Usługa wykonania konserwacji i serwisowania urządzeń i instalacji przeciwpożarowych...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Usługa wykonania konserwacji i serwisowania urządzeń i instalacji przeciwpożarowych w obiektach i budynkach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzczecin
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
 • Termin składania wniosków2024-02-14
 • ZamawiającyZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
 • Data publikacji ogłoszenia2024-02-06
 • Numer ogłoszenia2024/BZP 00092702
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa wykonania konserwacji i serwisowania urządzeń i instalacji przeciwpożarowych w obiektach i budynkach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320588161

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Piastów 17

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-310

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@zut.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zut.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Nauka i edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa wykonania konserwacji i serwisowania urządzeń i instalacji przeciwpożarowych w obiektach i budynkach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a70e0342-c0de-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00092702

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a70e0342-c0de-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: . Składanie Zamawiającemu oferty (a także jej wycofanie) odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl (zakładka „Oferty/wnioski”).
2. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
3. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w postępowaniu, w sprawach innych niż składanie oferty np. składanie Zamawiającemu wniosków o wyjaśnienie SWZ odbywać się będzie drogą elektroniczną przy użyciu:
1) Platformy e-Zamówienia, za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”) lub
2) poczty elektronicznej: dzp@zut.edu.pl.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”, o których mowa w ust 3 pkt 1 powyżej, wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej to 100 MB.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca chcący wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto podmiotu Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Sposób sporządzenia i przekazania ofert, innych oświadczeń i dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu na podstawie SWZ musi być zgody z wymaganiami określonymi w:
1) rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dn. 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), zw. dalej „rozporządzeniem w spr. wymagań dla dokumentów elektronicznych”,
2) rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn. 23.12.2020r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
4. Ofertę oraz inne oświadczenia i dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia w spr. wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
5. Ofertę oraz inne oświadczenia i dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu, elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia w spr. wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik) lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”.
7. Jeżeli przekazywane dokumenty elektroniczne, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczanym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
8. Formularze do komunikacji (na Platformie e-Zamówienia) umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk
„dodaj załącznik”).
9. Możliwość korzystania z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
10. Wskazana w sekcji III.3.5) ogłoszenia poczta e-mail po stronie Zamawiającego jest standardową pocztą elektroniczną (Office365
lub też znana pn. Microsoft365).
11. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e–Zamówienia.
12. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia możliwe jest po zaakceptowaniu Regulaminu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO została podana w załączniku nr 1 SWZ (zob. również dział II SWZ)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z klauzulą informacyjną RODO (załącznik nr 1 SWZ)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/ATG/1153/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług konserwacji i serwisowania w tym napraw urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach należących do Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
2. W zakres usług do wykonania przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, wchodzi w szczególności:
1) sprawdzenie raz na kwartał kalendarzowy działania central: przeciwpożarowych, oddymiania, dźwiękowego systemu ostrzegania, ich parametrów, układu zasilania podstawowego
i rezerwowego wraz z wymianą żarówek, bezpieczników, zamków, szyb,
2) sprawdzenie raz na kwartał kalendarzowy linii dozorowych i izolacji przewodów, oględziny
i sprawdzanie urządzeń wraz z ich mocowaniem, sprawdzanie stanu puszek rozgałęźnych, mocowanie zerwanych przewodów i innych elementów instalacji, sprawdzanie i uzupełnianie opisów,
3) przegląd, konserwacja, czynności eksploatacyjne urządzeń będących na gwarancji, w zakresie przewidzianym w ich dokumentacjach techniczno – ruchowych, za które odpowiada użytkownik,
4) sprawdzenie raz na kwartał kalendarzowy działania czujek p-poż., wskaźników zadziałania, sygnalizatorów akustycznych, ręcznych ostrzegaczy pożaru /ROP-ów/, siłowników klap oddymiania, klap p-pożarowych, zaczepów elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpożarowych, sprawności głośników w instalacjach dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO),
5) bieżące prowadzenie ostemplowanych pieczęcią firmową Wykonawcy i podpisami wraz z imiennymi pieczęciami serwisantów książek konserwacji ww. systemów (zdeponowanych w portierniach ww. obiektów), dokonywanie wpisów w tych książkach określających wszystkie wykonane ww. sprawdzenia i naprawy wraz z oceną stanu technicznego systemów,
6) usuwanie wszelkich usterek i nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń i systemów wyszczególnionych w Załączniku nr 2 SWZ,
7) niezwłoczne informowanie o konieczności wykonania prac nie objętych umową, a mających wpływ na stan techniczny i sprawność urządzeń i systemów, będących przedmiotem postępowania, jak i także w przypadkach kiedy w ocenie Wykonawcy usterka podlega odpowiedzialności gwarancyjnej gwaranta systemu,
8) wykonanie nie rzadziej niż jeden raz w roku kalendarzowym, a także po zdarzeniu radiacyjnym oraz każdym innym incydencie (np. pożar, uszkodzenie, czasowa utrata posiadania źródła i po odzyskaniu, po kradzieży, używanie źródła w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub przez osoby nieuprawnione) pomiarów dozymetrycznych czujek izotopowych dymu oraz przekazanie Zamawiającemu protokołów z tych pomiarów,
9) wykonywanie nie rzadziej niż jeden raz w roku kalendarzowym testów i czynności:
a) zadymiania czujek izotopowych,
b) sprawności czujek optycznych i temperaturowych,
c) zewnętrznego czyszczenia czujek pożarowych z kurzu
oraz przekazanie Zamawiającemu protokołów z tych testów i wykonanych czynności.
3. W zakres (przedmiot) niniejszego zamówienia wchodzą również świadczenia dodatkowe
do wykonania po stronie Wykonawcy, związane z wykonywaniem usług związanych z przedmiotem niniejszego zamówienia, w tym w szczególności:
1) Pozyskanie, nabycie i dostarczenie na miejsce realizacji zamówienia niezbędnych materiałów urządzeń i narzędzi lub innego rodzaju sprzętu do wykonania usług składających się na przedmiot niniejszego zamówienia;
2) Dobór, skierowanie do realizacji przedmiotu zamówienia (usług Umowy o zamówienie)
oraz utrzymywanie przez cały okres ich realizacji, odpowiedniego, niezbędnego
do należytego ich wykonania personelu osób, o odpowiednich kwalifikacjach, doświadczeniu i fachowości posiadające energetyczne świadectwo kwalifikacyjne z grupy 1 typu E (eksploatacja ) wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1392) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji elektrycznych do 1 kV.
4. Opis i zakres usług składających się na przedmiot niniejszego zamówienia (jak też bliższą ich lokalizację) określają postanowienia niniejszego działu oraz następujące dokumenty:
1) Załącznik nr 2 do SWZ stanowiący: Wykaz obiektów ZUT z urządzeniami i instalacjami przeciwpożarowymi objętymi konserwacją i serwisowaniem – Formularz ofertowy cześć szczegółowa;
2) Szczegółowe warunki wykonania przedmiotowego zamówienia określone wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 75251110-4 - Usługi ochrony przeciwpożarowej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31625200-5 - Systemy przeciwpożarowe

50324100-3 - Usługi w zakresie konserwacji systemu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osób, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Stawka roboczogodziny kosztorysowej

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na usterkę/awarię

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają określony w ramach art. 112 ust. 2 pkt. 4 ustawy PZP warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej do należytego wykonania niniejszego zamówienia; tj. wykażą Zamawiającemu że dysponują odpowiednim tj. na poziomie określonym w ust. 2 niniejszego działu, doświadczeniem zawodowym.
2. Przy uwzględnieniu dodatkowych postanowień ust. 3 i 4 niniejszego działu, Zamawiający uzna wskazany w ustępie powyżej warunek udziału w niniejszym postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże Zamawiającemu fakt wykonania (ukończenia) lub nadal wykonywania minimum dwóch usług (z których każda jest zwana dalej USŁUGĄ), spełniających następujące cechy:
1) Każda z dwóch usług została wykonana (zakończona) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy niż trzy lata to w tym okresie). Powyższe wymaganie w niniejszym punkcie nie dotyczy USŁUGI/USŁUG, które są w trakcie wykonywania;
2) Każda z dwóch usług, o których mowa w pkt 1) powyżej była wykonana/są wykonywane na podstawie odrębnie zawartych umów w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy niż trzy lata, to w tym okresie) i były o wartości nie mniejszej niż równowartość 80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) oraz każda z usług obejmowała swoim zakresem wykonanie przeglądów instalacji przeciwpożarowych budynków, z których w przynajmniej jednym eksploatowane były izotopowe czujki dymu. Przez wskazaną w niniejszym punkcie wartość usług, Zamawiający rozumiał będzie kwotę stanowiącą cenę zapłaty (wynagrodzenie) z tytułu umowy o wykonanie danej usługi pomniejszoną o należny podatek VAT (tym samym wskazana wyżej wartość 80 000 zł jest wartością netto, tj. bez podatku VAT). W przypadku, gdy przedstawiona do wykazania spełniania warunku Usługa jest nadal wykonywana – wskazana powyżej wartość 80 000 zł dotyczy już zrealizowanej części, trwającej nadal usługi (kwoty zapłaty należnej za wykonaną część umowy);
3) Każda z dwóch usług, o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej została lub jest wykonywana należycie.
3. Z zastrzeżeniem wyjątku wskazanego w ust. 4 pkt 1) niniejszego działu, obie USŁUGI wymagane na podstawie ust. 2 niniejszego działu muszą być USŁUGAMI wykonanymi lub wykonywanymi przez Wykonawcę, z tym że w przypadku Wykonawców, o których mowa w art. 58 ustawy PZP (Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) wystarczające jest wykazanie faktu wykonania lub wykonywania USŁUGI tylko przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przy czym w takim przypadku również obie wymagane na podstawie ust. 2 niniejszego działu USŁUGI muszą być wykonane lub wykonywane przez tego (tego samego) Wykonawcę.
4. Stosownie do art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu potwierdzenia spełniania wskazanego
w ust. 2 niniejszego działu warunku udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawca może również polegać na zdolnościach zawodowych (doświadczeniu) innych podmiotów (zwanych dalej PODMIOTEM TRZECIM) niezależnie od łączących go z nim stosunków prawnych, przy czym w niniejszym postępowaniu możliwość skorzystania ze wskazanego wyżej uprawnienia dopuszczalna będzie na następujących warunkach łącznie:
1) W zakresie w jakim Wykonawca przy wykazywaniu spełnienia określonego w ust. 2 niniejszego działu warunku udziału w postępowaniu powołuje się na zdolności PODMIOTU TRZECIEGO -USŁUGI wymagane w ust. 2 niniejszego działu będą USŁUGAMI wykonanymi lub wykonywanymi przez ten PODMIOT TRZECI, przy czym obydwie te USŁUGI muszą być USŁUGAMI, które zostały wykonane przez jeden (ten sam) PODMIOT TRZECI;
2) PODMIOT TRZECI, na którego zdolności powołuje się Wykonawca przy wykazywaniu spełnienia określonego w ust. 2 niniejszego działu warunku udziału w niniejszym postępowaniu musi być tym podmiotem (PODMIOTEM TRZECIM), który jako podwykonawca Wykonawcy zrealizuje niniejsze zamówienie minimum w zakresie obejmującym wykonanie przeglądów instalacji przeciwpożarowych budynków (minimalny wymagany przez Zamawiającego na podstawie art. 118 ust. 2 ustawy PZP obowiązek realizacji zamówienia przez PODMIOT TRZECI w zakresie wynikającym z udostępnionych Wykonawcy zdolności PODMIOTU TRZECIEGO w zakresie posiadanego przez ten podmiot doświadczenia, uzyskanego w wyniku realizacji USŁUGI);
3) W stosunku do PODMIOTU TRZECIEGO, o którym mowa w pkt 1) i 2) powyżej,
na którego zdolności powołuje się Wykonawca przy wykazywaniu spełnienia określonego w ust. 2 powyżej warunku udziału w niniejszym postępowaniu nie będą zachodzić podstawy wykluczenia, o których mowa w dziale VII SWZ (w takim przypadku, ilekroć w dziale VII SWZ mowa o Wykonawcy - należy przez to rozumieć również PODMIOT TRZECI);
4) Informacja o zamiarze powołania się na zasoby PODMIOTU TRZECIEGO przy wykazywaniu określonego w ust. 2 powyżej spełnienia warunku udziału w niniejszym postępowaniu musi zostać zakomunikowana Zamawiającemu (poprzez oświadczenia i dokumenty, o których mowa w dziale IX ust. 7 – 9 SWZ) nie później niż w terminie składania ofert.
5. W kwestiach nie uregulowanych powyżej w niniejszym dziale, ocena spełnienia określonego tam warunku udziału w niniejszym postępowaniu następuje zgodnie z ustawą PZP
oraz z uwzględnieniem dokumentów, o których mowa w dziale IX ust. 1 - 11 SWZ (stosownie
do postanowień tam wskazanych dotyczących warunku udziału w postępowaniu).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Dowody na okoliczność, że Wykonawca spełnił łącznie przesłanki, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP – przy czym tylko w przypadku, gdy w odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę (a w przypadku Oferty wspólnej składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w odniesieniu do tego Wykonawcy, do którego) ma miejsce sytuacja, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy PZP.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zobowiązanie PODMIOTU TRZECIEGO do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy, potwierdzający, że Wykonawca realizując niniejsze zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu (PODMIOTU TRZECIEGO) z informacjami stosownie do art. 118 ust. 4 ustawy PZP - przy czym tylko w przypadku, gdy Wykonawca, który, stosownie do sekcji V.5.4.) ust. 4 ogłoszenia, przy wykazywaniu spełnienia określonego w V.5.4.) ust. 2 ogłoszenia warunku udziału w niniejszym postępowaniu powołuje się na zasoby wskazanego tam PODMIOTU TRZECIEGO;
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP, z którego będzie wynikać, które usługi spośród stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie [stosownie do wymogu sekcji V.5.4.) ust. 4 pkt 2) ogłoszenia] – przy czym tylko w przypadku, gdy spełnienie określonego w sekcji V.5.4.) ust. 2 ogłoszenia warunku udziału w niniejszym postępowaniu opiera się na zdolnościach Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
3. Od Wykonawcy oferty najkorzystniejszej (najwyżej ocenionej) wymagane będą do złożenia, na odrębne wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (ustalonym stosownie do art. 274 ust. 1 ustawy PZP, nie krótszym jednak niż 5 dni), następujące oświadczenia i dokumenty, aktualne na dzień ich złożenia, potwierdzające spełnienie określonego w sekcji V.5.4.) ust. 2 ogłoszenia warunku udziału w niniejszym postępowaniu:
1) Wykaz ze wskazaniem dwóch wykonanych usług, wymaganych na podstawie sekcji V.5.4.) ust. 2 ogłoszenia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty wykonania (ukończenia), miejsca wykonania, a także podmiotu/podmiotów, na rzecz których USŁUGI te zostały wykonane. Wyżej wskazane informacje będą wymagały podania w wykazie w takim zakresie, aby pozwalało to Zamawiającemu potwierdzić spełnianie wymogów określonych w sekcji V.5.4.) ust. 2 ogłoszenia, z wyjątkiem informacji, o których mowa w sekcji V.5.4.)ust. 2 pkt 3) SWZ o należytym wykonaniu USŁUG, które to informacje podlegają wykazaniu w sposób wskazany w pkt 2) poniżej. Zaleca się, aby wezwany (Wykonawca oferty najwyżej ocenionej) przygotował i złożył ww. wykaz (zwany dalej WYKAZEM) wykorzystując do tego formularz, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 SWZ;
2) Dowody określające, że wymagane USŁUGI z WYKAZU spełniają wymóg określony w sekcji V.5.4.) ust. 2 pkt 3) ogłoszenia. Takimi dowodami są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego USŁUGI zostały wykonane, z zastrzeżeniem pkt 3) poniżej;
3) Zamiast wskazanych w pkt 2) powyżej dokumentów potwierdzających należyte wykonanie USŁUG, wystawionych przez podmiot/podmioty, na rzecz których usługi te były wykonane – Wykonawca może przedstawić również inne odpowiednie dokumenty, przy czym tylko wtedy, jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 2) powyżej. Obowiązek wykazania Zamawiającemu istnienia wyżej wskazanej przyczyny stanowiącej przeszkodę w złożeniu dokumentu lub dokumentów wymaganych na podstawie wyżej wskazanego pkt 2) niniejszego ustępu, należy do Wykonawcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W postępowaniu wymagane będzie przedłożenie:
1) Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (a w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie takie każdego z nich). W przypadku, gdy wykazanie spełnienia określonego w sekcji V.5.4.) ust. 2 ogłoszenia warunku udziału w niniejszym postępowaniu następuje zasobami PODMIOTU TRZECIEGO - wskazane oświadczenie winien złożyć taki PODMIOT TRZECI,
2) oświadczenie w zakresie dotyczącym braku podstaw wykluczenia na podstawie (z przyczyn wskazanych w) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835 ze zm.).
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innego właściwego rejestru – przy czym Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia takich dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca wskazał Zamawiającemu dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. W przypadku Wykonawców wpisanych do wyżej wskazanego KRS lub CEiIDG Zamawiający uzna, że ma miejsce ww. wskazanie mu danych umożliwiających dostęp do odpowiednio KRS czy CEiIDG w szczególności w sytuacji, kiedy Wykonawca poda w ofercie lub składanym oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1) powyżej swój nr NIP, REGON lub KRS (przynajmniej jeden z tych numerów).
4) Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie
do reprezentowania Wykonawcy – przy czym tylko w przypadku i w zakresie,
w jakim w imieniu Wykonawcy działa osoba/osoby, których umocowanie
do reprezentowania Wykonawca nie wynika Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie występujących w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w tym postepowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – przy czym w tylko w przypadku oferty wspólnej składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
6) Tłumaczenie składanych oświadczeń i dokumentów na język polski – przy czym tylko w przypadku w zakresie, jakim dane oświadczenie/dokument jest składany w języku obcym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy PZP, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (składający Ofertę wspólną) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu i zawarcia Umowy o zamówienie. Inne wymagania związane z faktem złożenia oferty wspólnej (Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) podane są w sekcji V.5.11 ogłoszenia (i ich odpowiednikach w tym zakresie w SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia podają postanowienia § 9-9gWzoru Umowy (Klauzule zmiany Umowy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl (zakładka „Oferty/Wnioski”).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wskazany w sekcji IV.4.3.2 ogłoszenia sposób określenia kryteriów oceny ofert (procentowo) podlega w SWZ przeliczeniu na punkty według zasady: jeden procent (%) = jeden punkt wagowy. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu używany jest zwrot: 1) ustawa PZP - należy przez to rozumieć obowiązującą polską ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, 2) SWZ - należy przez to rozumieć obowiązującą w niniejszym postępowaniu specyfikację warunków zamówienia, o której mowa w art. 281 ustawy PZP, właściwą dla trybu podstawowego bez negocjacji, przyjętego w niniejszym postępowaniu (wraz z jej załącznikami); 3) Wzór Umowy – należy przez to rozumieć projektowane postanowienia umowy w sprawie niniejszego zamówienia , których treść zawiera załącznik nr 6 SWZ.
W niniejszym postępowaniu, obok obligatoryjnych podstaw (przesłanek) wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy PZP, zastosowanie mają również obligatoryjne podstawy (przesłanki) wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).
NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuję uczciwej pożyczki gotówkowej w wysokości 30 000 tysięcy złotych - Koszalin
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania13-05-2024
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Potrzebuję uczciwej pożyczki gotówkowej w wysokości 30 000 tysięcy złotych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI