Zakup usługi w modelu SaaS - oprogramowania wspierającego proces Łódzkiego Budżetu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup usługi w modelu SaaS - oprogramowania wspierającego proces Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego na lata 2022/2023 i 2023/2024
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-03-09
 • ZamawiającyUrząd Miasta Łodzi
 • Data publikacji ogłoszenia2022-03-01
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00071521
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zakup usługi w modelu SaaS - oprogramowania wspierającego proces Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego na lata 2022/2023 i 2023/2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Miasta Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057632

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piotrkowska 104

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-926

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@uml.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://uml.lodz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup usługi w modelu SaaS - oprogramowania wspierającego proces Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego na lata 2022/2023 i 2023/2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-766b8a71-9952-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00071521

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005214/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.21 System wspierający Łódzki Budżet Obywatelski

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/ https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: (Numeracja zgodna z SWZ) 14.1.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniPortal.uzp.gov.pl/, ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – Urząd Miasta Łodzi) https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: (Numeracja zgodna z SWZ) 14.1.4 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): (Numeracja zgodna z SWZ)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 32.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:
32.1.1 Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44, fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
32.1.2 Administrator wyznaczył inspektora oraz zastępcę inspektora ochrony danych osobowych, z którymi może się Pani/Pan skontaktować poprzez
e-mail iod@uml.lodz.pl Z inspektorem ochrony danych i jego zastępcą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Łodzi oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
32.1.3 Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 10 ogólnego rozporządzenia.
Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
a) ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
b) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
c) ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
d) ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
 przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
i wyłonienie wykonawcy;
 zawarcia umowy;
 rozliczenia finansowo- księgowego.
32.1.4 Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym
do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. na podstawie art. 18 i art. 74 Prawa zamówień publicznych a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, osobom i podmiotom zainteresowanym prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a także podmiotom korzystającym z Biuletynu Informacji Publicznej, Biuletynu Zamówień Publicznych, Bazy konkurencyjności oraz internetowej platformy zakupowej – eKatalogi, będącej w gestii Urzędu Zamówień Publicznych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
32.1.5 Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 4 lat, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym sprawa została zakończona, a następnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres 5 lat, zgodnie kategorią B5, w przypadku dokumentacji postępowania oraz 10 lat w związku z zawartą umową, zgodnie z kategorią archiwalną B10, a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji przez okres zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji. W przypadku zamówień finansowanych ze środków funduszy europejskich lub innych środków niż pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na podstawie odrębnych przepisów w tym zakresie do 25 lat.
32.1.6 W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
32.1.6.1 dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;
32.1.6.2 sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
32.1.6.3 ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.
Ciąg dalszy w pkt. 32.1.7 - 32.1.10 zawarty w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DSR-ZP-III.271.23.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1 Przedmiotem zamówienia jest ,,Zakup usługi w modelu SaaS - oprogramowania wspierającego proces Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego na lata 2022/2023 i 2023/2024”.
Zakres ogólny zamówienia w ramach wynagrodzenia za jego realizację obejmuje:
1) Udostępnienie Systemu, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
2) Przeprowadzenie przez Zamawiającego wspólnie z Wykonawcą, przed podpisaniem protokołu odbioru Systemu, testów potwierdzających spełnienie wymagań opisanych w OPZ.
3) Przygotowanie i dostarczenie dokumentacji technicznej Systemu dla administratorów oraz dokumentacji dla użytkowników przez okres trwania Umowy.
4) Świadczenie usług wsparcia technicznego przez okres związania Umową.
5) Generowanie dokumentów oraz przekazywanie ich z pomocą wykorzystania API
na serwery wewnętrzne Zamawiającego przez okres trwania Umowy.
6) Przeprowadzenie instruktażu dla operatorów i administratorów Systemu
w zależności od potrzeb przez okres zobowiązania Umowy. Terminy prowadzenia instruktarzu będą wynikać z harmonogramów i będą uzgadniane Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia instruktarzu w formie zdalnej i/lub w formie prezentacji.
7) Obsługę głosowania za pomocą usługi SMS. Osoba, która będzie chciała zagłosować, po wpisaniu wymaganych danych i dokonaniu wyboru projektów, będzie zobowiązana wprowadzić numer telefonu, na który zostanie wysłany sześciocyfrowy kod, którego wpisanie do Systemu potwierdzi zamiar oddania głosu przez tę osobę. System musi zapewnić funkcjonalność ograniczenia - do pięciu - liczby wiadomości SMS wysyłanych na jeden numer telefonu dla projektów osiedlowych oraz do pięciu dla projektów ponadosiedlowych. Obsługa obowiązuje podczas trwania całej umowy, odrębnie dla każdej z edycji.
8) Zapewnienie usługi bramki SMS przez Wykonawcę. Usługa bramki SMS musi być dostępna w okresie testowania Systemu i w okresie głosowania. Zamawiający szacuje liczbę SMS-ów na poziomie 200 000 dla każdej z edycji, przy czym, liczba ta jest jedynie orientacyjna i może ulec odchyleniu zarówno w dół jak i w górę w trakcie każdej edycji.
9) Sporządzanie zgodnie z harmonogramami kopii zapasowych danych Systemu oraz ich odtwarzania przez Wykonawcę, gdy wystąpi taka potrzeba w trakcie trwania Umowy.
10) Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę bazy z zanonimizowanymi danymi wprowadzonymi do Systemu przez Zamawiającego z każdej edycji

4.2.6.) Główny kod CPV: 72416000-9 - Dostawcy usług aplikacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72416000-9 - Dostawcy usług aplikacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Usługa zamówienia Systemu w ramach prawa opcji.

1. Usługa rozwoju Systemu może zostać zamówiona od chwili odbioru Systemu do końca obowiązywania Umowy.
2. Wykonawca wyceni stawkę 1 roboczo-godziny w złożonej ofercie i według tej stawki będzie następowało rozliczenie za realizację Usługi rozwoju Systemu.
3. W przypadku, gdy Zamawiający będzie chciał zrealizować Usługę rozwoju Systemu, wówczas powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i przedstawi jego zakres, Wykonawca w ciągu 3 dni kalendarzowych dokona oszacowania pracochłonności oraz czasu jego wykonania.
4. Po przekazaniu przez Wykonawcę oszacowania pracochłonności oraz czasu realizacji zakresu prac, Zamawiający dokona akceptacji lub odrzuci przedstawione oszacowanie
w ciągu 3 dni kalendarzowych. Zamawiającemu przysługuje prawo do negocjacji przedstawionego oszacowania pracochłonności i/lub czasu jego realizacji.
5. W przypadku zaakceptowania przez zamawiającego pracochłonności i czasu realizacji zakresu prac, Wykonawca przystąpi do realizacji na uzgodnionych warunkach.
6. Odbiór wykonanego zakresu prac nastąpi w przeciągu 3 dni od chwili zgłoszenie gotowości do odbioru.
7. W przypadku pozytywnego odbioru modyfikacji, Wykonawca wystawi fakturę na kwotę wynikającą z ilości wykorzystanych roboczogodzin i kwoty 1 roboczo-godziny określonej w ofercie. Zasady płatności za wystawioną fakturę są zgodne z zasadami płatności dotyczącego niniejszego Zamówienia.
8. Łączna maksymalna ilość możliwych roboczogodzin do wykorzystania przez Zamawiającego wynosi 40

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: (numeracja zgodna z SWZ) 21.2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: (Numeracja zgodna z SWZ)9.1 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3a do SWZ.
9.1.1 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
9.1.2 Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1 SWZ nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia.
9.1.3 Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
9.2 Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona obejmują:
9.2.1 Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
9.2.1.1 art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
9.2.1.2 art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
9.2.1.3 art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
9.2.1.4 art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4a do SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z tych Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).
9.3 Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
9.3.1 może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
9.3.2 podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

(Numeracja zgodna z SWZ)11.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
11.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
11.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
11.4 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
11.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani, na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 9.2, przy czym:
11.5.1 podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 9.2.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres i warunki zmian zawartej umowy - kwestie odnoszące się do umowy są uregulowane we wzorze umowy (Załączniku nr 5 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-03-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: {Zgodnie z numeracją SWZ} 19.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa – Urząd Miasta Łodzi) i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-04-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
NIP: 725-002-89-02
działający jako podmiot wykonujący zadania Centralnego Zamawiającego zgodnie z art. 44 ust. 2 i art. 49 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE:
Wydział Zamówień Publicznych
w Departamencie Strategii i Rozwoju
Urzędu Miasta Łodzi
ul. ks. Ignacego Skorupki 21
90-532 Łódź
NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam ofert na kolokacje serwera - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania08-04-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam ofert na kolokacje serwera z zastrzeżeniem, by fizyczna lokalizacja była w Łodzi lub najbliższej okolicy. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI