Świadczenie usług dla portalu DIGITEX.cmwl.pl – wirtualne zasoby Centralnego Muzeum...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Świadczenie usług dla portalu DIGITEX.cmwl.pl – wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi (II edycja), polegających na wykonaniu dwóch wystaw cyfrowych oraz na świadczeniu usługi hostingu dla całego portalu DIGITEX
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁódź
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2020-08-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyCentralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
 • Data publikacji ogłoszenia2020-08-20
 • Numer ogłoszenia576059-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 576059-N-2020 z dnia 2020-08-20 r.

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi: Świadczenie usług dla portalu DIGITEX.cmwl.pl – wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi (II edycja), polegających na wykonaniu dwóch wystaw cyfrowych oraz na świadczeniu usługi hostingu dla całego portalu DIGITEX
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
Nie dotyczy
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Nie dotyczy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe: Nie dotyczy
I. 1) NAZWA I ADRES: Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 27789400000000, ul. ul. Piotrkowska  282 , 93-034  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 6843355, e-mail ctmustex@muzeumwlokiennictwa.muz.pl, faks 426 843 355.
Adres strony internetowej (URL): www.cmwl.pl
Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.cmwl.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, ul. Piotrkowska 282, 93 - 034 Łódź

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, ul. Piotrkowska 282, 93 - 034 Łódź

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług dla portalu DIGITEX.cmwl.pl – wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi (II edycja), polegających na wykonaniu dwóch wystaw cyfrowych oraz na świadczeniu usługi hostingu dla całego portalu DIGITEX
Numer referencyjny: DAG.2310.11.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie podzielone jest na części - krótki opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach dotyczących każdej z nich.

II.5) Główny kod CPV: 72400000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72413000-8
72611000-6
72415000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie dotyczy
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie podzielone jest na części - informacje dotyczące terminu realizacji zamówienia znajdują się w załącznikach dotyczących każdej z nich.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: CZĘŚĆ I/ IIZamawiający nie określa szczególnych warunków w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: CZĘŚĆ I/ IIZamawiający nie określa szczególnych warunków w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: CZĘŚĆ IZamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu strony internetowej o wartości nie mniejszej niż 3.000,00 zł brutto, przystosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku, w szczególności słabowidzących, poprzez zastosowanie funkcjonalności powiększenia czcionki i elementów graficznych.CZĘŚĆ IIZamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 usługi usługę hostingu o wartości nie mniejszej niż 150,00 zł brutto, a okres świadczenia usługi wynosił co najmniej 6 miesięcy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Nie dotyczy
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, określonych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, Zamawiający nie żąda złożenia dodatkowych dokumentów, poza oświadczeniem wstępnym Wykonawcy, o którym mowa w Rozdziale X, pkt A.1.(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wymienione oświadczenie składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie; w przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, nw. dokumenty składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów).W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór Oświadczenia z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dla części I i IIW celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz ofertowy, pełnomocnictwa (jeśli dotyczą)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
Nie dotyczy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
Nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Nie dotyczy
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Nie dotyczy
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Nie dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
Nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia negocjacji z ogłoszenia
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
Nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dialogu konkurencyjnego.
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania:
Nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Zamawiający nie przewiduje partnerstwa innowacyjnego.
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Zamawiający nie przewiduje licytacji elektronicznej
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Nie dotyczy
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Nie dotyczy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dla cz. I i II1. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mogą nastąpić tylko w trybie przewidzianym w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.2. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.3. Zamawiający dopuszcza, oprócz zmian wskazanych w ust. 1 powyżej, zmiany w umowie w następujących przypadkach:a) zmiana nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy;b) zmiana terminu realizacji umowy, w szczególności jeżeli nastąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;c) zmiana zakresu zamówienia, w szczególności gdy Zamawiający nie otrzyma środków na realizację zamówienia w pełnym zakresie, co będzie wiązać się ze zmianą wynagrodzenia za realizację zamówienia;d) prostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych;e) innych zmian, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-28, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
UWAGA:Zamawiający posiada system dLibra pozwalający udostępniać w sieci cyfrowe zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. System dLibra jest wykorzystywany na potrzeby realizacji projektu „DIGITEX.cmwl.pl”, którego celem jest zdigitalizowanie i udostępnienie kolekcji CMWŁ jak najszerszej widowni.Zamawiający, zgodnie z zasadami zakupionej licencji do systemu dLibra, nie może bez zgody Licencjodawcy trwale lub czasowo zwielokrotniać, tłumaczyć, przystosowywać, zmieniać układu, lub wprowadzać jakichkolwiek innych zmian, rozwijać i przekazywać System dLibra osobom trzecim, w związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest – w celu realizacji niniejszego zamówienia – uzyskać od podmiotu posiadającego majątkowe prawa autorskie tj. od Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, wszelkie zgody niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia.PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCHZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, 93-034 Łódź ul. Piotrkowska 282;2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych może Pani/ Pan uzyskać pod adresem iod@cmwl.pl/ oraz telefonicznie pod numerem 42 684 33 553. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o numerze DAG.2310.11.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawi art. 8 i nn oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania;6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8. posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9. nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.10. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.53), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy, do upływu terminu do ich wniesienia.* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.____________________________________________Kryteria oceny ofert CZĘŚĆ I1. Oceniane będą wyłącznie oferty nieodrzucone.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi kryteriami:Kryteria oceny ofert WagaCena 60%Gwarancja 30%Usunięcie nieprawidłowości w funkcjonowaniu 10%3. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach będzie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt).4. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium, wg następującego wzoru:P= (Cn/ Cb)*60+ G+UW kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną.gdzie:P - suma punktów, jakie Wykonawca uzyskał w poszczególnych ww. kryteriach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;Cenę oferty stanowi cena za wykonanie dwóch wystaw cyfrowych wraz z ich implementacją i uruchomieniem, zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.Cn - cena najtańszej oferty niepodlegającej odrzuceniu;Cb - cena oferty badanej;G - Gwarancja zaoferowana przez Wykonawcę, licząc od dnia podpisania protokołu. Gwarancja nie może być krótsza niż 12 miesiąceLp. Okres gwarancji Ilość punktów1. od 25 miesięcy do 36 miesięcy 302. od 13 miesięcy do 24 miesięcy 153. 12 miesięcy 0Jeśli Wykonawca zadeklaruje gwarancję poniżej 12 miesięcy, treść oferty nie będzie odpowiadać treści SIWZ - oferta/oferta częściowa zostanie odrzucona.W przypadku gdy Wykonawca wskaże termin gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy, uzyska w powyższym kryterium maksymalnie 30 punktów.U - Usunięcie nieprawidłowości w funkcjonowaniu - Zamawiający określa jako najdłuższy, dopuszczalny czas usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu wystaw cyfrowych na 7 dni roboczych, przyjmując, że reakcja serwisu nastąpi maksymalnie w następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii. Maksymalną liczbę punktów (10) otrzyma Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy czas efektywnej naprawy (liczony w dniach roboczych) ze wszystkich złożonych ofert, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru: najkrótszy czas usunięcia nieprawidłowości spośród oferowanychCzas naprawy = -------------------------------------------------------------------------- x 0,1 x 100 pkt najkrótszy czas usunięcia nieprawidłowości w badanej ofercieJeśli Wykonawca zadeklaruje czas usunięcia nieprawidłowości powyżej 7 dni, treść oferty nie będzie odpowiadać treści SIWZ - oferta/oferta częściowa zostanie odrzucona.CZĘŚĆ II1. Oceniane będą wyłącznie oferty nieodrzucone.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi kryteriami:Kryteria oceny ofert WagaCena 60%Czas usunięcia błędu krytycznego 40%3. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach będzie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt).4. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium, wg następującego wzoru:P= (Cn/ Cb)*60+ CzW kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną.gdzie:P - suma punktów, jakie Wykonawca uzyskał w poszczególnych ww. kryteriach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;Cenę oferty stanowi cena za usługę hostingu przez okres 6 miesięcy, zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.Cn - cena najtańszej oferty niepodlegającej odrzuceniu;Cb - cena oferty badanej;U - Usunięcie błędu krytycznego - Zamawiający określa jako najdłuższy, dopuszczalny czas usunięcia błędu krytycznego na 48 godzin, przyjmując, że reakcja serwisu nastąpi maksymalnie w następnym dniu roboczym od zgłoszenia awarii. Maksymalną liczbę punktów (40) otrzyma Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy czas usunięcia błędu krytycznego (liczony w godzinach) ze wszystkich złożonych ofert, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru: najkrótszy czas usunięcia błędu krytycznego spośród oferowanychCzas naprawy = -------------------------------------------------------------------------- x 0,1 x 100 pkt najkrótszy czas usunięcia błędu krytycznego w badanej ofercieJeśli Wykonawca zadeklaruje czas usunięcia błędu krytycznego powyżej 48 godzin, treść oferty nie będzie odpowiadać treści SIWZ - oferta/oferta częściowa zostanie odrzucona.DOTYCZY CZĘŚCI I/ II:W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze wartości w Formularzu oferty któregokolwiek z kryteriów, wówczas Zamawiający przyzna w tym kryterium 0 punktów.Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze ofertę Wykonawcy, która uzyska najwyższą ilość punktów, jako sumę w ramach obydwu kryteriów oceny ofert. W przypadku gdy kilka ofert uzyska taką samą liczbę punktów, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Świadczenie usług dla portalu DIGITEX.cmwl.pl – wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi (II edycja), polegających na wykonaniu dwóch wystaw cyfrowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dla portalu DIGITEX.cmwl.pl – wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi (II edycja), polegających na wykonaniu dwóch wystaw cyfrowych wraz z ich implementacją i uruchomieniem:1. wystawy „Mit Łodzi jako Ziemi Obiecanej”2. wystawy pod roboczym tytułem „Antoni Starczewski - artysta totalny”Przedmiotem zamówienia jest stworzenie (w stylistyce już istniejących, udostępnionych na Portalu ekspozycji) dwóch wystaw wg scenariusza Zamawiającego i uruchomienie ich jako nowych zakładek na portalu DIGITEX. Szczegółowy opis przedmiotu zamóienia znajduje się w SIWZ wraz z załącznikami
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72400000-4, 72413000-8, 72611000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 2
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Gwarancja 30,00
Usunięcie nieprawidłowości w funkcjonowaniu 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Świadczenie usług dla portalu DIGITEX.cmwl.pl – wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi (II edycja), polegających na świadczeniu usługi hostingu dla całego portalu DIGITEX
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Świadczenie usługi hostingu wraz z serwisem dla portalu DIGITEX.cmwl.pl – wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi (II edycja) przez okres 6 miesięcy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ wraz z załącznikami.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 72400000-4, 72415000-2, 72611000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 6
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas usunięcia błędu krytycznego 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuję pomocy w zadaniu z assemblera - Aleksandrów Łódzki
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania05-02-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Potrzebuję pomocy w zadaniu z assemblera. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI