Wytwarzanie i dostawa całodziennych posiłków dla pacjentów szpitala i dla stołówki...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Wytwarzanie i dostawa całodziennych posiłków dla pacjentów szpitala i dla stołówki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPuławy
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-08-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Data publikacji ogłoszenia2019-08-05
 • Numer ogłoszenia582323-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 582323-N-2019 z dnia 2019-08-05 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Wytwarzanie i dostawa całodziennych posiłków dla pacjentów szpitala i dla stołówki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Tak

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
30%
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 43120573100000, ul. Bema  1 , 24-100  Puławy, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 45 02 223, , e-mail zp@szpitalpulawy.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.szpitalpulawy.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szpitalpulawy.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
drogą pocztową lub osobiście
Adres:
SP ZOZ Puławy, 24-100 Puławy,ul. Bema 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wytwarzanie i dostawa całodziennych posiłków dla pacjentów szpitala i dla stołówki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach
Numer referencyjny: ZM 39/230/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia ZM 39/230/2019 jest wytwarzanie i dostawa całodziennych posiłków dla pacjentów szpitala i dla stołówki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach . 2. Nomenklatura wg CPV: 55 32 10 00-6; 55 52 00 00-1. 3. Wykonawca zobowiązany jest wytwarzać i dostarczać – codziennie w okresie obowiązywania niniejszej umowy – całodzienne posiłki dla pacjentów szpitala Zamawiającego w oddziałach usytuowanych w pawilonach A, B i C w siedzibie Zamawiającego, a także dla potrzeb stołówki usytuowanej w siedzibie Zamawiającego. 4. Przez określenie całodzienny posiłek rozumie się: śniadanie, obiad, kolację oraz drugie śniadanie, podwieczorek dla dzieci i pacjentów na diecie cukrzycowej. 5. Średnia ilość osobodni miesięcznie około 8100, a dziennie około 270. 6. Wymagane normy kalorii i składników pokarmowych obliczone na osobodzień zawiera Załącznik Nr 1.A SIWZ. Średni procentowy rozkład diet sporządzanych w szpitalu– Załącznik Nr 1.B SIWZ, dzienna podstawowa racja pokarmowa – Załącznik Nr 1.C SIWZ, wykaz oddziałów szpitalnych – Załącznik Nr 1 .D SIWZ, Wykaz diet - Załącznik Nr 1.E SIWZ. 7. Wartości odżywcze i kaloryczność posiłków powinny odpowiadać normom Instytutu Żywności i Żywienia – „ Podstawy Naukowe Żywienia w Szpitalach” , J. Dzieniszewski, L. Szponar, J. Socha, Warszawa 2001, w myśl, których średnia kaloryczność posiłków wynosi 2100 kcal. +/- 10 % , w tym energia pochodząca z białka 14-16 % , 30 % z tłuszczów , energia z węglowodanów 54-56 % kaloryczności . 8. Wyżywienie musi odpowiadać normom żywieniowym zgodnie z obowiązującymi przepisami dla zamkniętych zakładów służby zdrowia pod względem ilościowym i jakościowym, a w szczególności ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U . z 2019 r. poz. 1252). Posiłki powinny mieć zachowaną równowagę kwasowo – zasadową ,zawierać węglowodany, białko zwierzęce (w tym białko z mleka), warzywa i owoce. Warzywa w formie surówek jak i sałatek powinny być w każdym posiłku obiadowym i w miarę możliwości śniadaniu czy kolacji. (np. warzywa sezonowe – sałatę, pomidor, ogórek, kapustę kiszoną i inne). 9. Dzienna racja pokarmowa dla diety ogólnej powinna składać się z trzech posiłków: 9.1 śniadanie składające się z zupy mlecznej i drugiego dania - pieczywa mieszanego, masła roślinnego , wędliny , sera ( twaróg lub/i ser żółty), dżemu i napoju gorącego: herbata, kawa, kakao; 9.2 obiad składający się z zupy , drugiego dania , surówki i kompotu; 9.3 kolacja składająca się z dania ciepłego lub zimnego, pieczywa, masła, wędliny, napoju gorącego: herbata, kawa, kakao. 10. Do obowiązków Wykonawcy należy: 10.1 wytwarzanie posiłków dla pacjentów Zamawiającego oraz dla potrzeb stołówki; 10.2 transport posiłków na oddziały usytuowane w pawilonie A, B wózkami typu Bemar stanowiącymi własność Wykonawcy); do dystrybucji posiłków Wykonawca będzie używał pojemników GN do każdego wózka w ilości 4-6 szt. oraz termoportów z pojemnikami GN dla oddziałów pawilonu C oraz termoportu z 4 pojemnikami GN do OAiIT oraz termos na dietę przecieraną i na zupę na SOR , poporcjowane w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem, z podziałem na diety złożone przez oddział; 10.3 do oddziałów: Obserwacyjno – Zakaźnego dla Dorosłych, Pulmonologicznego - transport posiłków bezpośrednio do oddziałów tj. kuchenek oddziałowych na czas remontu w pojemnikach jednorazowych; 10.4 przygotowywanie przez dietetyka Wykonawcy jadłospisu w cyklu czternastodniowym i składanie go referentowi do spraw żywienia lub osobie przez niego wyznaczonej przez niego na wypadek nieobecności w pracy do zatwierdzenia na 4 dni przed wprowadzeniem do realizacji; zmiany w jadłospisie są dopuszczalne po uzgodnieniu z referentem do spraw żywienia lub osobę przez niego wyznaczoną; 10.5 wykonywanie zestawień asortymentowych i ilościowych wydawanych posiłków z danego dnia i przekazywanie ich referentowi do spraw żywienia lub osobie przez niego upoważnionej w dniu następnym w celu ich zatwierdzenia; 10.6 dostarczanie wraz z dostawą śniadania na każdy dzień wyliczenia wartości odżywczych pod względem jakościowym i ilościowym na jedną osobę realizowanych zgodnie z jadłospisem posiłków; 10.7 dokonywanie pobrania z każdej partii posiłków próbki żywnościowej i odpowiednie jej przechowywanie przez 48 godzin, a w przypadku reklamacji przez okres do załatwienia reklamacji i odnotowania w rejestrze faktu pobrania próbki; rejestr jest dostępny dla Zamawiającego na każde żądanie; 10.8 w przypadku nieuznania reklamacji przez Wykonawcę jest on zobowiązany przedstawić Zamawiającemu ocenę jakościową próbki żywnościowej posiłków reklamowanych dokonaną przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Lublinie lub jeden raz w dekadzie; 10.9 uwzględnienie w jadłospisie tradycji świąt Bożego Narodzenia, i Wielkiej Nocy, oraz Wielkiego Piątku i Środy Popielcowej; 10.10 dostarczanie gorącej herbaty (gorzkiej i słodkiej) oraz wody przegotowanej do picia i dla potrzeb przygotowania mieszanek na oddziały szpitalne do godziny 18:00, w ilości pokrywającej zapotrzebowanie do godziny 7:30 dnia następnego – w termosach zakupionych własnym staraniem i na własny koszt bez prawa żądania zwrotu poniesionych nakładów; 10.11 realizacja posiłków w ramach modyfikacji diet określonych w Załącznik Nr 1 .E SIWZ w przypadku chorób współistniejących np. dieta płynna – bezmleczna, dieta cukrzycowa – niskokaloryczna czy przecierana. 11. W miejsce zużytych i wyłączonych z eksploatacji wózków Bemar , o których mowa w ust.11.2 Wykonawca zakupi nowe wózki Bemar w ilości wycofanej z eksploatacji własnym staraniem i na własny koszt- bez prawa do zwrotu nakładów poniesionych na zakup. 12. Diety przygotowywane na Oddziały Dziecięce i Oddział Położniczy muszą uwzględniać szczególne zalecenia dotyczące produktów i potraw dla matek karmiących i małych dzieci. 12.1 Oddziały dziecięce będą zapotrzebowywały mieszanki mleczne dla niemowląt żywionych sztucznie: Nan1, Nan2 oraz inne zgodne z dotychczasowym żywieniem dietetycznym dziecka. 12.2 Zamawiający będzie dokonywał zamówienia dla dzieci także gotowych produktów tj. zupek i deserków odpowiednich do wieku dziecka o jakości zgodnej z obowiązującymi przepisami. 13. Do obowiązków Zamawiającego należy: 13.1 uzgadnianie i zatwierdzanie jadłospisu na okresy 14-sto dniowe; 13.2 dokonywanie zamówienia posiłków na każdy dzień; 13.3 odbieranie posiłków z windy towarowej z zastrzeżeniem. pkt 13.4 ; 13.5; 13.4 odbieranie z kuchenki Oddziału Chirurgii Ogólnej posiłków dla OAiT, 13.5 odbieranie w kuchenkach oddziałowych pawilonu C dostarczonych posiłków; 13.6. ocena jakości i ilości posiłków przez pielęgniarkę oddziałową, a w sobotę i niedzielę przez wyznaczoną pielęgniarkę odcinkową, 13.7. zgłaszanie reklamacji ilościowych i jakościowych do referenta do spraw żywienia, który nadaje dalszy bieg reklamacji. 13.8. Osobą do kontaktu z Wykonawcą w imieniu Zamawiającego jest referent do spraw żywienia; 13.9. Do oceny jakości i ilości posiłków Zamawiający wyznacza pielęgniarki oddziałowe, a w soboty i niedziele wyznaczone przez pielęgniarki oddziałowe - pielęgniarki odcinkowe. Prawo oceny jakości i ilości posiłków, w każdym czasie mają: Naczelna Pielęgniarka i Pielęgniarki Epidemiologiczne. 13.10. Zamówienia posiłków na dany dzień z podziałem na oddziały i rodzaje diet Zamawiający będzie składał do godziny 7:30 tego dnia. 13.11. Zmiany ilości zamówionych posiłków Zamawiający będzie dokonywał dwa razy dziennie, przed obiadem do godziny 12:00 i przed kolacją do godziny 16:00 – odpowiednio co do ilości obiadów i ilości kolacji. 13.12. Dokonywanie odbiorów posiłków z windy i dostarczanie do kuchenki oddziałowej należy do wyznaczonego pracownika gospodarczego 14. Posiłek całodobowy składa się z: 14.1 śniadania, II śniadania stanowiących 30 % kosztu całodobowego, 14.2 obiadu, podwieczorku stanowiących 50 % kosztu całodobowego, 14.3 kolacji stanowiącej 20 % kosztu całodobowego, 14.4 zupa i kompot w przypadku pacjentów przybyłych do godziny 12:00 – 15 % kosztu całodobowego. Ilość zup średnio 20 dziennie. 14.5 Dodatkowe posiłki dla pacjentów z dietą cukrzycową i dla dzieci mieszczą się w stawce żywieniowej. 15. Procentowe zapotrzebowanie na energię dziennej racji pokarmowej składającej się z trzech posiłków: śniadanie, II śniadanie – 30 – 35 %, obiad, podwieczorek – 35 – 40 %, kolacja 25 – 30 %, 16. Temperatura posiłków: zupy na gorąco + 75 ⁰C, dania główne (mięsne, drobiowe, rybne) + 65 ⁰C, napoje + 80 ⁰C, sałatki, surówki + 40 ⁰C, 17. Godziny wydawania posiłków: śniadanie 7:30 do 8:30, drugie śniadanie 10:30, obiad 12:30 do 13:30, podwieczorek 15:30, kolacja 17:00 – 18:00. 18. Posiłki przysługujące pacjentom w zależności od godziny przyjęcia do Szpitala: 18.1 przyjęcie pacjenta do godziny 8:00 – dwa posiłki, obiad plus kolacja, 18.2 przyjęcie pacjenta do godziny 12:00 – obiad składający się z zupy i kompotu plus kolacja, 18.3 przyjęcie pacjenta w godzinach od 14:00 do 16:00 – kolacja, 18.4 w dniu wypisu choremu przysługuje śniadanie plus obiad. 19. Nie dopuszcza się wykonywania posiłków z półproduktów i produktów gotowych. 20. W sytuacjach nagłych niemożliwych do przewidzenia wcześniej odpowiedzialność za ciągłość żywienia ponosi Wykonawca. 21. Wszystkie posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi według Instytutu Żywienia i Żywności jak również przepisami prawa w zakresie higieny żywienia, a w szczególności Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny produktów żywnościowych, ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252), certyfikatem ISO 22000, którego istotnym elementem jest HACCAP”. 22. Ilość zamawianych przez Zamawiającego posiłków będzie zmienna w zależności od ilości pacjentów. 23. Ilość posiłków, którą faktycznie zakupi Zamawiający może być mniejsza lub większa -/+ 20% od ilości określonej w pkt. III ust. 6 i z faktu tego Wykonawca nie będzie wywodził żadnych skutków prawnych. 24. Koszty leczenia pacjenta jakie powstaną na skutek zatrucia pokarmowego z winy Wykonawcy, a także związane z zatruciem pokarmowym roszczenia pacjenta będą obciążały całkowicie Wykonawcę. 25. Zamawiający ma prawo kontroli żywienia pacjentów pod względem gramatury, jakości, sposobu i warunków wytwarzania posiłków. 26. Przedmiotem kontroli może być także: 26.1 realizacja procedur sanitarno – epidemiologicznych, 26.2 przestrzeganie reżimu sanitarno – epidemiologicznego w tym bieżącej czystości, 26.3 jakość posiłków, w tym temperatura przygotowywanych i dystrybuowanych na oddziału posiłków, 26.4 gospodarka odpadami w tym głównie pokonsumpcyjnymi, 26.5 przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych, 26.6 gospodarka (postępowanie) odpadami pokonsumpcyjnymi oraz proces i dokumentacja realizacji dezynsekcji i deratyzacji, 26.7 dokumentacja procesu HACCAP

II.5) Główny kod CPV: 55321000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55520000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż: - ma opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - suma ubezpieczenia będzie nie mniejszą niż 500 000,00 zł dla jednej i wszystkich szkód ( słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie świadczył lub świadczy- co najmniej jednego zamówienia wytwarzania i dostawy całodziennych posiłków dla pacjentów szpitala. Dodatkowo średnia dzienna liczba żywionych nie mniejsza niż 250.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 2) pisemne oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 3) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - suma ubezpieczenia będzie nie mniejszą niż 500 00,00 zł dla jednej i wszystkich szkód ( słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100); 4) wykaz zawierający co najmniej jedno zamówienie wytwarzania i dostawy całodziennych posiłków dla pacjentów szpitala w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Dodatkowo średnia dzienna liczba żywionych nie mniejsza niż 250. 5) pisemne oświadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu ponad 30% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich UE lub EOG.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy, na warunkach określonych w niniejszej umowie. 2.Zmiany do umowy mogą zostać wprowadzone na zasadzie zgodnego porozumienia stron i mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji usługi, okresu trwania umowy, a także w przypadku zmiany ceny za dany produkt bez względu na przyczynę takiej zmiany, przy czym nie mogą one prowadzić do naruszenia lub obejścia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-19, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę cateringu - Lubartów
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania13-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę cateringu dla 30 dzieci do lat 3. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI