Zaciągniecie kredytu przez Powiat Kolbuszowski w wysokości 2 500 000, 00 zł

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zaciągniecie kredytu przez Powiat Kolbuszowski w wysokości 2 500 000, 00 zł
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKolbuszowa
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-09-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiat Kolbuszowski
 • Data publikacji ogłoszenia2020-09-11
 • Numer ogłoszenia583971-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 583971-N-2020 z dnia 2020-09-11 r.

Powiat Kolbuszowski: Zaciągniecie kredytu przez Powiat Kolbuszowski w wysokości 2 500 000, 00 zł
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Kolbuszowski, krajowy numer identyfikacyjny 69058138200000, ul. 11 Listopada  10 , 36-100  Kolbuszowa, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 2275880, , e-mail zp@kolbuszowski.pl, zp1@kolbuszowski.pl, faks 17 2271523.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat.kolbuszowski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.powiat.kolbuszowa.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.powiat.kolbuszowa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, przez posłańca
Adres:
Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągniecie kredytu przez Powiat Kolbuszowski w wysokości 2 500 000, 00 zł
Numer referencyjny: OR.272.4.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł. z przeznaczeniem na:-finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kolbuszowskiego: 1 346 000 zł,- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych: 1 154 000 zł.1) Spłata kredytu nastąpi w 34 ratach kwartalnych płatnych począwszy od m-ca września 2021 r. do m-ca grudnia 2029 r. 2) Harmonogram spłaty kapitału przedstawia się następująco:- I rata w kwocie 50 000,-zł do 30.09.2021r.- II rata w kwocie 50 000,-zł do 31.12.2021r.- III rata w kwocie 50 000,-zł do 31.03.2022r.- IV rata w kwocie 50 000,-zł do 30.06.2022r.- V rata w kwocie 50 000,-zł do 30.09.2022r.- VI rata w kwocie 50 000,-zł do 31.12.2022r.- VII rata w kwocie 50 000,-zł do 31.03.2023r.- VIII rata w kwocie 50 000,-zł do 30.06.2023r. - IX rata w kwocie 50 000,-zł do 30.09.2023r. - X rata w kwocie 50 000,-zł do 31.12.2023r.- XI rata w kwocie 25 000,-zł do 31.03.2024r.- XII rata w kwocie 25 000,-zł do 30.06.2024r. - XIII rata w kwocie 25 000,-zł do 30.09.2024r. - XIV rata w kwocie 25 000,-zł do 31.12.2024r.- XV rata w kwocie 25 000,-zł do 31.03.2025r.- XVI rata w kwocie 25 000,-zł do 30.06.2025r. - XVII rata w kwocie 25 000,-zł do 30.09.2025r. - XVIII rata w kwocie 25 000,-zł do 31.12.2025r.- XIX rata w kwocie 100 000,-zł do 31.03.2026r.- XX rata w kwocie 100 000,-zł do 30.06.2026r. - XXI rata w kwocie 100 000,-zł do 30.09.2026r. - XXII rata w kwocie 100 000,-zł do 31.12.2026r. - XXIII rata w kwocie 150 000,-zł do 31.03.2027r. - XXIV rata w kwocie 150 000,-zł do 30.06.2027r. - XXV rata w kwocie 150 000,-zł do 30.09.2027r. - XXVI rata w kwocie 150 000,-zł do 31.12.2027r. - XXVII rata w kwocie 100 000,-zł do 31.03.2028r. - XXVIII rata w kwocie 100 000,-zł do 30.06.2028r. - XXIX rata w kwocie 100 000,-zł do 30.09.2028r. - XXX rata w kwocie 100 000,-zł do 31.12.2028r. - XXXI rata w kwocie 100 000,-zł do 31.03.2029r. - XXXII rata w kwocie 100 000,-zł do 30.06.2029r. - XXXIII rata w kwocie 100 000,-zł do 30.09.2029r. - XXXIV rata w kwocie 100 000,-zł do 31.12.2029r.3 ) zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, 4) odsetki naliczone będą od kwoty wykorzystanego kredytu,5) kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna, 6) w sytuacji wcześniejszej niż w umowie spłaty kredytu ( przedterminowo) odsetki naliczane od faktycznego zadłużenia ( bez ponoszenia dodatkowych kosztów),7) oprocentowanie będzie liczone wg stawki zmiennej obowiązującej w okresie naliczania w wysokości zmiennej stopy podstawowej równej stawce WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych powiększonej o marżę banku,a) przy naliczaniu oprocentowania będzie przyjęta rzeczywista liczba dni w miesiącu oraz w roku obrachunkowym (365/366 dni),b) o zmianie oprocentowania Bank powiadomi kredytobiorcę na piśmie,8) marża banku nie może mieć wartości ujemnej,9) spłata odsetek w kwartalnych okresach obrachunkowych,10) możliwość realizacji kredytu przez Zamawiającego w transzach,11) raty odsetkowe i kapitałowe będą płatne do końca każdego kwartału, 12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania części przyznanego kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu. 13) Zamawiający nie dopuszcza stosowania opłat i prowizji z tytułu: prowizji przygotowawczej (za udzielenie kredytu); inne opłaty i prowizje np: prowizja od zaangażowania, prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu są niedopuszczone. 14) Wykorzystanie kredytu do dnia 30.12.2020 r. na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego. Okres spłaty kredytu do dnia 31.12.2029 r.15) Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia pisemnej dyspozycji uruchomienia kredytu. 16) Zamawiający celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej, udostępnia Wykonawcom dokumentację stanowiącą załącznik nr 5 do siwz.

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-12-30   lub zakończenia: 2029-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.2) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.4) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopię umowy regulującej współpracę tych podmiotów.5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) warunek udziału w postępowaniu, o których mowa w ust.1 pkt 2a) dotyczący posiadania odpowiednich kompetencji lub uprawnień winni spełniać ci członkowie konsorcjum, którzy będą faktycznie realizować część zamówienia do której wykonania wymagane jest posiadanie kompetencji lub uprawnień ustawowych. b) oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. c) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu) – składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku jeśli wykaże, że posiada zezwolenie na wykonywanie czynności bankowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357, z późn. zm.) , lub przedstawi inny dokument upoważniający do wykonywania czynności bankowych wydany przez właściwy organ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamawiający żąda przedłożenia:a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę; 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamawiający żąda przedłożenia:1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust 1 pkt 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.4. Dokumenty, o których mowa w ust 2 i 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.5. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w ust. 1-3 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.6. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w ust. 1-3 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik (nr 4 do siwz)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 5 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:a) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania tj. zezwolenie na wykonywanie czynności bankowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. z 2019 r. poz. 2357 z późn. zm) lub przedstawi inny dokument upoważniający do wykonywania czynności bankowych wydany przez właściwy organ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pozostałe dokumenty składane przez Wykonawcę : 1) wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy” (załącznik nr 1 do SIWZ); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną 2) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę (jeśli dotyczy) do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza);3) pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika – (jeśli dotyczy) gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo(w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza); powinno wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik. 4) zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – |(jeżeli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana postanowień umowy (w tym w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy):1) w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z możliwości płatniczych Zamawiającego dopuszcza się :a) zmiany harmonogramu spłat z zachowaniem okresu kredytowania.b) możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie będzie obciążony dodatkowymi opłatami z tego tytułu a odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostałego do spłaty.c) możliwość wykorzystana części przyznanego kredytu. W takim przypadku bank nie obciąży Zamawiającego(kredytobiorcy) kosztami niepobranego kredytu. 2) zmiana przedstawicieli stron - osób podpisujących umowę, innych przedstawicieli – w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja itp.) 3) wprowadzenie nowego parametru w oparciu, o który ustalone będzie oprocentowanie kredytu- w przypadku zaprzestania ustalenia stawki WIBOR 3M, 4) zmiana umowy w zakresie podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego/podwykonawcy, na zasobach, którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowy podmiot.5) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmiany postanowień umowy w związku z wystąpieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-25, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Potrzebuję pożyczki- Kopytowa
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania10-07-2021
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam pożyczki na raty, mam rentę stałą. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Kolbuszowa: Dostawa wapna palonego, mielonego, wysokoreaktywnego
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Kolbuszowa: Przebudowa oraz remont dróg powiatowych na terenie powiatu kolbuszowskiego Cześć 1: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 325 R Blizna – Leszcze – Przedbórz – Poręby Kupieńskie • odcinek I: w km 14+838 – 15+588 w miejscowości Poręby Kupieńskie • odcinek II: w km 15+588 – 16+318 w miejscowości Poręby Kupieńskie Część 2: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 212 R Lipnica – Dzikowiec – Widełka • odcinek I: w km 4+108 – 4+758 w miejscowości Górny Dzikowiec • odcinek II: w km 4+758 – 5+410 w miejscowości Górny Dzikowiec • odcinek III: w km 6+427 – 7+377 w miejscowości Werynia Część 3: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 226 R Cmolas – Świerczów w km 0+005 – 0+505 w miejscowości Cmolas Część 4: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 230 R Nowa Wieś – Zapole – Hucisko w km 2+945 – 3+707 w miejscowości Hucisko Część 5: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 223 R Ostrowy Tuszowskie - Trzęsówka – Siedlanka w km 7+172 – 7+862 w miejscowości Trzęsówka Cześć 6: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 157 R Mielec – Toporów – Ostrowy Tuszowskie w km 9+503 – 10+503 Cześć 7: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 225 R Kosowy – Niwiska – Kamionka – Sędziszów Młp. • odcinek I: w km 0+016 – 0+992 w miejscowości Kosowy • odcinek II: w km 2+520 – 3+320 w miejscowości Kosowy • odcinek III: w km 3+320 – 4+110 w miejscowości Kosowy Część 8: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 216 R Kolbuszowa Górna – Kłapówka • odcinek I w km 3+731 – 4+681 w miejscowości Kłapówka • odcinek II w km 4+681 – 5+609 w miejscowości Kłapówka Część 9: Remont drogi powiatowej Nr 3 101 R Kolbuszowa – Werynia – Dzikowiec w km 0+005 - 0+436 w miejscowości Kolbuszowa
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI