Dostawa 120 monitorów dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa 120 monitorów dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2024-02-23
 • ZamawiającyMazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-15
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00190591
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa 120 monitorów dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140944971

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Inflancka 4

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-189

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 542 20 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.wazbinska@mazowia.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mazowia.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa 120 monitorów dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a7247b0-ca51-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00190591

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00059602/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.11 Dostwa monitorów komputerowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Fundusze Europejskie dla Mazowsza

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6a7247b0-ca51-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bip.mazowia.eu/zamowienia/publiczne/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu bezpłatnej Platformy e-Zamówienia;
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca”;
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w przepisach prawa;
4. Dokumenty elektroniczne sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w rozporządzeniu w sprawie KRI, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 uPzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. Wykaz poszczególnych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu zostały określone w pkt 11 i 19 SWZ;
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie KRI (i przekazuje się jako załącznik), lub b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”;
7. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”. Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości;
8. W przypadku załączników, które są zgodnie z uPzp lub rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy / Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny);
9. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” oraz zalogowania się. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego;
10. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”;
11. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza);
12. W uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację za pośrednictwem platformy, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres email wskazany w pkt 22.1 SWZ (nie dotyczy składania ofert u w postępowaniu);
13. Z uwagi na ograniczenie liczby znaków w ogłoszeniu, szczegółowe informacje w powyższym zakresie zostały opisane w pkt 20 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych Zamawiający przedstawił w pkt 39 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych Zamawiający przedstawił w pkt 39 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.331-1-4/24.D.WI

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 81480,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 120 monitorów dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o parametrach opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30231300-0 - Monitory ekranowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Każda z ofert, która nie zostanie odrzucona, otrzyma łączną liczbę punktów zgodnie ze wzorem wskazanym
w pkt 33.3 SWZ;
2. Ocena zostanie dokonana z oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów;
3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Celem wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt 16 SWZ oraz w celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 13 SWZ, Zamawiający żąda złożenia: aktualnego na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy P.z.p., wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ;
a) Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy P.z.p. aktualne na dzień składania ofert, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
b) informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 19.1.1 SWZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 19.1.1 SWZ obowiązany jest każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Oświadczenie powinno być aktualne na dzień składania ofert, złożone pod rygorem nieważności w formie elektronicznej,
podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy P.z.p.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji Wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą – z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie określił szczególnych warunków udziału w postępowaniu – Wykonawca nie składa innych środków dowodowych niż oświadczenie, o którym mowa w pkt 19.1.1 SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: formularza ofertowego, zawierającego m.in. informacje niezbędne do oceny oferty Wykonawcy w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
a) Wykonawca składa formularz ofertowy pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia; 2. W przypadku, o którym mowa w pkt 16.3 SWZ Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 3. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty w postępowaniu; 4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych; 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; 7. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 16.1 SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy, określone w pkt 13.1 SWZ; 8. Jeżeli zdolności zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzą spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub będą zachodzić wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, określone w 13.1 SWZ, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu; 9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby; 10. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do złożenia oświadczenia o podziale zadań, o którym mowa w art. 117 ust 4 ustawy P.z.p. (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

I. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści złożonej oferty w zakresie oferowanego Sprzętu, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku gdy:
1) Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć Sprzętu z uwagi na jego niedostępność na rynku, która zaistniała dopiero po dacie złożenia oferty;
2) ujawniono powszechnie występujące wady oferowanego Sprzętu;
3) zakończono wytwarzanie Sprzętu lub wycofano go z produkcji bądź z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
W przypadkach, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie Przedmiotu umowy polegającą na zastąpieniu danego Sprzętu produktem zastępczym, spełniającym co najmniej wszelkie wymagania przewidziane w SWZ dla produktu zastępowanego a rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę. Nadto zmiana Sprzętu nie może zwiększyć ceny za realizację Przedmiotu umowy i nie może prowadzić do wydłużenia terminu dostawy Przedmiotu umowy.
II. W przypadkach, o których mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie Przedmiotu umowy polegającą na zastąpieniu danego Sprzętu produktem zastępczym, spełniającym co najmniej wszelkie wymagania przewidziane w SWZ dla produktu zastępowanego a rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę. Nadto zmiana Sprzętu nie może zwiększyć ceny za realizację Przedmiotu umowy i nie może prowadzić do wydłużenia terminu dostawy Przedmiotu umowy;
III. Wykonawca, w każdym ze wskazanych powyżej przypadków, jest zobowiązany złożyć pisemną dokumentację, w tym oświadczenia producenta, z której będzie wynikała podstawa faktyczna wpisująca się w okoliczności, na które Wykonawca powołuje się celem dokonania zmiany, w postaci aneksu;
IV. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy wprowadzenia proponowanych przez Wykonawcę zmian w Umowie;
V. Zmiany, o których mowa powyżej, wymagają zgody obu Stron i muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu;
VI. Zamawiający nie przewiduje innych istotnych zmian do zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 455 ustawy P.z.p.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-23 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę zgodnie z instrukcją wskazaną w pkt 25 SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-23 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej oraz na Platformie e-Zamówienia Specyfikację Warunków Zamówienia od dnia przesłania Ogłoszenia o zamówieniu do portalu e-zamówienia;
2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione;
3. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu;
4. W sprawach nie uregulowanych SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych;
5. W sprawach nie uregulowanych w ustawie P.z.p. i przepisach wykonawczych do tej ustawy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego;
6. W uzupełnieniu informacji dotyczących terminu realizacji zamówienia Zamawiający informuje, że: termin realizacji: do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy (termin dostawy stanowi kryterium oceny ofert).
7. Wykonawca jest zobligowany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z zapisami § 4 umowy – Wynagrodzenie, w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę odzyskanie zhakowanego konta na Instagramie- Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania08-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę odzyskanie zhakowanego konta na Instagramie. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI