Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ZP/026/19
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPoznań
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-11-05
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Data publikacji ogłoszenia2019-10-24
 • Numer ogłoszenia614514-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 614514-N-2019 z dnia 2019-10-24 r.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ZP/026/19
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, krajowy numer identyfikacyjny 000001525, ul. al. Niepodległości  10 , 61-875  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 061 8569000, 8569500, , e-mail zp@ue.poznan.pl, , faks 618 543 988.
Adres strony internetowej (URL): https://ue.poznan.pl/pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/zamowienia-publiczne,c115/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
doręczenie, osobiście
Adres:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 61-875 Poznań, al. Niepodległości 10 w Kancelarii, budynek B, pok. 016.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ZP/026/19
Numer referencyjny: ZP/026/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla jednostek organizacyjnych UEP w terminie: od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, w związku z planowanymi konferencjami, zakończeniem lub inauguracją studiów podyplomowych, roku akademickiego, spotkań seminaryjnych, zebrań komisji, spotkaniami wigilijnymi oraz innymi wydarzeniami odbywającymi się na terenie UEP , z opcją dodatkowego zakupu usług zgodnych z warunkami niniejszego SIWZ za kwotę 100 000 pln brutto. Wszystkie usługi cateringowe będą świadczone na terenie obiektów należących do Zamawiającego, znajdujących się na terenie miasta Poznania. 2. Świadczenie usług cateringowych w ramach organizowanych przez Zamawiającego wydarzeń będzie odbywało się sukcesywnie, w oparciu o zlecenia Zamawiającego przesłane w formie elektronicznej przez pracownika Działu Zamówień Publicznych na adres e-mail podany w umowie. Zlecenia będą przekazywane Wykonawcy zgodnie z ofertą Wykonawcy. Maksymalny termin określony przez Zamawiającego jako wymagany na złożenie zlecenia przed datą wydarzenia (świadczenia usługi) to: a) 6 dni roboczych, w przypadku gdy liczba gości przekracza 40 osób; b) 4 dni robocze, w przypadku gdy zlecenie dotyczy organizacji przerwy kawowej oraz w przypadku, gdy liczba gości wydarzenia nie przekracza 40 osób. 3. Zamawiający każdorazowo zlecając wykonanie usługi określi w szczególności: datę, miejsce, godzinę, czas wydarzenia, przewidywaną liczbę uczestników, a także: szczegółowe menu, dodatkowe dyspozycje dotyczące m.in.: dostarczenia i/lub ustawienia stołów, rodzaju naczyń, zastawy stołowej i sztućców, dekoracji stołów, zakresu obsługi kelnerskiej. 4. Zamówienia będą realizowane w formie: bufetu szwedzkiego (bufety) i/lub stolików koktajlowych i/lub restauracyjnej. 5. Wykonawca ma obowiązek skontaktowania się z organizatorem spotkania (adres podany w zleceniu), celem potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zlecenia pocztą elektroniczną lub faksem oraz uzgodnienia/doprecyzowania szczegółów organizacji wydarzenia w zakresie objętym przedmiotem zlecenia. 6. Każdorazowo, w przypadku zgłoszenia stosownej potrzeby przez organizatora wydarzenia, po otrzymaniu informacji o charakterze uroczystości, przewidywanej liczbie uczestników, oczekiwaniach dotyczących przebiegu szeroko pojętego świadczenia wskazanej usługi, Wykonawca zobowiązany będzie do pomocy w skomponowaniu optymalnego, szczegółowego menu dla całej uroczystości, z podziałem na poszczególne jej etapy (np. poszczególne przerwy kawowe, lunch/e, itd.). W tym celu Wykonawca wyznaczy osobę do kontaktu z przedstawicielami poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni z podaniem aktywnego i dostępnego numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail). 7. W ramach realizacji poszczególnych zamówień Wykonawca zobowiązany jest do:  przygotowania, dostarczenia i podania wyłącznie świeżych (przygotowanych tego samego dnia co świadczenie usługi cateringowej lub terminie zapewniającym ich bezwzględną świeżość i przydatność do spożycia), charakteryzujących się wysoką jakością w odniesieniu do użytych składników posiłków, w terminie (dzień, godzina, czas trwania) i miejscu, w którym będzie się odbywało wydarzenie,  świadczenia usług wyłącznie przy użyciu produktów świeżych, spełniających normy jakości produktów spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz posiadających w odniesieniu do produktów przetworzonych (np.: kawa, herbata, cukier, ciastka kruche, soki, woda, mleko) datę przydatności do spożycia wygasającą nie wcześniej niż 1 miesiąc po dniu wykonania zamówionej usługi,  podawania dań oraz napojów gorących o odpowiedniej temperaturze w momencie podania,  przestrzegania aktualnych przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowania artykułów spożywczych,  świadczenia usług cateringowych z wykorzystaniem: • czystych, nieuszkodzonych i wysterylizowanych białych, jednorakich podczas danego wydarzenia zastaw porcelanowych lub ceramicznych, odpowiednich naczyń szklanych, z użyciem sztućców platerowanych dla każdego z uczestników spotkania, naczyń wieloporcjowych (tace ze stali nierdzewnej, półmiski porcelanowe lub ceramiczne), dzbanków szklanych lub naczyń i sztućców cateringowych jednorazowych w 100% biodegradowalnych wg wskazań Zamawiającego przy poszczególnych zamówieniach, bemarów niezbędnych do podawania potraw ciepłych, warników lub termosów do podania kawy i herbaty, • jednobarwnych, wyprasowanych, bez śladów zagnieceń, wysterylizowanych obrusów wykonanych z bawełny oraz serwetek bawełnianych lub serwetek papierowych jednobarwnych lub ze wzorem wg wskazań Zamawiającego,  zabezpieczenia opakowań na nieskonsumowane potrawy;  dostarczenia (oraz obsługi technicznej: montaż, demontaż, ustawienie) w odpowiedniej ilości stołów bufetowych oraz stolików koktajlowych, a także aranżacji i dekoracji stołów (w tym również świeże kwiaty cięte), koszy na śmieci w sposób uzgodniony z Zamawiającym i odpowiadający ogólnie przyjętym standardom, najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem wydarzenia,  dostarczenia niezbędnych przedłużaczy, kabli do podłączenia urządzeń grzewczych,  zapewnienia odpowiednich urządzeń grzewczych niezbędnych do wykonania usługi, dania gorące będą wyłożone w naczyniach ustawionych na podgrzewaczach - zgodnie z warunkami ppoż. obowiązującymi na terenie Uczelni,  zapewnienia obsługi kelnerskiej, technicznej, menedżerskiej, rozumianej jako działanie osoby lub osób odpowiedzialnych za rozmieszczenie potraw, ich uzupełnianie i podanie oraz sprzątanie w trakcie i po zakończeniu wydarzenia - w liczbie zapewniającej sprawną obsługę spotkania jak i prowadzenia ciągłego nadzoru nad realizacją zlecenia; Osoby wykonujące obsługę kelnerską będą ubrane w jednakowe, stosowne stroje, uwzględniające okoliczności świadczonej usługi, białe koszule, czarne spodnie lub spódnice, czarne fartuchy. Ubrania muszą być czyste, wyprasowane, nieuszkodzone;  świadczenia usług z wyłącznym udziałem osób posiadających aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne;  w przypadku wydarzenia o charakterze międzynarodowym co najmniej 2 kelnerów musi posługiwać się językiem angielskim na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację z gośćmi,  estetycznego podawania posiłków oraz na życzenie organizatora wydarzenia opisania potraw w języku polskim, angielskim, niemieckim oraz oznaczenia potraw wegetariańskich lub wegańskich,  zadbania, aby stoły z jedzeniem wyglądały czysto i schludnie przez cały czas trwania spotkania,  zebrania stołów, naczyń i resztek pokonsumpcyjnych oraz przygotowania i pozostawienia odpowiednio zapakowanej pozostałej części pożywienia w ciągu 30 do 60 minut po zakończeniu spotkania - w zależności od charakteru wydarzenia i uzgodnień z Zamawiającym,  dostarczania pakietów lunchowych w czystych, estetycznych i zwrotnych - przy kolejnym świadczeniu usługi - koszach wielokrotnego użytku,  dbania o porządek i czystość wokół miejsca świadczenia usługi przez cały czas trwania usługi. Wszelkie czynności związane z ustawieniem i uprzątnięciem cateringu w obiekcie nie mogą zakłócać prowadzenia zajęć dydaktycznych. 8. Zamawiający w załączniku nr 5 do SIWZ określił szczegółowe menu. Pozostałe, szczegółowe warunki realizacji usług określono w Załączniku nr 10 do SIWZ (projekt umowy). 9. Ilości wymienione w załączniku nr 5 do SIWZ są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu usług a Wykonawca nie będzie z tego tytułu zgłaszał żadnych roszczeń. 10. Zamawiający dopuszcza możliwość (zmiany/zamiany) przekroczenia liczby poszczególnych pozycji formularza cenowego z zastrzeżeniem, iż łączna wartość zamówionego menu nie może przekroczyć kwoty określonej w umowie z uwzględnieniem zapisów ust. 1. 11. Wykonawcy należy się wynagrodzenie za rzeczywistą ilość podanych posiłków / dostarczonych pakietów lunchowych. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania usługi cateringowej z przyczyn od niego niezależnych, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem w stosunku do terminu planowanego wydarzenia. Wykonawca nie może z tego tytułu występować wobec Zamawiającego z jakimikolwiek roszczeniami. 13. Zamawiający zastrzega sobie, w trakcie realizacji umowy, prawo dostępu do wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie przygotowania i transportu posiłków oraz wyrywkowej kontroli gramatury oraz jakości potraw w formie degustacji. 14. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania nieznacznych przesunięć przerw w przypadku, gdy będzie tego wymagał przebieg uroczystości. 15. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług objętych przedmiotem umowy z najwyższą sumiennością i starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności oraz poszanowaniem interesów Zamawiającego. 16. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość świadczonych usług. 17. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za osoby, przy pomocy których realizuje przedmiot zamówienia i w razie powstania szkody zobowiązany jest do jej naprawienia na własny koszt. 18. Wykonawca odpowiada za właściwe zachowanie się osób wykonujących w jego imieniu przedmiot niniejszej umowy, na terenie należącym do Zamawiającego. 19. Wykonawca jest zobowiązany posiadać przez cały okres trwania umowy aktualną decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii o zatwierdzeniu zakładu do produkcji lub obrotu, określającą rodzaj i zakres działalności, lub decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu do wprowadzenia do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego, nieobjętego urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, określającą rodzaj i zakres działalności oraz aktualny dokument potwierdzający stosowanie wdrożonego systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCAP, w skład którego wchodzi: GHP i GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna i Dobra Praktyka Higieniczna - Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006r. Nr 171 poz.1225 z późn. zm.), ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz. 127 z późn. zm.). 20. Zamawiający wymaga, żeby każdy samochód, którym będzie dostarczana żywność posiadał decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów spożywczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania stosownego dokumentu w momencie dostawy produktów. II. Przedmiot zamówienia musi być wytworzony i dostarczony zgodnie z niżej wymienionymi normami i przepisami: 1. Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006.171.1225 z późn. zm.); 2. Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.); 3. Ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 127, z późn. zm.); 4. Rozporządzeniem ministra zdrowia 8 grudnia 2011 roku w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej (Dz. U. 2011, Nr 272, poz. 1612) ; 5. Ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz produktach tradycyjnych (Dz. U. 2005 Nr 10 poz. 68, z późn. zm.); 6. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („Rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”); 7. Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Ministra dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności; 8. Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych; 9. Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające Dyrektywy 80/590/EWG I 89/109/EWG; 10. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 669, z późn. zm..). III. Klauzula społeczna – dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia (z wyjątkiem przypadków prawem i przepisami dopuszczonymi): a) przyjmowanie zleceń od Zamawiającego, ich weryfikacja oraz przeprowadzanie szczegółowych uzgodnień niezbędnych do prawidłowego wykonania poszczególnych zamówień; b) dokonywanie zakupów, w szczególności: zamawianie i odbiór produktów niezbędnych do przygotowania posiłków, poczęstunków w ramach świadczonych usług cateringowych; c) pełen proces przygotowywania dań (w szczególności: obróbka zimna i cieplna); d) przygotowywanie niezbędnego wyposażenia do prawidłowego świadczenia usług, e) transport posiłków i sprzętu, wyładunek, przygotowanie miejsca świadczenia usługi, wydanie, obsługa kelnerska, uprzątnięcie miejsca po wydarzeniu, transport zwrotny wyposażenia (m.in.: zastawy, sztućców, dekoracji), utylizacja lub przekazanie do utylizacji resztek pokonsumpcyjnych, czyszczenie, mycie i sterylizacja naczyń i sprzętów użytych podczas świadczenia usługi. 2. W celu potwierdzenia spełniania wymagań, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązuje się (w stosunku do każdej z osób biorących udział w postępowaniu) do przedstawienia stosownego Oświadczenia, iż Wykonawca, stosownie podwykonawca zatrudnia lub zatrudni na podstawie umowy o pracę osobę/osoby wykonującą/e wskazane w punkcie 1 czynności. 3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników- wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r . o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r ., (z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych. 5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 55300000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55520000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Posiadanie przez Wykonawcę aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności cateringowej, udokumentowanego decyzją właściwego organu inspekcji sanitarnej potwierdzającego, że Wykonawca objęty jest nadzorem sanitarnym i spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa procesu przygotowania posiłków oraz realizuje program i procedury z zakresu bezpieczeństwa żywności zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 08.2006 r. (j.t Dz.U z 2015r. poz. 594 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykazanie przez Wykonawcę posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę: 200.000,00 zł (w tym wszelkie limity i podlimity)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykazania wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie co najmniej dwóch zleceń obejmujących wykonanie usług cateringowych dla min. 400 osób. Wykazania dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: kucharzem legitymującym się wykształceniem o profilu związanym z gastronomią, z co najmniej 5 letnim stażem pracy na stanowiskach dotyczących zbiorowego żywienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności cateringowej, udokumentowane decyzją właściwego organu inspekcji sanitarnej potwierdzające, że Wykonawca objęty jest nadzorem sanitarnym i spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa procesu przygotowania posiłków oraz realizuje program i procedury z zakresu bezpieczeństwa żywności zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 08.2006 r. (j.t Dz.U z 2015r. poz. 594 z późn. zm.). Dokument ten ma potwierdzać spełnienie wymagań wskazanych w pkt 7.2.1. SIWZ. 2.Opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Dokument ten ma potwierdzać spełnienie wymagań wskazanych w pkt 7.2.2. SIWZ. 3.Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Dokument ten ma potwierdzać spełnienie wymagań wskazanych w pkt 7.2.3.1. SIWZ. – zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 4.Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy złożonego zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 7.2.3.2. SIWZ – zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1.Świadectwo/a homologacji zawierające informację o normie emisji spalin samochodów dostawcy, oraz wykaz numerów rejestracyjnych samochodów, którymi Wykonawca zamierza realizować dostawy. (W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana samochodu, którymi przedmiot zamówienia będzie realizowany, Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo przed pierwszą dostawą nowym samochodem przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające utrzymania zadeklarowanej w ofercie lub wyższej „NORMY”.) 2.Oświadczenie dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określonych w pkt. 5.III.1 w SIWZ załącznik nr 9 do SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wypełniony i podpisany formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ 2.Szczegółowa oferta cenowa na realizację zamówienia (wypełniony zgodnie z zawartą w nim instrukcją formularz cenowy) – zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 3.Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp, składane w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp - zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępujący do przetargu, obowiązany jest wnieść wadium w terminie składania ofert – w wysokości: 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100). Wadium można wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Al. Niepodległości 10 w Santander Bank Polska S.A, 4 Oddział Poznań: 08 1090 1476 0000 0001 4228 6053.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
• czas niezbędny na realizację (wyprzedzenie z jakim wykonawca musi otrzymać informację o wydarzeniu) 25,00
• kryterium środowiskowe w zakresie emisji spalin przez pojazdy Wykonawcy 10,00
• dostarczanie świeżych wyrobów cukierniczych wykonanych w dniu dostawy przez 7 dni w tygodniu 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obydwie Strony, a mianowicie: 2. Zmiany zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Pzp nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 3. W szczególności Zamawiający dopuszcza: 1) Aktualizację danych Wykonawcy poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp., 2) W przypadku zmian w przepisach prawa dotyczących stawki podatku od towarów i usług umowa będzie odpowiednio zmieniona w zakresie dotyczącym kwoty podatku VAT i wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 3) Gdy zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że bez odpowiedniej zmiany umowy strony nie będą mogły w sposób należyty wywiązać się z postanowień umowy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 4) Zmianę terminu rozpoczęcia świadczenia usługi (np. w przypadku przedłużenia procedur przetargowych) z zachowaniem jej terminu końcowego. 5) Aktualizację treści umowy: a) wynikającą ze zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, b) spowodowaną zmianą stawki podatku od towarów i usług, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, że zmiana stawki podatku od towarów i usług realnie zwiększyła koszty Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany stawki podatku na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą stawki podatku od towarów i usług a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy. Wówczas, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część prac wykonywaną po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian. c) spowodowaną zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę pod warunkiem, że zmiana ta skutkować będzie zwiększeniem kosztów po stronie Wykonawcy związanych z realizacją Umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, d) spowodowaną zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę rzeczywistego wpływu zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na zwiększenie kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy; W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmian złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą zasad przyznawania a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian w zakresie podlegania lub zmian wysokości składek na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto. Postanowienia lit. b) do d) powyżej mają zastosowanie tylko w przypadku przedłużenia obowiązywania umowy zgodnie z pkt. 6) ust. 3 niniejszego paragrafu. 6) W przypadku, gdy w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. nie zostanie wykorzystana maksymalna kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy istnieje możliwość przedłużenia terminu obowiązującej umowy; w takiej sytuacji strony mogą zmienić umowę w następującym zakresie: termin zakończenia realizacji zamówienia ulegnie odpowiedniej zmianie – zostanie przedłużony do daty wskazanej przez Zamawiającego, jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy i nie dłużej niż do wyczerpania kwoty wynagrodzenia ustalonego w § 7 pkt. 1, 7) W przypadku, gdy kwota wynagrodzenia ustalonego w § 7 pkt. 1, ulegnie wyczerpaniu przed końcem obowiązywania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z opcji i zamówienie na zasadach nie zmienionych dodatkowych usług cateringowych za kwotę równą maksymalnie 100.000,00 zł brutto - zgodnie z zapisami pkt. 5. SIWZ i §2 pkt. 1 niniejszej umowy. 4. Warunki wprowadzenia zmian do umowy (nie dotyczy pkt. 6) i 7) ust. 3 niniejszego paragrafu): 1) Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1-3 powyżej. 2) Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 3) Złożony wniosek przez stronę inicjującą zmianę musi zawierać: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy. 5. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-05, godzina: 08:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostarczanie posiłków - Brzeziny
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania22-09-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostarczanie posiłków dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.