Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy systemu informatycznego NIWA II dla...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy systemu informatycznego NIWA II dla izb administracji skarbowej i Ministerstwa Finansów
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPoznań
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
 • Termin składania wniosków2024-02-19
 • ZamawiającyIzba Administracji Skarbowej w Poznaniu
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-02
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00088020
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy systemu informatycznego NIWA II dla izb administracji skarbowej i Ministerstwa Finansów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001022972

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dolna Wilda 80A

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-501

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.ias.poznan@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielkopolskie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy systemu informatycznego NIWA II dla izb administracji skarbowej i Ministerstwa Finansów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6970c0c0-b6a5-11ee-b628-1a85378e6c0a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00088020

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021 – 2027

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http;//ias-poznan.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) za
pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet pod adresem https://ias-poznan.ezamawiajacy.pl . Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
2. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, pytań, wniosków, zawiadomień
oraz przekazywanie informacji, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy. Za datę wpływu przyjmuje się datę ich
wpływu na Platformę
3. Zamawiający informuje, że za pośrednictwem Platformy będzie przesyłać do wykonawców w szczególności wezwania do złożenia
oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów, informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ogólne zasady korzystania z
Platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania wykonawcy do Systemu na subdomenie Izby Administracji Skarbowej w
Poznaniu https://ias-poznan.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl;
2) wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta;
3) Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza
hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”;
4) proces rejestracji szczegółowo opisano w instrukcji dla wykonawcy umieszczonej w menu bocznym Platformy w zakładce „Baza
Wiedzy”;
5) rejestracja wykonawcy trwa maksymalnie do 6 godzin roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca wykonawcom
uwzględnienie w procesie złożenia oferty czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej;
6) po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a
wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za
pośrednictwem Platformy. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem sekcji
„Wiadomości”.
2. Oferta oraz podmiotowe środki dowodowe wymagają podpisu/-ów osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy, w
formie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego osoby uprawnionej do reprezentowania
wykonawcy.
3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):
1) przed przystąpieniem do postępowania i bez konieczności logowania na Platformie Wykonawca ma możliwość wysłania do
Zamawiającego wniosku o wyjaśnienie treści SWZ poprzez polecenie „Zadaj pytanie”,
2) po przystąpieniu do postępowania i zalogowaniu się przez Wykonawcę na Platformę w zakładce „Wiadomości”
4. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne, umożliwiające pracę na Platformie zakupowej tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej
przeglądarki internetowej;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;
4) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
5. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2 GB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp,
doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar,
gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcjach dla Wykonawcy zamieszczonych na
Platformie pod adresem https://ias-poznan.ezamawiajacy.pl .
7. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdują się na stronie:
https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem 2016/679”.
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 80A,
61-501 Poznań, (telefon nr: 61 8586100, adres e-mail: kancelaria.ias.poznan@mf.gov.pl
2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu można skontaktować się pod numerem
telefonu 61 8586173 lub adres e-mail: iod.poznan@mf.gov.pl
3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 3001-ILZ.260.2.2024, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 rozporządzenia 2016/679;
5) osoba fizyczna posiada:
a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail:
kancelaria@uodo.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
/UODO/SkrytkaESP), gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy
rozporządzenia 2016/679;
6) osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;
c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.
2. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 18 ust. 3-6 Pzp, stosuje się odpowiednio.
3. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679,
w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane
osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13
rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już
tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679).
4. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób
fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej
jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679.
5. Szczegółowe zasady dot. RODO zostały określone w SWZ (klauzule informacyjne RODO IAS i MF).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3001-ILZ.260.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Opisu przedmiotu zamówienia dla postępowania na wybór wykonawcy na budowę systemu informatycznego NIWA II, wsparcie merytoryczne Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy budowy systemu informatycznego NIWA II oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także podczas budowy systemu informatycznego NIWA II przez wykonawcę wyłonionego w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
3.2. Zamówienie zostanie zrealizowane w następujących etapach:
1) Etap I
W ramach Etapu I wykonawca przeprowadzi analizę potrzeb Zamawiającego i opracuje Opis przedmiotu zamówienia (dalej OPZ) do postępowania na wybór wykonawcy na budowę systemu informatycznego, wspierającego zadania audytowe realizowane przez Instytucję Audytową.
2) Etap II
Etap ten w ramach nadzoru autorskiego obejmuje sporządzanie, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego odpowiedzi i wyjaśnień w zakresie opracowanego OPZ oraz dokonanie jego niezbędnych aktualizacji w zakresie wynikającym z udzielonych odpowiedzi, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę systemu informatycznego NIWA II.
3) Etap III
Wsparcie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, której przedmiotem będzie budowa systemu informatycznego NIWA II, w szczególności:
a) nadzór autorski obejmujący m.in. następujące czynności:
- aktualizację przygotowanej w ramach Etapu I i II dokumentacji, na potrzeby jej wykorzystania podczas budowy systemu informatycznego NIWA II;
- sporządzanie, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących dokumentacji przygotowanej przez Wykonawcę na wezwania i pisma Wykonawcy systemu informatycznego NIWA II na etapie realizacji umowy dotyczącej budowy systemu informatycznego NIWA II;
- potwierdzanie w toku wykonywania umowy dotyczącej budowy systemu informatycznego NIWA II zgodności realizacji umowy z dokumentacją przygotowaną przez Wykonawcę;
- dokonywanie uzgodnień możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji przygotowanej przez Wykonawcę, a zgłoszonych przez Wykonawcę systemu informatycznego NIWA II;
- dokonywanie kwalifikacji zamierzonych odstąpień od dokumentacji przygotowanej przez Wykonawcę, informowanie Zamawiającego o takich odstąpieniach, a także dokonywanie aktualizacji dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę w ramach umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania;
b) wsparcie w odbiorach dokumentacji systemu, odbiorach poszczególnych etapów i budowy systemu informatycznego NIWA II,
c) przygotowanie scenariuszy testowych i udział w testach akceptacyjnych przy odbiorze przedmiotu zamówienia, tj. budowy systemu informatycznego NIWA II.
Terminy realizacji poszczególnych etapów wskazano w pkt 4 SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72240000-9 - Usługi analizy systemu i programowania

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 27 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania wskazane w SWZ i przyjmie ją do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli nie podlega ona odrzuceniu.
2. Wybór oferty, zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert oraz ich wagę z zastosowaniem poniższych zapisów:
1) Kryterium „Cena” (C) – 60 (maksymalnie 60 pkt)
Oferta w kryterium cena będzie punktowana zgodnie z poniższym wzorem:
Cn
---- X 60 = C
Co
Cn – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
Co – cena brutto oferty ocenianej
2) Kryterium „ skrócenie terminu realizacji zamówienia” (T) – 40 (40 pkt)
Podstawowy (maksymalny) wymagany przez Zamawiającego termin na opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji niezbędnej do budowy systemu informatycznego NIWA II wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru (Etap I) wynosi 5 miesięcy kalendarzowych .
Oferta wykonawcy w kryterium „skrócenie terminu realizacji zamówienia” będzie dodatkowo punktowana w następujący sposób:
- niezaoferowanie skróconego terminu realizacji – 0 pkt
- skrócenie terminu realizacji o 1 miesiąc - 40 pkt .
3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach:
P = C + T
P – łączna ilość punktów przyznanych ofercie (maksymalnie 100 pkt)
C – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium „cena” (maksymalnie 60 pkt)
T – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium „skrócenie terminu realizacji zamówienia” (40 pkt).
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowych w zakresie:
1) doświadczenia:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełni warunek w tym zakresie, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował, co najmniej 1 usługę o wartości min. 200 000,00 zł brutto, polegającą na zaprojektowaniu systemu informatycznego w technologii cienkiego klienta zapewniającego obsługę kont dla min. 500 użytkowników.
UWAGA:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania wartości wykonanych usług, liczby użytkowników, realizowanych w ramach kilku (wielu) umów w celu uzyskania wartości wymaganej dla wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu (wartość usługi minimum 200 000,00 zł brutto i liczba użytkowników systemu – minimum 500 użytkowników),
2) kwalifikacji zawodowych:
Wykonawca spełni warunek w tym zakresie, jeżeli wykaże, że dysponuje nw. osobami które posiadają następujące kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia określone w pkt 5.3.2 SWZ (tabela):
a) Analityk Biznesowy - 2 osoby
b) Analityk Systemowy- 2 osoby
c) Architekt systemu- 2 osoby
d)Tester Oprogramowania - 1 osoba
UWAGA:
1) Zamawiający nie dopuszcza by jedna osoba sprawowała więcej niż jedną funkcję podczas realizacji przedmiotowego zamówienia.
2) Na etapie realizacji zamówienia wykonawca może wnioskować do Zamawiającego o zmianę osób skierowanych do realizacji zamówienia ale osoby, których wniosek o zmianę dotyczy muszą posiadać odpowiednio: kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż wymagania określone w pkt 5.3.2) odpowiednie dla danej funkcji.
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane oświadczenia i dokumenty zostały zawarte w SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 pzp oraz art. 7 ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ);
2. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zawierający co najmniej 1 usługę o wartości min. 200 000,00 zł brutto, polegającą na zaprojektowaniu systemu informatycznego w technologii cienkiego klienta zapewniającego obsługę kont dla min. 500 użytkowników (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ);
3. Dokument potwierdzający, że usługa, o której mowa w pkt 2, została wykonana należycie.
4. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w pkt 5.3.2 SWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, pełnionej funkcji podczas realizacji zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ);

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeśli dotyczy)
2. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wg wzoru stanowiącego zał. nr 6 do SWZ);
3. Zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy, potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 pzp, art. 7 ust.1 ustawy oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie udostępnianych zasobów (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowe wymagania dotyczące składania oferty zostały określone w pkt 11 SWZ.
Wymagania dot. dokumentów podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały opisane w pkt 7.2 SWZ w rozdziale III tabeli

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj, zakres oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 9 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ias-poznan.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-19 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Na podstawie art. 40 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu została wyznaczona Zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 września 2023 r. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy systemu informatycznego NIWA II na rzecz izb administracji skarbowej i Ministerstwa Finansów.
2. Wykaz jednostek, na rzecz których udzielane jest przedmiotowe zamówienie stanowi Załącznik Nr 10 do SWZ.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art.108 ust.1, art.109 ust.1 pkt 1 i 4 pzp oraz art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
4. Zamówienie będzie realizowane w następujących terminach:
1) Etap I – 6 miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Wskazany okres obejmuje:
a) podstawowy termin 5 miesięcy kalendarzowych na zrealizowanie przez Wykonawcę zadań przewidzianych dla Etapu I i przekazanie Zamawiającemu, na zasadach wskazanych w § 6 ust 3 projektowanych postanowień umowy, kompletnej dokumentacji wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru. Wskazany powyżej termin 5 miesięcy kalendarzowych jest terminem maksymalnym, z zastrzeżeniem zapisów wskazanych w pkt. 14.2 SWZ oraz w § 2 ust. 1 pkt. 1 projektowanych postanowień umowy
oraz
b) 1 miesiąc kalendarzowy przewidziany na procedurę odbioru wskazaną w § 6 projektowanych postanowień umowy.
2) Etap II – od dnia wszczęcia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę systemu informatycznego NIWA II do dnia podpisania umowy z wykonawcą wyłonionym w przedmiotowym postępowaniu;
3) Etap III – w ciągu 15 miesięcy od daty podpisania umowy na budowę systemu informatycznego NIWA II, przy czym szczegółowe terminy prac w ramach Etapu III zostaną określone przez strony w harmonogramie realizacji umowy po wyłonieniu wykonawcy na budowę systemu NIWA II,
z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy dojdzie do przedłużenia terminu realizacji umowy na budowę systemu informatycznego NIWA II, będącego w szczególności wynikiem okoliczności trudnych do przewidzenia na obecnym etapie postępowania, Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi w ramach etapu III do czasu zakończenia budowy systemu informatycznego NIWA II i jego obioru potwierdzonego protokołem odbioru Zamawiającego bez zastrzeżeń.
Okresy trwania etapu I i III zostały określone wprost w dokumentacji postępowania. Natomiast okres trwania etapu II wynoszący 6 m-cy został określony przez Zamawiającego w oparciu o przewidywany czas niezbędny na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na wyłonienie wykonawcy na budowę systemu informatycznego NIWA II
NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukiwana ekipa do wykonania tynków - Rzeszów
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania18-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukiwana ekipa do wykonania tynków. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa drobiu i jaj
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Poznań: Dostawa drobiu i jaj
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Informatyka i telekomunikacja: Dostawa licencji, z podziałem na 2 części
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI