Usługa wsparcia przy konfiguracji i tworzeniu raportów w programie Power BI

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa wsparcia przy konfiguracji i tworzeniu raportów w programie Power BI
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPoznań
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
 • Termin składania wniosków2024-03-29
 • ZamawiającyUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Data publikacji ogłoszenia2024-03-21
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00255415
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa wsparcia przy konfiguracji i tworzeniu raportów w programie Power BI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001525

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Niepodległości 10

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-875

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@ue.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ue.poznan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa wsparcia przy konfiguracji i tworzeniu raportów w programie Power BI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-188f1ca9-e761-11ee-9c02-ce2b643d361d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00255415

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/uep

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Wykonawcami a Zamawiającym odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platfromazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/uep
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/uep

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Wykonawcami a
Zamawiającym odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615); przy życiu
https://platformazakupowa.pl/pn/uep, Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały opisane w
pkt. XIIIi XIV SWZ (ze względu na ograniczania techniczne Zamawiający nie umieścił tekstu wskazanych punktów)
1.2. Z zastrzeżeniem wyjątków o których mowa w SWZ komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu
platformy zakupowej (dalej zwanej „Platformą”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uep
1.3.Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w niniejszej SWZ,
składane są przez wykonawcę wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/uep.
1.4.Zamawiający informuje, że adres e-mail: zp@ue.poznan.pl wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłania
ogłoszeń przez zamawiającego i otrzymywania informacji zwrotnej z Biuletynu Zamówień Publicznych. Nie jest to adres do
komunikacji między zamawiającym a wykonawcami.
1.5.Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest p. Paweł Lembicz
1.6.Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego
zapytania oraz wątpliwości dotyczące treści SWZ.
1.7.Celem skomunikowania się z zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty, przedmiotowych środków dowodowych lub
oświadczeń składanych razem z ofertą) wykonawca korzysta
z przycisku „wyślij wiadomość do zamawiającego” na platformie zakupowej.
1.8.Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość do zamawiającego” i pojawieniu się komunikatu, że
wiadomość została wysłana
do zamawiającego.
1.9.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej
za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji warunków
zamówienia, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”.
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie
elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl
do konkretnego wykonawcy na adres e-mail podany przez wykonawcę w Formularzu oferty.
1.10.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi
być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały opisane w pkt. XIIIi XIV SWZ (ze względu na
ograniczania techniczne
Zamawiający nie umieścił tekstu wskazanych punktów)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować
pod adresem e-mail: rodo@ue.poznan.pl3) Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
podstawowym .4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP5) Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15
RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z
tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać
Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17
ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez
administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/003/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup godzin usługowych, w wymiarze nie przekraczającym 1200 godzin, celem wsparcia użytkowników przy konfiguracji i tworzeniu raportów w aplikacji MS Power BI.
W ramach usługi wsparcia Wykonawca powinien świadczyć dla zamawiającego usługi w następującym zakresie:
a) analiza i rozbudowa źródeł danych, modeli danych oraz raportów funkcjonujących w aplikacji MS Power BI;
b) bieżące konsultacje online i w siedzibie Zamawiającego w zakresie tworzenia raportów, użytkowania systemu MS Power BI oraz administracji infrastrukturą;
c) analiza zleconych zagadnień i aktywny rozwój aplikacji na poziomie modelu, danych i wizualizacji;
d) wsparcie w zarządzaniu grupami użytkowników;
e) aktualizacja modeli danych związana z modyfikacją zakresu atrybutów w formularzach sprawozdawczych;
f) integracja modeli danych z nowymi bazami danych;
g) przygotowanie nowych dashboardów w już istniejących raportach/obszarach roboczych;
h) rozbicie dotychczas funkcjonującego raportu na odrębne raporty obszarowe wraz z przygotowaniem grup uprawnień dla tych raportów, analogicznych do tych funkcjonujących obecnie;
3. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wskazuje wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujący rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia :
Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-03-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadane certyfikaty osoby nadzorującej realizację zamówienia

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dyspozycyjność Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do świadczenia usługi wsparcia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) Wykazanie wykonania w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej jednej usługi przygotowania raportów w ramach wdrożenia systemu MS Power BI oraz zrealizował za kwotę nie mniejszą niż 300 tys. zł brutto usługę opracowania raportów lub wsparcia prac deweloperskich na platformie Power BI na rzecz uczelni wyższej lub instytucji naukowej, która w swojej działalności korzysta z systemu POL-on oraz systemu Omega-PSIR lub innego systemu typu baza wiedzy zbierającego m.in. informacje o dorobku publikacyjnym, przy czym zrealizowane prace obejmowały raporty opracowane w oparciu o dane z tych systemów
b) dysponowanie osobą, która będzie wykonywała obowiązki nadzoru realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialną za zarządzanie pracą konsultantów realizujących usługę wsparcia,
c) dysponowanie co najmniej jedną osobą konsultanta realizującego usługę wsparcia,
Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przez 1 osobę pełniącą jednocześnie obie opisane wyżej funkcje.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
– Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane; a jeżeli Wykonawca z przyczyny niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Dokument ten ma potwierdzać spełnienie wymagań wskazanych w pkt VIII. 2.4 SWZ zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ.
- Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, wraz ze wskazaniem ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, wykształcenia, zakresu wykonywanych przez nie czynności i podstawy do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały opisane w załączniku nr 8 do projektowanych
postanowień umowy SWZ (ze względu na ograniczenia techniczne (nie zależne od Zamawiającego) Zamawiający nie
umieścił tekstu wskazanych punktów)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/uep

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-29 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę mycie,woskowanie i pranie tapicerki w dn.24.05.24 r.-Otwock
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania18-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę mycie,woskowanie i pranie tapicerki w dn.24.05.24 r. w Toyota Auris kombi. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI