Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków dla dzieci...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym w roku szkolnym 2019/2020
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoDębnica Kaszubska
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-07-24
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Dębnica Kaszubska
 • Data publikacji ogłoszenia2019-07-15
 • Numer ogłoszenia573615-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 573615-N-2019 z dnia 2019-07-15 r.

Gmina Dębnica Kaszubska: Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym w roku szkolnym 2019/2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dębnica Kaszubska, krajowy numer identyfikacyjny 77097980300000, ul. ks. Antoniego Kani  16a , 76-248  Dębnica Kaszubska, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 81-31-623, , e-mail przetargi@debnicakaszubska.eu, , faks 59 81 31 634.
Adres strony internetowej (URL): www.debnicakaszubska.eu, http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
Adres:
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska, 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a, pokój nr 1 (Punkt Obsługi Klienta)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym w roku szkolnym 2019/2020
Numer referencyjny: RPI.271.21.2019.JD
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa gastronomiczna polegająca na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym w roku szkolnym 2019/2020. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania: ZADANIE 1 - Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej W skład Zespołu wchodzi: Przedszkole Publiczne w Dębnicy Kaszubskiej, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dębnicy Kaszubskiej. Szacunkowa ilość dzieci dożywianych: 296 osób Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik nr 6.1. do SIWZ. ZADANIE 2 - Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków na rzecz Zespołu Szkół w Gogolewie W skład Zespołu Szkół wchodzi: Przedszkole w Borzęcinie, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Gogolewie. Szacunkowa ilość dzieci dożywianych: 155 osób Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik nr 6.2. do SIWZ. ZADANIE 3 - Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków na rzecz Zespołu Szkół w Motarzynie W skład Zespołu Szkół wchodzi: Przedszkole w Budowie, Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Motarzynie. Szacunkowa ilość dzieci dożywianych: 102 osoby Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik nr 6.3. do SIWZ. ZADANIE 4 - Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej Szacunkowa ilość dzieci dożywianych: 80 osób. Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik nr 6.4. do SIWZ. 3. Szacunkowe ilości dzieci dożywianych w ramach poszczególnych zadań, wskazane w pkt. 3.2. SIWZ, zostały określone na podstawie aktualnej wiedzy Zamawiającego w zakresie potrzeb dożywiania dzieci w okresie objętym przedmiotem zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dzieci dożywianych o maksymalnie 50% w każdym zadaniu, w zależności od frekwencji dzieci w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych i szkołach, a Wykonawca nie będzie podnosił wobec Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu, w tym zwrotu poniesionej szkody oraz utraconych korzyści. 4. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w przypadku zmiany przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia, wymagań odnośnie żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz norm żywienia i zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia dotyczących docelowej grupy żywieniowej. 5. Warunki dodatkowe: 5.1. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia przedstawione zostały w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, tj. w załącznikach nr 6.1. – 6.4. do SIWZ. 5.2. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego użyczania pojemników do przechowania danej dostawy przy każdorazowej dostawie potraw - na okres do następnej dostawy. 5.3. Podane ilości zamawianych potraw mają charakter szacunkowy, co oznacza, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw lub odmowy realizacji dostaw. 5.4. Przewidywaną ilość potraw zamawiający będzie zgłaszać na dzień poprzedzający realizację zamówienia, a dokładną ilości, do godz. 9-tej na dzień dostawy. 5.5. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwią dostarczenie posiłków, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dostawę posiłków zgodnych z wymogami zawartymi w SIWZ oraz w załącznikach nr 6.1. – 6.4. do SIWZ z innych źródeł. 5.6. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zagospodarowania i wywozu odpadów pokonsumpcyjnych oraz innych odpadów powstających przy świadczeniu usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących następujące czynności – kucharz, technolog żywienia/dietetyk/intendent o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. 7. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w załączniku nr 5 SIWZ – wzorze umowy.

II.5) Główny kod CPV: 55322000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55520000-1
55524000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia, polegających na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Wartość zamówienia udzielanego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 nie będzie stanowić więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-08-31

II.9) Informacje dodatkowe: ZADANIE 1 - a) Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej, ul. Jana III Sobieskiego 3 będzie realizowane w okresie od 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r., zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, z uwzględnieniem przerw w nauce szkolnej (ferie, dni świąteczne, wakacje, pozostałe dni wolne od zajęć szkolnych); b) Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Dębnicy Kaszubskiej, ul. ks. Antoniego Kani 53 będzie realizowane w okresie od 02.09.2019 r. do 31.08.2020 r. z uwzględnieniem dwutygodniowej przerwy pracy przedszkola. ZADANIE 2 - Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci z Zespołu Szkół w Gogolewie, Gogolewo 40 będzie realizowane w okresie od 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r., zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, z uwzględnieniem przerw w nauce szkolnej (ferie, dni świąteczne, wakacje, pozostałe dni wolne od zajęć szkolnych). ZADANIE 3 - Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci z Zespołu Szkół w Motarzynie, Motarzyno 9a będzie realizowane w okresie od 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r., zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, z uwzględnieniem przerw w nauce szkolnej (ferie, dni świąteczne, wakacje, pozostałe dni wolne od zajęć szkolnych). ZADANIE 4 - Przygotowywanie i dostarczanie posiłków na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej będzie realizowane w okresie od 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r., zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, z uwzględnieniem przerw w nauce szkolnej (ferie, dni świąteczne, wakacje, pozostałe dni wolne od zajęć szkolnych).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca: 1. wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 usługi w zakresie przygotowywania i dostawy posiłków, w tym co najmniej jedną usługę polegająca na przygotowaniu i dostawie posiłków dla dzieci, o wartości każdej usługi nie mniejszej niż: a) dla zadania nr 1 – 80 000,00 zł brutto (usługi świadczone w ramach jednej umowy traktuje się jako jedną usługę); b) dla zadania nr 2 - 50 000,00 zł brutto (usługi świadczone w ramach jednej umowy traktuje się jako jedną usługę); c) dla zadania nr 3 - 50 000,00 zł brutto (usługi świadczone w ramach jednej umowy traktuje się jako jedną usługę); d) dla zadania nr 4 - 40 000,00 zł brutto (usługi świadczone w ramach jednej umowy traktuje się jako jedną usługę). W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie wartości usług wymaganych do spełnienia warunku nie podlega sumowaniu; 2. skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia (dotyczy każdego zadania) minimum jedną osobę pełniącą funkcję kucharza: a) posiadającą wykształcenie min. średnie gastronomiczne, legitymującą się co najmniej 2-letnim doświadczeniem w przygotowaniu posiłków dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych lub gimnazjum, bądź b) posiadającą wykształcenie zawodowe gastronomiczne, legitymującą się co najmniej 4-letnim doświadczeniem w przygotowaniu posiłków dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych lub gimnazjum. W przypadku składania oferty na realizację więcej niż jednego zadania ilość osób skierowanych do realizacji zamówienia nie podlega sumowaniu. Doświadczenie zawodowe kucharza stanowi kryterium oceny ofert.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 i ust. 5 pkt. 2 ustawy PZP.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt. 7.2.3. SIWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy: 1. wykazu usług, o których mowa w pkt. 7.2.3.1. SIWZ wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ; 2. wykazu osób, o których mowa w pkt. 7.2.3.2. SIWZ skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1.1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 1.2. Formularz cenowy przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4. do SIWZ w zależności od numeru zadania, na realizacje którego Wykonawca składa swoją ofertę; 1.3. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 1.4. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; 1.5. w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie; 1.6. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, zgodnie z pkt. 11.2. SIWZ, jeżeli dotyczy. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osób skierowanych do realizacji usługi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie: 1.1. ceny, na skutek: a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany ceny, przy czyn cena netto jest stała, b) odstąpienia Zamawiającego od realizacji części zamówienia w efekcie okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć – wówczas wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu o wartość dostaw niezrealizowanych, - o ile okoliczności te spowodują konieczność zmiany postanowień umowy i w zakresie wynikających z tych okoliczności będą dokonane; 1.2. sposobu spełnienia świadczenia w stosunku do określonego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie miejsca i terminu dostawy posiłków oraz częstotliwości podawania poszczególnych dań, na skutek błędu ludzkiego przy ustalaniu opisu lub też sytuacji niemożliwych wcześniej do przewidzenia, przy zachowaniu cen jednostkowych wskazanych w ofercie; 1.3. osób skierowanych do realizacji zamówienia (kucharz) – pod warunkiem spełnienia przez te osoby wymagań określonych w pkt. 7.2.3.2. SIWZ oraz wymagań określonych w 20.4.2. SIWZ w zakresie jakim wykonawcy przyznano punkty za kryterium doświadczenia; 1.4. zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, bądź też rezygnacji z podwykonawcy, z uwzględnieniem zasad określonych w pkt. 12.3. SIWZ. 2. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska, 1.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Dębnica Kaszubska jest Pani Katarzyna Jakubowska, iod@debnicakaszubska.eu, 693 064 318, 1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 1.8. posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 1.9. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO 1.10. nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W skład Zespołu wchodzi: Przedszkole Publiczne w Dębnicy Kaszubskiej, Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dębnicy Kaszubskiej. Szacunkowa ilość dzieci dożywianych: 296 osób Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik nr 6.1. do SIWZ. 1. Szacunkowe ilości dzieci dożywianych zostały określone na podstawie aktualnej wiedzy Zamawiającego w zakresie potrzeb dożywiania dzieci w okresie objętym przedmiotem zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dzieci dożywianych o maksymalnie 50% w każdym zadaniu, w zależności od frekwencji dzieci w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych i szkołach, a Wykonawca nie będzie podnosił wobec Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu, w tym zwrotu poniesionej szkody oraz utraconych korzyści. 2. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w przypadku zmiany przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia, wymagań odnośnie żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz norm żywienia i zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia dotyczących docelowej grupy żywieniowej. 3. Warunki dodatkowe: 3.1. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia przedstawione zostały w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, tj. w załączniku nr 6.1. do SIWZ. 3.2. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego użyczania pojemników do przechowania danej dostawy przy każdorazowej dostawie potraw - na okres do następnej dostawy. 3.3. Podane ilości zamawianych potraw mają charakter szacunkowy, co oznacza, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw lub odmowy realizacji dostaw. 3.4. Przewidywaną ilość potraw zamawiający będzie zgłaszać na dzień poprzedzający realizację zamówienia, a dokładną ilości, do godz. 9-tej na dzień dostawy. 3.5. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwią dostarczenie posiłków, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dostawę posiłków zgodnych z wymogami zawartymi w SIWZ oraz w załączniku nr 6.1. do SIWZ z innych źródeł. 3.6. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zagospodarowania i wywozu odpadów pokonsumpcyjnych oraz innych odpadów powstających przy świadczeniu usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 55322000-3, 55520000-1, 55524000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osób skierowanych do realizacji usługi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:a) Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej, ul. Jana III Sobieskiego 3 będzie realizowane w okresie od 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r., zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, z uwzględnieniem przerw w nauce szkolnej (ferie, dni świąteczne, wakacje, pozostałe dni wolne od zajęć szkolnych); b) Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci z Przedszkola Publicznego w Dębnicy Kaszubskiej, ul. ks. Antoniego Kani 53 będzie realizowane w okresie od 02.09.2019 r. do 31.08.2020 r. z uwzględnieniem dwutygodniowej przerwy pracy przedszkola.


Część nr: 2 Nazwa: Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków na rzecz Zespołu Szkół w Gogolewie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków na rzecz Zespołu Szkół w Gogolewie W skład Zespołu Szkół wchodzi: Przedszkole w Borzęcinie, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Gogolewie. Szacunkowa ilość dzieci dożywianych: 155 osób Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik nr 6.2. do SIWZ. 1. Szacunkowe ilości dzieci dożywianych została określona na podstawie aktualnej wiedzy Zamawiającego w zakresie potrzeb dożywiania dzieci w okresie objętym przedmiotem zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dzieci dożywianych o maksymalnie 50% w każdym zadaniu, w zależności od frekwencji dzieci w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych i szkołach, a Wykonawca nie będzie podnosił wobec Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu, w tym zwrotu poniesionej szkody oraz utraconych korzyści. 2. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w przypadku zmiany przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia, wymagań odnośnie żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz norm żywienia i zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia dotyczących docelowej grupy żywieniowej. 3. Warunki dodatkowe: 3.1. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia przedstawione zostały w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, tj. w załączniku 6.2. do SIWZ. 3.2. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego użyczania pojemników do przechowania danej dostawy przy każdorazowej dostawie potraw - na okres do następnej dostawy. 3.3. Podane ilości zamawianych potraw mają charakter szacunkowy, co oznacza, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw lub odmowy realizacji dostaw. 3.4. Przewidywaną ilość potraw zamawiający będzie zgłaszać na dzień poprzedzający realizację zamówienia, a dokładną ilości, do godz. 9-tej na dzień dostawy. 3.5. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwią dostarczenie posiłków, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dostawę posiłków zgodnych z wymogami zawartymi w SIWZ oraz w załączniku nr 6.2. do SIWZ z innych źródeł. 3.6. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zagospodarowania i wywozu odpadów pokonsumpcyjnych oraz innych odpadów powstających przy świadczeniu usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 55322000-3, 55520000-1, 55524000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osób skierowanych do realizacji usługi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci z Zespołu Szkół w Gogolewie, Gogolewo 40 będzie realizowane w okresie od 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r., zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, z uwzględnieniem przerw w nauce szkolnej (ferie, dni świąteczne, wakacje, pozostałe dni wolne od zajęć szkolnych).


Część nr: 3 Nazwa: Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków na rzecz Zespołu Szkół w Motarzynie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków na rzecz Zespołu Szkół w Motarzynie W skład Zespołu Szkół wchodzi: Przedszkole w Budowie, Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Motarzynie. Szacunkowa ilość dzieci dożywianych: 102 osoby Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik nr 6.3. do SIWZ. 1. Szacunkowe ilości dzieci dożywianych została określone na podstawie aktualnej wiedzy Zamawiającego w zakresie potrzeb dożywiania dzieci w okresie objętym przedmiotem zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dzieci dożywianych o maksymalnie 50% w każdym zadaniu, w zależności od frekwencji dzieci w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych i szkołach, a Wykonawca nie będzie podnosił wobec Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu, w tym zwrotu poniesionej szkody oraz utraconych korzyści. 2. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w przypadku zmiany przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia, wymagań odnośnie żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz norm żywienia i zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia dotyczących docelowej grupy żywieniowej. 3. Warunki dodatkowe: 3.1. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia przedstawione zostały w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, tj. w załączniku nr 6.3. do SIWZ. 3.2. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego użyczania pojemników do przechowania danej dostawy przy każdorazowej dostawie potraw - na okres do następnej dostawy. 3.3. Podane ilości zamawianych potraw mają charakter szacunkowy, co oznacza, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw lub odmowy realizacji dostaw. 3.4. Przewidywaną ilość potraw zamawiający będzie zgłaszać na dzień poprzedzający realizację zamówienia, a dokładną ilości, do godz. 9-tej na dzień dostawy. 3.5. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwią dostarczenie posiłków, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dostawę posiłków zgodnych z wymogami zawartymi w SIWZ oraz w załączniku 6.3. do SIWZ z innych źródeł. 3.6. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zagospodarowania i wywozu odpadów pokonsumpcyjnych oraz innych odpadów powstających przy świadczeniu usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 55322000-3, 55520000-1, 55524000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osób skierowanych do realizacji usługi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci z Zespołu Szkół w Motarzynie, Motarzyno 9a będzie realizowane w okresie od 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r., zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, z uwzględnieniem przerw w nauce szkolnej (ferie, dni świąteczne, wakacje, pozostałe dni wolne od zajęć szkolnych).


Część nr: 4 Nazwa: Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej Szacunkowa ilość dzieci dożywianych: 80 osób. Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik nr 6.4. do SIWZ. 1. Szacunkowe ilości dzieci dożywianych została określona na podstawie aktualnej wiedzy Zamawiającego w zakresie potrzeb dożywiania dzieci w okresie objętym przedmiotem zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dzieci dożywianych o maksymalnie 50% w każdym zadaniu, w zależności od frekwencji dzieci w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych i szkołach, a Wykonawca nie będzie podnosił wobec Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu, w tym zwrotu poniesionej szkody oraz utraconych korzyści. 2. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w przypadku zmiany przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia, wymagań odnośnie żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz norm żywienia i zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia dotyczących docelowej grupy żywieniowej. 3. Warunki dodatkowe: 3.1. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia przedstawione zostały w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, tj. w załączniku 6.4. do SIWZ. 3.2. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego użyczania pojemników do przechowania danej dostawy przy każdorazowej dostawie potraw - na okres do następnej dostawy. 3.3. Podane ilości zamawianych potraw mają charakter szacunkowy, co oznacza, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia, w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw lub odmowy realizacji dostaw. 3.4. Przewidywaną ilość potraw zamawiający będzie zgłaszać na dzień poprzedzający realizację zamówienia, a dokładną ilości, do godz. 9-tej na dzień dostawy. 3.5. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwią dostarczenie posiłków, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dostawę posiłków zgodnych z wymogami zawartymi w SIWZ oraz w załączniku nr 6.4. do SIWZ z innych źródeł. 3.6. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zagospodarowania i wywozu odpadów pokonsumpcyjnych oraz innych odpadów powstających przy świadczeniu usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 55322000-3, 55520000-1, 55524000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie osób skierowanych do realizacji usługi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przygotowywanie i dostarczanie posiłków na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej będzie realizowane w okresie od 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r., zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, z uwzględnieniem przerw w nauce szkolnej (ferie, dni świąteczne, wakacje, pozostałe dni wolne od zajęć szkolnych).


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę zorganizowanie i prowadzenie imprezy - Hel
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania02-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę zorganizowanie i prowadzenie imprezy. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI