„Świadczenie usług cateringowych dla Przedszkola Samorządowego Gminy Zambrów, ul....

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Świadczenie usług cateringowych dla Przedszkola Samorządowego Gminy Zambrów, ul. Papieża Jana Pawła II 1A”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZambrów
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-08-02
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPrzedszkole Samorządowe Gminy Zambrów
 • Data publikacji ogłoszenia2019-07-25
 • Numer ogłoszenia578257-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 578257-N-2019 z dnia 2019-07-25 r.

Przedszkole Samorządowe Gminy Zambrów: „Świadczenie usług cateringowych dla Przedszkola Samorządowego Gminy Zambrów, ul. Papieża Jana Pawła II 1A”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Samorządowe Gminy Zambrów, krajowy numer identyfikacyjny 38059900500000, ul. Papieża Jana Pawła II   1A , 18-300  Zambrów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 737271031, e-mail psg.zambrow@wp.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http://psg-zambrow.przedszkolowo.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://www.bip.ugzambrow.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://www.bip.ugzambrow.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Przedszkolu Samorządowym Gminy Zambrów, w gabinecie dyrektora w terminie do dnia 02.08.2019 r. do godziny 9.30.
Adres:
Przedszkole Samorządowe Gminy Zambrów, ul. Papieża Jana Pawła II 1A, 18-300 Zambrów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Świadczenie usług cateringowych dla Przedszkola Samorządowego Gminy Zambrów, ul. Papieża Jana Pawła II 1A”
Numer referencyjny: Rrg.271.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług cateringowych (śniadania, zupy i drugiego dania obiadowego wraz z kompotem, podwieczorek) dla dzieci 3-6 letnich Przedszkola Samorządowego Gminy Zambrów. Wykaz zestawów w ramach śniadania dla Przedszkola Zestaw 1: • Płatki kukurydziane 20g, mleko 200ml, chleb ziarnisty 70g, masło 10g, ser żółty, wędlina 20g, 15g, herbata • Parówki z szynki 20g na ciepło, chleb 70g, masło 10g, herbata 150 ml. • Chleb 70g, masło 10g, kiełbasa drobiowa 20g, pomidor 10g, kakao 150 ml. • Bułka grahamka 70g, masło 10g, zielona sałata 5g, wędlina drobiowa 20g, herbata 150 ml. • Bułka 70g, masło 10g, twarożek z rzodkiewką 10g, kawa z mlekiem 150 ml. Zestaw 2: • Płatki z miodem 20g, mleko 200ml, chleb słonecznikowy 70g, masło 10g, serek topiony 20g. • Chleb graham 70g, masło 10g, pasta jajeczna 30g, kakao 150 ml. • Bułka kajzerka 70g, masło 10g, kiełbasa żywiecka 20g, ogórek kiszony 10g + kawa zbożowa z mlekiem 150 ml. • Płatki czekoladowe 20g, mleko 200ml, chleb 70g, masło 10g, ser topiony 20g + pomidor 10g, herbata • Chleb słonecznikowy 70g, masło 10g, pasta z tuńczyka 20g, szczypiorek 5g, kakao 150 ml. Zestaw 3: • Rogalik maślany 70g, masło 10g, dżem owocowy 10g, kakao 15 ml. • Kiełbaski drobiowe 30g, masło 10g, ketchup 10g, herbata 150 ml, • Bułka 70g, masło 10g, kiełbasa krakowska 20g, sałata zielona 5g, kakao 150 ml. • Chleb 70g, masło 10g, ser żółty 15g, rzodkiewka 10g, szczypiorek 5g, kawa zbożowa z mlekiem 150 ml. • Płatki czekoladowe 20g, mleko 200 ml, chleb siedem ziaren 70g, masło 10g, pomidor 15g. Zestaw 4: • Bułka kajzerka 70g, masło 10g, ser żółty 20g, szczypior, pomidor 15g, kakao 150 ml. • Pieczywo 70g, jajko gotowane na twardo z majonezem 50g, szynka indycza 20g, masło 10g, ogórek zielony 10g, herbata 150 ml. • Pieczywo- 7 ziaren 70g, serek twarogowy na słodko 40g, masło 10g, kakao 150 ml. • Chlebek 70g, masło 10g , dżem owocowy 10g, masło 10g, kawa zbożowa z mlekiem 150 ml. • Chleb razowy 70g, pieczony pasztet indyczy 20g, papryka konserwowa 10g, pomidor 20g, masło 10g, herbata 150 ml. Wykaz zestawów zup: Zestaw 1: • Rosół z makaronem - 300 ml. • Zupa ogórkowa z ryżem - 300 ml. • Zupa pomidorowa z makaronem - 300 ml. • Zupa jarzynowa z ziemniakami - 300 ml. • Żurek z ziemniakami i białą kiełbasą - 300 ml. Zestaw 2: • Zupa szczawiowa - 300 ml. • Krupnik zabielany z ziemniakami - 300ml. • Barszcz ukraiński – 300 ml. • Barszcz biały z jajkiem – 300 ml. • Zupa koperkowa z makaronem – 300 ml. Zestaw 3: • Zupa kalafiorowa z makaronem – 300 ml. • Zupa grochowa z boczkiem i marchewką- 300 ml. • Krem z kurczaka z grzankami - 300 ml. • Zupa ogórkowa– 300 ml. • Zupa brokułowa (krem) z kulkami ptysiowymi – 300 ml. Zestaw 4: • Kapuśniak z ziemniakami – 300 ml • Zupa ziemniaczana z fasolą „Jaś” zabielana śmietanką – 300 ml. • Zupa pieczarkowa z ziemniakami zabielana śmietanką – 300 ml. • Rosół z lanym ciastem – 300 ml. • Barszcz czerwony zabielany z ziemniakami – 300 ml. Wykaz zestawów w ramach drugiego dania obiadowego wraz z kompotem: ZESTAW 1: • pierogi leniwe 200g + masło 10g + cukier 10g + kompot 150 ml. • Kotlet mielony, 70g+ziemniaki 100g+mizeria 100g + kompot 150 ml. • Rybne filety 70g + ziemianki 100g + surówka z kiszonej kapusty 100g + kompot 150ml. • Kotlet z kurczaka 70g + ziemniaki 100g + mizeria ze śmietanką i koperkiem 100g + kompot 15 ml. • Spaghetti z mięsem 200g + kompot 150 ml. ZESTAW 2: • Filet z indyka 70g + ziemniaki 100g + kapusta pekińska z sosem winegret 100g + kompot 150 ml. • Naleśniki z serem białym i dżemem niskosłodzonym 100 g + cukier puder 10g + kompot 150 ml. • Filet rybny panierowany 70g + ziemniaki 100g + surówka z marchwi 100g + kompot 150ml. • Kurczak w jarzynach 100g + ryż na sypko 45g + sos beszamelowy 20g + kompot 150 ml. • Bitki wołowe 100g + ziemniaki 100g + sałatka szwedzka100g + kompot150 ml ZESTAW 3: • Pierogi owocowe 200g + masło 10g + cukier 10g + kompot 150 ml. • Pieczeń z indyka w sosie śmietankowym 80g + ziemniaki 100g + ogórek kiszony 100g + kompot 150 ml. • Racuchy z jabłkami i konfiturą, cukier puder 250g + kompot 150 ml. • Risotto drobiowe 70 g + sos pomidorowy 10g + kompot 150ml. • Pulpety w sosie własnym 80g + ziemniaki 100g + buraki 100g + kompot 150 ml ZESTAW 4: • Gulasz po węgiersku 100g + kluski śląskie 100g + sałatka z czerwonej kapusty 100g + kompot 150 ml. • Kartacze z mięsem okraszone cebulką 200g + kompot truskawkowy150 ml • Chickeny z kurczaka 70g + ziemniaki 100g + surówka marchwi i jabłka 100g + kompot 150 ml. • Kluski na parze 200g + polewa truskawkowa 30g + kompot 150 ml. • Kotleciki jajeczno-warzywne 70g + ziemniaki 100g + sałata lodowa z warzywami i sosem winegret 100g + kompot 150ml. ZESTAW 5: • Pierogi z serem białym 200g + masło 10g + cukier 10g + kompot 150 ml. • Kotleciki rybne 70g + ziemniaczki pieczone 100 g + surówka wielowarzywna 150g + kompot 150 ml. • zapiekanka ziemniaczano-warzywna z kiełbasą 200g + kompot 150 ml. • kotlet schabowy panierowany 70g + ziemniaki 100g + kapusta zasmażana 100g + kompot 150ml.Devolay 70g + ziemniaki 100g + surówka z kapusty pekińskiej 100g + kompot z wiśni 150ml. • Filet z kurczaka zwijany z serem 70g+ ziemniaki puree 100g + surówka z czerwonej kapusty 150g + kompot truskawkowy 150 ml. Wykaz zestawów podwieczorków: Zestaw 1: • Bułeczka 50g + masło 10g + pasta jajeczna 20g + napój z cytryną 150 ml. • Ciasto drożdżowe z truskawkami 70g + napój z sokiem wiśniowym 150 ml. • Jogurt owocowy 150g. + herbatnik • Kisiel owocowy 150g. + owoc sezonowy • Koktajl truskawkowy 200 ml + bułka cynamonowa z masłem Zestaw 2: • Banan 150g. + ciastko zbożowe • Wafle przekładane masą toffi 70g. • Kołacz makowo-serowy 70g + napój owocowy 150 ml. • Budyń z sokiem owocowym 150g. • Jabłecznik 100g + napój 150 ml. Zestaw 3: • Babka cytrynowa 150g + kakao 150 ml. • Chleb 50g + masło 10g + pasta z makreli 20g + napój z cytryną 150 ml. • Galaretka owocowa 150g, + biszkopt + owoc sezonowy • Ciasto biszkoptowe z nadzieniem owocowym 70g+napój owocowy 150 ml. • Graham 50g + masło 10g + ser żółty 10g + kakao 150 ml. Zestaw 4: • Ciasto własnego wypieku 100g + napój owocowy 150 ml. • Owoc sezonowy + herbatnik + napój z sokiem 150 ml. • Jogurt owocowy + biszkoptowe ciastko • Kanapka wiosenna z wędliną i warzywami 150g + napój z sokiem owocowym 150 ml. • Placki z jabłkami + herbata ml. Zobowiązuje się Wykonawcę do dostarczania porcji różnorodnych owoców tzn. jednego dnia są to np. jabłka, drugiego dnia gruszki, mandarynki lub inne owoce sezonowe. Porcja nie może być mniejsza niż 100 g owocu. Wykonawca będzie dostarczał posiłki w poszczególnych dniach żywienia łącząc zestawy dziennego wyżywienia z pkt. III niniejszej SIWZ. Raz w tygodniu serwowana jest potrawa bezmięsna. Zamawiający zastrzega możliwość korekty jadłospisu za zgodą Wykonawcy. A. Zamawiający planuje, że: - dziennie należy dostarczyć 75 śniadań, 75 obiadów (drugie danie obiadowe wraz kompotem), 75 zup, 75 podwieczorków. W roku szkolnym 2019/20 należy dostarczyć 68700 porcji, tj. 75 śniadań x 229 dni, 75 drugich dań x 229 dni, 75 zup x 229 dni oraz 75 podwieczorków x 229 dni. B. Miesiąc dostawy Ilość dni usługi - Przedszkole Wrzesień 21 Październik 23 Listopad 19 Grudzień 20 Styczeń 21 Luty 20 Marzec 22 Kwiecień 21 Maj 20 Czerwiec 21 Lipiec - Sierpień 21 C. Zamawiający zastrzega, że liczba posiłków jest zmienna. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o ilości dostarczanych posiłków. Ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji dzieci. Wykonawca nie może mieć w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń z powodu realizacji umowy w mniejszym zakresie. D. Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. - Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia( Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 z późn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy; - Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę (zaleca się różnorodność i niepowtarzalność dziennych zestawów żywieniowych); - Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki mają być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży; - Do menu należy dołączyć wartości kaloryczne oraz normy dostarczonych posiłków; - Wykonawca będzie przygotowywał posiłki w obiektach lub obiekcie, dla którego Wykonawca posiada decyzję Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu obiektu do przygotowywania posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia dzieci oraz dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno- epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie; - Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP; - Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej, z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek. Za dokumentację z zakresu dobrej praktyki higienicznej i elementy systemu HACCP lub systemu równoważnego dostosowane do warunków cateringowych odpowiada Wykonawca; - Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług. E. Wykonawca odpowiada za transport przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności. - Transport posiłków powinien odbywać się w pojemnikach transportowych - termosach wykonanych z polipropylenu z podwójnymi ściankami izolującymi zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności; - Dostarczenie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczenia dystrybucji w Przedszkolu realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt; - Wykonawca dostarczy szczelne pojemniki na odpady żywnościowe. Po spożyciu posiłków Wykonawca usunie tego samego dnia z terenu Przedszkola wszelkie odpady żywnościowe na swój koszt; F. Koszty związane z myciem termosów - pojemników transportowych ponosić będzie Wykonawca i zobowiązuje się do ich mycia w swojej siedzibie. Koszty te są ujęte przez Wykonawcę w cenie posiłku. G. Posiłki dla Przedszkola będą wydawane na zastawie obiadowej zakupionej przez Przedszkole Samorządowe Gminy Zambrów (75 sztuk dużych talerzy i 75 głębokich talerzy na zupy, sztućce: widelce, łyżeczki po - 75 szt. oraz łyżki 75 sztuk, 75 szt. kubków do napojów.) – należącej do Zamawiającego. H. Wykonawca zobowiązuje się do odbierania i mycia brudnej zastawy stołowej z przedszkola i dostarczenie czystych naczyń przed następnym posiłkiem. I. Wykonawca gwarantuje, że usługi świadczone będą na najwyższym poziomie, a mianowicie: Dostarczone posiłki muszą być świeże i winny być przyrządzone w dniu dostawy. J. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego dostarczania i wydawania posiłków dla Przedszkola w okresie od 02.09.2019 r. do 31.08.2020 r. w dniach pracy przedszkola z wyłączeniem: jednego miesiąca wakacji letnich, dni świątecznych, ustawowo i dodatkowo wolnych dni od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w stałych godzinach: śniadanie od 08.00- 8.30, obiad od 10.45-11.30. Podwieczorek dostarczony będzie przy obiedzie. W przypadku awarii lub innych nie przewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o niezgorszej jakości na swój koszt z innych źródeł. K. Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywały się w miesięcznych okresach rozliczeniowych na podstawie ilości dostarczonych posiłków przez Wykonawcę i płatne na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej pod względem formalnym i rachunkowym faktury VAT. L. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3A ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). M. Zamawiający zastrzega zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, że osoby wykonujące następuję czynności: - dostawa cateringu - przygotowywanie posiłków powinny być zatrudnione po stronie wykonawcy (lub podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę. Sposób dokumentowania zatrudnienia jak i uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz sankcji z tytułu ich nie spełnienia regulują zapisy umowy będącej integralną częścią SIWZ. W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wymaganych przez Zamawiającego, na zasadach wskazanych powyżej, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, w wysokości określonej we wzorze umowy.

II.5) Główny kod CPV: 55321000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55524000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy usługi, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług o całkowitej wartości wynoszącej 30% wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: - Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50.000,00zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże na formularzu według wzoru jak w załączniku nr 4 do SIWZ, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę cateringową (przygotowywanie i transport ciepłego posiłku) trwającą co najmniej dziesięć miesięcy dla minimum 30 dzieci przedszkolnych. W przypadku wykonywania i nie zakończenia jeszcze usługi Wykonawca zobowiązany jest podać na jaką wartość do momentu upływu terminu składania ofert, umowa została wykonana. Wartość ta będzie brana pod uwagę do oceny spełniania warunku. Fakt wykonania takiej usługi musi być potwierdzony dokumentem, że usługa została wykonana należycie lub jest wykonywana należycie. Dowodami są: • referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, • oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym (według wzoru) w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, działając zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (Dz. U. z 2016, poz. 1126) tj.: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego ,że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) wykazu zrealizowanych usług (na formularzu wg wzoru jak w załączniku nr 4 do SIWZ) - potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale V ust. 1. pkt. 2 lit c tj., że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonawca wykonał co najmniej jedną usługę cateringową (przygotowywanie i transport ciepłego posiłku) trwającą co najmniej dziesięć miesięcy dla minimum 30 dzieci przedszkolnych. W przypadku wykonywania i nie zakończenia jeszcze usługi Wykonawca zobowiązany jest podać na jaką wartość do momentu upływu terminu składania ofert, umowa została wykonana. Wartość ta będzie brana pod uwagę do oceny spełniania warunku. Fakt wykonania takiej usługi musi być potwierdzony dokumentem, że usługa została wykonana należycie lub jest wykonywana należycie. 5) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, potwierdzający spełnienie warunku określonego w rozdziale V ust. 1. pkt 2) lit. b.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – załącznik nr 3 wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena, („cena brutto” - koszt przygotowania posiłku wraz z jego dowiezieniem, wniesieniem do rozdzielni posiłków w Przedszkolu, myciu zastawy stołowej oraz usunięciem odpadów) 60,00
czas zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na zmienioną liczbę posiłków. 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 3.Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 4. Integralna częścią umowy jest SIWZ oraz oferta Wykonawcy. 5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego, Wykonawcy i Urzędu Gminy Zambrów. 6. Zamawiający jako podmiot przetwarzający dane osobowe zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane zgodnie z niniejszą umową, SIWZ, ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (określonym w SIWZ jako RODO) oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-02, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę brygadom prace wykończeniowe - Białystok
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania15-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
W związku z prowadzonymi inwestycjami poszukuję brygad do wykończeń wnętrz. Inwestycje to budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej. Zakres prac: zabudowy g/k, gładzie, szpachlowanie, malowanie. Możliwość podjęcia pracy od zaraz na terenie Białegostoku i okolic.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Mur cmentarza Rakowickiego od strony południowej: Etap 1 – Kontynuacja prac remontowo – konserwatorskich muru od strony południowej na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26 (A-584) - prace na odcinku wzdłuż części Kwatery Poległych w czasie I wojny światowej, tzw. Kwatery Legionowej w ramach II roku realizacji Przedsięwzięcia Wieloletniego Etapowanego Etap 2 – Restauracja muru południowego cmentarza Rakowice Etap 3 – Kontynuacja prac remontowo – konserwatorskich muru od strony południowej na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26 (A-584) - prace na odcinku wzdłuż części Kwatery Poległych w czasie I wojny światowej, tzw. Kwatery Legionowej w ramach III roku realizacji Przedsięwzięcia Wieloletniego Etapowanego.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Zambrów: Dostawa wyposażenia dziennego oddziału chemioterapii onkologicznej
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rozrywka, imprezy i sztuka: Dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy Górowo Iławeckie w roku szkolnym 2019/2020
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Rozrywka, imprezy i sztuka: Usługa żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w Czarnkowie
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI