Utrzymanie systemów i helpdesk w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Utrzymanie systemów i helpdesk w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPoznań
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 • Termin składania wniosków2024-02-26
 • ZamawiającySzpital Wojewódzki w Poznaniu
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-14
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00105597
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie systemów i helpdesk w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Wojewódzki w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000292209

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Juraszów 7/19

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-479

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cwiertka@lutcyka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lutycka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie systemów i helpdesk w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bdd57587-cb27-11ee-a84d-d63fc4d19e65

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00105597

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00054712/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie kompleksowych uslug informatycznych dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.lutycka.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z rozdziałem 13 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZW/DZP/13/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie systemów i helpdesk w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług informatycznych dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przez okres 12 miesięcy, tj.:
1.administrowanie, zarządzanie, serwis, rozbudowa i konfiguracja sieci LAN, VLAN,
2.monitorowanie sieci pod względem bezpieczeństwa, kontrola i zabezpieczanie ruchu przychodzącego,
3.kontrola dostępu do treści w ramach sieci (w tym m.in. filtrowanie, blokowanie zawartości stron WWW, blokowanie niepożądanych aplikacji,)
4.administrowanie, obsługa i zarządzanie serwerami i bazami danych znajdującymi się u Zamawiającego,
5.administrowanie i obsługa systemu HIS, ERP i RIS, w tym również udzielanie wsparcia merytorycznego i funkcjonalnego użytkownikom systemów,
6.tworzenie i weryfikacja kopii zapasowych systemów używanych przez Zamawiającego,
7.wykonywanie aktualizacji systemów informatycznych,
8.utrzymanie bazy haseł dostępowych do urządzeń i oprogramowania w sposób bezpieczny, zabezpieczony i dostępny dla Zamawiającego,
9.administrowanie i obsługa serwera poczty elektronicznej,
10instalacja i konfiguracja sieci roboczych do pracy w sieci Szpitala,
11konserwacja, diagnoza oraz bieżące naprawy stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych,
12inwentaryzację sprzętu komputerowego i oprogramowania,
13wnioskowanie o likwidację sprzętu nieprzydatnego i zakupy nowego,
14hosting i aktualizacja strony internetowej Zamawiającego,
15wdrażanie nowych systemów i programów oraz prowadzenie szkoleń pracowników Zamawiającego w zakresie ich użytkowania,
16określenie i konsultowanie działań mających na celu rozwój systemu informatycznego Szpitala,
17wykonywanie innych czynności związanych z usługami informatycznymi zleconymi przez Zamawiającego.
W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1)zapewnienia ciągłości usług,
2)rejestrowanie, prowadzenia i raportowanie wszystkich zgłoszeń informatycznych w wewnętrznym systemie wsparcia technicznego Szpitala
3)utrzymania systemu informatycznego w stałej gotowości do użytkowania,
4)świadczenia usług z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami stosowanymi przy świadczeniu tego rodzaju usług,
5)zapewnienie kompetentnego personelu do realizacji zamówienia, który będzie współpracował z Sekcją Informatyki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku,
6)niezwłocznego przystąpienia do usuwania awarii i informowaniu wyczerpująco Zamawiającego o przyczynie, skutkach i prawdopodobnym czasie jej trwania,
7)uprzedzania zamawiającego z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem o planowanych przerwach lub zakłóceniach zwykłej działalności sieci informatycznej wynikających z konieczności dokonania konserwacji lub remontów,
8)Czynności objęte przedmiotem Umowy wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Juraszów 7/19 oraz filii Zamawiającego znajdującej się przy ul. Sanatoryjnej 2, 60-480 Poznań.

Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi na następujących zasadach:
1)usługi informatyczne będą wykonywane od poniedziałku do piątku w czasie 7 godzinnego dyżuru (od 7:00 do 14:00). Wykonawca w ramach dyżuru gwarantuje dostępność 3 informatyków (2 informatyków w siedzibie Zamawiającego i 1 informatyk zdalnie),
2)zapewni dostępność serwisu 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu,
3)wszelkie usterki możliwe do usunięcia przez zdalny dostęp będą usuwane niezwłocznie,
4)usterki sprzętowe uniemożliwiające wykonanie funkcji użytkowych będą usuwane w ciągu maksymalnie 24 godzin.
5)zgłoszenia usterek będą przyjmowane telefonicznie lub droga elektroniczną przez całą dobę.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na sprawne funkcjonowanie całego systemu informatycznego w Szpitalu a także za aktualne licencje oprogramowania, które będą nabywane na koszt Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72700000-7 - Usługi w zakresie sieci komputerowej

50312000-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z rozdziałem 21 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykaz dostaw lub usług
Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich pięciu lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw lub usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
1. Oświadczenie o zatrudnieniu na umowę o pracę -zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
3. Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zgodnie z rozdziałem 12 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z § 13 wzoru umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-23 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-23

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę spawanie konstrukcji reklamowej - Krosno
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania18-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Potrzebuje konstrukcję stalową postawić przy drodze, która ma służyć na baner reklamowy. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Poznań: Utrzymanie systemów i helpdesk w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Poznań: Dostawa zestawu do termoablacji mięśniaków macicy.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Informatyka i telekomunikacja: Utrzymanie systemów i helpdesk w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Informatyka i telekomunikacja: Dostawa wraz z wdrożeniem 2 sztuk switchy Datacenter wraz z gwarancją na minimum 36 miesięcy
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI