Zakup i dostawa przełączników sieciowych

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zakup i dostawa przełączników sieciowych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych
 • Termin składania wniosków2023-12-04
 • ZamawiającyFILMOTEKA NARODOWA - INSTYTUT AUDIOWIZUALNY
 • Data publikacji ogłoszenia2023-11-24
 • Numer ogłoszenia2023/BZP 00514153
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa przełączników sieciowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: FILMOTEKA NARODOWA - INSTYTUT AUDIOWIZUALNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367467328

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wałbrzyska 3/5

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-739

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@fina.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://fina.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa przełączników sieciowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e476d1e-8878-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00514153

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://fina.logintrade.net/zapytania_email,147479,b65e559a9aaba5330518f58fb8c2dbba.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://fina.logintrade.net/zapytania_email,147479,b65e559a9aaba5330518f58fb8c2dbba.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały na stronie internetowej pod adresem: https://fina.logintrade.net/reg,info,wymaganiatechniczne.html.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa; • w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@fina.gov.pl; • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit.c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną
ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym; • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 uPzp; • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust.1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z uPzp; • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; • Posiada Pan/Pani: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z uPzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, - na podstawie art. 18 RODO prawo
żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 19/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa 4 szt. przełączników sieciowych. Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32427000-2 - System sieciowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) w danej części wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: P = C + T + O+SZ gdzie: P – łączna liczba punktów oferty ocenianej; C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”; T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Termin dostawy ”; O – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Wsparcie Onsite przez 5 lat”; SZ- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Szkolenia wdrożeniowe dla pracowników IT”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wsparcie Onsite przez 5 lat

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Szkolenia wdrożeniowe dla pracowników IT

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 pkt uPzp: 1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 4.
zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie zrealizował co najmniej 2 dostawy infrastruktury sieciowej np. przełączników sieciowych o wartości minimum 300 000,00 zł brutto każda dostawa wraz z podaniem przedmiotu dostawy, dat wykonania, wartości i podmiotu, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie. UWAGA:
Jeżeli wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie (konsorcjum), zamawiający nie dopuszcza, aby wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonał wykazanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenie się do wykonawcy o wyjaśnienie w zakresie faktycznego wykonanego zakresu prac oraz przedstawienie stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o aktualności informacji zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe obejmują: wykaz dostaw wykonanych w okresie 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (wg wzoru określonego w załączniku 4).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub umocowane przez te osoby do reprezentowania wykonawcy. Zamawiający wymaga, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania: 1) przedstawienia odpisu z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, albo 2) wskazania danych umożliwiających dostęp do wyżej wymienionych dokumentów i za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, albo 3) przedstawienia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania
wykonawcy, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów o których mowa w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Zapisy stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych lub podwykonawcy nie będącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich
zasadach. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. W przypadku wykonawców występujących wspólnie konieczne jest złożenie oświadczenia o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, podpisane wspólnie przez wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy 00/100), przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SWZ. 2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2)
gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy PL 07 1130 1017 0020 1462 0720 0003 prowadzony w NBP, z dopiskiem „Tryb podstawowy bez negocjacji – nr ref 19/2023”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wnoszenia wadium w jednej z form wymienionych w ust. 2 pkt 2-4 do oferty należy dołączyć oryginalny dokument gwarancji/ poręczenia w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, z zastrzeżeniem, że: 1) dokument będzie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta/ Poręczyciela, tj. osobę uprawnioną do wystawiania gwarancji/ poręczenia w postaci elektronicznej; 2) Beneficjentem takiego dokumentu musi być Zamawiający; 3) Zamawiający zaleca, aby w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną (np. konsorcja, spółki cywilne) dokument wadialny składany był wspólnie, tzn. by w dokumencie wadialnym wymienieni byli wszyscy Wykonawcy wspólnie występujący o udzielenie zamówienia publicznego. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 98 ust. 6, oraz muszą gwarantować wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. 6.Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 7. Brak wniesienia wadium w wymaganym terminie, wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy lub złożenie wniosku o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt. 3 ustawy, skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy. 8. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności: 1) upływu terminu związania ofertą; 2)
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwróci wadium wykonawcy: 1)
który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 2) którego oferta została odrzucona; 3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; 4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Dalej w Rozdziale XI SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne /konsorcja). 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu lub także zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnik konsorcjum winien zalogować się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy" dodać pozostałych Wykonawców wpisując ich dane. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty; 2) Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osobę/osoby uprawioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). 3) W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum. 4) Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną; 5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie stanowiące załącznik nr 7 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia; 6) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie to musi zostać podpisane przez wszystkich Wykonawców lub przez pełnomocnika, uprawnionego do podpisania tego oświadczenia (art. 117 ust. 4 uPzp). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ; 8) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może żądać przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian niniejszej umowy wystąpienia sił wyższej. 2. Zmiany umowy, o których mowa powyżej mogą być wprowadzone w następującym trybie: 1) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien być złożony w formie pisemnej lub elektronicznej na adres osoby wskazanej do kontaktu po stronie Zamawiającego; 2) Zamawiający po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy dokona oceny zasadności zmiany umowy;
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej. 4. Z wnioskiem o dokonanie zmiany może wystąpić również Zamawiający. 5. Poza wskazanym w ust. 1 zakresem zmian umowy, zakres zmian dotyczyć może również terminu wykonania dostawy, o którym mowa w §3 ust. 1 , który może być wydłużony, jednak nie dłużej niż o 10 dni kalendarzowych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-04 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://fina.logintrade.net/zapytania_email,147479,b65e559a9aaba5330518f58fb8c2dbba.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-04 15:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Instalacja systemu informatycznego do obsługi Spółdzielni - Warszawa
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania22-02-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
KONKURS OFERT SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA POD KOPCEM w WARSZAWIE przy ul. Zwierzynieckiej 8b. ogłasza konkurs ofert na zakup, instalację , wdrożenie , szkolenie, nadzór autorski zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi Spółdzielni Mieszkaniowej 1.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie pocztą elektroniczną po wcześniejszym zgłoszeniu na adres e-mail: 2.Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w terminie do dnia 13.03.2024 r. do godz.12:00 w siedzibie Spółdzielni. 3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.03.2024 o godz.13: 00 w siedzibie Spółdzielni. 4.Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie informacji w sprawie konkursu ofert oraz upoważnionymi do kontaktów z Oferentami są Paweł Sawicki i Marek Sidorczuk
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI