Dostawa niezbędnego oprogramowania i sprzętu komputerowego dla ŚLĄSKIEGO CENTRUM...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa niezbędnego oprogramowania i sprzętu komputerowego dla ŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI I PREWENCJI w celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ŚCRiP
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoUstroń
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2022-11-08
 • ZamawiającyŚląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-31
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00417951
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa niezbędnego oprogramowania i sprzętu komputerowego dla ŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI I PREWENCJI w celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ŚCRiP

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072388927

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zdrojowa 6

1.5.2.) Miejscowość: Ustroń

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-450

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: +48338541632

1.5.8.) Numer faksu: +48338544177

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: scr@scr-ustron.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.scr-ustron.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa niezbędnego oprogramowania i sprzętu komputerowego dla ŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI I PREWENCJI w celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ŚCRiP

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8531367c-591a-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00417951

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://scr-ustron.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: scr@scr-ustron.com.pl, https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na systemie miniPortal tj.:
• dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,
• komputer klasy PC lub MAC lub Linux,
• zainstalowana przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0 lub Mozilla Firefox od wersji 15 lub Google Chrome od wersji 20 lub Microsoft Edge,
• specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
• specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
• format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
• oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
• integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
3. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
4. z uwagi na wartość pola szczegółowy opis wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej został opisany w pkt 10 i 14 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.1 Administratorem danych osobowych jest Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji ul. Zdrojowa 6, 43-450 Ustroń tel. +48-33-8541632, fax. +48-33-8544177,
1.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
- poprzez pocztę elektroniczną e-mail: iod@scr-ustron.com.pl,
- pisemnie na adres siedziby Administratora;
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
1.4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1710), dalej „ustawa Pzp” oraz Zamawiający, który prowadzi postępowanie oraz obsługę finansowo-księgową;
1.5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
1.7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i dane nie będą profilowane

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
2. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
___________________________________________________________________________________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ŚCR/EDO/04/2022/EDO

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy pn. „Dostawa niezbędnego oprogramowania i sprzętu komputerowego dla ŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACJI I PREWENCJI w celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ŚLĄSKIM CENTRUM REHABILITACJI I PREWENCJI”, spełniającego minimalne parametry określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załączniku nr 4 do niniejszej SWZ.
2. Zamówienie realizowane jest ze środków pochodzących z Funduszu przeciwdziałania COVID-19.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Serwer kopii zapasowej – 1 szt.
Zasilacz UPS – 1 szt.
Szafa stojąca rack – 1 szt.
Oprogramowanie do kopii zapasowych – 1 kpl.
Macierz dyskowa NAS z dyskami – 1 kpl.
Firewall – 1 szt.
Switch TYP1 – 48x1G PoE, 4x10G SFP+ – 3 szt.
Switch TYP2 – 48x1G , 4x10G SFP+ – 3 szt.
Switch Typ 3 – 24x1G, 4x10GSFP+ - 1szt.
Osprzęt sieciowy – 1 kpl.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48820000-2 - Serwery

30213000-5 - Komputery osobiste

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

30237280-5 - Akcesoria zasilające

48823000-3 - Serwery plików

32425000-8 - Sieciowy system operacyjny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy PZP, w toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
2. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki wskazane w art. 223 ust. 2 ustawy PZP, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.
3. Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 226 ust. 1 ustawy PZP.
4. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, postępowanie zostanie unieważnione. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie PZP.
5. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie najwyżej oceniona (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SWZ). Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert.
6. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania będzie zawierało informacje, o których mowa w art. 253 ustawy PZP.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Karty katalogowe lub foldery lub dokumentacje techniczne lub certyfikaty – pochodzące od producenta, oferowanych urządzeń potwierdzające spełnienie parametrów technicznych opisanych w załączniku nr 4 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem zapisów pkt. 1.1 oraz 1.2 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
Uwagi:
Uwaga1: Dokumenty składa się w języku polskim. Dokumenty obcojęzyczne należy złożyć wraz z tłumaczeniem. Nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe.
Uwaga2: Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie – zgodnie z postanowieniami art. 107 ust. 2 ustawy PZP.
Uwaga3: Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych – zgodnie z postanowieniami art. 107 ust. 3 ustawy PZP.
Uwaga4: Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji parametrów technicznych oferowanego sprzętu z Producentem.
Uwaga5: Zamawiający nie wymaga, aby karty katalogowe potwierdzały spełniane każdego z opisanych parametrów w Załączniku nr 4 do SWZ. Muszą one jednak umożliwiać identyfikację oferowanego asortymentu, jego podstawowych parametrów właściwych dla danego
rodzaju urządzeń i jego producenta.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie – zgodnie z postanowieniami art. 107 ust. 2 ustawy PZP. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, albo podpisem osobistym.
Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w pkt. 7.1 SWZ (przesłanki wykluczenia). Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, na dzień składania ofert.
Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1.2 składają odrębnie:
Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy;
Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również spółki cywilnej);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z pkt 8.2.1 SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (pkt 8.1.2 SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
5. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Działając na podstawie art. 455 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w następujących przypadkach:
a) wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT zaistniałej po dacie zawarcia umowy. W takim przypadku możliwa jest zmiana umowy w zakresie stawki podatku VAT na stawkę wynikającą z obowiązujących w tym czasie przepisów prawa;
b) gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm, Zamawiający dopuszcza zmianę podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum, pod warunkiem że nowy podmiot przystępujący do konsorcjum lub podmioty pozostałe po ustąpieniu jednego z konsorcjantów, spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy;
c) gdy Wykonawcą są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, Zamawiający dopuszcza zmianę wspólnika spółki cywilnej, pod warunkiem że nowy wspólnik lub wspólnicy pozostali w spółce po ustąpieniu jednego ze wspólników, spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy;
d) zmiany Przedmiotu umowy, polegającej na zmianie urządzenia (wchodzącego w skład Przedmiotu umowy), wymienionego w ofercie Wykonawcy, innym urządzeniem, pod warunkiem zachowania minimalnych parametrów i pierwotnego przeznaczenia zastępowanego urządzenia wynikającego z Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 4 do SWZ, w przypadku, gdy:
- w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe będzie dostarczenie Przedmiotu umowy uwzględniającego najbardziej aktualne i adekwatne rozwiązania techniczne lub technologiczne;
- zaprzestania produkcji urządzenia wymienionego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 4 do SWZ przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę w ofercie, przez jego producenta;
- braku dostępności na rynku odpowiedniej liczby urządzeń wymienionych w ofercie Wykonawcy, co w istotny sposób wpływa na możliwość wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu umowy, przede wszystkim dostawa Przedmiotu umowy może nie zostać wykonana w umówionym terminie.
e) zmiany uregulowań prawnych dokonanych już po zawarciu niniejszej umowy, mających wpływ na podniesienie kosztów Przedmiotu umowy. W takim przypadku możliwa jest zamiana umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kalkulację wykazującą wpływ zmian prawnych na wysokość wynagrodzenia – wynagrodzenie może zostać podniesione wyłącznie o kwotę wynikającą z takiej kalkulacji, po uprzednim zweryfikowaniu rzetelności kalkulacji przez Zamawiającego;
f) w przypadku zmiany podwykonawcy, nie będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego zasoby powołuje się Wykonawca,
g) dopuszcza się zmianę terminu przewidzianego na zakończenie dostawy, w następujących okolicznościach:
- wystąpienie okoliczności będących następstwem siły wyższej uznanych przez Zamawiającego; przez wystąpienie zdarzeń siły wyższej należy rozumieć zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do uniknięcia nawet w przypadku maksymalnej staranności Stron, uznanych przez Zamawiającego;
- przerwanie realizacji dostawy z przyczyn niezawinionych przez Strony umowy,
Termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania w/w okoliczności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian do umowy, innych niż opisane w ust. 1, jeżeli będą one dozwolone na podstawie art. 454 ust. 2 ustawy PZP.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: adres skrytki 072388927 /SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-08 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-07

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie strony internetowej - Bytom
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania20-09-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Zlecę wykonanie strony internetowej: energobytom.pl. Proszę dzwonić.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI