Zamówienie na usługę udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 7 250...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zamówienie na usługę udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 7 250 000 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoNowy Sącz
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-09-12
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego
 • Data publikacji ogłoszenia2019-08-21
 • Numer ogłoszenia585571-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 585571-N-2019 z dnia 2019-08-21 r.

Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego: Zamówienie na usługę udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 7 250 000 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, krajowy numer identyfikacyjny 49189318000000, ul. Jagiellońska  33 , 33-300  Nowy Sącz, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 18 41 41 600, e-mail bziecina@nowosadecki.pl, mzelasko@nowosadecki.pl, faks +48 18 41 41 700.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.nowosadecki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.nowosadecki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę wraz z wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp oświadczeniem składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej - opatrzone własnoręcznym podpisem, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie na usługę udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 7 250 000 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych
Numer referencyjny: ZPI.272.20.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 7 250 000 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych. Okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2026 r. Planowany termin spłaty kredytu wraz z odsetkami: do dnia 31 grudnia 2026 r. Spłata kredytu w kwocie 7 250 000 zł nastąpi w okresie od dnia 31 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2026 r. w poniższy sposób: a) w 2020 roku - 200 000,00 zł - w 2 (dwóch) ratach po 100 000,00 zł w dniach: 31 stycznia i 28 lutego; b) w 2021 roku – 300 000,00 zł - w 3 (trzech) ratach po 100 000,00 zł w dniach: 29 stycznia, 26 lutego i 31 marca; c) w 2022 roku - 800 000,00 zł - w 4 (czterech) ratach po 200 000,00 zł w dniach: 31 stycznia, 28 lutego, 31 marca i 29 kwietnia; d) w 2023 roku – 800 000,00 zł - w 4 (czterech) ratach po 200 000,00 zł w dniach: 31 stycznia, 28 lutego, 31 marca i 28 kwietnia; e) w 2024 roku – 1 680 000,00 zł - w 12 (dwunastu) ratach po 140 000,00 zł w dniach: 31 stycznia, 29 lutego, 29 marca, 30 kwietnia, 31 maja, 28 czerwca, 31 lipca, 30 sierpnia, 30 września, 31 października, 29 listopada i 31 grudnia; f) w 2025 roku – 1 680 000,00 zł - w 12 (dwunastu) ratach po 140 000,00 zł w dniach: 31 stycznia, 28 lutego, 31 marca, 30 kwietnia, 30 maja, 30 czerwca, 31 lipca, 29 sierpnia, 30 września, 31 października, 28 listopada i 31 grudnia; g) w 2026 roku – 1 790 000,00 zł - w 11 (jedenastu) ratach po 150 000,00 zł w dniach: 30 stycznia, 27 lutego, 31 marca, 30 kwietnia, 29 maja, 30 czerwca, 31 lipca, 31 sierpnia, 30 września, 30 października, 30 listopada oraz w 1 (jednej) racie w kwocie 140 000,00 zł w dniu 31 grudnia. Karencja w spłacie kredytu obejmuje okres od dnia wykorzystania kredytu do dnia 31 grudnia 2019 r. Odsetki od kredytu naliczone w okresie od dnia wykorzystania kredytu do dnia 31 grudnia 2019 r. płatne będą w dniu 31 grudnia 2019 r. Począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. odsetki płatne będą co miesiąc. Odsetki naliczane będą tylko od faktycznie wykorzystanego zadłużenia. Odsetki nie będą naliczane od kredytu przyznanego lecz jeszcze nieuruchomionego. Do celów obliczania oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni, a miesiąc kalendarzową liczbę dni. Stopa procentowa będzie obliczana jako średnia arytmetyczna notowań stóp WIBOR 1M w miesiącu poprzedzającym dany okres odsetkowy plus stała marża banku. Nie przewiduje się dokumentowania (rozliczania) wykorzystania kredytu. Spłata naliczonych i należnych wykonawcy/Bankowi odsetek za dany miesięczny okres odsetkowy będzie dokonywana w formie przelewu, ostatniego roboczego dnia miesiąca na rachunek obsługi kredytu należący do wykonawcy/Banku. Płatności rat kapitałowych będą dokonywane w terminie spłat odsetek. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez naliczania prowizji oraz dodatkowych opłat od wcześniejszej spłaty. W przypadku wcześniejszej częściowej spłaty kredytu ustalenie nowego harmonogramu spłaty kredytu nastąpi z zachowaniem nieprzekroczenia ostatecznego terminu spłaty. W przypadku wcześniejszej częściowej spłaty kredytu Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia tzw. raty balonowej, tj. spłaty całości kapitału na koniec okresu kredytowania. Zamawiający uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty zaciąganego kredytu. Roczne sprawozdania opisowe z wykonania budżetu oraz uchwały budżetowe i uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wymaganymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej zamieszczane są przez zamawiającego na jego stronie internetowej. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco oraz deklaracja wekslowa, kontrasygnowane przez Skarbnika Powiatu. Zamawiający zastrzega, że wszelkie rozliczenia pomiędzy nim a wykonawcą usługi będą dokonywane w złotych polskich (PLN). Dla obliczenia ceny oferty należy przyjąć, że odsetki za 2019 rok będą naliczane za okres od dnia 4 listopada 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne za dany (miesięczny) okres odsetkowy, równe sumie "b" + "m", gdzie: "b" - WIBOR 1M, dla celów ofertowych przyjmuje się, że "b" wynosi 1,64% (wg notowania z dnia 31.07.2019 r.) "m" - stała marża banku. W zakresie opłat i prowizji zamawiający dopuszcza jedynie płatność z tytułu jednorazowej prowizji przygotowawczej, która nie może być wyższa niż 0,1% planowanej do zaciągnięcia kwoty kredytu. Prowizja "p" będzie zapłacona w dniu uruchomienia kredytu. W przypadku, gdy stawka WIBOR 1M osiągnie wartość równą lub niższą od 0, do określenia stopy procentowej przyjmuje się stawkę WIBOR 1M na poziomie równym 0 powiększoną o marżę Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo uruchomienia kredytu w transzach. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaciągnięcia kredytu w kwocie niższej od ustalonej (tj. niższej od 7 250 000 zł), bez naliczania prowizji oraz dodatkowych opłat. W tym przypadku zostaną odpowiednio zmniejszone końcowe raty kredytu. Kredyt/transza kredytu postawiony/-a zostanie do dyspozycji zamawiającego najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia wniosku o uruchomienie. Uruchomienie kredytu nastąpi nie później niż 31 grudnia 2019 r. Za datę wypłaty kredytu uważa się datę uznania rachunku podstawowego zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że nie posiada zaległych zobowiązań w bankach oraz że na jego rachunkach bankowych nie ciążą zajęcia egzekucyjne. Na wniosek wykonawcy/Banku zamawiający przedłoży aktualne (nie starsze niż 1 miesiąc) zaświadczenia z ZUS i US o braku zaległości. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego, zgodnie z art. 777 k.p.c. Zamawiający nie korzysta z wykupu wierzytelności. Zamawiający nie posiada zobowiązań o charakterze kredytowym, tj. leasing, faktoring, wykup wierzytelności. U zamawiającego nie prowadzono programu postępowania naprawczego. Zamawiający nie udzielił poręczeń i gwarancji innym podmiotom. Zamawiający posiada 400 udziałów w Małopolskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w likwidacji, o wartości 200 000,00 zł. Do dnia 20 każdego miesiąca wykonawca przekaże zamawiającemu informację o kwocie należnych odsetek za ten miesiąc oraz sposobie ich wyliczenia, a więc o zastosowanej stopie oprocentowania, przyjętej podstawie oprocentowania (kwota kapitału) i przyjętej liczbie dni w miesiącu. Informację o kwocie należnych odsetek za okres od dnia wykorzystania kredytu/transzy kredytu do dnia 31 grudnia 2019 r. wykonawca przekaże zamawiającemu do dnia 27 grudnia 2019 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania, bez dodatkowych prowizji i opłat, zmian harmonogramu spłat kredytu polegających na: a) zmianie terminów spłaty rat w ramach danego roku budżetowego, b) zmianie wysokości rat w poszczególnych latach obowiązywania umowy. Powyższe zmiany wymagają zgodnych oświadczeń woli dla swej ważności w formie aneksu do umowy. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu spłaty kredytu, bez dodatkowych prowizji i opłat, w sytuacji gdy nastąpią trudności w zachowaniu limitów spłaty zadłużenia określonych w ustawie o finansach publicznych. Wydłużenie terminu spłaty kredytu wymaga zgodnych oświadczeń woli zamawiającego i wykonawcy dla swej ważności w formie pisemnej w formie aneksu do umowy. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego dołącza się dokumenty stanowiące Załącznik nr 1 do SIWZ. Dokumenty te są niezbędne i wystarczające do zbadania zdolności kredytowej. Niniejsza specyfikacja opisuje przedmiot zamówienia w sposób wyczerpujący i kompletny. Zasady i standardy jakościowe świadczenia usługi udzielenia kredytu długoterminowego regulują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawa Prawo bankowe. II. Koszty cyklu życia są równe szacunkowej wartości zamówienia i zostały uwzględnione przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. III. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp określa wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonującej/-ych wskazane poniżej czynności, gdyż wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040/: a. rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zatrudniał na umowę o pracę osobę/-y wykonującą/-e czynności w zakresie obsługi udzielonego kredytu. b. sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego dostarczy zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywały opisane powyżej czynności na podstawie umowy o pracę. Wykaz osób musi zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego wykaz, datę sporządzenia wykazu, informacje jednoznacznie wskazujące osobę pracownika (imię i nazwisko), datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę wraz z zakresem wykonywanych przez niego czynności oraz podpis/-y osoby/osób uprawnionej/-ych do złożenia wykazu w imieniu wykonawcy. Zatrudnienie powinno trwać minimalnie przez okres wykonywania odpowiednich czynności, o których mowa w pkt III lit. a. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zatrudnienia w to miejsce innej osoby. c. uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: • zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji zamówienia zwrócić się do wykonawcy o przedłożenie aktualnego wykazu osób wykonujących opisane powyżej czynności na podstawie umowy o pracę, natomiast wykonawca ma obowiązek przedłożyć ten wykaz zamawiającemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od pisemnego wezwania; wykaz powinien zawierać elementy wymienione w lit. b, • w przypadku niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonującej/-ych wskazane powyżej czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 500,00 zł za każdy dzień niespełnienia tego wymogu, • naruszenie obowiązku udokumentowania zatrudnienia osób wykonujących wymienione powyżej czynności, opisanego w lit. b oraz w lit. c tiret pierwszy traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonującej/-ych wskazane powyżej czynności; w takiej sytuacji wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu w/w wykazu, • w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji przez wykonawcę obowiązku, o którym mowa w pkt III. IV. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. V. Zamówienie nie jest przeznaczone do użytku osób fizycznych, zatem zamawiający nie uwzględnia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp. VI. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia zostały określone w SIWZ i załącznikach do niej. VII. Wykonanie przedmiotu zamówienia przebiegać będzie zgodnie z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. VIII. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2026-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W tym zakresie zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania czynności bankowej polegającej na udzielaniu kredytów, tj. aktualne zezwolenie właściwego organu na rozpoczęcie działalności, której przedmiotem jest udzielanie kredytów.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
I. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy. Zatem zamawiający wezwie wykonawcę, do złożenia: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. II. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt I lit. a), b) i c) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż w terminie odpowiednio wskazanym powyżej w lit. a) i b). III. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające, iż wykonawcy nie podlegają wykluczeniu, określone w pkt I lit. a), b) i c) składa każdy z wykonawców oddzielnie. IV. W przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt I lit. a), b) i c). V. W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy a nie jest on podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tego podmiotu dokumentów wymienionych w pkt I lit. a), b) i c) (o ile jest już znany).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
I. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Zatem zamawiający wezwie wykonawcę, do złożenia zezwolenia na wykonywanie czynności bankowych w zakresie udzielania kredytów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.). II. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu, określony w pkt I składa każdy z wykonawców, w zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. III. W przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wskazanego w pkt I. IV. W przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy a nie jest on podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tego podmiotu dokumentu wskazanego w pkt I (o ile jest już znany).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
I. Do oferty należy dołączyć dokument/-y wskazujący/-e, że osoba/-y podpisująca/-e ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest/są do tej czynności umocowana/-e, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/-y udzielającą/-e pełnomocnictwa lub przez notariusza. Jeżeli prawo do podpisania oferty nie będzie wynikać bezpośrednio z pełnomocnictwa albo innych dostępnych dla zamawiającego dokumentów, zamawiający dokona w pierwszej kolejności sprawdzenia prawa do podpisania oferty (reprezentowania wykonawcy) w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku braku takiej informacji lub jakichkolwiek wątpliwości z nią związanych zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia stosownych pełnomocnictw. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do składania w imieniu wykonawcy oświadczeń woli i wiedzy oraz poświadczania za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii dokumentów składanych w postępowaniu. II. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta złożona przez spółkę cywilną traktowana jest jako oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/-y udzielającą/-e pełnomocnictwa. Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako pełnomocnik. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu ocenia się łącznie w stosunku do wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przy czym warunek udziału w postępowaniu określony w pkt III.1.1 niniejszego ogłoszenia winien spełniać samodzielnie każdy z tych wykonawców. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. III. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 369). Formularz oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego wraz z informacją o wykonawcach, którzy złożyli oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z tych wykonawców. IV. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. 1) Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3) Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm./. 4) Wadium wnoszone w pieniądzu: a) należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz 64 1050 0161 6745 7777 7777 7777 z zaznaczeniem, że dotyczy: ZPI.272.20.2019 Przetarg nieograniczony na usługę udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 7 250 000 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych b) za datę i godzinę wniesienia wadium uznaje się datę i godzinę uznania rachunku zamawiającego; c) zamawiający dokona sprawdzenia czasu wpływu wadium na swój rachunek bankowy. 5) Wadium wnoszone w pozostałych formach dopuszczonych specyfikacją: a) oryginał dokumentu poręczenia lub gwarancji, o których mowa w pkt 13 ppkt 3) lit. b) – e) SIWZ należy załączyć do oferty przetargowej - zamawiający zaleca, aby dokument poręczenia lub gwarancji nie był trwale połączony z ofertą z uwagi na konieczność jego zwrotu; b) wadium składane w tych formach musi mieć datę początkową ważności równą co najmniej ostatecznemu terminowi składania ofert, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą. Gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp; c) w razie zawieszenia biegu terminu związania ofertą lub przedłużenia terminu składania ofert, końcowy termin ważności wadium, o którym mowa w pkt 13 ppkt 3) lit. b), c), d), e) SIWZ albo zostanie przedłużony przez wykonawcę, albo wniesie on nowe wadium na przedłużony okres. 6) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 7) Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13 ppkt 11 lit. a) SIWZ. 8) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 13 ppkt 7) SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa brutto 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, zostały zamieszczone w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 2) Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 144 ustawy Pzp. 3) W związku z powyższym na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w okolicznościach i na warunkach wskazanych w § 8 projektu umowy, tj.: i. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania, bez dodatkowych prowizji i opłat, zmian harmonogramu spłat kredytu polegających na: • zmianie terminów spłaty rat w ramach danego roku budżetowego, • zmianie wysokości rat w poszczególnych latach obowiązywania umowy. ii. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu spłaty kredytu, bez dodatkowych prowizji i opłat, w sytuacji gdy nastąpią trudności w zachowaniu limitów spłaty zadłużenia określonych w ustawie o finansach publicznych. 4) Zmiana umowy w oparciu o art. 142 ust. 5 ustawy Pzp przewidziana jest w § 17 projektu umowy. 5) Szczegółowe warunki i okoliczności zmian określone zostały w § 8 i § 17 projektu umowy. 6) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam pożyczki - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania03-08-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam pożyczki 16 tys. zł. Na raty bez przedpłat. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI