Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 4 990 000,00 zł.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKazimierz Biskupi
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • Termin składania wniosków2022-07-28
 • ZamawiającyGMINA KAZIMIERZ BISKUPI
 • Data publikacji ogłoszenia2022-07-20
 • Numer ogłoszenia2022/BZP 00267794
TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 4 990 000,00 zł.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KAZIMIERZ BISKUPI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019102

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Plac Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Kazimierz Biskupi

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-530

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@kazimierz-biskupi.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip3.wokiss.pl/kazimierzbiskupi/bip/zamowienia-publiczne.html

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 4 990 000,00 zł.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c91f4922-0806-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00267794

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006587/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przenaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4990000,00

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip3.wokiss.pl/kazimierzbiskupi/bip/zamowienia-publiczne.html https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://bip3.wokiss.pl/kazimierzbiskupi/bip/zamowienia-publiczne.html
https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

6. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej – datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.

7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
inwestycje@kazimierz-biskupi.pl

9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).

10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kazimierz Biskupi, ul. Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kazimierzu Biskupim jest Pan Andrzej Andrzejewski, kontakt: adres e-mail: iod@kazimierz-biskupi.pl , telefon: 503906669;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie podstawowym;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
11. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania,

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: INR.271.25.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego.
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)*:
66113000-5 – usługi udzielania kredytu
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 4 990 000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na podstawie Uchwały Nr LVII/507/2022 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 26 maja 2022 r.
3.1. Wysokość kredytu 4 990 000,00 zł. (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
3.2. Kredyt uruchomiony zostanie po podpisaniu umowy. Zamawiający ustala, że wypłata kredytu następowała będzie w transzach do dnia 30.12.2022 r., na wniosek Zamawiającego w terminie wskazanym przez Wykonawcę na złożonej ofercie, z zastrzeżeniem, iż minimalny termin wypłaty każdej transzy kredytu wynosi 2 dni robocze, a maksymalny termin wypłaty każdej transzy kredytu 5 dni roboczych, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin uruchomienia kredytu.” Dopuszcza się możliwość przesłania dyspozycji o uruchomienie kredytu podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentacji – drogą elektroniczną.
3.3. Spłata kredytu następowała będzie po okresie karencji do 30.06.2023 r. w latach 2023-2029 w następujący sposób:
- w roku 2023 r. w 2 równych ratach po 178 220,00 zł.
- w latach 2024 -2029 w 24 równych ratach po 193 065,00 zł.
3.4. Spłata kredytu i odsetek następować będzie kwartalnie z uwzględnieniem następujących warunków
a) karencja w spłacie odsetek do 29.12.2022 r. (pierwsza zapłata odsetek nastąpi 30.12.2022 r.)
b) karencja w spłacie kapitału do 30.06.2022 r. (pierwsza spłata raty kapitałowej nastąpi do 30.09.2023 r.)
3.5. Raty kredytu i odsetek będą płatne kwartalnie, w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca. Jeżeli ostatni dzień w miesiącu przypada na sobotę, niedzielę, święto lub w inny dzień ustawowo wolny od pracy, uważa się, że termin został dotrzymany jeżeli wpłata nastąpiła
w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.
3.6. Stopa oprocentowania kredytu ustalona jest w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 1M
i powiększoną w całym okresie obowiązywania umowy o stała marże Banku.
3.7. Do wyliczenia oprocentowania kredytu w ofercie, należy przyjąć stawkę WIBOR 1 M z dnia 30.06.2022 r. i marżę Banku oraz daty uruchomienia kredytu. Przyjmuje się datę uruchomienia kredytu na dzień 31.07.2022 r., która stanowi wyłącznie datę orientacyjną, podaną na potrzeby niniejszego zamówienia w celu jednolitego wyliczenia ceny dla wszystkich Wykonawców.
3.8. W przypadku, gdy stawka WIBOR 1M osiągnie poziom poniżej zera do wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka WIBOR 1 M równa 0.
3.9. Odsetki od udzielonego kredytu stanowić będą jedyne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania umowy. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów, prowizji
i opłat związanych z przygotowaniem udzieleniem, ubezpieczeniem oraz wszelkich innych opłat związanych z obsługą kredytu.
3.10. Zamawiając zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty, części kredytu oraz możliwości wydłużenia okresu spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o zamiarze takiej spłaty, czy wydłużeniu okresu spłaty w terminie 15 dni przed jej realizacją.
3.11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu spłaty kredytu
w przypadku przedterminowej spłaty części kredytu oraz wydłużeniu okresu spłaty kredytu.
3.12. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki będą liczone za okres jego faktycznego wykorzystania.
3.13. Zabezpieczenie kredytu – weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający potwierdza, iż kontrasygnata skarbnika zostanie złożona na deklaracji wekslowej. Zamawiający nie przewiduje złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 kpc
3.14. Wszystkie rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
3.15. Oferta nie może zawierać zapisów warunkowych, uzależniających wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy od jakichkolwiek zdarzeń.
3.16. Zamawiający nie realizuje postępowania naprawczego ani nie ma zamiaru przystąpić do jego realizacji.
3.17. Zamawiający nie korzysta z leasingu, emisji papierów dłużnych, nie występuje jako Strona w partnerstwie publiczno-prawnym.
3.18. W ciągu ostatnich 5 lat na rachunkach bankowych Gminy nie występowały zajęcia egzekucyjne ani nie toczyły się żadne postępowanie egzekucyjne.
3.19. Gmina Kazimierz Biskupi oświadcza, że nie posiada zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec instytucji finansowych (ZUS, US)
3.20. W ciągu ostatnich dwóch lat nie została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu naszą jednostkę.

3.21. Uruchomienie kredytu do dyspozycji następować będzie w transzach w formie przelewu na konto bankowe kredytobiorcy nr 98 8530 0000 0200 0374 20000010
3.22. Do wyliczenia ceny oraz w trakcie obowiązywania umowy, będzie obowiązywał kalendarz rzeczywisty tj. rok 365/366 dni (rzeczywista liczba dni w miesiącu).
3.23. Na stronie internetowej Zamawiającego: www.kazimierz-biskupi.pl są zamieszczone dokumenty i informacje przydatne dla Wykonawcy przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego, takie jak m. in.:
- uchwała budżetowa Rady Gminy Kazimierz Biskupi,
- uchwała w sprawie WPF na lata 2022-2029,
- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kazimierz Biskupi, sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w Kazimierzu Biskupim
oraz o stanie mienia komunalnego za 2021 rok,
- Statut Gminy Kazimierz Biskupi,
- opinia RIO o możliwości spłaty kredytu,
- kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb-NDS,
- kwartalne sprawozdanie o stanie należności RB-N,
- kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji
i poręczeń Rb-Z,
- uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie
wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kazimierz Biskupi sprawozdaniu z
wykonania budżetu Gminy Kazimierz Biskupi za 2021 rok wraz z informacją o stanie
mienia komunalnego.
3.24. Niniejsze postępowanie dotyczy spłat następujących kredytów:
a) umowa nr 2000374/44348/JST/2021 z dnia 15.11.2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości 4 100 000,00 zł.
b) umowa nr 2000374/44028/JST /2020 z dnia 22.10.2020 r. pn. „Zaciągnięcie kredytu
długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.500.000,00 zł.”

Planowana wysokość deficytu w 2022 roku – 15 600 227,59 zł.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2029-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin uruchomienia kredytu

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp oraz spełniają wynikający z art. 112 ust. 2 pkt 4 Ustawy Pzp dotyczące:

1.1 Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie właściwego organu na wykonanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 ze zm.)
1.2 Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3 Dysponowania zdolnością techniczną lub zawodową:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym warunków udziału w postępowania będzie dokonana w oparciu o oświadczenia wykonawcy stanowiące Załącznik nr 4 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – oświadczenie należy złożyć według wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą (formularz ofertowy – Załącznik nr 2 ) każdy wykonawca składa:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu;

UWAGA: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych , o ile wykonawca wskaże w formularzu ofertowym dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

2) pełnomocnictwo – jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z właściwych dokumentów rejestrowych, o których mowa w pkt 1) lub ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej, chyba że upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki cywilnej wynikać będzie z dołączonej do oferty umowy spółki cywilnej, bądź wszyscy wspólnicy spółki podpiszą ofertę) ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – wymagana forma:
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również złożenie elektronicznej kopii dokumentu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego;

3) informację o korzystaniu z zasobów innych podmiotów na podstawie art. 118 Ustawy Pzp wraz z zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia – tylko w przypadku, kiedy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie wymaganych zdolności zawodowych polegał będzie na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Ustawy Pzp – według wzoru Załącznika nr 7 do SWZ.

4) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – wyłącznie w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunku dotyczącego kwalifikacji zawodowych wykonawcy (brak załącznika do SWZ - forma i treść informacji w tym zakresie została pozostawiona do indywidualnego opracowania przez wykonawcę);
Konieczność złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 3) następuje w przypadku uregulowanym w art. 117 ust. 2 i 3 Ustawy Pzp, tj. :
- gdy nie wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie spełniają warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 Ustawy Pzp lub
- gdy nie wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie spełniają warunek dotyczący wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ.

2. Zmiany postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania możliwe są w trybie art. 455 Ustawy Pzp. Zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy w zakresie terminów harmonogramu spłat rat kapitałowych i ich wysokości bez naliczania z tego tytułu prowizji, niewykorzystania pełnej wartości przyznanego kredytu oraz prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-28 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem ePUAP (Formularz do złożenia lub wycofania oferty) na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą zamawiającego (adres skrzynki ePUAP Gminy Kazimierz Biskupi: kazimierz_biskupi

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-28 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-26

NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam biura rozliczającego PITY - Kaźmierz
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania31-01-2023
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Szukam biura który rozlicza pity w Kaźmierzu. Czekam na kontakt. Pozdrawiam.