DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO (ROZBUDOWA LMIP, BSL3)

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO (ROZBUDOWA LMIP, BSL3)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPoznań
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
 • Termin składania wniosków2024-02-23
 • ZamawiającyWOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-13
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00103122
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO (ROZBUDOWA LMIP, BSL3)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000294065

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zygmunta Noskowskiego 23

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-705

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.wssepoznan@sanepid.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/wsse-poznan

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO (ROZBUDOWA LMIP, BSL3)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-87e51e42-ca53-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00103122

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00101669/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO (ROZBUDOWA LMIP, BSL3 - budynek laboratoryjny)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi-wsse-poznan.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się na pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu platformy zakupowej Zamawiającego.
Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://przetargi-wsse-poznan.ezamawiajacy.pl
Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań do SWZ drogą mailową. Pytania należy kierować na adres zamowienia.publiczne.wssepoznan@sanepid.gov.pl ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania, którego dotyczy.
Zamawiający dopuszcza przekazywanie pytań w obu powyższych formach bez konieczności podpisywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu platformy zakupowej Zamawiającego, opisane zostały w Instrukcji korzystania dla Wykonawców. Instrukcja korzystania z platformy zakupowej Zamawiającego, która jest dostępna pod adresem https://przetargi-wsse-poznan.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): opisane w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): opisane w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EA-ZP.272.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego: komputerów przenośnych typu laptop, toreb na notebooki, monitorów komputerowych, myszy komputerowych, zestawów klawiatura + mysz, dla pracowników WSSE w Poznaniu wraz z jego wniesieniem do siedziby Zamawiającego, w miejsce wskazane przez pracowników Zamawiającego.
Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, kompletny. Sprzęt musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 r., wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, sprawny technicznie – w oryginalnych opakowaniach, pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta oraz że nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich. Przez stwierdzenie "fabrycznie nowy" należy rozumieć sprzęt opakowany oryginalnie (opakowanie musi posiadać zabezpieczenie zastosowane przez producenta).
Przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego dostarczony musi być jednorazowo w całym zakresie objętym zamówieniem.
Zamawiający dopuszcza naruszenie opakowania lub rozpakowanie Urządzeń w siedzibie Wykonawcy w celu wcześniejszego przygotowania Urządzeń do dostawy, instalacji i konfiguracji.
Przez "wadę fizyczną" należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia:
a) spełniał wymogi określone w polskich normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane,
b) był zgodny z normami CE i posiada oznaczenia CE,
c) był wolny od wad fizycznych i prawnych,
d) stanowi własność Wykonawcy i nie jest obciążony prawami osób trzecich,
e) jest zapakowany w bezzwrotne opakowania producenta.
f) urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta.
g) Sprzęt wydany zostanie Zamawiającemu w opakowaniu fabrycznym wraz
z przynależnym oprogramowaniem, okablowaniem, osprzętem i instrukcjami oraz dokumentami gwarancyjnymi i licencyjnymi w języku polskim.
W przypadkach, kiedy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło, normy lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę co prowadziłoby do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło, normy lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Do porównania ofert Zamawiający przyjmuje ceny ofert z podatkiem VAT.
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 PZP.
Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert: Cena – waga kryterium 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona następujące podmiotowe środki dowodowe w celu potwierdzenia brak podstaw do wykluczenia:
1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, - wg wzoru załącznika nr 4 do SWZ, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2. oświadczenia wykonawcy braku podstaw do wykluczenia
w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 1497
z późn. zm.) - wg wzoru załącznika nr 5 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wypełnione Zestawienie Parametrów Technicznych – według załącznika nr 2.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wypełnione Zestawienie Parametrów Technicznych – według załącznika nr 2.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SWZ;
2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – według załączników nr 3 i 5 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta wspólna
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców.
2. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
3. Treść pełnomocnictwa załączanego do oferty, w postaci elektronicznej, w formie: oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
4. Każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum spółki cywilnej) składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia, w tym celu każdy z członków konsorcjum indywidualnie oświadczenie (zał. nr 3 i 5 do SWZ).
5. Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, każdy z uczestników oferty wspólnej składa indywidualnie.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularz oferty.
7. Formularz oferty musi zostać podpisany przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.
8. Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez Pełnomocnika.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wzór umowy stanowi załącznik do SWZ.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy:
1. Zmiany organizacyjne, wynikające z następujących okoliczności:
1.a. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie usług, tj.:
- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne, lub lokalne, epidemie oraz inne uwarunkowania niezależne od Wykonawcy), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania usługi;
- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;
- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
- wydłużenie o czas powstały w wyniku nie zawarcia umowy od czasu możliwego do zawarcia o czas zwłoki związany z wniesionym odwołaniem lub okolicznościami prowadzonych wyjaśnień wnoszonych zastrzeżeń przez wykonawców lub osoby postronne do prowadzonego postępowania oraz w pozostałych przypadkach od zakończenia pierwszego terminu związania ofertą;
- zmiana terminu końcowego jest dopuszczalna w okolicznościach niespowodowanych działalnością Wykonawcy.
2. W zakresie ceny jeżeli w trakcie jej obowiązywania:
2.a. Zamawiający przewiduje zmianę ceny brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. Cena brutto będzie podlegać waloryzacji o różnicę w kwocie podatku VAT wynikającej ze zmiany stawki podatku na stawkę podatku obowiązującego w dniu powstania obowiązku podatkowego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://przetargi-wsse-poznan.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-23 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-23

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę docieplenie elewacji - Wrocław
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania18-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę docieplenie elewacji. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa nawozów 1.2024
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Informatyka i telekomunikacja: Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Informatyka i telekomunikacja: Dostawa sprzętu komputerowego
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI