„Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoNiemodlin
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-10-27
 • ZamawiającyGmina Niemodlin
 • Data publikacji ogłoszenia2022-10-14
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00393573
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Niemodlin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413194

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bohaterów Powstań Śląskich 37

1.5.2.) Miejscowość: Niemodlin

1.5.3.) Kod pocztowy: 49-100

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@niemodlin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.niemodlin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-125f4b46-4a1f-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00393573

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011887/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/niemodlin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/niemodlin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/niemodlin
2. W sytuacjach awaryjnych w szczególności w przypadku braku działania platformy zakupowej Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej (z wyłączeniem złożenia oferty,dla której jedynym dopuszczalnym sposobem złożenia jest przesłanie jej za pośrednictwem
Platformy Zakupowej). W takim przypadku komunikacja odbywa się za pomocą adresu: zamowienia@niemodlin.pl
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami,w tym wszelkie
Oświadczenia,wnioski,zawiadomienia oraz informacje,przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania(wpływu) ww. dokumentów przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem
platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat,że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez zamieszczenie ich na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca,będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
5. Zamawiający, zgodnie z Rozp. Prezesa RM z dn. 30.12.2020 w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania... (Dz.U. z 2020r. poz. 2452),określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl,tj.:
-stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
-komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min.2 GB Ram,procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7,Mac Os x 10 4,Linux,lub ich nowsze wersje,
-zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
-włączona obsługa JavaScript,
-zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
-Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
-oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
5. Zamawiający informuje,że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
6. Zalecenia:
-formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “Obw. Prezesa RM z dn.9.11.2017 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”,
-Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf,
-w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip ; .7Z
-wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie
-Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym,który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB
-ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu,zamawiający zaleca,w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Niemodlina z siedzibą przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49 - 100 Niemodlin;
2. w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych przez e-mail: iod@niemodlin.pl lub na adres: Urząd Miejski w Niemodlinie, Inspektor Ochrony Danych, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37 , 49-100 Niemodlin;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, udzielenia zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1) ustawa z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
2) ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych;
3) ustawa z 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4) art. 6 pkt.1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art.18 oraz art. 74-76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
w szczególności zgodnie art.78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały okres obowiązywania
umowy.
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
1) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
3) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane;
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
5) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
12. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGK.271.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Cyfrowa Gmina - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”, polegająca na dostawie:
1) serwer – 3 szt.
2) komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem – 30 szt.
3) laptop wraz z oprogramowaniem – 12 szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
1) załącznik nr 8 – opis przedmiotu zamówienia;
2) projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 7 do SWZ.
UWAGA! Przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 8 do SWZ określone zastrzeżone znaki handlowe służą jedynie do celów identyfikacyjnych i do określenia kompatybilności.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

30213300-8 - Komputer biurkowy

30213000-5 - Komputery osobiste

48620000-0 - Systemy operacyjne

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48820000-2 - Serwery

48821000-9 - Serwery sieciowe

48823000-3 - Serwery plików

51610000-1 - Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

30231300-0 - Monitory ekranowe

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

PRAWO OPCJI:
1) Zamawiający przewiduje tzw. prawo opcji, zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, które posiada fakultatywny charakter i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia. Zamawiający przewiduje zwiększenie zamówienia ponad ilość wskazaną w ust. 1 pkt 2 i 3.
2) Wartość sprzętu komputerowego zamawianego przez Zamawiającego w ramach prawa opcji będzie zgodna z cenami jednostkowymi zaproponowanymi przez Wykonawcę w formularzu ofertowym dla zamówienia podstawowego.
3) Zamawiający uzależnia zlecenie zamówienia opcjonalnego w zależności od możliwości finansowych wynikających z różnicy kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a wartością brutto zamówienia podstawowego Wykonawcy, wynikającą z przedłożonej oferty.
4) Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia Wykonawcy zamówienia w ramach prawa opcji w zależności od potrzeb Zamawiającego do wyczerpania limitu kwoty, o której mowa w pkt. 3.
5) O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę składając zlecenie, którego wzór stanowi załącznik do wzoru umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
6) Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.
7) Maksymalna ilość przewidziana do zakupu w ramach prawa opcji:
a) komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem – 6 szt.
b) laptop wraz z oprogramowaniem – 3 szt.
8) Ilości podane w pkt 7 są ilościami orientacyjnymi.
9) Każdy sprzęt komputerowy dostarczony w ramach prawa opcji będzie zgodny z OPZ (typ, model) i sprzętem zaoferowanym przez Wykonawcę w jego ofercie.
10) Przy wykorzystaniu prawa opcji Wykonawca dostarczy sprzęt w terminie dostawy sprzętu w ramach zamówienia podstawowego.
11) Zasady świadczenia gwarancji oraz pozostałych warunków Umowy i OPZ będą takie same w ramach prawa opcji jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SWZ, tj.:
1) cena – waga 60 %
2) dodatkowe 12 miesięcy rękojmi i gwarancji (łącznie 48 m-cy) – 40%
Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się kryteriami, które mają przypisana WAGĘ w skali od 0-100 wskazanymi jw.
2. Sposób oceny ofert:
Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) Kryterium „Cena” – maksymalna liczba punktów: 60
Ocenie w ramach kryterium „cena” podlegać będzie całkowite wynagrodzenie ryczałtowe brutto podane w formularzu oferty.
Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
Pc = (Cn / Cb)*100 punktów*60%
gdzie:
Pc – liczba punktów przyznana w kryterium ceny,
Cn – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych,
Cb – cena oferty badanej (rozpatrywanej).
2) Kryterium „dodatkowe 12 miesięcy rękojmi i gwarancji (łącznie 48 m-cy)(NIE DOTYCZY BATERII LAPTOPA)” maksymalna liczba punktów: 40
Ocenie w ramach kryterium „dodatkowe 12 miesięcy rękojmi i gwarancji (łącznie 48 m-cy)” podlegać będzie informacja zaznaczona przez Wykonawcę w formularzu oferty. Minimalny okres gwarancji i rękojmi, wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy.
Liczba punktów za to kryterium zostanie przyznana na podstawie zaznaczonej przez Wykonawcę
w formularzu opcji, w sposób następujący:
- „NIE” – 0 punktów
- „TAK” - 40 punktów
W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu rękojmi i gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny okres rękojmi i gwarancji, tj. 36 miesięcy.
W przypadku braku zaznaczenia przez Wykonawcę opcji lub zaznaczeniu kilku oferta Wykonawcy nie uzyska punktów w ramach danej pozycji w niniejszym kryterium oceny ofert, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny okres rękojmi i gwarancji, tj. 36 miesięcy.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w wyniku sumowania punktów w kryteriach oceny ofert i odpowiadającą wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszej SWZ.
4. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z uwzględnieniem trzeciej cyfry po przecinku tj.: części setnych zgodnie z zasadą zaokrągleń matematycznych zastosowanych w programie Excel.
5. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „dodatkowe 12 miesięcy rękojmi i gwarancji (łącznie 48 m-cy)(NIE DOTYCZY BATERII LAPTOPA)”

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ NIŻEJ WYMIENIONE WARUNKI UDZIAŁU DOTYCZĄCE: zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje co najmniej:
- jedną dostawę serwerów składającą się z minimum dwóch serwerów w ramach jednej dostawy;
- jedną dostawę zestawów komputerowych i/lub laptopów wraz
z oprogramowaniem składającą się z minimum 25 zestawów komputerowych i/lub laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach jednej dostawy.

Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:
1) zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie;
2) zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.

Przez zamówienia wykonywane należy rozumieć zamówienia które trwają nadal (niezakończone) i w ramach których wykonawca do terminu składania ofert wykonał dostawę w wymaganej w ww. warunkach ilości.

Każdy z warunków ma być spełniony:
- samodzielnie przez wykonawcę, lub
- przez minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie i który zrealizuje te roboty/usługi, lub
- w przypadku wykonawców wspólnych – samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):
a) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art.108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz.275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):
a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Do oferty należy załączyć:
1) Wykaz oferowanego sprzętu i oprogramowania oraz wymaganych kart katalogowych, certyfikatów i deklaracji wg wzoru stanowiącego zał. nr 1.1 do SWZ oraz
2) karty katalogowe/certyfikaty/deklaracje zgodności CE dotyczące pozycji wymienionych w wykazie o którym mowa w pkt 1.
2. Wykaz oferowanego sprzętu i oprogramowania oraz wymaganych kart katalogowych, certyfikatów i deklaracji jest przedmiotowym środkiem dowodowym służącym potwierdzeniu zgodności oferowanych sprzętów/ wyposażenia z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.
3. Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
5. Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio wypełnić Wykaz oferowanego sprzętu i oprogramowania oraz wymaganych kart katalogowych, certyfikatów i deklaracji, poprzez podanie szczegółowych danych zaoferowanego przedmiotu zamówienia:
1) W kolumnach „Producent”, „Model/Nazwa”, „Numer katalogowy (numer konfiguracji lub part numer” należy podać informacje o producencie, modelu/nazwie i numerze katalogowym (numerze konfiguracji lub part numer) oferowanego sprzętu/wyposażenia – należy wpisać dane umożliwiające pełną identyfikację, w przypadku braku uzupełnienia tych kolumn w którejkolwiek pozycji pomimo wezwania do uzupełnienia, Zamawiający ofertę odrzuci na podstawie art. 226
ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp;
2) W kolumnie „Czy oferowany sprzęt/wyposażenie spełnia min. parametry?” należy wybrać z listy rozwijalnej odpowiedź czy oferowany sprzęt/wyposażenie spełnia minimalne wymagane parametry wymagane przez Zamawiającego – należy wybrać z listy rozwijalnej TAK lub NIE. Brak wybrania odpowiedzi „TAK” lub „NIE” w rubryce pomimo wezwania do uzupełnienia traktowane będzie jako NIE, a oferta podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp;
3) W kolumnie „Czy dołączono inny dokument potwierdzający spełnianie minimalnych parametrów (np. kartę katalogową, oświadczenie producenta)?” należy wybrać z listy rozwijalnej odpowiedź czy dołączono do oferty dokumenty potwierdzające spełnianie przez zaoferowany sprzęt/wyposażenie minimalnych wymaganych przez Zamawiającego parametrów – należy wybrać z listy rozwijalnej TAK lub NIE.
Jeżeli Zamawiający na podstawie informacji wskazanych w kolumnach „Producent”, „Model/Nazwa”, „Numer katalogowy (numer konfiguracji lub part numer)” nie będzie w stanie samodzielnie
w ogólnodostępnych źródłach zweryfikować parametrów oferowanego przez Wykonawcę sprzętu to Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty uzupełniające w postaci kart katalogowych/ oświadczeń producenta itp. Jeżeli dokumenty są w języku innym niż polski muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Jeżeli pomimo wezwania do złożenia/ uzupełnienia Wykonawca nie dołączy kart katalogowych/oświadczeń producenta, Zamawiający ofertę odrzuci na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp;
4) W kolumnach: „Czy dołączono certyfikat ISO?”; „Certyfikat ISO 9001”; „Certyfikat ISO 14001”; „Certyfikat ISO 9001: 2015 firmy serwisowej”; „Deklaracja zgodności CE” należy wybrać z listy rozwijalnej odpowiedź czy dołączono do oferty żądane certyfikaty ISO/deklaracje zgodności wymagane przez Zamawiającego dla wskazanego sprzętu – należy wybrać z listy rozwijalnej TAK lub NIE. Brak wybrania odpowiedzi „TAK” lub „NIE” w rubryce pomimo wezwania do uzupełnienia traktowane będzie jako NIE, a oferta podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Uzupełnieniu podlegają wszystkie przedmiotowe środki dowodowe.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy załączyć:
1) Formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
2) Oświadczenie wstępne Wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wstępne składa każdy z Wykonawców;
3) Przedmiotowy środek dowodowy - Wykaz oferowanego sprzętu i oprogramowania, stanowiący uzupełniony załącznik nr 1.1 do SWZ.
4) Przedmiotowy środek dowodowy – karty katalogowe/certyfikaty/deklaracje zgodności CE oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/ oprogramowania.
5) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia;
6) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
7) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
8) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. W załączniku wykonawca składa również oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;
9) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079).
3. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę (konsorcjów, spółek cywilnych), w treści gwarancji lub poręczeniu mają być wskazani odpowiednio: wszyscy konsorcjanci lub wspólnicy spółki.
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art.98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust.2 ustawy Pzp.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: BS Namysłów O/Niemodlin 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003 z adnotacją: „Wadium – nr postępowania i nazwa zadania”.
6. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
7. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
8. Wadium wniesione w formie niepieniężnej , tj. w formie gwarancji lub poręczenia musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące zatrzymanie wadium przez Zamawiającego, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
9. Wadium wniesione w formie niepieniężnej musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego oraz termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
10. W przypadku wyboru formy niepieniężnej, wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej).
11. Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
12. W przypadku wyboru formy niepieniężnej, wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument wadialny wraz z ofertą w ten sam sposób co ofertę, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, jednakże w wydzielonym odrębnym i oznaczonym pliku (np.: pdf).
13. Zwrot i zatrzymanie wadium. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych w art. 98 ustawy pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. W przypadku, o którym mowa w ust 1, Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
4. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia wskazują w treści oświadczenia stanowiącego zał. nr 4 do SWZ, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6. Warunek w zakresie doświadczenia, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej musi potwierdzać co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by poprawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania, przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kluczowych zadań dotyczących zamówień na roboty budowlane lub usługi.
10. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12. Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika (Lidera) oraz wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych dokumentach (załączniki) powołujących się na
Wykonawcę w miejscu np. nazwa, adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Pełnomocnika (Lidera) i Wykonawcy, którego dany dokument (załącznik) dotyczy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących zał. nr 7 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-27 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/niemodlin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-27 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się dodatkowo Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) w związku z art. 1 pkt 3 ww. ustawy
NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę druk książki - Radom
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania05-02-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę druk książki. Technika: offset Format: B5 Rodzaj surowca/podłoża: offsetowy 80g 150 stron + 50stron kredowy 115g Gramatura podłoża: 80g, 115g Objętość: 200 stron Kolory: 1+1 Nakład: 1000szt Oprawa: klejona Uszlachetnianie: folia błyszcząca, okładka karton 250g 4+1 Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI