Wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu stałego dostępu do Internetu dla sieci...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu stałego dostępu do Internetu dla sieci wybudowanej w ramach projektu „E-Leader"
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMoszczenica
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2021-12-17
 • ZamawiającyGMINA MOSZCZENICA
 • Data publikacji ogłoszenia2021-12-09
 • Numer ogłoszenia2021/BZP 00307825
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu stałego dostępu do Internetu dla sieci wybudowanej w ramach projektu „E-Leader"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MOSZCZENICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647948

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kosowska 1

1.5.2.) Miejscowość: Moszczenica

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-310

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 446169625

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@moszczenica.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ug.moszczenica.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ujazd

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 590648014

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl Kościuszki 6

1.5.2.) Miejscowość: Ujazd

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-225

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugujazd@ujazd.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ujazd.com.pl/

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Będków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 590647894

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Parkowa 3

1.5.2.) Miejscowość: Będków

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-319

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@bedkow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bedkow.com.pl

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Czarnocin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 590647888

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 142

1.5.2.) Miejscowość: Czarnocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-318

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadgminy@czarnocin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://czarnocin.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Gmina Moszczenica przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawiera umowę w imieniu wszystkich Zamawiających. Gminy Ujazd, Będków i Czarnocin zobowiązane są do ścisłej współpracy z Gminą Moszczenica w zakresie przeprowadzenie postępowania.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu stałego dostępu do Internetu dla sieci wybudowanej w ramach projektu „E-Leader"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4d82ad7b-58e4-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00307825

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000885/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 zapewnienia stałego dostępu do sieci Internet dla sieci wybudowanej w ramach projektu „E-Leader"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://bip.moszczenica.eu/groups/details/1277/uslugi

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. przy użyciu:

- miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/
- ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal
- poczty elektronicznej na adres mailowy(z wyłączeniem składania ofert): ug@moszczenica.eu lub Tomasz.Mikulski@moszczenica.eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB
W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal („Formularz do komunikacji”). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.
Korespondencja może również się odbywać za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany e-mail Zamawiającego.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany adres email Zamawiającego. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SWZ

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt – w formie elektronicznej (tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej (opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z platformy miniPortal i Instrukcji Użytkownika.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie skanu dokumentu pierwotnie wytworzonego i wypełnionego w postaci papierowej, pod warunkiem opatrzenia powstałego w ten sposób dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Powstały w ten sposób dokument elektroniczny Zamawiający traktował będzie jako ofertę złożoną w postaci elektronicznej (niezależnie od tego, czy jej postać elektroniczna powstała wyłącznie przy użyciu programu komputerowego, czy też na skutek przekształcenia postaci papierowej do postaci elektronicznej, jeżeli tylko dokument ten zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Szczegółowy opis dot. wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawiera SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Moszczenica w osobie Wójta Gminy Moszczenica z siedzibą w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica, tel. 44 616 96 25, e-mail: ug@moszczenica.eu;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Moszczenica jest Pani Aneta Maćkiewicz, kontakt: iod@moszczenica.eu, tel. 44 – 616 96 25 wew. 117;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) Osoba, której dane osobowe dotyczą posiada :
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) Osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2. Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie
zawarte w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TIF.271. 4 .2021.WD

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zapewnieniu stałego dostępu do Internetu dla sieci wybudowanej w ramach projektu „E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin”.

Usługa będzie świadczona na rzecz Konsorcjum Gmina Bliżej Mieszkańców realizujących projekt E-Leader.

Dla realizacji w/w dostępu, Wykonawca we własnym zakresie zestawi:
- dwa łącza symetryczne o przepustowości 1 GBps i jedno łącze symetryczne o przepustowości 10GBps, oraz przyjmie odpowiedzialność za ich utrzymanie (w tym: bieżący nadzór i diagnozowanie stanu, usuwanie awarii, konserwacja). Dla zapewnienia punktów styku Wykonawca zakończy łącza swoimi urządzeniami komunikacyjnymi, na których udostępni styki optyczne Gigabit Ethernet dla przyłączenia sieci E Leader (tj. jej routerów brzegowych) w węzłach centralnych znajdujących się w:
a) Gminie Moszczenica, siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Moszczenicy, ulica 100-lecia Odzyskania Niepodległości 2, 97-310 Moszczenica;
b) Gminie Ujazd, Urzędzie Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd;
c) Gminie Moszczenica, siedzibie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych (zwane dalej MTI), ulica 100-lecia Odzyskania Niepodległości 3, 97-310 Moszczenica.;

Łącza opisane w pkt 1 powinny zostać zrealizowane w technologii optycznej. W tym celu Wykonawca wybuduje własnym staraniem przyłącza światłowodowe od swojej infrastruktury sieciowej do w/w węzłów centralnych sieci E Leader. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca miał możliwość skorzystania z fragmentu infrastruktury optycznej E-Leader (maksymalnie do 8 włókien prowadzących do węzłów centralnych). Korzystanie w ww. celu ze światłowodów E Leader wymaga uprzedniego uzyskania zgody właściciela infrastruktury

Rzeczywiste łączne zapotrzebowanie na dostęp do sieci Internet wynosi przez cały okres realizacji umowy - 600 Mbps

Punkty styku zostaną zbudowane w trybie Active-Active bazując na dynamicznym routingu. Konfiguracja urządzeń w punktach styku musi gwarantować co najmniej:
a) Techniczną możliwość świadczenia usługi dostępu do sieci Internet na poziomie 2 Gbps dla całej sieci E-Leader przy wykorzystaniu dwóch portów 1 Gbps w ruterach brzegowych Zamawiającego (po jednym w każdym z nich), oraz techniczną możliwość świadczenia usługi dostępu do sieci Internet na poziomie 20 Gbps dla całej sieci E-Leader przy wykorzystaniu dwóch kolejnych portów 10 Gbps w urządzeniach brzegowych Zamawiającego znajdujących się w serwerowni MTI (po jednym w każdym z nich),
b) Wzajemne backupowanie wszystkich punktów styku na wypadek awarii jednego z nich.

Urządzenia Wykonawcy muszą wspierać adresację IP w wersji IPv4 oraz IPv6, przy czym na życzenie Zamawiającego Wykonawca w ramach niniejszej umowy ma obowiązek skonfigurowania bez dodatkowych opłat własnych urządzeń do pracy dla obydwu wersji protokołu IP oraz udzieli bezpłatnie wsparcia informatykom Zamawiającego w konfiguracji ich routerów brzegowych.

Wykonawca dostarczy pulę publicznych adresów IP po 256 adresów dla każdej z czterech gmin (łącznie 1024 adresy) oraz dodatkową pulę publicznych adresów IP (256 adresów) dla podmiotów zlokalizowanych w MTI.

Wykonawca musi mieć techniczną możliwość od 3.10.2022 r., aby na życzenie Zamawiającego (w terminie dwóch dni roboczych od pisemnego powiadomienia) zagwarantować przepustowości na poziome 40 Gbps - przynajmniej w jednym węźle centralnym znajdującym się w MTI w Moszczenicy. Zamawiający ze swojej strony dostosuje węzeł centralny do tej prędkości. W celu weryfikacji możliwości spełnienia tego warunku w dniu 3.10.2022 r. odbioru wykonania usługi na poziomie 40Gbps Wykonawca bezpłatnie zestawi łącze testowe o powyższej przepustowości na okres 24 godzin. Zamawiający na obecną chwilę nie jest w stanie określić docelowego poziomu wysycenia łącza ze względu na podpisanie umowy o współpracy w zakresie utworzenia Lokalnego Centrum Kompetencji dla Samorządów Województwa Łódzkiego na bazie posiadanej przez konsorcjum infrastruktury. Przyjmuje on, że z udostępnionego rozwiązania chmurowego będzie korzystać docelowo około 150 samorządów

26) Poziom usługi SLA (Service Level Agreement)
a) Wykonawca ma obowiązek monitorowania łącza przez 24h/dobę, 7 dni w tygodniu cały rok, poprzez własne centrum zarządzania siecią, przy czym zamawiający może udostępnić Wykonawcy stan ruterów brzegowych dostawcy w trybie do odczytu
b) Wykonawca wprowadzi Dziennik Rejestracji Zgłoszeń (DRZ), w którym będą rejestrowane wszystkie zgłoszenia, uwagi Zamawiającego oraz przeprowadzone prace związane z utrzymaniem łącza. Każdy wpis musi zawierać datę, godzinę, opis zgłoszenia lub opis przeprowadzonych prac i podpisy przedstawicieli obu stron. Dziennik będzie przechowywany w siedzibie Zamawiającego. Jego cyfrowa kopia będzie dostępna dla obu stron poprzez łącze internetowe. Sposób wymiany informacji dot., jakości świadczenia usług może ulec zmianie podczas realizacji umowy, w przypadku, gdy:
a) zostanie on zaakceptowany przez obie strony
b) umożliwi zbieranie danych na tym samym poziomie szczegółowości jak zapisy w niniejszym SIWZ
c) Wykonawca wskaże całodobowy numer awaryjny, skrzynkę pocztową (e-mail) oraz numer faks, pod którymi Zamawiający będzie mógł zgłaszać awarie. Wszystkie zgłoszenia muszą zostać odnotowane w Dzienniku Rejestracji Zgłoszeń przez Wykonawcę nie później niż 1 h po przyjęciu zgłoszenia w kopii elektronicznej dziennika oraz jego podpisaną wersję papierową nie później niż w dniu składania comiesięcznego raportu, o którym jest mowa w pkt 15.
d) Wykonawca jest zobowiązany wpisywać do DRZ odpowiedzi na uwagi Zamawiającego oraz informacje o wszelkich pracach i interwencjach związanych z realizacją Umowy. W przypadku planowanej modernizacji łączy, w tym aktualizacji oprogramowania urządzeń, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o tym fakcie, z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem. Do prac Wykonawca może przystąpić po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
e) Gwarantowany czas dostępności usługi w miesiącu wynosi 99,99%
f) Maksymalny czas niedostępności usługi w miesiącu 0,4 godziny
g) Maksymalny czas niedostępności usługi w miesiącu w jednym punkcie styku wynosi 0,3 godziny,
h) Czas na usunięcie awarii, po uprzednim zgłoszeniu do Zamawiającego wynosi: minimum 2 godziny, nie dłużej niż 5 godzin. W przypadku fizycznego uszkodzenia światłowodów czas ten ulega wydłużeniu do 48 godzin.
i) W przypadku, gdy Wykonawca wykryje awarię jest zobowiązany do natychmiastowego telefonicznego poinformowania uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. Za moment zgłoszenia oraz początek biegu czasu trwania awarii uważa się moment wysłania faksu, wiadomości e-mail, wiadomości sms lub telefonicznego zgłoszenia o awarii.
3. Wykonawca oświadcza, iż w ramach wynagrodzenia otrzymanego za realizację niniejszej umowy, a z chwilą zakończenia jej obowiązywania przenosi na własność Zamawiającego wybudowaną część pasywną punktów styku. Fakt przeniesienia potwierdzony zostanie protokołem zdawczo – odbiorczym zawartym pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym określającym szczegółowo przekazywane elementy wchodzące w zakres części pasywnej punktów styku. Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu inwentaryzację w/w pasywnej części punktów styku, (w szczególności inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą przekazywanego odcinka sieci światłowodowej).

4. W ramach niniejszego zamówienia do zadań oraz czynności Wykonawcy należeć będzie ponoszenie wobec Zamawiającego pełnej odpowiedzialności za realizację przedmiotu umowy, a także ponoszenie skutków prawnych oraz finansowych zmian wprowadzonych z własnej inicjatywy w trakcie realizacji zamówienia bez akceptacji Zamawiającego i/lub z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.


Szczegółowy Zakres, wielkość i sposób realizacji przedmiotu zamówienia związanego z zapewnieniem dostępu do Internetu określony został w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72400000-4 - Usługi internetowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

72318000-7 - Usługi przesyłu danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 48 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa.
2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert:
Kryterium nr 1 – „Cena” – 60%
Kryterium nr 2 – „Czas usunięcia awarii” – 30%
Kryterium nr 3 – „Termin płatności faktury” – 10 %

3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta złożona przez Wykonawcę nie wykluczonego z udziału w postępowaniu, który złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, którego oferta uzyskała łącznie największą ilość punktów w kryteriach oceny ofert, obliczoną wg wzoru:
PX = PC + PA+ PT
Gdzie:
Px - suma punktów danej oferty,
PC - ilość punktów danej oferty w kryterium nr 1 - „Cena”
PA - ilość punktów danej oferty w kryterium nr 3 - „Czas usunięcia awarii”
PTr – ilość punktów danej oferty w kryterium nr 4 - „Termin płatności faktury”

4. Kryterium nr 1 „Cena”
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt, każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), liczoną według wzoru:
Cena oferty najtańszej
PC - Liczba punktów oferty badanej = x 60 pkt
Cena oferty badanej

5 Kryterium „Czas usunięcia awarii”

Liczba punktów do zdobycia w ramach tego kryterium to 30 pkt.

Oferta, w której Wykonawca zaproponuje najkrótszy czas usunięcia awarii otrzyma 30 pkt, każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), liczoną według wzoru:

Najkrótszy zaoferowany Czas usunięcia awarii
A = ---------------------------------------------------------------------------- x 30
Czas usunięcia awarii w ofercie badanej

Kryterium oceny ofert „Czas usunięcia awarii” – należy rozumieć, jako czas usunięcia awarii, o której mowa w Rozdz. III ust. 2 pkt. 26 lit. h SIWZ.
Wykonawca podaje (w ofercie) czas usunięcia awarii w godzinach.
Najdłuższy czas usunięcia awarii wynosi 5 godzin, najkrótszy oceniany, punktowany czas usunięcia awarii wynosi 2 godziny.
Jeżeli Wykonawca poda w ofercie czas usunięcia awarii poniżej 2 godzin Zamawiający przyjmie do oceny ofert czas 2 godzin.


6 Kryterium „Termin płatności faktury”

Liczba punktów do zdobycia w ramach tego kryterium to 10 pkt.

Oferta, w której Wykonawca zaproponuje najdłuższy termin płatności faktury otrzyma 10 pkt, każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), liczoną według wzoru:


Termin płatności faktury oferty badanej
PT - Liczba punktów oferty badanej = x 10 pkt
Najdłuższy dopuszczalny termin płatności faktury

Uwaga!
Wykonawca podaje termin płatności w dniach. Najkrótszy dopuszczalny termin płatności faktury to 14 dni, a najdłuższy dopuszczalny termin płatności faktury to 30 dni. W przypadku podania przez Wykonawcę terminu płatności faktury wykraczającego poza termin maksymalny, Zamawiający przyjmie do oceny ofert termin płatności wynoszący 30 dni.

Szczegółowy opis sposobu oceny ofert zawiera Rozdz. XIX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas usunięcia awarii

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

A. Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.

B. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 576, z późn. zm.).

C. Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca:
Zamawiający nie określa warunków u działu w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.

D. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca:

a) Wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie:

wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę polegającą na zapewnieniu dostępu do sieci Internet za pomocą łącza stałego dla co najmniej 250 odbiorców końcowych jednocześnie, o przepustowości co najmniej 2 Mbps dla każdego odbiorcy.

Z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców powyższe warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wykaże się całym wymaganym doświadczeniem.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg. Załącznika nr 3. do SWZ.

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.


Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 5 pkt.: 2, 3 i 4 dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - zaświadczenie lub wypis z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 576, z późn. zm.)

- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 4);
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej, dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;


Jeżeli wykazy budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy – wg. Załącznika nr 1 do SWZ;

2) Dokumenty, z których wynika upoważnienie osób podpisujących ofertę do reprezentacji wykonawcy, w szczególności pełnomocnictwo (o ile w imieniu wykonawcy działa pełnomocnik) lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie, jeśli sposób reprezentacji nie wynika z KRS

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 5 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku: BS ZP o/ Moszczenica . Numer konta: 36 8973 0003 0070 0700 0707 0005 z adnotacją: "Wadium - nr sprawy: TIF.271.4.2021 ”

5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Z chwilą zmiany terminu złożenia ofert przez zamawiającego jednocześnie ulega zmianie termin (dzień) wpłaty wadium, godzina wpłaty pozostaje bez zmian chyba, że w zawiadomieniu o zmianie terminu złożenia ofert podano również zmienioną godzinę wpłaty wadium.
7. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium, przez cały okres związania ofertą zostanie odrzucona.
8. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie zamawiającego.
9. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert przez dwóch lub więcej Wykonawców w rozumieniu art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takiej sytuacji:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem został ustanowiony jeden z wykonawców występujących wspólnie.
2) Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; pełnomocnictwo musi być podpisane (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Stosowne odpisy lub informacje z rejestru lub inne dokumenty potwierdzające upoważnienie muszą zostać dołączone do oferty.
3) Oświadczenia wymienione w rozdz. IX ust. 1 niniejszej Specyfikacji muszą być załączone do oferty dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
5) W przypadku, gdy oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie uznana za najkorzystniejszą, zamawiający zażąda złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualnych na dzień złożenia dokumentów, o których mowa w rozdz. IX ust. 5 dotyczących każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
7) Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.
8) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego.
9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.
10) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę regulującą ich współpracę.
11) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w przypadku m.in. zaistnienia następujących okoliczności:
1) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia
a) działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie – o okres odpowiadający okresowi działania siły wyższej,
b) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy. W tej sytuacji może być wydłużony jedynie o czas niezbędny na przeprowadzenie tych działań,
c) okoliczności występujących po stronie Zamawiającego, a niezależnych od Wykonawcy
i za które nie ponosi odpowiedzialności jednakże na okres nie dłuższy niż
d) gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie można zrealizować umowy w czasie wskazanym na ich wykonanie, w tym w szczególności z uwagi na:
- warunki atmosferyczne,
- klęski żywiołowe,
- zaistnienie siły wyższej,
- ogłoszony stan epidemii.
e) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
w szczególności:
- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
- konieczność wprowadzenia zmian w wymaganiach Zamawiającego.
f) zmiany będące następstwem zmian przepisów powszechnie obowiązujących oraz norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia oraz działania organów administracji, w szczególności:
- konieczność uzyskania wyroku sądowego, innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy,
- konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy,
g) konieczność zrealizowania zakresu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa oraz okoliczności niezależne od stron umowy,
- w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej termin realizacji zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.
2) gdy wystąpią także niżej określone okoliczności:
a) pojawienie się potrzeby wykonania prac dodatkowych,
b) istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie części przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
c) jeżeli wprowadzone zmiany będą korzystne dla Zamawiającego, w szczególności
w sytuacji złożenia przez Wykonawcę propozycji, które, zmniejszając koszty, poprawią sprawność lub jakość prac lub w inny sposób dostarczą Zamawiającemu pożytku,
d) w przypadku, gdy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe,
e) zmiany parametrów technicznych świadczenia usługi,

2. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Szczegółowy opis zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia znajduje się w SWZ oraz we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-17 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy/ów, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać nazwę ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawców.

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w wykonanie zamówienia (jeżeli są już znani). Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

6. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie przelicznik wg średniego kursu NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuję pomocy w zadaniu z assemblera - Aleksandrów Łódzki
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania05-02-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Potrzebuję pomocy w zadaniu z assemblera. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI