający się stan epidemii, opóźnień w dostawach) uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie. Okres przedłużenia terminu realizacji umowy będzie odpowiadał maksymalnie okresowi trwania przeszkody w realizacji przedmiotu umowy lub o okres działania siły wyższej i czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Szczegóły zawiera projekt umowy- Załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-06 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-05

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

CENA,TERMIN GWARANCJI,CZAS DOSTAWY

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

2. Zamawiający zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji
Rosyjskiej na Ukrainę, wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 tejże ustawy, stosuje sankcje
polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy
z dnia 11 września 2019 r. – Pzp.
3. Biorąc pod uwagę powyższe – zamawiający wykluczy wykonawcę:
a) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę,
b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3.
4. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 2.
5. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 2, zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
6. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 2, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o
udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze
pieniężnej.
7. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 6, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do
20 000 000 zł.
Zamawiający informuje, że ust. 2-7 wprowadzony została w skutek wprowadzonej ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę drewna sosnowego po procesie suszenia- Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania12-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę drewna sosnowego po procesie suszenia. Proszę o przesłanie oferty cenowej. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI