Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 6 100 000,00 zł z przeznaczeniem

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 6 100 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Klucze w roku 2020 oraz na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKlucze
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-06-05
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUrząd Gminy Klucze
 • Data publikacji ogłoszenia2020-05-22
 • Numer ogłoszenia543057-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 543057-N-2020 z dnia 2020-05-22 r.

Urząd Gminy Klucze: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 6 100 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Klucze w roku 2020 oraz na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Klucze, krajowy numer identyfikacyjny 53776300000000, ul. ul. Partyzantów  1 , 32-310  Klucze, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 326 428 508, e-mail klucze@gmina-klucze.pl, faks 326 428 052.
Adres strony internetowej (URL): www.gmina-klucze.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.gmina-klucze.pl - link BIP Zamówienia Publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.gmina-klucze.pl - link BIP Zamówienia Publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 6 100 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Klucze w roku 2020 oraz na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach
Numer referencyjny: ZP.271.6.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 6 100 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Klucze w roku 2020 oraz na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach”Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:1) Kredyt zostanie udzielony bez odrębnego wniosku kredytowego.2) Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w transzach lub całości, ale nie później niż do 31.12.2020r. w terminie maksymalnie do pięciu dni roboczych od dnia zawarcia umowy (termin ten stanowi kryterium oceny ofert) – począwszy od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, Zamawiający ma prawo kierować do Wykonawcy wnioski o wypłatę całości lub transz kredytu (faksem lub e-mailem). 3) Naliczanie odsetek nastąpi od daty uruchomienia kredytu w całości, a w przypadku wypłaty w transzach od kwoty i daty poszczególnych transz kredytu.4) Spłata kredytu nastąpi w ratach kwartalnych (na koniec każdego kwartału kalendarzowego) począwszy od 31.03.2021 do 31.12.2027, zgodnie z opisem poniżej:2021r. – 500 000,00 zł (4 x 125 000,00 zł),2022r. – 1 000 000,00 zł (4 x 250 000,00 zł),2023r. – 1 200 000,00 zł (4 x 300 000,00 zł),2024r. – 200 000,00 zł (4 x 50 000,00 zł),2025r. – 700 000,00 zł (4 x 175 000,00 zł),2026r. – 1 250 000,00 zł (4 x 312 500,00 zł),2027r. – 1 250 000,00 zł (4 x 312 500,00 zł).5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie pobrania w pełnej wysokości kwoty kredytu. W takim przypadku Wykonawca nie obciąży Zamawiającego kosztami nie pobranego kredytu.6) Odsetki naliczane i pobierane będą kwartalnie, od niespłaconej kwoty kredytu w 10 dniu następnego miesiąca po zakończeniu kwartału, na podstawie pisemnej informacji Wykonawcy, przesłanej w terminie do 7 dnia następnego miesiąca po zakończonym kwartale. Odsetki za III kwartał 2020r. płatne do 10.10.2020r., ostatnia rata odsetkowa za okres IV kwartału 2027r. płatna do dnia 31.12.2027r.Informacja powinna określać:- kwotę odsetek,- stopę procentową,- okres za jaki naliczono odsetki,- datę płatności,- nr rachunku bankowego do dokonania wpłaty.7) Dla określenia wysokości odsetek należy przyjąć rok równy 365 dni oraz rzeczywistą liczbę dni w kwartale.8) Jeżeli termin spłaty kredytu lub odsetek upływać będzie w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, spłata kredytu lub odsetek nastąpi w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym termin spłaty.9) Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej, która ulega zmianie w okresach kwartalnych zgodnie z niżej wymienioną zasadą:- stopa procentowa składa się ze zmiennej stawki WIBOR dla 3 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych liczonych jako średnia ze wszystkich notowań miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy oraz ze stałej marży banku,10) Kredytobiorca ma prawo do spłaty całości lub części kredytu w dowolnym czasie przed terminem określonym wyżej, z zachowaniem miesięcznego okresu powiadomienia, bez dodatkowych opłat lub prowizji. Wcześniejsza spłata kredytu będzie skutkować proporcjonalnym obniżeniem kwoty należnych odsetek, które będą naliczane od pozostałej do spłaty kwoty zadłużenia (odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy). Strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu i dokonane ustalenia zapiszą w formie aneksu.11) Kwota kredytu nie uruchomiona do końca bieżącego roku, nie będzie wykorzystana. Od niewykorzystanej kwoty kredytu nie będzie pobierana przez Wykonawcę żadna opłatalub prowizja. Strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu i dokonane ustalenia zapiszą w formie aneksu do umowy. 12) Zabezpieczenie kredytu ustala się w formie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową (kontrasygnowane przez skarbnika gminy).13) Prowadzenie rachunków dodatkowych do obsługi kredytu odbywać się będzie bez opłati prowizji.14) Walutą kredytu będzie złoty polski – wszystkie rozliczenia między bankiem a kredytobiorcą będą dokonywane w złotych polskich.15) Kredyt nie będzie obciążony żadnymi opłatami, prowizjami lub kosztami.Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego udostępnia na stronie internetowej www.gmina-klucze.pl, BIP w zakładce „Budżet i majątek” uchwały budżetowe, uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze, sprawozdania budżetowe oraz opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Link Budżet 2020 : https://bip.malopolska.pl/ugklucze,m,331221,2020.htmlLink Budżet 2019 : https://bip.malopolska.pl/ugklucze,m,312338,2019.html

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2027-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Dla spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2357, z późn. zm.),, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe innego dokumentu potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy.Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Z uwagi na charakter zamówienia zamawiający nie określa w/w warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga przedłożenia Wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również usług obecnie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzającego, że: Wykonawca udzielił w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jednego kredytu długoterminowego, tj. kredytu o terminie wymagalności co najmniej 5 lat, w wysokości nie mniejszej niż 6 100 000,00 zł,Wskazane w wykazie usługi muszą być poparte dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonana należycie (doświadczenie zawodowe - załącznik nr 3 do SIWZ – wzór), przy czym dowodami na ich należyte wykonanie są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi te były wykonywane.W przypadku składania oferty wspólnej niniejszy warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. Załącznik nr 3 do SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
-zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, -zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Dokument potwierdzający spełnienie warunku Zamawiającego, zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy.Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.2) wykazu usług (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 3 do SIWZ), o których mowa w części 4 pkt 1 c) SIWZ, Wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również usług obecnie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzającego, że Wykonawca udzielił w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jednego kredytu długoterminowego, tj. kredytu o terminie wymagalności co najmniej 5 lat, w wysokości nie mniejszej niż 6 100 000,00 zł,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Pełnomocnictwo.pełnomocnictwo dla osoby występującej w imieniu wykonawcy, uwzględniające szczegółowy zakres umocowania i okres obowiązywania, wskazujące że osoba posiada uprawnienia do podpisywania zobowiązań w imieniu wykonawcy - (jeżeli zostało udzielone). Pełnomocnictwo legitymuje pełnomocnika do wykonywania czynności prawnych w imieniu mocodawcy, zatem jego zakres i okres obowiązywania powinny być wyraźnie i precyzyjnie określone w dokumencie pełnomocnictwa,-pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisane przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym ustanowionego wykonawcę –pełnomocnika (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) – do pełnomocnictwa należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego wykonawcy,b) Zobowiązanie innego podmiotu, na którym polega Wykonawca ( jeżeli zaistniał taka sytuacja).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego liczony od dnia zawarcia umowy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy - w zakresie:1) Zmiana treści umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie pobrania w pełnej wysokości kwoty kredytu. W takim przypadku Wykonawca nie obciąży Zamawiającego kosztami nie pobranego kredytu.3) Kredytobiorca ma prawo do spłaty całości lub części kredytu w dowolnym czasie przed terminem określonym wyżej, z zachowaniem miesięcznego okresu powiadomienia, bez dodatkowych opłat lub prowizji. Wcześniejsza spłata kredytu będzie skutkować proporcjonalnym obniżeniem kwoty należnych odsetek, które będą naliczane od pozostałej do spłaty kwoty zadłużenia (odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy). Strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu i dokonane ustalenia zapiszą w formie aneksu.4) Kwota kredytu nie uruchomiona do końca bieżącego roku, nie będzie wykorzystana. Od niewykorzystanej kwoty kredytu nie będzie pobierana przez Wykonawcę żadna opłata lub prowizja. Strony ustalą nowy harmonogram spłaty kredytu i dokonane ustalenia zapiszą w formie aneksu do umowy. 5) Strony wyrażają zgodę na zmianę istotnych postanowień umowy zgodnie z wymogami art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku następujących okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy tj:6) siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od wykonawcy bądź Zamawiającego, lub których Wykonawca lub Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, w tym dotyczące niesprzyjających warunków atmosferycznych, jak również inne przeszkody i utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie, akty władcze władzy publicznej, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa.2. Wynagrodzenia Wykonawcy z powodu:1) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli Wykonawca przy zawarciu umowy złożył Zamawiającemu listę pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę z najniższym ustawowym wynagrodzeniem i oświadczenie, że przedmiot umowy będzie wykonywany przez tych pracowników – wraz z kopiami zawartych z nimi umów o pracę oraz jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiana ta dotyczyła tych imiennie wskazanych pracowników - do wysokości udokumentowanych dodatkowych kosztów Wykonawcy z tego tytułu oraz jeżeli zmiany te będą miały rzeczywisty wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli Wykonawca przy zawarciu umowy złożył Zamawiającemu listę pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę i oświadczenie, że przedmiot umowy będzie wykonywany przez tych pracowników – wraz z kopiami zawartych z nimi umów o pracę oraz jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiana ta dotyczyła tak wskazanych pracowników - do wysokości udokumentowanych dodatkowych kosztów Wykonawcy z tego tytułu oraz jeżeli zmiany te będą miały rzeczywisty wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w stosunku do ceny wykonania usługi określonej w ofercie.3. We wszystkich pozostałych przypadkach przewidzianych art. 144 ustawy PZP .29. Postanowienia końcowe:1. Ogłoszenie o wyniku postępowania:1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne .2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1, na stronie internetowej www.gmina-klucze.pl - link BIP Zamówienia publiczne oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.2. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Środki ochrony prawnej.2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności wymienionych w art. 180 ust. 2 ustawy PZP – tj.:a) określenia warunków udziału w postępowaniu;b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;c) odrzucenia oferty odwołującego;d) opisu przedmiotu zamówienia;e) wyboru najkorzystniejszej oferty.3. Termin i miejsce podpisania umowy1. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-05, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. administratorem danych osobowych osób fizycznych pozyskanych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego i wykonaniem przedmiotu umowy jest Wójt Gminy Klucze, Partyzantów 1, 32-310 Klucze.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Klucze email: iod@gmina-klucze.pl . tel.: 32 642 85 083. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.Pozyskane dane osobowe osób fizycznych będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności w celu:związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.6.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, co jest obowiązkiem ciążącym na administratorze na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843).6. Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani prawo do:-dostępu do swoich danych osobowych;-sprostowania swoich danych osobowych;-żądania usunięcia swoich danych osobowych;-żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;-żądania przeniesienia swoich danych osobowych;-wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów rozporządzenia RODO.7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Pana/Panią nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może ograniczeniem form komunikacji. 8. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO. 9. Odbiorcami danych osobowych osób fizycznych pozyskanych w sposób określony w pkt. 1 powyżej będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”, oraz inne organy na podstawie obowiązujących przepisów prawa10. obowiązek podania przez Oferenta i Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 11. W odniesieniu do danych osobowych pozyskanych w sposób określony w pkt 1 powyżej decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;12. W związku z udostępnieniem danych osobowych osób fizycznych w sposób określony w pkt. 1 powyżej Oferent lub Wykonawca posiada:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych pozyskanych w sposób określony w pkt. 1 powyżej;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych pozyskanych w sposób określony w pkt. 1 powyżej; *(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.)− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych pozyskanych w sposób określony w pkt. 1 powyżej, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *; (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.)− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Oferent lub Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w sposób określony w pkt. 1 powyżej, narusza przepisy RODO;13. Oferentowi lub Wykonawcy nie przysługuje:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych pozyskanych w sposób określony w pkt. 1 powyżej;− prawo do przenoszenia danych osobowych pozyskanych w sposób określony w pkt. 1 powyżej, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych pozyskanych w sposób określony w pkt. 1 powyżej, gdyż podstawą prawną przetwarzania tak pozyskanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam pożyczki - Sucha Beskidzka
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania02-07-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam pożyczki na już, 500 zł. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI