Dostawa z wdrożeniem Systemu do analizy incydentów SIEM z elementami automatyzacji...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Dostawa z wdrożeniem Systemu do analizy incydentów SIEM z elementami automatyzacji SOAR oraz serwera tworzącego platformę sprzętową dla SOC.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWrocław
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaDostawy
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2020-02-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyNowy Szpital Wojewódzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Data publikacji ogłoszenia2020-02-10
 • Numer ogłoszenia510034-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 510034-N-2020 z dnia 2020-02-10 r.

Nowy Szpital Wojewódzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Dostawa z wdrożeniem Systemu do analizy incydentów SIEM z elementami automatyzacji SOAR oraz serwera tworzącego platformę sprzętową dla SOC.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Nowy Szpital Wojewódzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, krajowy numer identyfikacyjny 21173200000000, ul. Igielna  13 , 50-117  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 717 359 301, , e-mail zamowienia@nszw.pl, , faks 717 359 300.
Adres strony internetowej (URL): http://www.nszw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://www.nszw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://www.nszw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
Adres:
Nowy Szpital Wojewódzki Sp. z o.o., ul. Igielna 13, 50- 117 Wrocław

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa z wdrożeniem Systemu do analizy incydentów SIEM z elementami automatyzacji SOAR oraz serwera tworzącego platformę sprzętową dla SOC.
Numer referencyjny: ZP/PN/4/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa z wdrożeniem Systemu do analizy incydentów SIEM z elementami automatyzacji SOAR oraz serwera tworzący platformę sprzętową dla SOC do budynku szpitala we Wrocławiu przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie następujące części : 1) część 1 - dostawa z wdrożeniem Systemu do analizy incydentów SIEM z elementami automatyzacji SOAR, w szczególności: a) dostawa Systemu do analizy incydentów SIEM z elementami automatyzacji SOAR wraz z licencjami pozwalającymi na wykorzystanie Systemu dla min. 200 punktów końcowych, b) wdrożenie Systemu wraz z certyfikowanymi szkoleniami, c) 12 – miesięczne wsparcie techniczne producenta umożliwiające aktualizację do najnowszej wersji, zgłaszanie i naprawę błędów. 2) część 2 - dostawa serwera tworzący platformę sprzętową dla SOC, w szczególności: a) dostawa serwera tworzącego platformę sprzętową dla SOC wraz z rozszerzeniem licencji na system backupu oraz niezbędnym osprzętem i peryferiami do prawidłowej instalacji w serwerowni Zamawiającego, b) zapewnienie nieodpłatnych aktualizacji firmware do najnowszej wersji przez okres minimum 36 miesięcy, c) zapewnienie nieodpłatnego wsparcia serwisowego świadczonego przez producenta oprogramowania oraz zapewnienie napraw wszystkich usterek zgłoszonych w trakcie trwania wsparcia serwisowego

II.5) Główny kod CPV: 48000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
48820000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia należy wykonać w niżej wymienionych terminach: 1) Część 1 zamówienia (System): a) dostarczenie licencji Systemu – w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy b) powiadomienie o gotowości do wdrożenia Systemu w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia licencji. c) wdrożenie Systemu oraz certyfikowane szkolenia – w terminie do 3 miesięcy od powiadomienia o gotowości do wdrożenia, d) wsparcie serwisowe umożliwiające aktualizację do najnowszej wersji, zgłaszanie i naprawą błędów, oraz dostęp do wsparcia producenta oprogramowania – w terminie 12 miesięcy od zakończenia wdrażania Systemu. 2) Część 2 zamówienia (Serwer): a) dostawa Urządzenia wraz z rozszerzeniem licencji na system backupu w terminie do 28 dni od dnia zawarcia umowy, b) dostawa nieodpłatnych aktualizacji firmware do najnowszej wersji w okresie 36 miesięcy od dnia odbioru Urządzenia, c) zapewnienie nieodpłatne wsparcia serwisowego świadczone przez producenta oprogramowania oraz naprawy wszystkich zgłaszanych wad i usterek w okresie 36 miesięcy od dnia odbioru Urządzenia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli w szczególności wykaże, że: 1) Część 1 zamówienia (System) posiada doświadczenie polegające na należytym wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jednego) zamówienia którego przedmiotem była dostawa licencji wraz z wdrożeniem systemu o wartości co najmniej 100 000 zł brutto. 2) Część 2 zamówienia (Serwer) posiada doświadczenie polegające na należytym wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jednego) zamówienia którego przedmiotem była dostawa serwera o wartości co najmniej 30 000 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – odpis – składa każdy z Wykonawców. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów wskazanych w zdaniu poprzedzającym, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu wskazanego w Rozdziale 6 ust. 3 pkt. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) winien złożyć również następujące dokumenty dotyczące tych podmiotów: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane. Przez dostawy, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie, Zamawiający rozumie zamówienia potwierdzające spełnienie warunku opisanego w Rozdziale 6 ust. 2 pkt. 1) SIWZ dla części 1 zamówienia oraz w Rozdziale 6 ust. 2 pkt. 2) SIWZ dla części 2 zamówienia. UWAGA: W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, do wykazu należy podać wyłącznie wartość świadczeń już wykonanych. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2. dowodów, określających, czy usługi wymienione w powyższym wykazie zostały lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa w niniejszym punkcie, są: 1) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane; 2) oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. W przypadku złożenia oświadczenia Wykonawcy, Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu uzasadnienie braku możliwości uzyskania dokumentów. UWAGA: - W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - W przypadku złożenia oświadczenia Wykonawcy, Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu uzasadnienie braku możliwości uzyskania poświadczenia. - dowody należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”, a w przypadku braku możliwości ich uzyskania – oświadczenie Wykonawcy należy złożyć w oryginale. - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, składają dowody wspólnie – spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej będzie oceniane łącznie dla wszystkich Wykonawców.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca winien dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w sytuacji, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu wskazanego w pkt. III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna zawierać: 1) określenie podmiotu udostępniającego zasoby, 2) określenie komu zasoby są udostępniane, 3) przedmiotowe wskazanie zasobów jakie oddaje do dyspozycji, 4) wskazanie w jaki sposób zobowiązanie podmiotu trzeciego będzie wykonywane, 5) wskazanie jakiego okresu dotyczy zobowiązanie podmiotu trzeciego. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (http://www.nszw.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, winien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 369). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oświadczenie składa każdy z Wykonawców. W przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty w ramach niniejszego postępowania złożenie ww. oświadczenia nie jest wymagane. 3. Wraz z ofertą należy przedłożyć pełnomocnictwo w przypadku: 1) w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – upoważniające do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 2) w przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy lub innego podmiotu – upoważniające do działania odpowiednio w imieniu Wykonawcy lub innego podmiotu. 4. Wykonawcy, którzy dokonali zmian w zakresie organów zarządzających lub prokurentów, które nie są uwidocznione w dokumencie rejestrowym, w miejsce pełnomocnictwa, winni złożyć dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład organu zarządzającego (np. uchwała w sprawie powołania określonej osoby) lub jako prokurenta. 5. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców, aby w przypadku pojawienia się w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 419), które Wykonawca będzie chciał zastrzec przed dostępem - do złożenia wraz z ofertą pisemnego wyjaśnienia, w którym Wykonawca wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy może w szczególności nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) działania siły wyższej rozumianej jako wystąpienie: a) klęsk żywiołowych utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu umowy lub b) warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu umowy lub c) zdarzeń jak: strajki, rozruchy, akty wandalizmu, kradzieże, napady rabunkowe – których zaistnienie powinno zostać udokumentowane np. protokołem policyjnym z kraju w którym nastąpiło zdarzenie; 2) wstrzymania wykonania Przedmiotu umowy przez Zamawiającego – z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; 3) wystąpienia awarii w obiekcie szpitala, które uniemożliwiają wykonanie Przedmiotu umowy, pod warunkiem, że nastąpiły z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. 2. Strony mają prawo do zmian zakresu i sposobu wykonania przedmiotu umowy w sytuacji, gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku: 1) zmiany zakresu przedmiotu umowy w obszarze wymagań funkcjonalnych lub poza funkcjonalnych, jeżeli rezygnacja z danego wymagania lub zastąpienie go innym, spowoduje zoptymalizowanie i dopasowanie przedmiotu umowy do potrzeb Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian uwzględniających stwierdzone przyczyny techniczne, polegające w szczególności na modyfikacji wymagań Zamawiającego lub zmianie sposobu ich realizacji 2) jeżeli powstanie możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy. Jako korzystniejsze dla Zamawiającego należy traktować rozwiązania odpowiadające wymaganiom Zamawiającego w większym stopniu z punktu widzenia kosztów utrzymania, wydajności systemu. 3) wycofania produktu z rynku, 4) zmiany numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu przy zachowaniu parametrów określonych w umowie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-26, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: System do analizy incydentów SIEM z elementami automatyzacji SOAR
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa z wdrożeniem Systemu do analizy incydentów SIEM z elementami automatyzacji SOAR, w szczególności: a) dostawa Systemu do analizy incydentów SIEM z elementami automatyzacji SOAR wraz z licencjami pozwalającymi na wykorzystanie Systemu dla min. 200 punktów końcowych, b) wdrożenie Systemu wraz z certyfikowanymi szkoleniami, c) 12 – miesięczne wsparcie techniczne producenta umożliwiające aktualizację do najnowszej wersji, zgłaszanie i naprawę błędów.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48000000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedmiot zamówienia należy wykonać w niżej wymienionych terminach: a) dostarczenie licencji Systemu – w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy b) powiadomienie o gotowości do wdrożenia Systemu w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia licencji. c) wdrożenie Systemu – w terminie do 3 miesięcy od powiadomienia o gotowości do wdrożenia, d) opieka techniczna umożliwiająca aktualizację do najnowszej wersji, zgłaszanie i naprawą błędów, certyfikowane szkolenia oraz dostęp do wsparcia producenta oprogramowania – w terminie 12 miesięcy od zakończenia wdrażania Systemu.


Część nr: 2 Nazwa: Serwer tworzący platformę sprzętową dla SOC
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera tworzący platformę sprzętową dla SOC, w szczególności: a) dostawa serwera tworzącego platformę sprzętową dla SOC wraz z rozszerzeniem licencji na system backupu oraz niezbędnym osprzętem i peryferiami do prawidłowej instalacji w serwerowni Zamawiającego, b) zapewnienie nieodpłatnych aktualizacji firmware do najnowszej wersji przez okres minimum 36 miesięcy, c) zapewnienie nieodpłatnego wsparcia serwisowego świadczonego przez producenta oprogramowania oraz zapewnienie napraw wszystkich usterek zgłoszonych w trakcie trwania wsparcia serwisowego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 48820000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedmiot zamówienia należy wykonać w niżej wymienionych terminach: a) dostawa Urządzenia w terminie do 28 dni od dnia zawarcia umowy, b) dostawa nieodpłatnych aktualizacji firmware do najnowszej wersji w okresie 36 miesięcy od dnia odbioru Urządzenia, c) zapewnienie nieodpłatne wsparcia serwisowego świadczone przez producenta oprogramowania oraz naprawy wszystkich zgłaszanych wad i usterek w okresie 36 miesięcy od dnia odbioru Urządzenia.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę sprzętu IT - Ząbkowice Śląskie
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania04-06-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę sprzętu IT. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.