Dostawa notebooków i monitora na potrzeby działalności dydaktycznej i naukowo badawczej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa notebooków i monitora na potrzeby działalności dydaktycznej i naukowo badawczej Katedry Automatyzacji Napędów i Robotyki Politechniki Opolskiej.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOpole
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
 • Termin składania wniosków2022-10-25
 • ZamawiającyPOLITECHNIKA OPOLSKA
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-14
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00392692
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa notebooków i monitora na potrzeby działalności dydaktycznej i naukowo badawczej Katedry Automatyzacji Napędów i Robotyki Politechniki Opolskiej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA OPOLSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001732

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Prószkowska 76

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-758

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774498178

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.zyzik@po.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://po.opole.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa notebooków i monitora na potrzeby działalności dydaktycznej i naukowo badawczej Katedry Automatyzacji Napędów i Robotyki Politechniki Opolskiej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52fa15f0-4b88-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00392692

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013371/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.23 Dostawy sprzętu komputerowego dla różnych jednostek Politechniki Opolskiej.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://po-opole.logintrade.net/zapytania_email,103499,6a6b30450a9a3a56bb6366ac03317023.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://po-opole.logintrade.net/zapytania_email,103499,6a6b30450a9a3a56bb6366ac03317023.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: :Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz. 2452). Środkiem
komunikacji elektronicznej, służącym komunikacji w postępowaniu, w tym
złożeniu przez Wykonawcę oferty oraz przekazywaniu wszelkiej innej korespondencji, jest Platforma
zakupowa dostępna pod adresem https://po-opole.logintrade.net.
Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy użyciu Platformy zakupowej opisane zostały w Instrukcji dostępnej pod adresem
https://po-opole.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja RODO - rozdział II SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja RODO - rozdział II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/D/41/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa notebooków i monitora na potrzeby działalności dydaktycznej i naukowo badawczej Katedry Automatyzacji Napędów i Robotyki Politechniki Opolskiej – opis techniczny przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-25 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://po-opole.logintrade.net/zapytania_email,103499,6a6b30450a9a3a56bb6366ac03317023.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-25 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W związku z przyjęciem przez Sejm ustawy dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz.
835) Zamawiający wyklucza Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7
ust. 1 ww. Ustawy
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę opracowanie koncepcji i produkcję od 8 do 10 filmów i social video
 • Lokalizacja zlecenia
 • Data dodania26-01-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę opracowanie koncepcji i produkcję od 8 do 10 filmów i social video dotyczących innowacji społecznych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Opole: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek Politechniki Opolskiej
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Informatyka i telekomunikacja: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek Politechniki Opolskiej
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Informatyka i telekomunikacja: Cyfrowa Gmina
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI